www.wimjongman.nl

(homepagina)


Aanwijzingen geven

Greg Lauer - 2023/#3

(hints)

Ik heb een paar jaar geleden er iets over gelezen, maar onlangs ben ik er wat dieper en gedetailleerder op ingegaan. De Talmoed bespreekt vier ongewone gebeurtenissen die plaatsvonden rond de tijd van Christus' dood (of tenminste rond de tijd van zijn bediening) - dingen die niet meer gebeurden of begonnen te gebeuren ongeveer 40 jaar voor de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 na Christus, of rond 30 na Christus.

De Talmoed is een enorme verzameling Joodse geschriften die over het algemeen gericht zijn op de Torah (de eerste vijf boeken van het Oude Testament) en de Tanach (in feite het hele Oude Testament), en deze geschriften omvatten een enorm compendium van leer, meningen en interpretatie met betrekking tot beide, en andere aspecten van het Jodendom. De samenstelling van deze geschriften begon pas echt in de nasleep van de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 na Christus, want daarvoor werden deze leerstellingen voornamelijk mondeling doorgegeven binnen een relatief gesloten Joodse samenleving. Maar nadat de tempel was verwoest door de Romeinen en het Joodse volk was verspreid over de volkeren van de wereld, werden dergelijke mondelinge tradities veel moeilijker te onderhouden en door te geven.

Bovendien hadden de Joodse geleerden na 70 na Christus een hoop werk. De uitdaging? Een versie van het Jodendom uitvinden die kon functioneren bij afwezigheid van een tempel - die, als je het oorspronkelijke tabernakel in de dagen van Mozes meetelt, 1500 jaar lang het hart en de ziel van het Joodse leven was geweest.

Er zijn twee versies van de Talmoed: een kleinere versie, samengesteld in het land Israël en bewerkt in het midden van de vierde eeuw, bekend als de Jeruzalemse Talmoed, en een grotere versie, samengesteld in Irak van de derde tot de zesde eeuw, bekend als de Babylonische Talmoed. Er zijn veel verschillen tussen de twee, maar de meerderheid van de Joodse geleerden beschouwt de Babylonische Talmoed als meer gezaghebbend, en verwijst men er dan vaker daar naar dan de Jeruzalemse Talmoed.

De reden dat ik dit vermeld is dat de ongewone gebeurtenissen die ik ga bespreken in beide worden beschreven, wat meer geloofwaardigheid verleent aan het feit dat deze door de Joden algemeen werden aanvaard als werkelijke historische gebeurtenissen.

Zoals we zullen zien, geven de vier ongewone gebeurtenissen die we gaan bekijken en die plaatsvonden rond de tijd van de kruisiging, ons elk op hun eigen manier de duidelijke indruk dat God de Joden tekenen gaf dat Zijn relatie met hen fundamenteel was veranderd. Het lijkt er sterk op dat God Zijn volk hints gaf dat de dingen anders waren nadat hun religieuze leiders hun Romeinse meesters hadden overgehaald om deze oplichter uit Nazareth te executeren, die niets anders deed dan gelijkenissen spuien, zijn demonische kracht gebruiken om "wonderen" te verrichten, en veel mensen misleiden om Hem als de Messias te aanvaarden, ondanks het feit dat Hij duidelijk niet één Messiaanse profetie naar hun tevredenheid vervulde.

Een hint die NIET in de Talmoed staat

Voordat we kijken naar de vier ongewone gebeurtenissen die in de Talmoed worden genoemd, wil ik één wonderbaarlijk teken noemen dat aan Israël werd gegeven en dat een duidelijke hint was dat op het moment dat Christus stierf, er iets radicaal veranderde in Gods relatie met niet alleen Israël, maar met de hele mensheid.

Het is vastgelegd in alle drie de synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas), en het betrof een buitengewoon hoog, dik, zwaar gordijn (of "voorhangsel") dat het Heilige der Heiligen verborg:


50Jezus riep opnieuw met luide stem en gaf zijn geest over. 51Het voorhangsel van de tempel werd van boven tot onder in tweeën gescheurd. De aarde beefde en de rotsen werden gespleten.
(Matteüs 27:50-51 / nadruk toegevoegd)37Jezus riep met luide stem en gaf de geest. 38Het voorhangsel van de tempel werd van boven naar beneden in tweeën gescheurd.
(Marcus 15:37-38 / nadruk toegevoegd)45De zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel werd in tweeën gescheurd.
(Lucas 23:45 / nadruk toegevoegd)


In de tempel waren er twee hoofddoeken, en één daarvan hing bij de ingang van wat het Heilige werd genoemd (gelijk aan een schip). Het Heilige bevatte een zevenarmige kandelaar, de menorah (die Christus als het Licht der Wereld voorstelt), de tafel van het toonbrood (die Christus als het Brood des Levens voorstelt) en het reukofferaltaar; en de priesters gingen dagelijks in en uit deze ruimte om verschillende taken uit te voeren.

Maar het Heilige der Heiligen bevatte ook het Heilige der Heiligen, een kleiner gebied dat de ark van het verbond bevatte en dat van de rest van het Heilige werd gescheiden door een tweede dik, zwaar gordijn. Alleen de Hogepriester kon het Heilige der Heiligen binnengaan, en slechts eenmaal per jaar op de Verzoendag om offers te brengen voor zowel zijn eigen zonde als voor de zonden van het hele volk Israël.

Op het moment dat Christus stierf, werd het gordijn dat het Heilige der Heiligen scheidt van de rest van het Heilige in tweeën gescheurd, van boven naar beneden. Op een hoogte die door sommigen wordt geschat op ongeveer 60 voet, is dit duidelijk een aanwijzing voor het feit dat het God was die de scheuring deed. Maar het belangrijkste is...

Het vertelde ons dat de weg naar God
nu open was voor iedereen, dankzij het
bloed dat Christus vergoot aan het kruis.


19Hebben wij dan, broeders, vrijmoedigheid om het heiligste binnen te gaan door het bloed van Jezus [sommige vertalingen geven dit weer als "het Heilige", maar merk op dat Paulus duidelijk verwijst naar het Heilige der Heiligen in wat velen het Heilige noemen, net als ik hierboven], 20door een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat wil zeggen, door zijn vlees; 21En met een hogepriester over het huis van God; 22Laat ons naderen met een oprecht hart in volle zekerheid van het geloof, met ons hart besprenkeld van een slecht geweten, en ons lichaam gewassen met zuiver water.
(Hebreeën 10:19-22 AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


"Laat ons naderen"...op een manier waarvan niemand op aarde kon dromen vóór het volmaakte verzoeningswerk van Christus. Vooral de Joden.

Na de dood van Christus was het voor de effectieve verzoening van de zonde niet langer nodig dat een Hogepriester een Heilige der Heiligen binnenging en een offer bracht, en de reden daarvoor is grotelijks eenvoudig:

Het perfecte offer van de Zoon van God voor de zonde was zojuist voor eens en voor altijd gebracht en door de Vader aanvaard.

Maar in tegenstelling tot de andere vier ongewone gebeurtenissen die we gaan bespreken, wordt het openbreken van het gordijn dat het Heilige der Heiligen aan het oog onttrok, nergens vermeld in de Talmoed, of in enig ander Joods geschrift dat iemand kent.

Ik vermoed dat dit ten minste gedeeltelijk komt doordat het scheuren van dit gordijn zo'n verontrustend bizarre gebeurtenis was, dat de priesters instinctief zouden hebben getracht dit zo stil mogelijk te houden. Volgens de Joodse traditie gingen de priesters gewoon aan de slag en naaiden het gordijn stilletjes weer aan elkaar en gingen verder alsof er niets gebeurd was... en bestempelden ongetwijfeld alle aanhoudende geruchten als verderfelijke complottheorieën, verspreid door ketters die zich dwaas vastklampten aan het absurde idee dat de geëxecuteerde Nazarener eigenlijk hun verwachte Messias was.

Het abjecte spirituele bankroet van de
Joodse religieuze leiders had het punt bereikt
dat ze letterlijk niet meer wisten
wat ze anders moesten doen, denken of zeggen.

Bovendien gebeurde deze gebeurtenis maar één keer. De andere gebeurtenissen die we zullen bespreken vonden elk op regelmatige basis plaats (dagelijks of jaarlijks) gedurende 40 jaar, en dus zouden ze algemeen bekend en erkend zijn door het Joodse publiek - en als gevolg daarvan worden ze vermeld in beide versies van de Talmoed.

De Jom Kippoer wonderen

De vier gebeurtenissen die we gaan bespreken worden soms aangeduid als de "Jom Kippoer-wonderen", wat misschien niet de beste benaming is, omdat ze niet alle vier specifiek verbonden zijn met Jom Kippoer. Ik heb nooit moeite gedaan om zelf een naam te bedenken, maar als iemand zou dreigen in mijn koffie te spugen om mij daartoe over te halen, zou het de "rariteiten na de kruisiging, vóór de tempel-vernietiging die in de Talmoed worden genoemd" kunnen zijn (clunk...).

Bij nader inzien, denk ik dat ik maar voor de "Jom Kippoer wonderen" ga.

Maar hoe je ze ook wilt noemen, alle vier deze vreemde gebeurtenissen worden genoemd in zowel de Jeruzalemse Talmoed als de Babylonische Talmoed. Hier is hoe de Babylonische Talmoed ze samenvat:


De Wijzen onderwezen: Tijdens de ambtsperiode van Sjimon HaTzaddik verscheen het lot voor God altijd in de rechterhand van de Hogepriester; na zijn dood kwam het slechts af en toe voor; maar gedurende de veertig jaar voorafgaand aan de verwoesting van de Tweede Tempel kwam het lot voor God helemaal niet in de rechterhand van de Hogepriester. Zo werd ook de strook karmozijnrode wol die was gebonden aan het hoofd van de bok die naar Azazel werd gestuurd, niet wit, en de meest westelijke lamp van de kandelaar brandde niet voortdurend.

En de deuren van het Heiligdom gingen vanzelf open als teken dat zij spoedig door vijanden geopend zouden worden, totdat Rabban Yohanan ben Zakkai hen berispte. Hij zei tegen het Heiligdom: Heiligdom, Heiligdom, waarom maak je jezelf bang met deze tekenen? Ik weet van jullie dat jullie uiteindelijk vernietigd zullen worden, en Zacharia, zoon van Ido, heeft al over jullie geprofeteerd: "Open uw deuren, o Libanon, opdat het vuur uw ceders verteert" (Zacharia 11:1), waarbij Libanon een benaming is voor de Tempel.

Rabbi Yitzhak ben Tavlai zei: Waarom wordt de Tempel Libanon [Levanon] genoemd? Omdat hij de zonden van het Joodse volk wit maakt [malbin], waarop wordt gezinspeeld met de wortel lavan, die wit betekent.
(- De Babylonische Talmoed, Tractaat Yoma 39b - bron].)


1. Het lot voor de HEER.

Een van de procedures die op Jom Kippoer werden uitgevoerd betrof twee bokken van zeer vergelijkbare grootte en uiterlijk. De ene bok werd gekozen om als offer te dienen voor de zonden van het volk (d.w.z. die "voor de HEER"), en de andere zou symbolisch de zonden van het volk ver weg van het kamp dragen (d.w.z. die "voor Azazel," of de zondebok).

Ik ga dit vrij algemeen houden, omdat de details van hoe deze dingen feitelijk werden uitgevoerd door de eeuwen heen enigszins varieerden. Allereerst werden de rollen van deze twee bokken door het lot uitgekozen. Soms werden twee stenen van het borstschild van de hogepriester gebruikt. Andere keren werden twee knikkers of stenen gebruikt: een witte en een zwarte.

De Hogepriester trok één lot uit met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Het werd als gunstig beschouwd als het lot voor de Heer in de rechterhand van de Hogepriester kwam, en volgens de Talmoed gebeurde dat elk jaar tijdens de ambtsperiode van de vereerde Shimon HaTzaddik (alias Simeon de Rechtvaardige), die in de vierde eeuw voor Christus 40 jaar lang Hogepriester was. Na zijn dood geeft de Talmoed aan dat het lot voor de HEER slechts af en toe in de rechterhand van de Hogepriester opkwam, maar toch ook wel eens.

Maar de Talmoed zegt ook dat vanaf ongeveer 30 na Christus, of 40 jaar voor de verwoesting van de tempel, het lot voor de HEER nooit meer in de rechterhand van de hogepriester kwam.

Nu klinkt het door deze loting alsof het gewoon toeval was, maar volgens de Schrift was dat allesbehalve het geval:


33Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing ervan is van Yahweh.
(Spreuken 16:33)


Met andere woorden, de HEER had altijd totale controle over welk lot in welke hand van de hogepriester terechtkwam.

Heer help hem met zijn wiskunde: Terwijl ik hiermee bezig was, stuitte ik op een artikel van een goedbedoelend persoon die maar bleef blubberen dat de kans dat dit zou gebeuren ongeveer 5.500.000.000 (5,5 miljard) tegen 1 was!!!! WOW!!! Uh, nee. Ten eerste, zijn getallen zitten er een factor 200 naast. Aangenomen dat het overgeleverd is aan willekeurig toeval, is de kans dat dit 40 keer achter elkaar gebeurt ongeveer 1.100.000.000.000 (1,1 biljoen) tot 1. Ten tweede, en dat is belangrijker, hebben kansen er helemaal niets mee te maken: "Elke beslissing is van Yahweh." Dus bespaar me het gejammer.

Maar kansen of geen kansen, de religieuze leiders begrepen dat het feit dat het lot voor de HEER elk jaar consequent in de linkerhand van de hogepriester terechtkwam, niet veel goeds voorspelde voor het Joodse volk.

Ze wisten alleen niet waarom het gebeurde.

2. Het scharlaken lint.

Waarschuwing - scherpe bochten voor ons: Wat volgt in dit deel is een beetje betrokken, en ik ken letterlijk geen enkele persoon die het met mij eens is over elk detail...wat mij een beetje nerveus maakt. Dus hou vol en concentreer je, en ik zal mijn best doen om ons hier heelhuids doorheen te loodsen.

De bok voor Azazel of de zondebok zou ver van het kamp van de Joden worden gedreven, of ver buiten de stad Jeruzalem en de wildernis in. Daar zou hij gewoon worden gedood of van een klif worden gegooid zodat hij dood zou vallen.

Nogmaals, ik moet hier rustig aan doen, want de details varieerden in de loop van de tijd en dus zul je bronnen zien die de dingen een beetje anders beschrijven. Het komt er echter op neer dat de zondebok een scharlakenrood lint of koord om zijn hoorns of om zijn nek kreeg, en een deel van datzelfde lint werd door de priesters bewaard of aan de deur van de tempel gebonden. Als dat scharlaken lint wit werd, betekende dit dat er met succes verzoening was gedaan voor de zonden van het volk. Dit idee was gebaseerd op de volgende passage uit de Schrift:


>18Kom nu en laat ons samen redeneren, zei de HEER: al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als wol.
(Jesaja 1:18 AKJV)


Als het niet wit was geworden en scharlaken was gebleven, had het misschien een beetje een smet op de zaak geworpen, maar het leven ging door - goede daden doen en zo. Maar het feit dat dit scharlaken koord nooit meer wit werd gedurende de hele 40 jaar voorafgaand aan de verwoesting van de tempel vertelde het Joodse volk iets van cruciaal belang, en het vertelde het hen met schreeuwende duidelijkheid:

Hun daden op Jom Kippoer waren niet langer verzoenend voor iets.

(Bok met scharlaken lint)

Er was iets fundamenteel veranderd in de manier waarop verzoening werd gedaan voor de zonde, en elke wedergeboren gelovige weet precies wat dat is:

Wat er ongeveer 40 jaar voor de verwoesting van de tempel gebeurde, was dat het Lam van God verzoening voor de zonde bracht door Zijn perfecte, eenmalige offer aan een kruis op Golgotha.

Dat is een integraal deel van wat de Grote Verzoendag
voorzegde verzoening 1.500 jaar lang ervoor was voorspeld.
maar toen de Joden eindelijk geconfronteerd
werden met de realiteit, dwarsboomden ze het.

Merk op dat ik zei dat wat Christus aan het kruis deed deel uitmaakt van wat de Grote Verzoendag 1500 jaar lang had voorspeld. Het is notoir gemakkelijk voor ons als niet-joodse gelovigen om over het hoofd te zien dat er meer is dan het verzoeningswerk van Christus dat wordt voorspeld door de joodse viering van Jom Kippoer.

Ik zag onlangs online een vraag die een Joods persoon had gesteld over het idee van het scharlaken koord dat aan de zondebok was bevestigd en dat niet wit werd gedurende de laatste 40 jaar voor de verwoesting van de Tweede Tempel, en het antwoord was geschreven door niemand minder dan rabbijn Tovia Singer, oprichter en directeur van Outreach Judaism en extraordinaire christen-basher. Hier is een fragment, en hij heeft het over het Duizendjarig Rijk en verwijst naar het boek Ezechiël:


In hoofdstuk 43-44 stelt Ezechiël duidelijk dat de dierenoffers in hun volle glorie zullen worden hersteld. [Hij probeert het te laten klinken alsof het weer het Oude Testament is, maar dat is niet zo.] In feite zal de messias die "de prins" wordt genoemd, aan het eind van het boek Ezechiël zeventien keer, persoonlijk een zondoffer brengen in de toekomstige messiaanse tempel (45:22). [Verkeerd antwoord. De prins zal een offer moeten brengen voor zijn eigen zonde. In 46:16 zien we ook dat de prins zonen kan hebben in normale zin. Hoewel dat offer een herdenkingsoffer kan zijn dat terugblikt op wat Christus deed, of een dat eenvoudigweg rituele onreinheid wegneemt zoals veel oudtestamentische "zonde"-offers bedoeld waren (zie hieronder), bewijst dit hoe dan ook dat deze prins niet Jezus de Messias is]. Dit simpele feit zou christenen moeten doen beven voordat ze suggereren dat de transformatie van de scharlakenrode strook wol was opstopt vanwege het feit dat God de dierenoffers had afgeschaft. [Dat is niet wat wij suggereren. De enige mensen die dom genoeg zijn om zoiets te suggereren, zijn zij die niet eens weten dat het boek Ezechiël meer dan 39 hoofdstukken heeft.] Het is duidelijk dat God ze niet heeft afgeschaft, zoals blijkt uit het feit dat deze uitgebreide tempelrituelen zullen worden hersteld met de komst van de Messias. [Vertaling: Jullie misleide Christenen beseffen niet dat het Oude Testament in zijn "volle glorie" terugkeert! Dus genoeg met jullie ketterse "Jezus is de Messias" onzin!]

(nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)
- Rabbi Tovia Singer [Bron]

Merk op hoe Rabbi Singer het slim probeert te laten klinken alsof alle tempelactiviteit tijdens het Duizendjarig Rijk in wezen een terugkeer zal zijn naar de Wet van Mozes zoals die gold in het Oude Testament, en dat er in dit opzicht niets wezenlijks veranderd zal zijn. Zijn doel is duidelijk: hij wil christenen (in ieder geval degenen die niet zo goed thuis zijn in het Oude Testament als ze zouden moeten zijn) bang maken door te geloven dat deze Torah-achtige dierenoffers de enige manier zijn om ooit boete te doen voor de zonde, net zoals dat voor Israël het geval was onder de Wet van Mozes.

"Ja, het wordt één grote wet van Mozes, dus al jullie misleide missionarissen* kunnen jullie boek met leugens meenemen en zand gaan strooien."

(*Houd er rekening mee dat in Israël het woord "missionaris" tegenwoordig wordt gebruikt als pejoratieve term voor christenen, vooral voor hen die proberen het evangelie met hen te delen. Het is min of meer het equivalent van niet-Joden die Joden "kikes" noemen).

(Verbaasde man leest Bijbel)

De reden waarom een man als Tovia Singer dit met volle overgave kan doen en met het volste vertrouwen dat hij ermee weg kan komen, is dat hij uit ervaring weet dat 99,9 procent van de christenen het Oude Testament niet goed genoeg kent om hem te wijzen op zijn groteske verkeerde voorstelling van de Schrift en die door de versnipperaar te halen.

Nou, sta klaar... want dat is precies wat ik ga doen.

Ezechiël 40-48 onthult enkele zeer interessante feiten over het Duizendjarig Rijk. Ja, er komt een tempel. Ja, er zullen weer dierenoffers worden gebracht. Maar een zorgvuldige lezing van een paar van die laatste hoofdstukken van Ezechiël onthult ook dat er enkele cruciale verschillen zijn tussen wat er in het Oude Testament werd gedaan en wat er tijdens het Duizendjarig Rijk zal worden gedaan. En ik spuug er één uit:

Er zal geen Yom Kippur zijn
in het Duizendjarige Rijk.

Geen Verzoendag?! Dat is interessant.

Yom Kippur verdwenen AWOL: Geloof je me niet? Lees Ezechiël 45 zorgvuldig. Ik heb hier al eerder over geschreven, maar begrijp goed dat tijdens het Duizendjarig Rijk nog steeds dierenoffers zullen worden gebracht in de Duizendjarige Tempel. Waarom? Omdat ze nog steeds nodig zullen zijn om te reinigen en verzoening te doen in de zin van het bedekken of zuiveren van de rituele onreinheid van mensen die Zijn aanwezigheid betreden en voorwerpen die in Zijn dienst worden gebruikt. Net als in het Oude Testament zal Hij nog steeds een heilige God zijn die leeft in een zondige wereld tussen natuurlijke mensen met een zondige natuur. Het belangrijkste verschil is dat die zondige mensen tijdens het Duizendjarig Rijk in geloof zullen moeten geloven in het verzoeningswerk dat Christus aan het kruis volbracht om hun zonde te verzoenen in de zin van het wegnemen van de morele schuld - niet alleen het bloed van stieren of bokken zoals in de tijd van het Oude Testament. Zij zullen ook een trouw getuigenis moeten afleggen. Tijdens het Duizendjarig Rijk zal er alleen Pesach/ongezuurd brood en het Loofhuttenfeest zijn - de Verzoendag is verdwenen.

Hier is de belangrijkste passage uit Ezechiël's bespreking van de viering van Joodse heilige dagen tijdens het Duizendjarig Rijk:


21In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand [dat is de bijbelse dag van het Pascha (Lev. 23:5)], zult u het Pascha houden, een feest van zeven dagen; er zal ongezuurd brood gegeten worden [vandaar dat dit gemakkelijk en natuurlijk gezien kan worden als inclusief het Feest van Ongezuurde Broden (Lev. 23:6)]. 22En op die dag zal de vorst voor zichzelf en voor het gehele volk van het land een os als zondoffer bereiden. 23En zeven dagen van het feest zal hij voor de HERE een brandoffer bereiden, zeven runderen en zeven rammen zonder smet, dagelijks de zeven dagen; en dagelijks een jong bokje ten zondoffer. 24En hij zal een spijsoffer bereiden van een efah voor een os, en een efah voor een ram, en een hin olie voor een efah. 25In de zevende maand, op de vijftiende dag der maand , zal hij hetzelfde doen in het feest der zeven dagen, naar het zondoffer, naar het brandoffer, en naar het spijsoffer, en naar de olie.
(Ezechiël 45:21-25 AKJV)


En dat is het wel zo'n beetje wat betreft de traditionele Joodse feesten: Pesach/ongezuurd brood en het Loofhuttenfeest.

Er lijkt iets te ontbreken, zoals bij Eerstelingen (niemand zwaait met korenschoven voor de HEER), Pinksteren, Bazuinen en Verzoening. Niet om overdreven dogmatisch te zijn of zo, want soms zien anderen de dingen anders en vinden ze manieren om dingen in de Schrift te lezen die er voor mij niet uitspringen. Maar naar mijn bescheiden mening is het glashelder:

Ze zijn er niet.

Ezechiël noemt slechts de werkelijke bijbelse data voor twee van de zeven feesten: Pesach en het Loofhuttenfeest - en ik ben meer dan bereid om het Feest van Ongezuurde Broden erbij te halen als een gimme, omdat het eten van ongezuurd brood specifiek wordt genoemd in verband met Pesach en het Feest van Ongezuurde Broden toch wordt beschouwd als onderdeel van de viering van Pesach.

(Gelukkige Jezus)

Waar is het bloed? Als je tegenwoordig het "evangelie" in veel kerken hoort verkondigen, zou je bijna het idee krijgen dat onze lieve, lieve Jezus met een toverstafje zwaait om iedereen te vergeven die zich verwaardigt Hem in zijn hart uit te nodigen: geen gedoe, geen gedoe. Easy peasy Japans. Er zijn gewoon geen woorden om de gruwelijke pijn en het lijden te beschrijven dat Christus die dag 2000 jaar geleden door de Romeinen werd aangedaan. De zweepslagen alleen al waren genoeg om een man te doden. Ze waren niet alleen bedoeld om pijn te veroorzaken - ze waren bedoeld om letterlijk de flits uit het lichaam van een man te rukken, zo ernstig dat velen zouden doodbloeden (of bidden dat ze dat zouden doen). Na de zweepslagen was het spijkeren aan een houten kruis bijna overbodig - dat was vooral bedoeld als een laatste, vernederend publiek schouwspel. De meeste slachtoffers van kruisiging waren tegen die tijd toch al voor driekwart dood.

Het punt is dat God het Pascha, dat een voorbode was van en vervuld werd door de kruisiging, zal voortzetten gedurende het Duizendjarig Rijk, omdat de Vader Zijn Zoon zal eren door ons nooit te laten vergeten wat die volmaakte, zondeloze Zoon voor ons heeft doorstaan, zodat wij vergeven konden worden van onze zonde en met Hem verzoend konden worden door geloof. Met andere woorden:

God laat ons nooit het bloed vergeten.

Nu geloof ik dat het Loofhuttenfeest zal worden voortgezet in het koninkrijk, omdat het Duizendjarig Rijk de profetische vervulling ervan is. Gedurende de gehele 1000 jaar van het koninkrijk zal die profetische vervulling een werk in uitvoering zijn, omdat God met ons zal "tabernakelen". Dat is het hele punt.

Maar eerstelingen, Pinksteren, Bazuinenfeest en Verzoening? Zip. Nada. En dat roept de vraag op: Waarom?

Ik wil hier niet te ver afdwalen, want het is een interessant onderwerp op zich, maar denk eens na:

* Eerstelingen (Yom Hibikkurim): Eerstelingen werd vervuld door de opstanding: Dat is al 2000 jaar een uitgemaakte zaak.

* Pinksteren (Shavuot): De vervulling van Pinksteren werd ingewijd door de conceptie van de Kerk 50 dagen na de opstanding, en ik geloof dat het hele Kerkentijdperk de volledige vervulling ervan is. De profetische tijdklok van Israël staat stil terwijl God zich bezighoudt met zijn "hemelse volk", de Kerk. Wanneer het Kerkelijk Tijdperk eindigt bij de Opname, zal God de profetische tijdklok van Zijn "aardse volk" Israël opnieuw starten en ook deze zal een uitgemaakte zaak zijn.

* De Dag van het roepen (Yom Teruah): Wat de meeste christenen het Bazuinenfeest noemen, zal worden vervuld door de Tweede Komst van Christus naar de aarde om Zijn koninkrijk te lanceren. En ik noemde het bij zijn meer letterlijke naam om u eraan te herinneren dat wat veel gelovigen (inclusief deze schrijver) gewoonlijk het "Bazuinenfeest" noemen (a) niet één van de drie "feesten" is (dat zijn Ongezuurd Brood, Pinksteren en Loofhutten), en dus geen voorafschaduwing is van een samenkomst van mensen tot God en dus niet de Opname is. Ook heeft het (b) aantoonbaar weinig te maken met bazuinen. Na de wederkomst is dat een uitgemaakte zaak.

* De Verzoendag (Jom Kippoer): Op Jom Kippoer geloven de Joden dat de boeken verzegeld zijn, en in de tijd van het Oude Testament was je of binnen of buiten. Zij hadden net een periode van 10 dagen achter de rug die bekend staat als de Dagen van Vergeving en die diende als gelegenheid om berouw te tonen, fouten recht te zetten, anderen te vergeven, goede daden te verrichten, zich aan te passen, enz. Als je dat goed had gedaan, zou God je vergeven en was je verzoening veiliggesteld - je naam zou in het Boek des Levens blijven staan en je zou nog een jaar leven en gezegend worden. Zo niet, dan zou uw naam worden uitgewist en zouden de boeken worden verzegeld zonder uw naam erin, en zou u in het komende jaar sterven.

Voordat we verder gaan, herinner u één basisprincipe dat van toepassing is op de uiteindelijke profetische vervulling van alle zeven Joodse feesten:

Elk van hen wordt vervuld door
Christus zelf en in de gegeven volgorde.

1. Hij vervulde Pesach bij de Kruisiging.

2. Hij vervulde Ongezuurde Broden met Zijn begrafenis.

3. Hij vervulde Eerstelingen bij de opstanding.

4. Hij zal Pinksteren vervullen als Hij de Gemeente wegneemt bij de Opname.

5. Hij zal Bazuinenfeest vervullen wanneer Hij terugkeert bij de Wederkomst.

6. Hij zal Verzoening vervullen wanneer Hij beslist wie wel en wie niet toegang krijgt tot het Duizendjarig Rijk (meer hierover hieronder).

7. Hij zal Loofhuttenfeest vervullen door te regeren in het Duizendjarig Rijk op aarde.

OK, rustig... Ik geloof dat de Verzoendag zijn uiteindelijke vervulling vindt in de vorm van het Schapen- en Bokkenoordeel van Mattheüs 25:31-46, en ik bid dat ik dit duidelijk kan maken, want ik weet al dat sommige dingen die ik nu ga zeggen wel eens een paar kooien zouden kunnen doen schudden.

Het valt me op dat de meeste christenen vandaag de dag verkeerd onderwezen zijn over het Schapen- en Bokkenoordeel, als ze er al iets over geleerd hebben (wat velen niet hebben). Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die bij het schapen- en bokkenoffer voor Christus staat, iemand is die de waarheid van het evangelie gelooft. Ja, inclusief de bokken.

Niet? Denk na: Als Christus terugkomt bij de wederkomst, zullen alle mensen die nog op aarde leven in twee groepen kunnen worden verdeeld: zij die het merkteken van het beest hebben aangenomen en de antichrist als God hebben aanbeden, en zij die dat hebben geweigerd. Dat is iedereen. De laatste groep kan echter in twee subgroepen worden verdeeld: (a) het gelovige Joodse overblijfsel dat in de woestijn zal worden beschermd tot de wederkomst, zodat zij levend in het koninkrijk kunnen worden binnengeleid, en (b) de overlevende niet-Joden in het algemeen die de boodschap van het evangelie hebben geloofd en dus het merkteken van het beest hebben verworpen en als gevolg daarvan de vervolging door de machten van de antichrist met moeite overleven.

Buiten beeld: Met betrekking tot de 144.000 Joodse evangelisten ben ik ervan overtuigd dat zij allen gemarteld zullen zijn voor het einde van de Grote Verdrukking, dus zij zijn nu buiten beeld. Zij zijn in de hemel en in volle vreugde-modus. (Zelfs als ze dat niet zijn, zouden ze toch bij het Joodse overblijfsel worden ingedeeld). Overigens, ongelovige Joden die "de liefde tot de waarheid niet hebben ontvangen" zullen ook dood zijn...maar in "juichmodus"? Uh, niet zozeer.

Als je denkt dat de bokken die links van Jezus staan, mensen zijn die het merkteken van het beest hebben genomen en de antichrist als God aanbidden, waarom zou Jezus hen dan vragen naar de aard van hun daden jegens andere gelovigen (zijn "broeders"), waarop zij zo onschuldig antwoorden:

"Maar Heer, wanneer hebben wij U hongerig of dorstig gezien? We zouden U zeker hebben bezocht in de gevangenis! Hoe kunt U ons niet in het koninkrijk toelaten!"

Merk op dat de aard van hun reactie aangeeft dat de bokken eigenlijk verwachtten te worden toegelaten tot het koninkrijk, en dat ze oprecht verbijsterd lijken te zijn over de vraag waarom hun de toegang wordt ontzegd. De vraag komt hierop neer:

Waarom zou Jezus in hemelsnaam zijn tijd verspillen met het
beschuldigen van mensen die het merkteken van het beest hebben
genomen in het niet tonen van een moedig christelijk getuigenis?

Maak je een grapje? Zij verwierpen onvoorwaardelijk alles wat met Christus en het evangelie te maken had en aanbaden de antichrist in zijn plaats! En dat zegt ons alles wat we over hen moeten weten. Je zou echter kunnen zeggen dat er nog een andere reden is waarom er geen merk-genoten zijn bij het Schapen- en Bokkenoordeel, die een beetje pragmatischer is:

Uhm... ze zijn allemaal dood.


20Het beest [de antichrist] werd meegenomen, en met hem de valse profeet die de tekenen verrichtte waarmee hij degenen die het merkteken van het beest hadden ontvangen en degenen die zijn beeld aanbaden, misleidde. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die brandt van zwavel. 21De rest [d.w.z. "zij die het merkteken van het beest hadden ontvangen en zij die zijn beeld aanbaden"] werd gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, het zwaard dat uit zijn mond kwam [het klinkt alsof ze allemaal dood zijn nog voordat Christus is afgestapt]. Zo werden alle vogels gevuld met hun vlees.
(Openbaring 19:20-21 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Openbaring 19:20-21 maakt glashelder dat wanneer Christus terugkeert bij de wederkomst, het eerste wat Hij gaat doen is de antichrist en de valse profeet levend in de vuurpoel werpen. Daarna zal Hij iedereen doden die het merkteken van het beest heeft genomen en zijn beeld heeft aanbeden - dat is slechts de eerste schoonmaak voor de pas teruggekeerde Koning der koningen. Dit gaat vooraf aan alle volgende activiteiten die deel uitmaken van de voorbereidingen voor de daadwerkelijke vestiging van het koninkrijk, waaronder het schapen- en bokkenoffer.

Dus geen van de mensen die voor Christus stonden bij het Schapen- en Bokkenoffer nam het merkteken van het beest - dat is gewoon niet logisch en klopt niet met de Schrift. Wat zegt dat over hen?

Als je denkt dat deze wereld nu verdeeld is, oh baby dan heb je nog niets gezien!

Laten we dit eens doordenken: Tijdens de Grote Verdrukking, na de start van het koninkrijk van de Antichrist, zal iedereen op aarde verplicht worden het merkteken van het beest te nemen en de Antichrist als God te aanbidden op straffe van de dood. Met andere woorden, weigeren zal een halsmisdaad zijn. Nu, wat zou iemand kunnen beïnvloeden om zijn leven te riskeren door het merkteken te weigeren? Ik weet maar één ding, en ik ben ervan overtuigd dat dat het enige is:

Geloof in de waarheid van het evangelie.

Het wordt een duidelijke keuze: de Grote Leugen of de Grotere Waarheid. Luister: Als je denkt dat deze wereld nu verdeeld is, oh, dan heb je nog niets gezien!

De enige reden waarom mensen hun leven zullen riskeren door te weigeren het merkteken van het beest te nemen, is omdat ze de waarheid van het evangelie hebben leren kennen. Daarom geloof ik dat al degenen die bij het Schapen- en Bokkenoffer voor Christus staan, gelovige overlevenden van de Verdrukking zijn.

Zijn sommigen alleen in naam christenen alleen (CINA's)? Laten het aan God om daarover te oordelen.

Maar zij hebben het overleefd en staan voor Christus, geoordeeld om te bepalen of zij al dan niet toelating tot het koninkrijk rechtvaardigen - toelating die sommigen wel en anderen niet wordt verleend.

OK, dus wat is het criterium voor toelating tot het koninkrijk? Alleen geloof in de boodschap van het evangelie? Alleen een geloofsbelijdenis in het verzoeningswerk van Christus aan het kruis? Nee. Dat deden ze, anders waren ze er niet. Anders hadden ze zeker het merkteken van het beest genomen. Op dit moment is er iets meer aan de hand.

Hoezeer iemand dit ook wil bagatelliseren en zeggen dat de bokken eigenlijk gewoon slappe CINA's zijn die niet echt gered waren (maar hun geloof in het evangelie was aanvankelijk sterk genoeg om hen in staat te stellen het merkteken te weigeren?), er is hier een koude, harde realiteit aan het werk waarvan velen in de kerk zich niet bewust zijn (of die ze liever negeren). En die verantwoordelijkheid ligt bij de preekstoelen van duizenden kerken over de hele wereld, waar predikanten de politiek correcte slagroom uitdelen.

Denk eraan: Het kerkelijk tijdperk,
samen met zijn unieke zegening van eeuwige
veiligheid is op dit moment oude geschiedenis.

De criteria om het koninkrijk binnen te gaan voor
alle overlevende gelovigen uit de Verdrukking
zijn onder andere een trouw getuigenis.

Zij hebben allen geloof beleden in het evangelie van Jezus Christus - daarom staan zij om te beginnen voor Hem in het schapen- en bokkenoordeel. Maar nu worden zij beoordeeld op hoe zij andere gelovigen hebben behandeld tijdens de donkerste dagen van de Verdrukking. Of ze hen beschermden of toegaven aan de druk om hen te verraden. Of zij hen eten en drinken en onderdak en andere vormen van hulp en troost hebben aangeboden, of hen hebben gemeden en hen hebben laten lijden uit angst voor hun eigen veiligheid en welzijn.

Zowel de schapen als de bokken riskeerden uiteraard hun leven door te weigeren het merkteken van het beest te ontvangen en de antichrist te aanbidden. Maar de schapen zetten alles op het spel en bleven een trouw getuigenis afleggen door onbaatzuchtig andere gelovigen te helpen - ongetwijfeld met groot persoonlijk risico. De bokken gaven toe en faalden om hun huid te redden - zo eenvoudig is het. De schapen en de bokken zijn allemaal mensen die ofwel een standpunt innamen ofwel dekking zochten. En toegang tot het Duizendjarige Rijk zal dienovereenkomstig worden verleend of geweigerd.

En zoals op vorige Yom Kippurs, nadat
de beslissingen van de Heer zijn genomen
zullen de boeken opnieuw worden verzegeld.

Alleen deze keer zullen de boeken
niet voor één jaar verzegeld worden-
maar voor eeuwig.

Dus wanneer het Duizendjarig Rijk uiteindelijk van start gaat, zal de Verzoendag niet langer nodig zijn, omdat de uiteindelijke vervulling ervan bij het Schapen- en Bokkenoordeel al zal hebben bepaald wie van de overlevenden van de Verdrukking, die weigerden de Antichrist te aanbidden, de toegang tot dat Koninkrijk wordt verleend of geweigerd, en de boeken zullen voor de laatste keer worden verzegeld.

Dat is wat Jom Kippoer al 1500 jaar voorspelt. Ja, er is iets veranderd in de manier waarop 2000 jaar geleden verzoening werd gedaan voor de zonde. In het kerkelijk tijdperk is het gebaseerd op geloof in het verzoeningswerk van Christus alleen. Leden van het lichaam van Christus - zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd (Johannes 20:29) - zijn gezegend doordat zij verzegeld zijn met de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest op een manier die gelovigen in andere tijdperken niet hebben, en als gevolg daarvan genieten zij de zegen van de eeuwige zekerheid.

Maar het zijn heidenen! Sommigen zullen misschien mopperen over het feit dat ik de uiteindelijke, profetische vervulling van Jom Kippoer door niet-Joden laat vervullen, en niet door Joden. Ja, de Joodse feesten zijn aan Israël gegeven, dat snap ik... geloof me. Maar de uiteindelijke, profetische vervulling van al deze zeven feesten vormen in feite een schets van Gods verlossingsplan voor de zondige mens - van de kruisiging tot het koninkrijk, en dat gaat over meer dan alleen Israël. God plande dat de Kerk in dit alomvattende plan zou worden geënt en er een sleutelrol in zou spelen, naast Gods uitverkoren volk, de Joden. Zoals ik al eerder zei, geloof ik bijvoorbeeld dat het hele kerkelijk tijdperk de volledige vervulling is van het Wekenfeest, alias Pinksteren, en de uiteindelijke vervulling daarvan is de Opname, een gebeurtenis waar de Joden in wezen niets van weten.

Na de Opname zal het geloof in het verzoeningswerk van Christus moeten worden ondersteund door een trouw getuigenis, en dat is wat we zien gebeuren in de laatste profetische vervulling van de Verzoendag bij het Schapen- en Bokkenoordeel, dat zal bepalen wie van de overlevenden van de Verdrukking het beloofde Duizendjarig Rijk zal binnengaan. Dus wanneer het koninkrijk uiteindelijk wordt gelanceerd, zal de Verzoendag zijn ultieme profetische doel hebben gediend - en dan zal het een uitgemaakte zaak zijn.

Oef...haal diep adem. Ik denk dat we het gehaald hebben.

Oké, waar waren we gebleven? Oh ja, de derde ongewone gebeurtenis:

3. De centrale lamp van de menora.

(Menorah)

In het Heilige der Heiligen in de tempel stond een grote gouden kandelaar (of menora) met zeven lampen. Sommige menora's hebben een centrale lamp die iets hoger is dan de andere, maar de stijlen variëren. Wat het ontwerp ook moge zijn, de priesters zorgden ervoor dat deze middelste lamp altijd bleef branden, en hij werd gebruikt om de andere zes lampen dagelijks te laten branden.

Maar vanaf ongeveer 40 jaar voor de verwoesting van de tempel bleef om onverklaarbare redenen de middelste lamp uitgaan. Elke nacht bleef hij niet branden. Geërgerde priesters probeerden alles wat ze konden bedenken. Ze hielden extra voorraden olie bij de hand. Ze hielden de lont zorgvuldig geknipt. Niets werkte. Wat ze ook deden, de middelste lamp ging elke nacht uit, en was dus nutteloos in zijn rol om de andere lampen brandend te houden - ze konden hem niet eens brandend houden.

Natuurlijk vertegenwoordigden de lampen de Heilige Geest en daarmee Gods aanwezigheid bij en gunst aan Israël. En de grimmige, verontrustende ondertoon van dit ongewone verschijnsel ging niet verloren aan de Joodse religieuze leiders - zij begrepen dat het voortdurend doven van deze centrale lamp aangaf dat Gods aanwezigheid en gunst uit Israël waren verdwenen, te beginnen rond 30 na Christus, oftewel 40 jaar voor de verwoesting van de tempel.

Waarom "westelijk"? In de passage die ik eerder citeerde uit de Babylonische Talmoed, staat "de meest westelijke lamp van de kandelaar niet voortdurend brandde." In de meeste andere vertalingen staat gewoon "de westelijke lamp". Maar waarom de "westelijke" lamp? Op het eerste gezicht lijkt dat de middelste lamp uit te sluiten, hoe de menora ook georiënteerd was. Ik vond verschillende verklaringen hiervoor, waarvan er een paar het volledig met elkaar oneens waren.

De beste verklaring die ik vond is echter dat de menora in de tempel van noord naar zuid was gericht, en dat het Heilige der Heiligen zich aan de westkant bevond. De lonten van de drie lampen aan de noordkant waren naar het zuiden gebogen en de lonten van de drie lampen aan de zuidkant naar het noorden, zodat ze alle zes naar de middelste lamp wezen. De pit van de middelste lamp wees echter naar het westen, naar het Heilige der Heiligen. Ik wil er niet dogmatisch over zijn, maar dit is verreweg de meest bevredigende verklaring die ik heb gevonden, want de middelste lamp die voortdurend brandde staat voor Christus, die het Licht der wereld is en ons licht geeft door de Heilige Geest.

En het is vermeldenswaard dat de middelste kaars van de negenkandige Chanoeka menora ook wordt gebruikt om de andere acht kaarsen aan te steken. Deze kaars staat bekend als de "hulpkaars", wat interessant is omdat het licht afkomstig is van de Heilige Geest, en toen Jezus Zijn discipelen beloofde dat Hij de Heilige Geest zou zenden tijdens het Laatste Avondmaal, gebruikte Hij een vorm van het Griekse woord parakletos, dat veel Engelse vertalingen weergeven als "de Helper". Gewoon een interessant weetje.

4. De deuren van de tempel.

De laatste vreemde gebeurtenis betreft de enorme reeks deuren die naar het Heilige der Tempel leidden. Volgens sommige bronnen waren deze deuren zo massief dat een team van wel 20 man nodig was om ze te openen en te sluiten.

Maar net als bij de vorige drie gebeurtenissen die we hebben besproken, begon er ongeveer 40 jaar voor de verwoesting van de tempel iets vreemds te gebeuren: Deze enorme deuren in de tempel gingen elke nacht rond middernacht vanzelf open, en de sluitploeg moest worden opgetrommeld om ze weer te sluiten.

Dit onverklaarbare vanzelf opengaan van de tempeldeuren wordt niet alleen vermeld in beide versies van de Talmoed, maar ook door de Romeinse historicus Josephus:


De oostelijke poort van de binnenplaats van de tempel, [waarschijnlijk een verwijzing naar de deuren die toegang gaven tot het Heilige, die zich aan de oostzijde van deze eerder besproken binnenplaats bevonden], die van koper was en enorm zwaar, en met moeite door twintig mannen was gesloten, en rustte op een met ijzer bewapende basis, en met bouten zeer diep in de stevige vloer was vastgezet, die daar uit één hele steen bestond, zag men uit zichzelf openen omstreeks het zesde uur van de nacht [omstreeks middernacht]. Toen kwamen zij, die de wacht hielden in de tempel, naar de aanvoerder van de tempel en vertelden hem ervan; die kwam daarheen en kon niet zonder grote moeite de poort weer sluiten.

(nadruk en [opmerkingen] toegevoegd)

- Flavius Josephus, De oorlogen der Joden (6.5.3) [Bron].

Net als de andere vreemde gebeurtenissen die we hebben bekeken, was er geen verklaring voor. Zo verhard als ze waren, hadden de Joodse religieuze leiders tenminste genoeg verstand om te begrijpen dat God deze vreemde gebeurtenissen gebruikte om tot hen te spreken, en ze begrepen dat deze dingen niet veel goeds voorspelden voor Israël en hun relatie met God. Met andere woorden:

Ze begrepen dat God aanwijzingen gaf.

Wat betreft de deuren van de tempel die vanzelf opengingen, geloofde men dat deze vreemde gebeurtenis een voorteken was van de op handen zijnde verwoesting van de tempel, omdat de Joodse religieuze leiders dit interpreteerden in het licht van de volgende profetie uit Zacharia:


1Open uw deuren, Libanon, opdat het vuur uw ceders verteert.
(Zacharia 11:1)


Zoals vermeld in de passage uit de Talmoed die ik in het begin aanhaalde, werd "Libanon" gezien als een verwijzing naar de tempel zelf, aangezien het woord gebaseerd is op de wortel lavan, wat "wit" betekent. En een van de fundamentele doelen van de tempel was het "wit maken" van de zonden van het Joodse volk.

De religieuze leiders interpreteerden het openen van de tempeldeuren dus als een vette aanwijzing van God dat de tempel spoedig verwoest zou worden.

En verwoest werd hij, precies zoals Jezus aan zijn discipelen had voorspeld:


1Jezus ging de tempel uit en ging op weg. Zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem de gebouwen van de tempel te laten zien. 2Maar hij antwoordde hun: "Jullie zien toch al deze dingen? Ik zeg u zeer zeker: er zal hier geen steen op de andere overblijven, die niet zal worden neergeworpen."
(Matteüs 24:1-2)


Maar gedurende de laatste twee millennia zijn deze aanwijzingen aan de dove Joodse oren gericht.

Ongegronde excuses: De afgelopen tweeduizend jaar hebben Joodse rabbijnen geleerd dat de reden waarom God zich van het Joodse volk afkeerde en hen zo streng veroordeelde, te wijten was aan de ongegronde haat in hun harten. Niets te maken met het verwerpen van de Messias, nee meneer. Het komt allemaal door wat je noemt ongegronde haat - een verschrikkelijk gebrek aan sociale rechtvaardigheid en een betreurenswaardig gebrek aan vriendelijkheid en broederlijke liefde tussen mensen in de Joodse samenleving. Tsk tsk tsk.

OK, dan heb ik twee vragen voor de goede rabbijnen:

1. Als er zulke "ongegronde haat" was en zo'n verschrikkelijk gebrek aan sociale rechtvaardigheid en broederliefde onder de Joden dat God hen uit hun land verdreef en hen onder een streng oordeel plaatste, dan lijkt dat te suggereren dat de Joden meer dan ooit verzoening nodig hadden. Dus...waarom zou God het enige verzoeningsmiddel van hen wegnemen in de vorm van de tempel?

2. De orthodoxe Joden geloven dat berouw en goede daden effectiever zijn dan offers om een goede relatie met God te onderhouden. Als dat zo is, dan lijkt het erop dat de langetermijneffecten van de afwezigheid van een tempel gunstig zijn voor het Joodse volk. Dus...waarom rouwen de Joden na twee millennia nog steeds om het verlies van de tempel en bidden ze voor een nieuwe?

Ik vraag het me gewoon af. Wat de Kerk betreft, als we mogen afgaan op de voortdurende vervulling van profetieën en het grote aantal hints dat God laat vallen voor het lichaam van Christus, dan lijkt het erop dat het Joodse volk klaar is om de was uit zijn oren te laten wassen.

Een woord over timing

()

Een wirwar van data

Voordat ik dit binnenhaal voor een landing, wil ik een paar woorden zeggen over het jaar van Christus' dood. Zoals ik al zei, begonnen of stopten deze vier ongewone gebeurtenissen ongeveer 40 jaar voor de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 na Christus, wat ze plaatst rond 30 na Christus. En velen geloven dat deze gebeurtenissen begonnen rond de tijd van de kruisiging. En h-e-r-e we go... Ik hoor de mensen al:

"Jij dwaas! Christus werd gekruisigd in 33/32/31/29 na Christus en ik kan het bewijzen!"

Ja, ja, ja...kalm. Eén van de duidelijkste Bijbelse aanwijzingen met betrekking tot het tijdstip van de bediening van Christus wordt gevonden in het Evangelie van Lucas, die het respect van seculiere geleerden heeft verdiend als een historicus van de eerste orde:


1Nu in het vijftiende jaar van de regering van Tiberius Caesar, Pontius Pilatus als gouverneur van Judea, Herodes als tetrarch van Galilea en zijn broer Filippus als tetrarch van het gebied van Ituraea en Trachonitis en Lysanias als tetrarch van Abilene, 2Tijdens het hogepriesterschap van Annas en Kajafas, kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.
(Lucas 3:1-2 / nadruk toegevoegd)


Van alle namen en posities waar Lucas naar verwijst, is Tiberius de enige waar hij een specifiek nummer aan verbindt. Hij vertelt ons dat de bediening van Johannes de Doper begon in het "vijftiende jaar van de regering van Tiberius Caesar", en de bediening van Christus - die begon met zijn doop door Johannes - begon niet lang daarna en zou ongeveer drieënhalf jaar hebben geduurd.

OK, dus wanneer begon de regering van Tiberius? Volgens de geschiedenisboeken is dat een makkelijke: 14 NA CHRISTUS. Het vijftiende jaar van de regering van Tiberius (afhankelijk van de manier van tellen) zou dus ongeveer 28-29 na Christus zijn. Gooi er hier en daar een paar maanden bij om de randen glad te strijken, en een tijdsbestek van 32-33 na Christus voor de kruisiging past prima.

En 30 na Christus is duidelijk veel te vroeg om te overwegen.

Tiberius was de stiefzoon en later de aangenomen zoon van de eerste keizer van Rome, Augustus (ik ga niet eens proberen dit uit te leggen - de relaties tussen de Romeinse elite waren schandalig ingewikkeld). Augustus nam de macht over in 27 voor Christus, en in de laatste jaren van zijn bewind wenste hij dat zijn geadopteerde zoon werd voorbereid om zijn rol op zich te nemen.

Er zijn historische gegevens waaruit blijkt dat Tiberius in 12 na Christus officieel tot co-regent werd benoemd samen met Augustus, en als zodanig dezelfde autoriteit had als de keizer. In 12 na Christus was Augustus in de 70 en volgens sommige berichten had hij een zwakke gezondheid, zodat Tiberius minstens twee jaar voor de dood van Augustus in 14 na Christus, het jaar van de "officiële" kroning van Tiberius als nieuwe keizer, waarnemend keizer werd.

(Buste van Tiberius en Augustus)

Begrijp me niet verkeerd... dit co-regentschap was geen geheim. Er zijn verslagen die duidelijk maken dat er niets clandestien was in dit opzicht. Tiberius werd openlijk erkend en bejubeld als keizer en werd door het hele Romeinse Rijk - inclusief Judea - gezien als iemand met dezelfde macht en autoriteit als Augustus.

Dus, als men de regering van Tiberius beschouwt als beginnend rond 12 na Christus, wat geen geheel onredelijke veronderstelling is, wordt een kruisigingsjaar van 30 na Christus opeens heel goed mogelijk. De vraag komt hierop neer:

Ging Lucas uit van het begin van Tiberius' "effectieve" regering, of van het begin van zijn "officiële" regering na de dood van Augustus?

Natuurlijk gaan velen uit van het laatste, en houden vol dat Lucas zeker de officiële gegevens zou hebben gebruikt om verwarring te voorkomen. Maar nogmaals, Tiberius' effectieve heerschappij als keizer gedurende ongeveer twee jaar vóór de dood van Augustus was algemeen bekend en erkend in het hele Romeinse Rijk. Dus... jouw beslissing.

Het is overigens niet ondenkbaar dat deze vreemde gebeurtenissen begonnen of stopten rond het begin van Christus' bediening - toen Hij zijn messiaanse aanwezigheid aan Israël bekend begon te maken, in plaats van de tijd van zijn dood. Ik zal hier niet proberen het argument te maken, maar ik geloof dat een dergelijk argument kan worden gemaakt. Hierdoor zouden de Jom Kippoer wonderen van ongeveer 30 na Christus mooi passen in een reeds algemeen aanvaard tijdschema met betrekking tot Christus' bediening, en iedereen gaat tevreden naar huis.

Relax...ik probeer niemand op andere gedachten te brengen, zelfs niet de mijne. Ik wil alleen dat je ziet dat er een goed, redelijk argument kan worden gemaakt voor 30 na Christus als het jaar van de kruisiging, net als voor verschillende andere jaren in dat algemene tijdsbestek. En als gevolg daarvan kan een goed, redelijk argument worden gemaakt om dit in overeenstemming te brengen met de Jom Kippoer wonderen die rond 30 na Christus beginnen, zoals de Talmoed beweert. Er springen geen aderen uit mijn voorhoofd.

Wat ik echter niet ga doen, is mijn tijd verspillen aan pogingen om dit alles met een ijzeren zekerheid vast te stellen, want ik denk niet dat iemand dat kan of ooit zal doen aan deze kant van de hemel. Hoe dit alles ook in elkaar past, ik ben ervan overtuigd dat de historische waas die deze gebeurtenissen omhult geen toeval is.

Ik geloof dat we nooit het exacte jaar van de
Kruisiging met absolute, 100 procent zekerheid...
omdat dat precies is hoe God de dingen regelde.

Genoeg gezegd. Als het Gods bedoeling was geweest dat we deze details zouden weten, twijfel ik er niet aan dat we ze allang hadden geweten.

Aanwijzingen-geven seizoen

Het komt mij voor dat als God de moeite nam om aanwijzingen te geven aan de Joden dat Hij Zijn aandacht van hen (en naar de Gemeente) afwendde, het redelijk lijkt om aan te nemen dat God ook hints zou geven aan de Gemeente dat Hij klaar was om Zijn aandacht van ons (en terug naar Israël) af te wenden.

En als we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we een aantal aanwijzingen dat Hij op het punt staat precies dat te doen. Natuurlijk begreep slechts een klein deel van het Joodse volk het belang van deze ongewone gebeurtenissen en begreep de ware reden voor de aanwijzingen die God liet vallen: Israël had hun beloofde Messias gekruisigd en God stond op het punt Zijn volk te oordelen.

Op dezelfde manier begrijpt slechts een klein deel van de huidige kerk de betekenis van de aanwijzingen die God laat vallen dat Hij op het punt staat het kerkelijk tijdperk tot een kierend einde te brengen via de opname en Zijn aandacht weer op Zijn volk Israël te richten ter voorbereiding op de verdrukking, waarin zij zullen worden gezuiverd en uiteindelijk gezegend met hun beloofde koninkrijk.

Aanwijzingen zoals het Openbaring-12-teken van 2017, de zonsverduisteringen van 2017 en 2024 die een grote "X" over Amerika krabbelen, en vele andere.

Alsof we zulke aanwijzingen nodig hadden. We worden zo gebombardeerd met de voortdurende vervulling van eindtijdprofetieën dat God nauwelijks een heleboel aanwijzingen hoeft te geven dat de opname nabij is - Zijn Woord zegt het al.

Toch laat Hij aanwijzingen vallen voor hen die oren hebben om te horen. Dus luister goed, blijf dichtbij, en zorg ervoor dat de was uit uw oren is.

Het is het seizoen van de aanwijzingen.


Credits voor Graphics (in volgorde van verschijnen):

Aanwijzingen onder vergrootglas: eigen werk
De zondebok-WGA11808 door William Holman Hunt, gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons
Bijbel lezer van Tima Miroshnichenko op Pexels
Aangepaste foto van Jezus van Joao Ricardo JanuzziRio op Pexels
Menorah 0307 (Replica van de Tempel Menorah) door ariely, gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons
Puzzel van fruugo
Aangepast: Augustus Bevilacqua Glyptothek München 317 door onbekende kunstenaar, gemarkeerd als publiek domein, meer details op Wikimedia Commons.
Tiberius NyCarlsberg01 Geen machineleesbare auteur opgegeven, Cnyborg verondersteld (gebaseerd op auteursrechtclaims), gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons

Schriftcitaten:
Alle geschriften zijn afkomstig uit de World English Bible, tenzij specifiek geannoteerd als de King James Version (KJV) of de American King James Version (AKJV).

Bron: A Little Strength