www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus - deel 12: Bull El

26 december 2021 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 16 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

We gaan door de religies van de oude wereld om de oude god genaamd "Shemihazah," "Kumarbi," en vele andere namen in ruwweg chronologische volgorde te traceren. We begonnen met de Wachters op de Berg Hermon en volgden, misschien verrassend, met de Hurrische god genaamd "Kumarbi." Je zou kunnen denken dat we dan overgaan naar de godsdienst van Soemerië, waarvan men tot de recente ontdekkingen in plaatsen als Urkesh, Tell Brak en Hamoukar dacht dat daar de stedelijke beschaving begon.

Tot voor kort zou u gelijk hebben gehad. Maar in plaats daarvan kijken we naar het westen, naar de beschaving langs de Middellandse Zeekust waar de vader van de goden El heette.

 

Beeldje van Kanaänitische god El gevonden bij Megiddo<

El was de schepper-god van het Kanaänitische pantheon en de opperste onder de goden, althans in naam. Hoewel hij een actieve rol speelde in de Kanaänitische godsdienst, leek hij niet geïnteresseerd in het leiden van de show. Hij nam geen deel aan de oplossing van de vraag wie zijn plaats als koning der goden zou innemen. (De vraag waarom El aan het hoofd van het pantheon werd vervangen, wordt in geen van de tot nu toe gevonden Ugaritische teksten aan de orde gesteld). De Baäl cyclus beschrijft de gewelddadige strijd van de stormgod om het koningschap met de god van de dood, Mot, en de chaosgod van de zee, Yamm, die beiden in Ugaritische teksten werden beschreven als "geliefden van El."[1]

Het is geen toeval dat het conflict tussen Baäl, Yamm, en Mot weerklank vindt in de spanning tussen de Griekse goden van storm, zee en onderwereld, Zeus, Poseidon, en Hades. Het is meer het bewijs dat de godsdiensten van Griekenland en Rome veel ontleend hebben aan de Semitische volkeren van het Nabije Oosten.

El wordt meer dan vijfhonderd keer genoemd in de Ugaritische teksten,[2] waar hij wordt afgeschilderd als een oude god, met het grijze haar van zijn baard als teken van zowel wijsheid als leeftijd. Net als Kumarbi wordt hij afgebeeld als de vader van de goden, maar El wordt ook de schepping van de mensheid toegedicht.[3] Een veelvoorkomend epitheton van de god, Ṯôr ʿIl, "Stier El," zou verwijzen naar El's macht en waardigheid - en mogelijk naar zijn voortplantingskrachten, waar vrij vaak naar wordt verwezen.[4]

We kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat de naam "El" ook een zelfstandig naamwoord was, het generieke woord dat "god" betekent in het Oegaritisch en Hebreeuws en de wortel achter elohim. Om die reden concluderen veel geleerden dat El en Jahweh dezelfde godheid waren. En, om eerlijk te zijn, God noemde Zichzelf lange tijd "El":

God sprak tot Mozes en zei tegen hem: "Ik ben de Heer [YHWH]. Ik ben aan Abraham, Izaäk en Jakob verschenen als de almachtige God [El Shaddai], maar met mijn naam de Heer heb ik mij niet aan hen bekend gemaakt. (Exodus 6:2-3, tussen haakjes toegevoegd)

Maar er zijn te veel verschillen tussen El en Jahweh om de twee te verwarren. Jahweh, de God van de Bijbel, is een actieve krijgersgod, die herinnerd wordt voor het verslaan van Leviathan, het rijden op de wolken (een beschrijving van de storm-god overgenomen uit de Baal cyclus), en het vechten voor Israël tegen zijn vijanden.

El, aan de andere kant...

El riep zijn drinkgezellen bij zich;
El nam plaats in zijn feesthuis.
Hij dronk wijn tot verzadiging,
nieuwe wijn tot dronkenschap.

El ging op weg naar zijn huis;
hij strompelde weg naar zijn woning;
Thukamun en Shanim ondersteunden hem.

Een kruipend monster naderde hem,
met horens en staart!

Hij spartelde in zijn uitwerpselen en urine:
El viel neer alsof hij dood was;
El was als zij die in de onderwereld afdalen.[5]

Dat is niet de God van de Bijbel. Toch waren er mensen in Israël die terug wilden keren naar de verering van de oude god, vooral na de scheiding van Israël en Juda tijdens de regering van Salomo's zoon, Rehabeam. In het boek Hosea herinnert de profeet aan de afgoderij van Jerobeam, de man die de opstand van de noordelijke stammen leidde:

Ik heb uw kalf verafschuwd, o Samaria.
Mijn toorn brandt tegen hen.
Hoe lang zullen zij niet in staat zijn onschuldig te zijn?
Want het is van Israël;
een vakman heeft het gemaakt;
het is niet van God.

Het kalf van Samaria
zal in stukken gebroken worden. (Hosea 8:5-6, nadruk toegevoegd)

Dit is Hosea's polemiek tegen de afgoden van het gouden kalf, opgericht door Jerobeam, die de opstand van de noordelijke stammen tegen Rehoboam leidde. De zinsnede, "Want het is van Israël", komt uit de Hebreeuwse Masoretische tekst, kî miyyiśrāʾēl. De letterlijke lezing van het Hebreeuws is de onhandige zin "Want uit Israël."[6] Eerlijk gezegd is dat niet logisch.

Maar het anders scheiden van de letters levert kî mî šōr ʾēl op, waardoor vers 6 verandert in:

Want wie is Stier El?
een vakman heeft het gemaakt;
het is niet God
.
Het kalf van Samaria
zal in stukken worden gebroken.[7] (Hosea 8:6, gewijzigd; nadruk toegevoegd)

Dat is een enorm verschil! Jerobeam heeft misschien om politieke redenen een gebedsplaats in Bethel en Dan opgericht om te wedijveren met de Tempel. Als de noordelijke stammen naar Jeruzalem bleven reizen voor de feesten, zoals de wet voorschreef, zouden zij misschien hun loyaliteit terug verschuiven naar het Huis van David. Blijkbaar vond Jerobeam dat het opnieuw instellen van de verering van El, of het overnemen van die verering van de heidense buren van de Israëlieten, genoeg was om de truc te doen slagen. Vandaar de gouden kalveren.

El nam in de Kanaänitische kosmische hiërarchie dezelfde plaats in als Kumarbi voor de Hurriërs. Dus, bij uitbreiding kunnen we El ook identificeren als Shemihazah, leider van de opstandige Wachters op de berg Hermon. Door de gouden kalveren op te richten, betrok Jerobeam de noordelijke stammen bij de aanbidding van een god wiens opstand de wereld van voor de zondvloed introduceerde tot de occulte kennis die Babylon zo trots was te bewaren. Dit overschreed een grote rode lijn, en God maakte het onmiddellijk duidelijk dat het onaanvaardbaar was:

Gij hebt kwaad gedaan, meer dan allen die vóór u geweest zijn, en zijt heengegaan en hebt u andere goden en metalen beelden gemaakt, Mij tot toorn verwekkend, en Mij achter uw rug geworpen; zie, Ik zal schade brengen aan het huis van Jerobeam, en Ik zal van Jerobeam afsnijden ieder mannelijk geslacht, zowel vrijen als slaven in Israël, en Ik zal het huis van Jerobeam verbranden, gelijk een mens vuil verbrandt, totdat het geheel verdwenen is. (1 Koningen 14:9-10)

Door in Hosea 8:6 "Stier El" te lezen in plaats van "Israël," wordt het vers een polemiek die niet alleen gericht is tegen de afgoden van Jerobeam, maar tegen de schepper-god van de Kanaänieten. Dit past beter in de context van de passage dan de gebruikelijke Engelse vertaling.

Het is niet verrassend dat dit niet de enige plaats in de Bijbel is waar die vervanging dichter bij het Hebreeuwse origineel komt. Hier is de King James vertaling van Deuteronomium 32:8:

Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfdeel verdeelde, toen Hij de zonen van Adam scheidde, stelde Hij de grenzen van het volk naar het getal der kinderen Israëls. (Deuteronomium 32:8, KJV, nadruk toegevoegd)

Overweeg nu dit alternatief voor de tweede helft van het vers:

Het epitheton is onlangs ook geïdentificeerd in een scherpzinnige studie van Deuteronomium 32:8 door Joosten, waarin hij een soortgelijke consonantale hergroepering voorstelde in de uitdrukking bny yśrʾl (bĕnê yiśrāʾēl) en te lezen als (bĕnê šōr ʾēl). Aangezien de LXX [de Septuagint vertaling] (ἀγγέλων θεοῶ, sommige [manuscripten] υἱων θεοῶ), en één Qumran tekst, 4QDeutj (lmspr bny ʾlhym), hier al een goddelijke verwijzing lezen, in plaats van het "Israël" van MT [de Masoretisch Hebreeuwse tekst], heeft dit voorstel veel om dit aan te bevelen:

yaṣṣēb gĕbulōt ʿammîm
lĕmisparbĕnê šōr ʾēl


Hij stelde de grenzen van de volken vast overeenkomstig het aantal van de zonen van Stier El.[8] (nadruk toegevoegd)

De meeste Engelse vertalingen zijn het eens met de King James Bible en geven Deuteronomium 32:8 weer als "het aantal van de zonen van Israël". Enkele, zoals de ESV, volgen de Septuagint ("engelen van God" of "goddelijke zonen") en de tekst van Deuteronomium die gevonden is bij de Dode Zee-rollen ("zonen van Elohim"). Wat Simon en Nicolas Wyatt voorstellen is het Hebreeuws te lezen als "zonen van Stier El" aan het eind van het vers. En het past.

Dat klinkt misschien een beetje als ketterij, alsof we het niet zo nauw nemen met de tekst. Maar let op: in de Volken-tafel van Genesis 10 staan zeventig namen, en in Kanaänitische religieuze teksten had El zeventig zonen.[9] Dat, beste lezer, is geen toeval. Zoals in een eerder hoofdstuk is vermeld, plaatste God de mindere elohim over de volken na het incident met de Toren van Babel.

Waren er precies zeventig stammen of naties ten tijde van Babel? Mogelijk niet. Het punt is niet het specifieke getal zeventig, het gaat erom wat het getal voorstelde:

De Aramese inscriptie van Zinjirly van Bir-Rakib over zijn vader Panamuwa vermeldt dat de zeventig broers van Bir-Ṣur van Šam'al door een usurpator werden gedood. De Tel-Dan Inscriptie (regel 6) merkt op dat koning Hazael zeventig koningen heeft gedood. In de bijbelse teksten slachtte Abimelech de zeventig zonen van Gideon af (Richteren 9:5-6) en Yehu Achabs zeventig zonen (2 Kon. 10:6-7). In al deze gevallen is het getal zeventig symbolisch voor volledige vernietiging, niet één persoon ontsnapt.[10] (Nadruk toegevoegd)

In het oude Nabije Oosten was "zeventig" een andere manier om te zeggen "de complete set". Zo waren de zeventig zonen van El op Hermon en de zeventig bene ha'elohim van de Bijbel de goden van de naties - alle naties behalve Israël, dat "het deel van de Heer" was, "Zijn toegewezen erfenis."[11]

Het volgende deel: Bashan, land van de slang

Eindnoten:

[1] Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel (London; Cambridge: Harvard University Press, 1973) pp. 40, 115.

[2] Wolfgang Herrmann, “El.” In K. van der Toorn, B. Becking, & P. W. van der Horst Eds., Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd extensively rev. ed. (Leiden; Boston; Köln; Grand Rapids, MI; Cambridge: Brill; Eerdmans, 1999) p. 275.

[3] Cross (1973), op. cit., p. 15.

[4] John Day, Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan (London; New York: Sheffield Academic Press, 2000) p. 34.

[5] Wyatt (2002), op. cit., pp. 409–412.

[6] Nicolas Wyatt, “Calf.” In K. van der Toorn, B. Becking, & P. W. van der Horst (Eds.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible: 2nd extensively rev. ed. (Leiden; Boston; Köln; Grand Rapids, MI; Cambridge: Brill; Eerdmans, 1999), p. 181.

[7] Ibid.

[8] Simon Wyatt and Nicolas Wyatt, “The longue durée in the Beef Business.” In O. Loretz, S. Ribichini, W. G. E. Watson, & J. Zamora (Eds.), Ritual, Religion and Reason (Münster: Ugarit-Verlag, 2013), p. 346.

[9] Ugaritic text KTU 1.4, vi, 46.

[10] Noga Ayali-Darshan, “The Seventy Bulls Sacrificed at Sukkot (Num 29:12–34) in Light of a Ritual Text from Emar (Emar 6, 373).” Vetus Testamentum 65:1 (2015), pp. 7–8.

[11] Deuteronomy 32:8.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 12: Bull El » SkyWatchTV