www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus - deel 5: Kumarbi

9 december 2021 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 16 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

De eerste identiteit van deze opstandige Wachter die in de historische verslagen voorkomt is niet Saturnus of zijn Griekse analoog, Kronos. De Titaanse koning en zijn Fenicische tegenhanger, Baäl Hammon, verschijnen pas in het eerste millennium voor Christus. Enlil van Akkad en Soemer verschijnt in de geschriften rond het einde van de Uruk periode, ruwweg 3200-2800 v.Chr.[1] Maar er is een andere identiteit die Saturnus in de oudheid droeg en die zelfs dateert van vóór Enlil.

Kumarbi was de oerschepper-god van de Hurrianen, een volk dat leefde in Oost-Anatolië en Noord-Mesopotamië. Gedurende bijna tweeduizend jaar, tussen het midden van het vierde millennium v. Chr. en ongeveer het einde van de veertiende eeuw v. Chr., beheersten de Hurriërs een gebied dat tegenwoordig min of meer wordt bezet door de Koerden in Irak, Syrië en Turkije. Op hun hoogtepunt, ten tijde van het Mitanni-koninkrijk (1600-1350 v. Chr.), breidden de Hurriërs hun macht uit tot ver in wat nu Turkije, Syrië en Noordwest-Iran is, en er zijn geleerden die geloven dat de machtige Minoïsche beschaving op het eiland Kreta wellicht Hurriaans was, of in ieder geval een tijdlang door een Hurriaanse elite werd gedomineerd.

Geleerden discussiëren nog steeds over de oorsprong van de Hurriërs. Hun taal was noch Semitisch, noch Indo-Europees, maar een isolaat zoals het Soemerisch en het Elamitisch, niet verwant aan iets anders, hoe vreemd dat ook lijkt. Recent onderzoek heeft er echter toe geleid dat sommigen suggereren dat het Hurrisch in feite een Proto-Indo-Europese (PIE) taal is die zich vertakte vóór de Anatolische talen zoals het Hittietisch, Luwisch en Lydisch.

Het verhaal van Kumarbi is vergelijkbaar met dat van verschillende andere entiteiten die we in dit boek zullen bespreken, en dat is precies het punt. Als je de grote lijnen van de verhalen over de oude god vergelijkt, zul je zien dat ze dezelfde entiteit beschrijven die door de eeuwen heen over de hele wereld andere namen heeft gekregen.

Het meeste van wat we weten over Kumarbi komt uit Hettitische teksten, gebaseerd op oudere Hurrische originelen, opgegraven uit de ruïnes van Hattusa, de hoofdstad van het koninkrijk van de Hatti nabij wat nu Boğazkale is, Turkije. De Hettieten werden sterk beïnvloed door de Hurriaanse godsdienst, en zij leken veel moeite te doen om de goden van hun buren te behagen. De Hettieten geloofden blijkbaar dat je nooit teveel goddelijke bescherming kon hebben.

Net zoals de verhalen over de stormgod van de West-Semitische volkeren, Hadad (Baäl in de Bijbel), bewaard zijn gebleven in wat de Baälcyclus wordt genoemd, zo noemden geleerden de verzameling teksten over de Hurrische schepper-god de Kumarbi-cyclus, die nauwkeuriger is omgedoopt tot de Koningschap in de Hemel-cyclus. De belangrijkste van deze teksten is het Lied van Kumarbi, dat nu meer algemeen het Lied van het heengaan wordt genoemd. Het beschrijft de kosmische machtsoverdracht van de hemelgod, Anu, aan Kumarbi, en van Kumarbi aan de stormgod, Teshub.

Als je bekend bent met de Griekse mythologie en de achtergrond van Zeus' opkomst aan de top van het pantheon, zal het conflict tussen Anu, Kumarbi, en Teshub bekend zijn. Hier is de schets van het verhaal:

 • De oergod Alalu regeerde negen jaar lang in de hemel, waarna zijn schenker, de hemelgod Anu, in opstand kwam en zijn plaats innam. Alalu ontsnapte door te vluchten naar "de donkere aarde."
 • Negen jaar later werd Anu omvergeworpen door zijn schenker, Kumarbi. Anu probeerde naar de hemel te vluchten, maar Kumarbi greep zijn benen en trok hem terug naar de aarde - en castreerde Anu door zijn geslachtsdelen af te bijten.
 • Deze daad had onbedoelde gevolgen. Anu waarschuwde Kumarbi om dit niet te vieren, omdat hij nu bevrucht was met Anu's kinderen: de storm-god Teshub, de Tigris rivier, en twee naamloze "verschrikkelijke goden".
 • Zowaar na enige discussie tussen de personages over de plaats waar deze goden geboren zouden worden, waarschijnlijk vanwege de duidelijk ongeschikte fysiologie van de mannelijke godheid, kwam de stormgod tevoorschijn via "de goede plaats". De tekst legt (misschien gelukkig) nooit uit wat "de goede plaats" was, maar het kan de schedel van Kumarbi geweest zijn.
 • Ergens hierna werd Tesjoeb, de storm-god, machtig en verving Kumarbi als de koning van het Hurrische pantheon.

Het Lied van de Voorhoede is moeilijk in detail te vertalen omdat het is samengesteld uit tabletten die zwaar beschadigd zijn. Dit is niet verwonderlijk, gezien hun ouderdom. Er zijn andere details die moeilijk te verklaren zijn vanwege de fragmentarische aard van het bronmateriaal, maar in één gedeelte lijkt Kumarbi te eisen dat de god van de wijsheid, Ea (door de Sumeriërs Enki genoemd), de pasgeboren storm-god overhandigt zodat Kumarbi hem kan opeten. Het blijkt dat Kumarbi in plaats daarvan een steen heeft gekregen, die de god veel pijn doet als hij erin probeert te bijten. Dan is er de vermelding van een kunkunuzzi-steen, en iets (vermoedelijk die steen) dat vereerd moet worden door middel van offers.

Een apart verhaal, het Lied van Ullikummi, vertelt over de poging van Kumarbi om de troon te heroveren door een reusachtig stenen monster te scheppen om de stormgod af te zetten. Aanvankelijk leek het erop dat Ullikummi zou zegevieren, ondanks de collectieve inspanningen van de goden. Teshub vluchtte om de hulp in te roepen van Ea, de enige god die zich niet bij de strijd had aangesloten. De slimme god besefte dat Ullikummi zijn kracht putte uit het staan op de schouder van de dromende berggod Upelluri, die, zoals Atlas in de Griekse mythen, de aarde en de hemel omhoog hield. Ea ging naar de "vroegere goden", verkreeg het snijwerktuig dat gebruikt werd om aarde en hemel te scheiden, en scheidde Ullikummi van Upelluri, waardoor de kracht van de reus werd vernietigd. Het einde van het verhaal is verloren gegaan, maar het is veilig om aan te nemen dat Teshub werd hersteld in het koningschap in de hemel - vandaar de naam van het epos.

Er zijn een aantal parallellen tussen deze Hurriaanse verhalen en latere verhalen over de Griekse goden:

 • Kumarbi was, net als Kronos, koning van de Titanen, de zoon van de hemelgod. Net als Kronos zette hij zijn vader af en castreerde hem - hoewel Kronos een sikkel gebruikte in plaats van zijn tanden om het lid van Ouranos te verwijderen.
 • Anu waarschuwde Kumarbi dat hij spijt zou krijgen van wat hij had gedaan; evenzo waarschuwde Ouranos Kronos en de Titanen dat zij zouden boeten voor hun rebellie.
 • Kumarbi en Kronos droegen beiden een tijdlang een aantal goden in hun maag, zij het om verschillende redenen.
 • Beide goden werden ten val gebracht door hun zoon, de stormgod - Kumarbi door Teshub en Kronos door Zeus.
 • Kumarbi en Kronos kregen beiden een steen te slikken in plaats van de stormgod, die later werd vereerd als een heilig voorwerp. (De steen die aan Kronos als vervanger van Zeus werd gegeven, werd in Delphi opgesteld als de omphalos, de wereld-navel. Men geloofde dat Delphi, waar het beroemde orakel zich bevond, het middelpunt van de wereld was).
 • Zelfs het detail van Kumarbi die Teshub baart door zijn schedel heeft een echo in de Griekse mythe van Athena's geboorte door het voorhoofd van Zeus.

Verder moesten de stormgoden in beide pantheons uitdagingen voor hun heerschappij overleven nadat zij de troon hadden bestegen. De strijd tussen Teshub en Ullikummi wordt door veel geleerden gezien als een voorafschaduwing van het Griekse verhaal van de strijd tussen Zeus en de chaos-monster Typhon.

Er zijn nog andere verbanden tussen de heldendichten, maar het komt hier op neer: De vroege Griekse dichter Hesiod, van wie we veel hebben geleerd over de Griekse godsdienst in de klassieke periode, was duidelijk bekend met Hettitische teksten die de oudere Hurrische godsdienst bewaarden. Geografisch gezien verplaatsten de verhalen zich van oost naar west, reizend van het Hurrische kerngebied naar de Egeïsche Zee, ofwel via Anatolië ofwel via de Levant. Het tijdsbestek was ruwweg tussen de Exodus, rond 1400 v. Chr., en de bediening van de profeet Jesaja aan het eind van de achtste/begin van de zevende eeuw v. Chr. Over een periode van ongeveer zevenhonderd jaar werd het oorsprongsverhaal van het Hurrische pantheon dus doorgegeven aan de Hettieten, en ofwel westwaarts door Anatolië of zuidwaarts door de Neo-Hittitische koninkrijken van Noord-Syrië naar wat uiteindelijk de Griekse beschaving van de Archaïsche periode werd.

De moderne archeologie werpt licht op de vraag hoe deze verhalen van Mesopotamië naar Griekenland zijn gemigreerd. Archeologen die sinds het begin van de jaren 2000 graven in de vallei van de Amuq rivier in Zuid Turkije hebben bewijzen ontdekt van een machtige staat uit de vroege ijzertijd met de naam Palistin (of Walistin), gevestigd in een stad genaamd Kunalua ongeveer vijftien mijl ten zuidoosten van Antiochië. Dit kan de Calneh of Calno zijn die tweemaal in de Bijbel wordt genoemd (Amos 6:2 en Jesaja 10:9).[2] Palistin ontstond na de ineenstorting van de Bronstijd rond 1200 v. Chr., toen het Hettitische Rijk in Anatolië werd vernietigd samen met de meeste koninkrijken in het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Deze nieuwe staat overleefde van de elfde eeuw v. Chr. tot ongeveer 700 v. Chr., ruwweg vanaf de tijd van Samuel en Saul tot de tijd van Jesaja en Hizkia (en Hesiod).

Archeologen veronderstelden eerst dat het aardewerk uit de elfde eeuw v. Chr. dat in Kunalua werd gevonden Egeïsch was, gemaakt door het overblijfsel van de Myceense Griekse beschaving die de lange oorlog met Troje heeft gevoerd. Die theorie is echter heroverwogen. Men gelooft nu dat de potten plaatselijke kopieën waren van stijlen "niet uit Griekenland maar eerder uit Cyprus en zuidwest Klein-Azië."[3] Dat betekent dat deze mensen geen indringers waren, maar afstammelingen van de overlevenden van de chaos en verwoesting die geleerden de "ineenstorting van de Bronstijd" noemen.

Je hebt zeker de gelijkenis opgemerkt tussen "Palistin," "Filistijn," en "Palestina." Geleerden zijn er vrij zeker van dat het om dezelfde naam gaat. Aangezien de Filistijnen uit de Bijbel het kustgebied rond Gaza bezetten, is het redelijk om je af te vragen hoe deze mensen een heel koninkrijk van de moderne grens tussen Turkije en Syrië naar het gebied tussen Israël en Egypte hebben kunnen verplaatsen.

Egyptische verslagen vermelden verschillende gevechten met de binnenvallende horden die zij de Zeevolkeren noemden tussen ongeveer 1200 en 1150 v. Chr. Deze coalitie omvatte groepen die de Egyptenaren de Ekwesh, Denyen, Sherden (waarschijnlijk Sardiniërs), Weshesh, Tjekker noemden, en de Peleset, die vrijwel zeker de Filistijnen waren. Aangenomen wordt dat deze gevechten plaatsvonden in de buurt van het Egyptische thuisland, en dat de verslagen Filistijnse indringers zich daarna langs de kust in Kanaän vestigden in de steden die berucht werden in het Oude Testament - Gaza, Gath, Ashdod, Ekron, en Ashkelon. Maar sommige geleerden hebben een ander scenario voorgesteld en plaatsen die gevechten in wat nu Syrië is in plaats van in Egypte:

1. De landgevechten tussen Egypte en de "Zeevolkeren" vonden plaats langs de noordelijke grenzen van het Egyptische rijk in de Levant.
2. De zeeslagen waren waarschijnlijk invallen in de welvarende Egyptische steden in de Nijldelta.
3. De "Zeevolkeren" waren in wezen Noord-Levantijnse (met inbegrip van West-Anatolische) bevolkingsgroepen die bekend stonden als vroegere bondgenoten van de Hettieten.
4. Er is geen tekstueel of archeologisch bewijs dat de Filistijnen ooit door de Egyptenaren in Kanaän werden gevestigd. Er zijn echter wel bewijzen van hun vestiging in Egypte en in Syrië kort na de gevechten.
5. Sommige van deze "Zeevolkeren" stichtten het koninkrijk Palistin in de 'Amuq-vlakte. Anderen bereikten Filistië, waarschijnlijk over zee, toen de Egyptische heerschappij over de Levant verslechterde.[4]

Het meest relevant voor onze studie hier is dat dit niet alleen verklaart hoe de Filistijnen van Noord-Syrië naar de kustvlakte aan de grens met Egypte trokken, maar ook het koninkrijk Palistin aanwijst als de meest waarschijnlijke plaats waar de Hettitische en Hurrische mythen over Kumarbi werden doorgegeven aan Cyprus en West-Azië Minor, waar zij in de loop van enkele honderden jaren werden omgevormd tot verhalen over de Griekse Titaan Kronos.[5]

Een extra bewijs kan gevonden worden in de naam van de godheid. "Kumarbi", dat "hij van Kumar" betekent, zou kunnen verwijzen naar een Noord-Syrische plaats die geïdentificeerd wordt met het moderne Kīmār, ongeveer 25 mijl ten noordwesten van Aleppo.[6] Dit was een deel van het gebied dat op zijn hoogtepunt door Palistin werd beheerst, tijdens het bewind van een koning Taita, die bekend is van een inscriptie die gevonden is in de tempel van de storm-god te Aleppo.

De Hurriaanse mythe situeert Kumarbi ook in het westelijke deel van de driehoek van de Khabur-rivier, langs de grens tussen Turkije en Syrië, en bij de oude stad Tuttul, nabij het moderne Raqqa. Tuttul was een belangrijk cultuscentrum van Dagan,[7]een andere naam en identiteit gebruikt door deze geest die we in een volgend hoofdstuk zullen bespreken. Volgens teksten die in Hattusa zijn gevonden, werd echter een stad verder naar het oosten in Syrië, Urkesh genaamd, verondersteld de thuisbasis van Kumarbi te zijn. Dat maakt het verhaal van deze "voormalige god" absoluut cruciaal voor het begrijpen van de lange bovennatuurlijke oorlog om de zielen van de mensheid.

Volgende: De stad gewijd aan de god van de onderwereld.

Eindnoten:

[1] Xinhua Wang, The Metamorphosis of Enlil in Early Mesopotamia (Münster: Ugarit-Verlag, 2011), p. 245.

[2] “Calneh” in Genesis 10:10 may be a mistranslation of a Hebrew word meaning “all of them,” resulting in the translation “all of them in the land of Shinar” (RSV). See W. A. Elwell & B. J. Beitzel, “Calneh.” Baker Encyclopedia of the Bible Vol. 1 (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1988), p. 405.

[3] Shirly Ben-Dor Evian, “Ramesses III and the ‘Sea-Peoples’: Towards a New Philistine Paradigm.” Oxford Journal of Archaeology 36(3) (2017), p. 278.

[4] Ibid.

[5] Jenny Strauss Clay & Amir Gilan, “The Hittite ‘Song of Emergence’ and the Theogony.” Philologus 58 (2014), pp. 1–9.

[6] Michael C. Astour, “Semitic Elements in the Kumarbi Myth.” Journal of Near Eastern Studies , Vol. 27, No. 3 (July, 1968), p. 172.

[7] Lluis Feliu, The God Dagan in Bronze Age Syria (Leiden; Boston: Brill, 2003), p. 212.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 5: Kumarbi » SkyWatchTV