www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE GROTE RESET VERSUS DE GROTE VERNIEUWING

5 juni 2021 - door Jonathan-Brentner

In mijn laatste paar berichten heb ik de plannen onderzocht van de globalisten om mensen te laten samensmelten met machines. Het ware motief van deze transhumanisten is dat van het controleren van het gedrag van mensen met het doel absolute controle over hen uit te oefenen.

Er is echter goed nieuws voor hen die willen geloven. Jezus belooft ons een leven op zijn volst via de grote vernieuwing die Hij voor onze planeet heeft gepland. Bij zijn wederkomst zal de Heer de schepping in haar oorspronkelijke luister herstellen.

Het plan van de Heer leidt tot eeuwig leven; die van de globalisten lopen op zijn zachtst gezegd niet goed af voor de mensen.

DE GROTE RESET IS DE WEG NAAR DE ONDERGANG

Het Wereld Economisch Forum (WEF) bedacht de woorden "Great Reset" om hun visie op de toekomstige communistische wereldregering te beschrijven, die lijkt op de Agenda 2030 van de VN en wat anderen de "nieuwe wereldorde" noemen. Het WEF omarmt ook wat zij de "vierde industriële revolutie" noemen, hun term voor de samensmelting van mens en machine.

De weg van het transhumanisme leidt tot de Grote Reset omdat het een essentiële stap is in het conditioneren van mensen om de tirannie van dit toekomstige rijk te accepteren. Het bereidt ook de weg voor de antichrist, hoewel ik me afvraag of degenen die de huidige agenda van Satan promoten zich bewust zijn van zijn plan om zijn man aan de macht te brengen, wat uiteindelijk nare gevolgen voor hen kan hebben. Deze komende "man van wetteloosheid" zal zijn macht niet delen.

De Bijbel heeft lang geleden precies voorspeld wat wij vandaag voor onze ogen zien gebeuren. Ik weet niet wanneer, maar de globalisten van onze tijd zullen erin slagen de Grote Reset van de wereldregeringen in te luiden. Nadat wij veilig bij de Heer zijn, zal de antichrist met geweld de teugels overnemen van de communistische regering die door de "wakkere" leiders van onze wereld in het leven is geroepen.

Het zal tijdens de verdrukking veel erger worden voor de mensheid dan het nu is. Niet alleen zullen de mensen de slechtste tijd in de wereldgeschiedenis meemaken, maar ook zullen zij die de eerste uitstorting van Gods toorn overleven en te maken krijgen met het verplichte merkteken van het beest. Openbaring 14:9-11 schildert het einde van hen die het nemen:

En een andere engel, een derde, volgde hen en zei met luide stem: "Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand krijgt, zal ook hij de wijn van Gods toorn drinken, met volle kracht uitgegoten in de beker van zijn toorn, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de aanwezigheid van de heilige engelen en in de aanwezigheid van het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op tot in eeuwigheid, en zij hebben geen rust, dag noch nacht, de aanbidders van het beest en zijn beeld, en een ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt."

Wat is er met dit merkteken dat degenen die het ontvangen onherstelbaar maakt in de ogen van God? Ik heb gehoord van Satan-aanbidders die berouw hebben getoond over hun zonden en zich tot Jezus hebben bekeerd. Wat maakt degenen die het merkteken van het beest zullen ontvangen anders dan deze groep?

Zou het kunnen zijn dat de injectie of het vaccin dat het merkteken vergezelt, de verandering zal voltooien die de transhumanisten voor ogen hebben, zodat mensen niet langer menselijk zijn? Als dit het resultaat is van het merkteken van het beest, geloof ik dat dit het verklaart. Jezus stierf voor Adams hulpeloze ras (Rom. 5:19), niet voor een genetisch gemanipuleerde en kunstmatig veranderde versie die geen gelijkenis vertoont met wat God schiep.

Een andere mogelijkheid is dat de komende laatste injectie, die komt met het merkteken van het beest, mensen zodanig zal veranderen dat zij niet in staat zullen zijn om hun geloof in Jezus te stellen. De transhumanisten van onze tijd spreken openlijk over het verwijderen van het "God-gen" uit het menselijk DNA om mensen meer volgzaam te maken aan hun eisen. Als zij dat kunnen doen, zou dat ook de verloren toestand kunnen verklaren van allen die het merkteken ontvangen.

Hoe het ook zij, de waarschuwing is ernstig voor allen die hun leven willen redden door het merkteken aan te nemen. Het zal leiden tot een eeuwigheid in de hel.

DE GROTE VERNIEUWING IS HET PARADIJS

Nu het goede nieuws dat tot ons komt via een belofte die de Heer deed aan Zijn discipelen, zoals opgetekend in Mattheüs 19:28, "Jezus zei tegen hen: 'Voorwaar, Ik zeg u: in de nieuwe wereld, wanneer de Zoon des mensen op zijn glorierijke troon zal zitten, zult ook u, die Mij gevolgd bent, op twaalf tronen zitten, oordelend over de twaalf stammen van Israël.'"

Het Griekse woord voor "nieuwe wereld" in dit vers is palingenesia, wat duidt op de toekomstige vernieuwing van alle dingen door de Heer. Het is een herstel dat onze wereld weer zal maken zoals hij was aan het begin, voordat de zonde het menselijk ras binnendrong.

Paulus beschrijft deze grote vernieuwing van de natuur in Romeinen 8:18-25, waarvan ik geloof dat het zal gebeuren bij de terugkeer van Christus naar de aarde. De oordelen en oorlogen van de zevenjarige verdrukking zullen het milieu van de aarde verwoesten. Wanneer Jezus komt om Zijn duizendjarige heerschappij in te stellen, zal Hij de schepping herstellen in haar oorspronkelijke ongerepte staat. Dit is de grote vernieuwing, "de nieuwe wereld", die Hij Zijn discipelen en ons beloofde in Mattheüs 19:28.

De Heer zal niet alleen een glorieus koninkrijk voor Israël herstellen, maar Hij zal ook de schepping vernieuwen. Als verloste heiligen zullen wij met Jezus terugkeren in onze verheerlijkte lichamen en met Hem heersen. Maar het wordt nog beter!

Openbaring 21:1-4 beschrijft verder de eeuwige staat van de verlosten uit alle eeuwen. We zullen voor altijd genieten van "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" samen met een verbazingwekkend Nieuw Jeruzalem. Vers 4 beschrijft de uiteindelijke staat van allen die alleen Jezus vertrouwen voor hun verlossing:

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbijgegaan.

Klinkt dat niet heel wat beter dan wat de transhumanisten voor de mensen gepland hebben via de Grote Reset? Zij beloven ook de mogelijkheid om op een dag "eeuwig leven" te bieden, maar dat is iets dat vereist dat mensen worden veranderd in iets dat zo onherkenbaar is dat het niet langer op hen zal lijken en misschien uiteindelijk niet eens meer henzelf zal zijn.

Onze toekomst als de verlosten van de Heer omvat het eeuwige genot van de nieuwe hemel en aarde, samen met de mooist denkbare stad, het Nieuwe Jeruzalem. De toekomst die Jezus voor ons heeft gepland zal wonderbaarlijk, vreugdevol en opwindend zijn boven alles wat we nu kennen.

De grote vernieuwing staat gelijk aan het paradijs voor allen die Jezus kennen als hun Verlosser.

MENSEN HEBBEN JEZUS NODIG

Als u dit leest en Jezus niet kent als uw Verlosser, weet dan dat uw tijd buitengewoon kort is vóór de verschijning van Jezus, het begin van de verdrukking, en de vestiging van Satans koninkrijk op aarde via de antichrist. U hebt Jezus nodig.

De Here Jezus is niet alleen uw weg om te ontsnappen aan de uitstorting van Gods toorn die tijdens de verdrukkingsperiode over de aarde zal komen, Hij is de enige weg naar het eeuwige leven. Jezus zei dit in Johannes 14:6: "Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Jezus is de enige weg naar het eeuwige leven. Het aanbod van de wereld van gezondheid en veiligheid zal zeker tot de dood leiden.

Laat alstublieft de woorden van Johannes 3:16 opnieuw in uw ziel zinken: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Jezus stierf een gruwelijke dood aan het kruis omdat er geen andere manier was om de straf voor onze zonden te betalen. Drie dagen later stond Hij op uit de dood om te bewijzen dat al Zijn beweringen waar zijn; eeuwig leven is in Hem en in niemand anders.

Ik houd van de eenvoud van de woorden van de apostel Johannes: "En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet" (1 Johannes 5:11-12). Jezus staat gelijk aan eeuwig leven.

Als u dat nog niet gedaan hebt, stel dan alstublieft uw vertrouwen in Hem voor de vergeving van uw zonden en het eeuwige leven. Nodig Jezus uit in uw leven. Romeinen 10:13 zegt: "Want iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden." Doe dit alstublieft voordat het te laat is; de tijd dringt!

De urgentie van het moment ligt in de spoedige wederkomst van Jezus om Zijn bruid, de gemeente, uit de wereld te halen voordat Gods toorn neerdaalt op deze Christus-afwijzende wereld. De zevenjarige verdrukking zal dood, verderf en grote ellende brengen aan de bewoners van de aarde.

Wend u nu tot Jezus, als u dat nog niet gedaan hebt. Hij is uw enige hoop en uw enige weg om te ontsnappen aan de dodelijke plannen die Satan met de wereld heeft, plannen die elke dag duidelijker worden.

Bron: The Great Reset Versus the Great Renewal — Jonathan Brentner