www.wimjongman.nl

(homepagina)


GEEF ME VRIJHEID, GEEN MARXISME - DEEL 2 VAN 4: EINDTIJD-GEVAREN VAN EEN MARXISTISCH WERELDBEELD

12 september 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1

Opmerking van de redactie: Deze beperkte serie is aangepast aan het 2021 Defender boek van Lt. Kol. Robert L. Maginnis, Give Me Liberty, Not Marxism.

Summit Ministries, een christelijke organisatie, heeft een miniatuurschets gegeven van het marxistische wereldbeeld over belangrijke categorieën die hieronder zijn samengevat en uitgewerkt.[i]

Ten eerste was Karl Marx een toegewijd atheïst vanaf de tijd dat hij op de universiteit zat. In 1844 schreef hij:

De afschaffing van religie als het illusoire geluk van de mensen is nodig voor hun werkelijke geluk. Godsdienst is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld, en de ziel van zielloze omstandigheden. Het is het opium van het volk.

Hij zei ook dat religie een "spirituele drank" is en dat het in praktijk brengen van zijn atheïsme een "gewelddadige omverwerping van alle bestaande sociale omstandigheden" betekende, waaronder economische structuren zoals het kapitalisme, maar Marx maakt van de regering zijn god - de verschaffer, ondersteuner, beschermer, en wetgever. Ondertussen werden atheïstische aspecten van het marxisme een handelsmerk van communistische regimes zoals de oude Sovjet-Unie en de huidige Volksrepubliek China, die bekend staat om de vervolging van zowel religieuze moslims als christenen.

Ten tweede staat de marxistische filosofie bekend als dialectisch materialisme, wat een andere naam is voor naturalisme. Volgens dit concept zijn er tegengestelde toestanden van het bestaan - de ene is de these en de andere de antithese, die onvermijdelijk met elkaar in botsing komen. Die strijd produceert een nieuwe these (hoe de dingen zijn), die uiteindelijk botst met een nieuwe antithese. Dit is een evolutionair proces - een reeks stappen - niet veel anders dan Charles Darwins evolutietheorie (spontane generatie): anorganische stoffen evolueren tot leven; eencellig leven wordt dier en vervolgens mens.

Ten derde betekent de marxistische ethiek of proletariaat-moraal dat alles wat de arbeidersklasse vooruithelpt goed is, en dat alles wat die vooruitgang belemmert moreel slecht is. De logische uitbreiding van de klassenmoraal wordt bewezen door de vroegere leider van communistisch China, Mao Zedong, die een massamoord pleegde op misschien wel veertig miljoen mensen die zich zogenaamd verzetten tegen de vooruitgang van de arbeidersklasse.

Ten vierde laat de marxistische psychologie geen ruimte voor de spirituele dimensie, omdat alle gedrag puur gebaseerd is op het materiële. Hij beweert dat menselijk gedrag het resultaat is van materiële redenen, lichamelijke opmaak (genetica), en omgevingsinvloeden van buitenaf. Hij beweert dat de hersenen geprogrammeerd zijn om op een bepaalde manier te reageren en dat onze socialisatie (opvoeding, achtergrond, enz.) ervoor zorgt dat we, net als de hond van Pavlov, reageren op prikkels van buitenaf.

Ten vijfde is een klassenloze maatschappij Marx' visie op de sociologie, waarin iedereen eigenaar en werknemer is - er is geen klassenonderscheid. Dat betekent dat er geen behoefte is aan overheid of beïnvloeders van buitenaf, omdat de eigenaar/werknemer altijd verantwoordelijk zal handelen. Vertaling: De soevereiniteit van de arbeidersklasse (proletariaat) is de regel in Marx' wereld, een opvatting die terug te voeren is op zijn concept van privé-eigendom (marxistische wet). De basis voor deze wet is het beschermen van sociaal of staatseigendom dat het socialisme en de evolutie bevordert. Als het socialisme eenmaal heeft gezegevierd, legt Marx uit, dan zal de arbeidersklasse haar communistisch paradijs realiseren en is de wet niet langer nodig.

Ten zesde, een communistische wereldregering is Marx' ultieme politieke visie. Hij geloofde dat de arbeidersklasse in opstand zal komen, de burgerlijke onderdrukking omver zal werpen om de macht te grijpen, en een wereldwijde "dictatuur" zal vestigen. Dat is de volgende evolutionaire stap naar een wereldregering, en als de bourgeois ideologie eenmaal is overwonnen en alle sporen van het kapitalisme verleden tijd zijn, dan bestaat er een communistische samenleving - een utopie op aarde.

Ten zevende gelooft Marx dat de economie de aard van alle wettelijke, sociale en politieke instellingen bepaalt. Hij wijt sociale problemen aan onvolkomenheden in de productiewijzen en na verloop van tijd maakt de evolutie de dingen beter - slavernij werd feodalisme, dat plaats maakte voor kapitalisme, dat socialisme zal worden en uiteindelijk communisme. De laatste stap in zijn visie van economisch determinisme is een socialistische maatschappij zonder privé-eigendom, waardoor de mens onderdrukt wordt door zijn medemens en wat leidt tot een klasseloze maatschappij, het communisme (de hoogste economische staat).

Marxisme de religie

Het is belangrijk om Marx' afwijzing van het bestaan van God in het juiste perspectief te plaatsen. Het marxisme wil alle religies door zichzelf vervangen, en een grote fout in zijn theorie is dat Marx geloofde in de volmaakbaarheid van de mens terwijl hij de volmaakte God afwees.

Hoewel het marxisme het bestaan van God afwijst en religie als opium bestempelt, is het marxisme voor zijn volgelingen een ware religie. Kijk eens naar Marx' achtergrond en misschien begrijp je dan hoe hij ertoe kwam zijn marxistische religie in de plaats van het christendom te stellen.

Karl Marx werd geboren als zoon van een Pruisische advocaat die zich tot het christendom bekeerde om advocaat te kunnen worden. Marx' vader liet Karl kennismaken met de groten -goden van die tijd- Frederick de Grote en de Pruisische staat en Verlichtingsdenkers als John Locke, die de menselijke natuur als een onbeschreven blad zag, en Jean-Jacques Rousseau, die schreef: "Wij weten niet wat onze natuur ons toestaat te zijn."[ii]

Marx' christelijke achtergrond dankte hij aan een religieuze opleiding in het Pruisische schoolsysteem, die hij eenmaal aan de universiteit van Bonn en daarna aan de universiteit van Berlijn, waar hij zich aansloot bij de "Jonge Hegelianen (Duits: Junghegelianer)," een groep Duitse intellectuelen die reageerden op de geschriften van Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de vader van het progressivisme.

Marx schreef in zijn proefschrift aan de universiteit van Jena (Thüringen, Duitsland) zijn visie op de goden: "In werkelijkheid haat ik alle goden." Hij vervolgde: "Ik zal mijn ketenen nooit inruilen voor slaafse dienstbaarheid." Marx bracht zijn leven door met het betwisten van het bestaan van de God van de Bijbel en in feite probeerde hij in zijn werk een geheel nieuwe religie te scheppen die omzichtig gebaseerd was op een spiegelbeeld van het christendom.[iii]

Boston college filosoof Peter Kreeft schreef:

Marxisme behoudt alle belangrijke structurele en emotionele factoren van bijbelse religie in een geseculariseerde vorm. Marx is, net als Mozes, de profeet die het nieuwe Uitverkoren Volk, het proletariaat, uit de slavernij van het kapitalisme naar het Beloofde Land van het communisme leidt, over de Rode Zee van de bloedige wereldwijde revolutie en door de woestijn van tijdelijk, toegewijd lijden voor de partij, het nieuwe priesterschap.[iv]

De econoom Esmond Birnie van de Universiteit van Ulster deelde die mening:

De diepe structuur van het marxisme komt overeen met die van het christendom. Het kent een "val" - de concentratie van eigendom in de handen van de kapitalisten - en een "uitverkoren volk", de proletariërs - evenals een komende "dag des oordeels", wanneer het kapitalisme wordt vervangen door de klassenloze maatschappij.[v]

PENTAGON INSIDER BESPREEKT NIEUWE "GEEF ME VRIJHEID, GEEN MARXISME" PROFETISCHE VISIE

Marx verving in wezen het christendom door een alternatief geloof, het marxisme, dat in de kern God verwerpt, maar in hoge mate een religie is. Zoals een auteur stelt, vervangt het monotheïsme door monostatisme, waarbij alle autoriteit bij de staatsregering berust. Pavel Hanes, universitair hoofddocent theologie aan de Universiteit van Matej Bel in Slowakije, schreef in feite:

Marx zelf stond erop dat een atheïstische staat, zoals voorspeld in zijn filosofie, een volmaakte realisatie zou zijn van de essentie van het christendom.[vi]

De "essentie van het Christendom"-visie van professor Hanes wordt gedeeld door de Duitse filosoof Karl Löwith, die geloofde dat "Marx' historisch materialisme een geseculariseerde versie is van de Christelijke teleologie" (de verklaring van verschijnselen door het doel dat zij dienen in plaats van door veronderstelde oorzaken), volgens Bryan S. Turner, een Brits en Australisch socioloog. Löwith, schreef Turner, "behandelt Marx' geschiedenisfilosofie als een globale visie die fundamenteel afhankelijk is van het christelijke schema van eschatologie, de leer van de Laatste Dagen en het Herstel van de mens tot Genade."[vii]

Marxisme en Christendom gaan echter niet samen. Marxisme werkt nooit. De door marxisten geïnspireerde wreedheid die in communistisch bestuur wordt gerealiseerd is een menselijke tragedie. Zelfs wijlen Martin Luther King Jr. heeft deze kwestie in een preek uit 1953 aan de orde gesteld:

Communisme en Christendom zijn in de grond onverenigbaar. Men kan niet tegelijkertijd een ware christen en een ware communist zijn.... Zij vertegenwoordigen diametraal tegenovergestelde manieren om naar de wereld te kijken en de wereld te transformeren. We moeten proberen het communisme te begrijpen, maar we kunnen het nooit accepteren en tegelijkertijd ware christenen zijn.

Het marxistisch geïnspireerde communisme heeft een gedocumenteerde geschiedenis van mislukking met vele anekdotische getuigenissen. Laura M. Nicolae, die het communistische Roemenië ontvluchtte, schreef over het communisme in haar voormalige vaderland:

Communisme kan niet los gezien worden van onderdrukking, in feite hangt het er van af. In de communistische samenleving is het collectief oppermachtig. Persoonlijke autonomie is onbestaande. Mensen zijn slechts radertjes in een machine die utopia moet voortbrengen; ze hebben geen eigen waarde. Gelukkig dienen wij een God wiens waardering voor degenen die hij naar zijn evenbeeld heeft geschapen, hem ertoe bracht zijn Zoon te zenden om de straf voor onze zonden op zich te nemen toen hij aan een kruis hing. De God-mens Jezus van Nazareth kwam graag om ons te redden en zond zijn Geest om in ons te wonen. Dit is transformatie. Dit is het begin van een geheel nieuwe mensheid en een geheel nieuwe wereld.[ix]

Verschillen tussen marxisme en christendom

De Bijbel gebruikt schuld niet als wapen. Marxisme en vooral de neo-marxisten gebruiken collectieve schuld als wapen, een belangrijke tegenstelling met het christendom. Neomarxisten zoals BLM beweren dat alle blanken de schuld dragen van slavenhouders uit het verleden, en als blanken zwijgen, worden ze beschuldigd van geweld.

Marxisme gebruikt een brede kwast om grote segmenten van de samenleving te beschuldigen van schuld, zoals de marxistische BLM-aanhangers die zeggen dat blanken de schuld dragen van zonden begaan door vroegere slavenhouders. Maar het Christendom stelt dat wij alleen aan God verantwoording verschuldigd zijn voor onze zonden.

Geen enkel Schriftvers vertelt christenen om hele bevolkingsgroepen schuldig te verklaren; in plaats daarvan zijn de zonden van een natie de verantwoordelijkheid van God, niet van medemensen. Deze opvatting komt tot uitdrukking in Ezechiël 18:20 (NIV):

Degene die zondigt is degene die zal sterven. Het kind zal niet delen in de schuld van de ouder, noch zal de ouder delen in de schuld van het kind. De gerechtigheid van de rechtvaardigen zal hun worden toegerekend, en de boosheid van de goddelozen zal hun worden aangerekend.

God handelt met mensen op een persoonlijk niveau. Wij worden christenen door Jezus te vragen ons te redden, ons onze zonden te vergeven en de Heer van ons leven te worden. Schuldkwesties werden op Golgotha aangepakt, en geen enkele ideologie of groep kan de ultieme vergeving vervangen die Christus gelovigen schenkt.

De Bijbel onderschrijft het bezit van privé-eigendom. Eerder stelde ik vast dat marxisten een materialistisch wereldbeeld omarmen. Simpel gezegd is het concept dat wanneer een samenleving alles gemeenschappelijk deelt, het leven een utopie wordt, volgens Marx. De afschaffing van privébezit is echter in strijd met de leer van de Bijbel, zoals het gebod in Deuteronomium 5:19 (ESV), dat gebiedt: "En gij zult niet stelen." Stelen veronderstelt bezit van privé-eigendom. Verder zegt 2 Tessalonicenzen 3:10 dat mensen bereid moeten zijn te werken om te kunnen eten; nogmaals, er is geen recht op andermans eigendom zonder arbeid in ruil daarvoor. Zelfs Jezus' gelijkenis van de zakken met goud (Mattheüs 25:14-30) wordt onzin als toepassing waar er geen privé-eigendom is.

Het marxisme beweert dat de mensen het punt zullen bereiken waarop zij alleen nog maar tevreden zijn met bezit, en God irrelevant wordt. Gezond verstand en decennia van observatie van menselijk gedrag tonen echter aan dat rijkdom op zichzelf zonde voortbrengt, geen voldoening. Het is een feit dat talrijke passages in de Schrift de geestelijke aard van de mens illustreren (bijv. Job 32:8; Prediker 12:7; Spreuken 20:27; Romeinen 8:16).

Marxisme is de bron van veel zonde. Klassieke en vooral neo-marxisten zoals de BLM-beweging zijn immers vervuld van woede en wrok. In plaats van de deugden van vrede en dankbaarheid te demonstreren, neigen zij ertoe gewelddadig en hebzuchtig te zijn, zonden die in de Schrift specifiek worden veroordeeld. Exodus 20:17 zegt bijvoorbeeld dat we het bezit van onze naaste niet mogen begeren, en het Nieuwe Testament moedigt ons aan om tevreden te zijn "in elke situatie" (Filippenzen 4:11-13).

De Bijbel richt zich op geestelijke zaken. Een belangrijk onderscheid tussen marxisme en christendom zijn de verschillende visies op materiële en geestelijke zaken. Het marxisme richt zich op fysieke (materiële) behoeften, terwijl het christendom, zoals Jezus uitlegt in Matteüs 6:26, 33 (NIV) zich richt op het geestelijke: "Maakt u geen zorgen over uw leven, wat u zult eten of drinken; of over uw lichaam, wat u zult dragen. Is het leven niet meer dan voedsel, en het lichaam niet meer dan kleding? ....Zoek eerst het [Gods] koninkrijk en zijn gerechtigheid."

Marxisme bevordert verdeeldheid, geen gelijkheid. Marxisme is verdeeldheid zaaiend. Bijvoorbeeld, "groepsidentiteit" is alles voor neo-marxisten zoals BLM. Daarentegen vochten de stichters van Amerika tegen de Britten om een plattegrond te creëren die het eerste principe van gelijkheid bevorderde. Verder heeft Christus voor de Christen alle culturele en etnische barrières voor God weggevaagd, en de Apostel Paulus schreef in Galaten 3:28-29 (NLT):

Er is niet langer Jood of heiden, slaaf of vrije, man en vrouw. Want u bent allen één in Christus Jezus. En nu u bij Christus hoort, bent u de ware kinderen van Abraham. U bent zijn erfgenamen, en Gods belofte aan Abraham behoort u toe.

Karl Marx discrimineerde, zoals eerder uitgelegd, alle gelovige mensen. Hij riep op tot de afschaffing van religie en vergeleek het met opium (een bedwelmende drug). Hij beweerde ook: "Mijn doel in het leven is God te onttronen." En die visie op religie is zelfs vandaag de dag nog zichtbaar; waar het marxisme de overhand heeft, worden christenen onderdrukt.

Kortom, het marxisme is een antichristelijke theorie die bijbelse vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid afwijst. Bovendien werpt het zich op als een religie die uitsluitend gericht is op de onrealistische visie van een aards utopia en de vervolmaakbaarheid van de mensheid. Vanwege haar mensbeeld heeft zij haar utopische doel niet bereikt en zal dat ook nooit bereiken. Pogingen om het recept van Marx te volgen in plaatsen als de oude Sovjet-Unie zullen altijd resulteren in massaal lijden in de handen van dictatoriale regeringen.

VOLGEND DEEL: Marxisme, Socialisme, kwaadaardig Supernaturalisme

Eindnoten:

[ii] file:///C:/Users/rober/OneDrive/Desktop/C%20S%20BOOK/SECTION%20I/CHAPTER%201/ MARXISM/MARXS%20NEW%20RELIGION.pdf.

[iii] file:///C:/Users/rober/OneDrive/Desktop/C%20S%20BOOK/SECTION%20I/CHAPTER%201/ MARXISM/MARXS%20NEW%20RELIGION.pdf.

[iv] https://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/3-the-pillars-of-unbelief-karl-marx.html .

[v] https://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/62/62-4/JETS_62.4_775-788_SchwarzwalderJr.pdf .

[vi] https://thoughtsofalivingchristian.wordpress.com/2010/11/21/a-christian-critique-of-marxism/ .

[vii] file:///C:/Users/rober/OneDrive/Desktop/C%20S%20BOOK/SECTION%20I/CHAPTER%201/ MARXISM/MARXS%20NEW%20RELIGION.pdf.

[viii] https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/communisms-challenge-christianity .

[ix] https://www.intellectualtakeout.org/article/harvard-student-whose-father-escaped-communism-has-message-her-fellow-students/.

Bron: GIVE ME LIBERTY, NOT MARXISM—PART 2 OF 4: END TIMES DANGERS OF A MARXIST WORLDVIEW » SkyWatchTV