www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE NOODZAAK VAN DE VERKONDIGING VAN HET WOORD VAN GOD IN BIJBELSE TIJDEN

11 juni 2021 - door Jonathan Brentner

Waarom blijven zoveel gelovigen vandaag de dag blind voor de talloze tekenen dat we in de laatste dagen leven?

Ik geloof dat een belangrijke reden hiervoor ligt bij de voorgangers en leraren van vandaag, die in grote getale het amillennialisme omhelzen, een geloofssysteem dat de bijbelse profetieën met betrekking tot Jezus' duizendjarige heerschappij en het herstel van een koninkrijk voor Israël verwerpt. Als gevolg daarvan beschouwen zij de wonderbaarlijke opkomst van Israël als natie als louter toeval zonder enige profetische betekenis.

Het spreekt vanzelf dat als men het meest significante stuk van Gods profetische kalender, het wonder van Israëls huidige bestaan, verwerpt, men ook alle andere tekenen zal missen dat we leven in de periode van Jezus' verschijning.

Spotters beweren dat degenen onder ons met dat bewustzijn van de tijd, de Schrift interpreteren met een krant in de ene hand en de Bijbel in de andere hand. Echter, juist het tegendeel is waar.

Hier zijn drie belangrijke voorbeelden:

  1. Isaac Newton, gebaseerd op zijn studie van de boeken Daniël en Openbaring, voorspelde de heroprichting van Israël als natie meer dan 220 jaar voordat het gebeurde.
  2. David Reagan vertelde onlangs een verhaal over C.I. Scofield. Gebaseerd op Ezechiël 38-39, schreef Scofield in 1909 dat op een dag een coalitie onder leiding van Rusland Israël zou binnenvallen. Sommigen bekritiseerden hem omdat Rusland in die tijd een christelijke natie was en Israël niet bestond. Nu echter vertellen de huidige gebeurtenissen ons dat zo'n invasie een duidelijke mogelijkheid is.
  3. Jarenlang zeiden profetie-waarnemers dat Turkije, nog niet zo lang geleden een vriend van Israël, zich op een dag tegen Gods volk zou keren. Zij zeiden dit op basis van Ezechiël 38-39. En het is gebeurd in de afgelopen tien jaar.

Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen van hoe een letterlijk begrip van de bijbelse profetie, profetie-waarnemers in staat heeft gesteld om jaren van tevoren te weten wat de kranten zouden melden. Maar wat nog belangrijker is, is dat het begrijpen van wat de Bijbel zegt over het nieuws van vandaag/toekomst, ons geruststelt dat God alles onder controle heeft, terwijl we kijken hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen precies zoals Hij zei dat zou gebeuren in de laatste dagen.

Omdat we leven in bijbelse tijden van het einde, mogen zij die Gods Woord verkondigen, niet zwijgen over de tekenen die wijzen op Jezus' spoedige verschijning en het begin van de verdrukkingsperiode.

Hieronder volgen een paar redenen waarom dit zo essentieel is!

HET HERKENNEN VAN DE TEKENEN

Toen Jezus op aarde was, kastijdde Hij de religieuze leiders van die tijd voor het niet herkennen van de vele tekenen dat hun Messias in hun midden stond. In Mattheüs 16:1-4 lezen we:

En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen, en om Hem te beproeven vroegen zij Hem hun een teken uit de hemel te tonen. Hij antwoordde hun: "Als het avond wordt, zegt gij: 'Het zal mooi weer worden, want de hemel is rood.' En 's morgens: 'Het zal stormen vandaag, want de hemel is rood en dreigend.' Gij weet, hoe gij het aanschijn des hemels moet duiden, maar gij kunt de tekenen der tijden niet duiden. Een slecht en overspelig geslacht zoekt een teken, maar geen teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona." En hij verliet hen en vertrok.

Net als de Farizeeën en Sadduceeën in Jezus' dagen, verwerpen vandaag de dag velen op plaatsen van geestelijk leiderschap de vele en gevarieerde tekenen van Jezus' spoedige wederkomst. Ik geloof dat Jezus' boodschap aan voorgangers en leraren die vandaag de dag de betekenis van de wederkomst van de natie Israël afwijzen, vergelijkbaar zou zijn met hoe Hij de religieuze leiders van Zijn tijd aansprak. Zou Hij hen ook niet uitschelden voor het niet herkennen van de tekenen van Zijn wederkomst die zo duidelijk in de Schrift staan beschreven?

Net als de religieuze leiders in Jezus' dagen, spotten zij met de tekenen die wij presenteren en als gevolg daarvan zullen zij misschien niet wakker worden totdat het ultieme teken van de opname plaatsvindt.

Er is ook een veronderstelling onder degenen die kritiek hebben op degenen onder ons die de tekenen van Jezus' wederkomst herkennen, dat we proberen mensen bang te maken in plaats van hen aan te moedigen. Dat is niet het geval. De toestand van onze wereld laat ons toe de heiligen te verzekeren dat zij kunnen opzien in reikhalzend verlangen naar Jezus' spoedige verschijning (Lukas 21:28). De verontrustende gebeurtenissen van onze dagen wijzen op de nabijheid van Jezus' verschijning om ons mee te nemen naar de plaats die Hij nu voor ons bereidt (Johannes 14:1-3). Wat een verbazingwekkende en blijde verwachting!!!

De tekenen van de laatste dagen moeten onze harten bemoedigen, zelfs nu we zien hoe de wereld afstevent op de zevenjarige verdrukking (1 Thess. 4:18; 5:11). Jezus komt voor óns vóór de verschrikkelijke dag des Heren (1 Thess. 5:9-10).

HET WOORD VAN GOD ONDERWIJZEN MET HET OOG OP DE TEKENEN VAN JEZUS' WEDERKOMST

Er is een zin in Jezus' gelijkenis in Mattheüs 24:45-50 die de Heer steeds weer in mijn gedachten brengt als een manier om mij ertoe aan te zetten erover te schrijven. De woorden staan in vers 45, waar Jezus vraagt: "Wie is dan de trouwe en wijze dienaar, die zijn meester over zijn huisgezin heeft aangesteld, om hun op de juiste tijd hun eten te geven?" (vet van mij)

Het Griekse woord voor "juiste tijd" is kairos, dat een geschikte of seizoensgebonden tijd aanduidt. Het woord geeft niet de tijd op een klok weer, maar eerder de geschikte gelegenheid of de gelegenheid voor iets om plaats te vinden. De huidige periode van Jezus' spoedige verschijning roept op tot het opnemen van bijbelse profetie in het dieet dat geestelijke leiders geven aan degenen die onder hun hoede zijn.

De "trouwe en wijze dienaar" is daarom degene die de komst van "de Mensenzoon" (v. 44) in de gaten houdt en als de tekenen zich vermenigvuldigen betreffende de nabijheid van de wederkomst van zijn Heer, past hij het "voedsel" aan dat hij geeft aan degenen die hij dient, zodat het overeenkomt met de nabijheid van Jezus' wederkomst.

Ik interpreteer Jezus' woorden hier als een waarschuwing dat degenen onder ons die vandaag Gods Woord aan anderen bedienen, een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om anderen te instrueren over de spoedige wederkomst van de Heer en hen te waarschuwen voor het spoedige begin van de verdrukkingsperiode. Ik geloof dat Jezus' gelijkenis, opgetekend in Mattheüs 24:45-50, Bijbelgelovige voorgangers en leraren sterk waarschuwt tegen het herhalen van de fout van de Farizeeën en Sadduceeën (zie Matt. 16:1-4), die hun Messias niet erkenden ondanks de vele manieren waarop Hij de Schrift van het Oude Testament vervulde.

In voorbije eeuwen was het voldoende om de nadruk te leggen op het Evangelie in het verleden en het heden met een lichte nadruk op de toekomende tijd van het Evangelie. Wij vereren grote predikers zoals Charles Spurgeon voor zijn helderheid over het goede nieuws van verlossing en wij hebben zijn vlijmscherpe bijbelse inzicht in Gods genade en eeuwige zekerheid vandaag de dag heel hard nodig.

Maar naast Spurgeon-achtig inzicht in Gods standvastige liefde en barmhartigheid, hebben we ook degelijk onderwijs nodig over toekomstige dingen. Zoveel voorgangers negeren de tekenen van de eindtijd of bedekken de bijbelse profetieën met een mysterieuze sluier van allegorie, zodat deze teksten geen relevantie hebben voor ons vandaag. Zij behandelen de bijbelse profetie als een code, vooral het boek Openbaring, dat alleen zij volledig kunnen begrijpen. Uiteindelijk mist hun boodschap elke troostende waarde voor ons in de eenentwintigste eeuw.

Zij die 90% van het boek Openbaring afdoen als allegorie moeten niet verwachten dat degenen aan wie zij prediken ook maar een greintje bemoediging zullen vinden in de resterende 10%. Dat komt omdat een dergelijke benadering de rest van Johannes' boodschap in een waas van onzekerheid hult.

Als bijvoorbeeld de beschrijving van de apostel van het Nieuwe Jeruzalem geen fysieke is, maar slechts symbolisch, die betrekking heeft op een andere werkelijkheid, hoe kan men dan enig vertrouwen hebben in Johannes' andere beschrijvingen van de eeuwige staat in Openbaring 21-22? Hoe kunnen we vertrouwen op de kostbare woorden van Openbaring 21:4 als andere belangrijke beloften in deze hoofdstukken allegorieën zijn die onderhevig zijn aan de uiteenlopende interpretatie van anderen?

Waar het op neerkomt is dit: we zijn niet vrij om het boek Openbaring te interpreteren zoals we willen en te verwachten dat dit hoop zal wekken bij degenen die het horen of hun angsten zal wegnemen.

Duizend jaar betekent duizend jaar; het is niet de eeuwige staat, maar de duizendjarige heerschappij van Jezus die daaraan voorafgaat. Tweeënveertig maanden betekent tweeënveertig maanden; tweeënveertig maanden is zeer zeker niet de kerktijd; het betekent drie en een half jaar, precies zoals de tekst ons zegt. Als we de woorden die we op de bladzijden van de Schrift zien niet kunnen vertrouwen, wiens uitleg ervan geloven we dan?

Verscheidene gevarieerde profetische schema's zijn ontstaan uit allegorische manieren om naar het boek Openbaring te kijken. Als woorden niet betekenen wat ze lijken te betekenen, hoe weten we dan welke van hen de juiste is? Niet alleen dat, er bestaan grote meningsverschillen onder hen over wat letterlijk en symbolisch is. Met het gebruik van allegorie, hebben wij geen objectieve basis om te weten wat een tekst werkelijk betekent.

Gods inspiratie van Zijn Woord geldt voor de woorden zelf van de profetische teksten van de Bijbel, voor de bedoeling van de menselijke auteur. De Heer geeft ons geen vrijbrief om de betekenis van een tekst zo te veranderen dat deze geen enkele relevantie meer heeft voor de woorden die wij voor ons zien. Jezus waarschuwde tegen dergelijke allegorische interpretaties van het laatste boek van de Bijbel in Openbaring 22:18-19. Nemen symbolische uitleg van de Openbaring "de woorden van dit boek der profetie" niet weg? Ja, dat doen ze zeker.

Ik vermoed dat velen mij zullen bespotten omdat ik deze dingen schrijf, maar ik moet schrijven wat ik geloof dat de Heer op mijn hart legt. Ik weet dat we in bijbelse tijden leven, de periode van Jezus' wederkomst, en hoewel ik misschien niet alles helemaal juist heb, ben ik overtuigd van de waarheid van de Schrift, en dat Jezus in de nabije toekomst voor Zijn gemeente komt.

Jezus zei: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan" (Matt. 24:35). Hij sprak deze woorden nadat Hij gesproken had over de verdrukking en de tekenen van Zijn wederkomst op aarde. Terwijl wij de voorlopers van deze verdrukking overal om ons heen zien losbarsten, hoe kunnen wij dan iets anders concluderen dan dat wij in de laatste dagen van de menselijke geschiedenis leven?

Als je de Heer nog niet kent als je Verlosser, zie dan mijn vorige posting*, waar ik, na de Grote Reset te hebben vergeleken met de Grote Vernieuwing, uitleg hoe je een kind van God kunt worden.

* Nederlandse vertaling.

Bron: The Necessity of Proclaiming God’s Word in Biblical Times — Jonathan Brentner