www.wimjongman.nl

(homepagina)

Reuzen, goden en draken (deel 5): De profetie van de zeventig weken

1 november 2020 - door SkyWatch Editor Tom Horn

( )

#

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4

De Almachtige God is de Heer van de legers. Hij heeft gezworen alle gevallen rebellen volledig terug te betalen voor hun misdaden, maar hij is geduldig. Duizend jaren zijn voor hem als een dag, en elke strijd vindt plaats op de juiste tijd. In het boek Daniël geeft de Heer verschillende aanwijzingen over wanneer hij uiteindelijk deze lange geestelijke oorlog zal beëindigen.

Het boek begint met de aankomst van de profeet in Babylon als een gevangene in zijn jeugd, circa 604 v.Chr. Men kan zich alleen maar voorstellen hoe het moet zijn geweest voor deze afstammeling van Juda. Daniel zal het geschreeuw van zijn vrienden en familie gehoord hebben toen de soldaten van Nebukadnezar hun huizen plunderden. Hij kon de branden hebben geroken, misschien zelfs de stank van brandend vlees. Deze plunderaars zullen deze knappe jongen bevolen hebben om alles te verzamelen wat belangrijk is en zich voor te bereiden op de lange mars naar Babylon, de hoofdstad van het Neo-Babylonische Rijk.

In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn god. Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. (Daniel 1:1-4; nadruk van mij)

( )

Nebukadnezar plunderde Jeruzalem in 587 v.Chr., maar er waren in totaal drie deportaties van Juda naar Babylon, in 597, 587 en 582 v. Chr.

Daniel vertelt ons specifiek dat de Heer de invasie van Jeruzalem heeft toegestaan. Ook kunnen we uit deze korte inleiding afleiden dat Daniel, jong als hij was, van "goede verschijning" was, "bekwaam in wijsheid", en "begiftigd met kennis, begrip en studeren.”

De beroemde profetie van zeventig weken is niet het eerste belangrijke visioen dat verschijnt in het boek Daniel, maar het is een goede startplaats bij het bestuderen van eschatologie, want het biedt een cruciale tijdlijn voor alle andere eindtijdprofetieën.

Daarom beginnen we in hoofdstuk 9, als Daniël is gekomen tot de laatste jaren van zijn leven, mogelijk zo'n tachtig jaar oud, en hij heeft gestudeerd en gemediteerd over de Joodse rollen van het boek Jeremia. Hier ontdekte Daniel de reden voor de ballingschap uit Jeruzalem en hoe lang Israël onder het juk van Babylon zou zijn:

Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten: Omdat u niet naar Mijn woorden hebt geluisterd, zie, Ik ga een boodschap zenden en Ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de HEERE, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat Ik de koning van Babel en dat volk – spreekt de HEERE – hun ongerechtigheid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën en Ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. (Jeremia 25:8-12; nadruk toegevoegd)

De oorzaak van de invasie van Jeruzalem is eenvoudig: ongehoorzaamheid. "Omdat je mijn woorden niet gehoorzaamde." Het gevallen rijk wil ons scheiden van de Heer en ons verleiden tot zonde. Helaas hadden velen die in Juda (het zuidelijke koninkrijk) leefden, niet kunnen leren van de benarde situatie van hun buren in het noorden. Israël was gevallen voor Assyrië in 720 v.Chr.

( )

Het neo-Babylonische Rijk ten tijde van de val van Cyrus de Grote van Perzië (klik om te vergroten).

Daniel, die als kind naar Babylon kwam, had bijna zeventig jaar in gevangenschap gewoond. Stel je zijn vreugde voor toen hij Jeremia las en besefte dat hun verbanning uit Jeruzalem bijna ten einde was.

Altijd de bemiddelaar, en wetende dat de val van Jeruzalem te wijten was aan zonde, viel Daniel op zijn knieën en verzocht de Heer om genade. Misschien bad hij dat de HEERE de straf van zeventig jaar zou verkorten en een wonder zou brengen. In plaats daarvan kreeg Daniël een alarmerend visioen van een verlengde straf: Ja, Israël zou terugkeren naar zijn vaderland, maar vanwege hun zonden zouden ze onder het juk van buitenlanders blijven totdat de "tijden van de heidenen" zijn einde bereikten.

Wat betekent deze zin "tijden van de heidenen"? Voordat we dit belangrijke profetische antwoord op het gebed uitpakken, laten we de redenen bekijken waarom God Israël veroordeelde, inclusief zowel de noordelijke als de zuidelijke koninkrijken, en hen in gevangenschap zond. Een aantal van de voor de hand liggende redenen die me te binnen schieten:

Met andere woorden, zowel de noordelijke als de zuidelijke koninkrijken sloten zich aan bij de verkeerde kant van de geestelijke oorlog; zij braken het geloof met YHWH de Schepper ten gunste van de geschapen wezens (gevallen engelen) en hun nakomelingen (de demonengeesten van de verdronken Nephilim). Deze inferieure goden lokten hen in seksuele immoraliteit en menselijk offers.

Daarom heeft God ze immers verbannen naar Babylon?

KIJK WEEK 2 IN DE NIEUWE ONDERZOEKSREEKS. REUZEN, GODEN EN DRAKEN

Wie of wat is CHAOSKAMPF en de "reusachtige levende wezens" in de hemel? Zullen ze hier spoedig zijn!?

Eigenlijk is er nog een andere reden voor de verbanning die vaak onopgemerkt blijft: de natie had de shmitas, of sabbatsjaren niet in acht had genomen. Het woord "shmita" betekent letterlijk "loslaten", en het betekende dat het land elke zeven jaar braakliggend moest worden gelaten en woest mocht worden. Geen landbouwactiviteit was toegestaan:

De HEERE sprak tot Mozes bij de berg Sinaï: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u gekomen bent in het land dat Ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor de HEERE. Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. (Leviticus 25:1-5; nadruk van mij)

Net als met het manna in de woestijn, beloofde de Heer om een overvloed van zegeningen te geven aan iedereen, door de mensen deze eenvoudige regel te geven: laat het land om de zeven jaar rusten. Maar hij maakte duidelijk dat ze nooit voedsel zouden missen:

U moet Mijn verordeningen houden en Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Dan zult u onbezorgd in het land wonen. En het land zal zijn vruchten geven, zodat u tot verzadiging toe kunt eten. U zult er onbezorgd kunnen wonen. En wanneer u zegt: Wat moeten wij in het zevende jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen! – dan zal Ik Mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft, genoeg voor drie jaar, (Leviticus 25:18-21; nadruk van mij)

Het zesde jaar zou een grote oogst zijn, zolang de mensen God gehoorzaamden. Ze zouden nooit honger lijden, en er zouden genoeg zaden zijn om te zaaien nadat het sabbatjaar was gedaan.

( )

De zogenaamde "Toren van Babel stele" toont Nebukadnezar (rechtsboven) met de tempel van Marduk in Babylon, de Etemenanki.

En wat betreft degenen die ongehoorzaam waren? Dat heeft hij ook duidelijk gemaakt:

Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt.

En neem speciale nota van dit deel:

Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons. Uw kracht zal voor niets verbruikt worden, uw land geeft zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten niet. Als u dan tegen Mij blijft ingaan en niet naar Mij wilt luisteren, dan zal Ik u overeenkomstig uw zonden zeven keer harder slaan...

Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. (Leviticus 26:14-21, 34; nadruk van mij)

Dit is precies wat er gebeurd is. De rol van Jeremia wees op een verbanning van zeventig jaar vanwege het niet vieren van het shmitajaar voor het land, maar de boekrol van Leviticus voegde een voorbehoud toe: uitgebreide zonde en weigering om berouw te tonen zou de straf vermenigvuldigen met zeven, wat een totaal van 490 jaar betekent.

Daniel moet gebeefd hebben toen hij deze woorden las. Nadat hij in de Heere vertrouwde om hem te beschermen in die vreemde omgeving, hoopte de oude gebedsstrijder dat zijn volk het ernstige gevolg van hun onverzettelijkheid zou vermijden. En hij viel op zijn knieën en vastte:

Ik, Daniël, merkte in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. (Daniël 9:2-3)

Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer." (Daniël 9:21).

O Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.

Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. (Daniël 9: 22-27; nadruk van mij)

Ten eerste is het doel van de engel om de strijdplannen van de Heer te onthullen voor de rest van de geestelijke oorlog. Het Gevallen Rijk moet aan de deur hebben geluisterd, hopend om alle toekomstige uitvoering van hun vijand te bepalen, maar onze Heer is de beste generaal ooit, daarom onthult hij niet alles in profetie.

De engel vertelt Daniel details over hoe de zeventig weken verdeeld zouden worden, maar hij vertelt de profeet ook waarom deze gebeurtenissen zouden gebeuren. Zeven punten op deze lijst:

  1. Om de overtreding te beëindigen
  2. Om een einde te maken aan de zonde
  3. Om boete te doen voor ongerechtigheid
  4. Om eeuwige gerechtigheid te brengen
  5. Om het visioen af te sluiten
  6. Om de profetie af te sluiten
  7. Om een heilige plaats te zalven

Zeventig weken om dit alles te bereiken.

( )

De laatste koning van Babylon, Nabonidus, afgebeeld biddend tot de maan-god Sîn, de zon-god Shamash, en de godin van seks en oorlog (vertegenwoordigd door de planeet Venus), Ishtar.

Welnu, dit is hoe Gabriël ons vertelt dat deze zeventig weken zouden worden afgebroken: ten eerste, zeven weken (49 jaar) zouden de verklaring laten zien dat de bannelingen terug konden keren naar Jeruzalem (denk eraan dat de bannelingen terugkwamen in twee groepen: de ene geleid door Ezra, de andere door Nehemia). En dan, 62 weken van zeven jaarweken zou leiden tot de "Messias die wordt afgesneden".

Bij elkaar opgeteld, tweeënzestig weken en zeven weken is gelijk aan negenenzestig weken (of negenenzestig "zevens", begrepen als 69 x 7 jaar, is gelijk aan 483 jaar). De sleutel tot het berekenen van de nauwkeurigheid van Daniels voorspelling is het begrijpen van het verschil tussen een zonnejaar en een profetisch jaar.

De man die bewees dat Daniels voorspelling van de komende Messias accuraat was tot op de dag had connecties met de berg Hermon en de meest beruchte seriemoordenaar aller tijden, Jack the Ripper.

Dat verhaal komt de volgende keer.

Bron: Giants, Gods, and Dragons (Part 5): The Seventy Weeks Prophecy » SkyWatchTV