www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe was het... En binnenkort zullen weer... Nephilim reuzen arriveren?

16 juni 2020 - door SkyWatch Editor

 

DEEL 1 - DEEL 2 - DEEL 3 - DEEL 4 - DEEL 5 - DEEL 6

OPENING HENOCHS POORTEN - DEEL 7

Door Dr. Thomas Horn

Tussen de "eerste invasie" van reuzen in Genesis 6 en de voorspelde toekomstige terugkeer van deze hybride gedrochten lag een zogenaamde "tweede invasie" van Nephilim, Anakim, Gibborim en zelfs Nimrod, de bouwer van Babel. Deze aanwezigheid van reuzen na de zondvloed is voor sommigen verwarrend omdat 2 Petrus 2:5 stelt dat alle goddeloze mensen in de zondvloed van Noach zijn vernietigd, en Genesis 7 bevestigt dat alle zielen, behalve de mensen aan boord van de ark, in de zondvloed zijn gedood, inclusief de oorspronkelijke Nephilim. Hoe zijn ze dan teruggekomen? En heeft dit betrekking op metafysische poorten?

Sommigen geloven dat het antwoord op de tweede (en de toekomstige) invasie van reuzen eenvoudig is - verschillende Watchers herhaalden de oorspronkelijke zonde van hun engelenbroeders na de zondvloed en brachten een tweede oogst van Nephilim ter wereld. Hebreeuwse schriftgeleerden wijzen erop dat de zinsnede uit Genesis 6:1-2, "toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen... zagen de zonen van God de dochters van de mensen, dat zij rechtvaardig waren; en zij namen hen vrouwen van alles wat zij kozen," ook nauwkeurig kan worden vertaald door "telkens wanneer de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen..." en zo kon de zonde van de Wachters na de zondvloed worden herhaald (en kan dit ook worden gedaan). Genesis 6:4 kan dit impliceren wanneer het zegt: "Er waren reuzen op de aarde in die dagen [de dagen voor de zondvloed]; en ook daarna [na de zondvloed], toen de zonen van God tot de dochters van de mensen binnenkwamen [opnieuw?], en zij kinderen aan hen baarde, werden dezelfde machtige mannen die van oudsher, mannen van naam en faam waren". Als dit de manier is waarop de reuzen direct na de zondvloed terugkwamen, dan is het logisch dat er de tweede keer veel minder werden verwekt, omdat deze tweede generatie Watchers zich bewust zou zijn geweest van, en bang zou zijn geweest voor het oordeel van de oorspronkelijke Watchers, die nu "in eeuwige ketenen onder de duisternis tot het oordeel van de grote dag" waren opgesloten (Judas 1:6).

Een tweede en meer intrigerende mogelijkheid over hoe de reuzen na de zondvloed terugkwamen is het occultisme van de Watchers, en de mogelijkheid dat magie op hoog niveau werd gebruikt om dode Nephilim terug te "wekken" tot lichamen van vlees. Hoewel sommigen dat idee misschien te ongelooflijk vinden om te bedenken, is er reden om op zijn minst de mogelijkheid te accepteren.

Hoezo? Volgens het boek Jubilees 8:1-5 vond Kainam, de kleinzoon van Noach, de antediluviaanse geheimen van de Watchers na de zondvloed:

In het negenentwintigste jubeljaar, in de eerste week, nam Arpachshad een vrouw tot zich en haar naam was Rasu'eja, de dochter van Susan, de dochter van Elam, en zij ontblote hem een zoon in het derde jaar in deze week, en hij noemde zijn naam Kainam. En de zoon groeide, en zijn vader leerde hem schrijven, en hij ging voor zichzelf een plaats zoeken waar hij voor zichzelf een stad kon veroveren. En hij vond een geschrift dat vroeger [vóór de zondvloed] op de rots was uitgehouwen, en hij las wat daarop stond, en hij schreef het over en zondigde erdoor; want het bevatte de leer van de Watchers... En hij schreef het op en zei er niets over; want hij was bang om er met Noach over te spreken, opdat hij er niet boos op zou zijn.

De geheime leer van de Watchers, die door Kainam werd ontdekt, zou een formule kunnen bevatten voor het opwekken van de geesten van dode Nephilim in gebruik met "magische bedden" en "magische armbanden" (als Jubilees, dat door sommigen als canonic wordt beschouwd en door Joden wordt geëerd, moet worden geloofd). De Bijbel zelf lijkt te verwijzen naar de werkzaamheid van deze oude duistere kunst, hoewel de kennis vandaag de dag misschien alleen nog maar beperkt is tot occulte ordes zoals de vrijmetselaars, die wel aanspraak maken op het mystieke vermogen om "Osiris" uit de onderwereld op te wekken. De Hebreeuwse profeet Ezechiël deed een belangrijke uitspraak over "magische banden" (kesatot), die cryptisch werden gebruikt om de zielen van de mensen te verdrijven (magisch uitwerpen) om die geesten te vervangen door herrezen geesten uit de doden (zoals in de Rephaim of dode Nephilim).

Zult gij op de zielen van mijn volk jagen en zult gij de levende zielen redden die tot u komen... om de zielen te doden die niet moeten sterven en de levende zielen te redden die niet moeten leven...? Daarom zegt de Here God: Zie, Ik ben tegen uw [Kesatot, 'toverbanden' die gebruikt worden om zielen te binden en te verliezen], waarmee u daar op de zielen jaagt om ze te laten vliegen [Parach, 'om weg te vliegen,' of anders 'om uit de grond te spruiten'] en Ik zal ze uit uw armen rukken en de zielen laten gaan, zelfs de zielen die u jaagt om ze te laten vliegen (Ezechiël 13:18b-20).

De kesatot was een magische armband die gebruikt werd in verband met een container genaamd de kist. Overal waar de kist op sarcofagen is gegraveerd, wordt hij afgebeeld als een heilig vat (een geestengevangenis?) met een slang die door een open deksel gluurt. Hoe de magie werkte en op welke manier een geest werd uitgeworpen en vervangen door een geest uit de dood is een mysterie (tenzij, nogmaals, moderne occultisten deze demonische bezweringen vandaag de dag in hun bezit hebben). Pan, de halfmens-geitengod die de ingang van de "poorten van de hel" aan de voet van de berg Hermon-en-verder bewaakte, waar de Rephaim (dode Nephilim) gevangen zaten, wordt soms afgebeeld door het deksel open te schoppen en de slang (de geest?) naar buiten te laten. Zulke losse slangen werden vervolgens afgebeeld als slaven rond de ledematen en gebonden in het haar van de Bacchae vrouwen, de dienaren van de demonische god Dionysus. Wat deze beelden van Pan, de slangen, de gevangengenomen geesten en de magische kesatot en de kist ook werkelijk voorstellen, een opmerkelijke verificatie van de magische eigenschappen die zij vertegenwoordigen, wordt besproken in het wetenschappelijke boek Schrift en andere artefacten van Phillip King en Michael David:

In de slotverzen van Ezechiël 13 richt de profeet zijn aandacht op magische praktijken waarvan de details onduidelijk blijven. Twee sleutelbegrippen zijn kesatot en mispabot... De kesatot wordt op de armen gedragen, terwijl de mispabot wordt gemaakt "op het hoofd van personen van elke hoogte" (?), wat wordt begrepen als "op het hoofd van personen van elke hoogte" [inclusief die van grote hoogte; reuzen, nakomelingen van de Watchers]....

In de moderne tijd hebben archeologische vondsten en teksten uit met name Babylonië verder licht geworpen op wat er allemaal bij komt kijken: G. A. Cooke citeerde Hellenistische beeldjes uit Tell Sandahannah (Mareshah) in Palestina met draad om hun armen en enkels...en een magische tekst uit Babylonië die spreekt over witte en zwarte wol die gebonden is aan een persoon of aan iemands bed... J. Herrmann [merkt op] dat beide woorden kunnen worden gerelateerd aan Akkadische werkwoorden, kasu en sapabu, die respectievelijk "te binden" en "te verliezen" betekenen. Herrmann vestigde ook de aandacht op teksten waarin deze werkwoorden in specifiek magische zin werden gebruikt... Dit geeft aan dat, wat de objecten ook waren, hun functie was om te fungeren als "bindmiddel" en "loslater" in magische zin, met andere woorden als middel om aan te vallen en te verdedigen [van geesten] in de tovenarij.[i]

De tekst in Ezechiël wordt verondersteld specifiek te verwijzen naar Dionysische of Bacchanaliaanse magie, wat belangrijk is in de context van dit boek wanneer het gecombineerd wordt met een verwante tweedelige "bindende" en "loslatende" vraag van God in Job 38:31: "Kunt u de zoete invloeden van Pleiaden binden, of de banden van Orion kwijtraken? Het eerste deel van Gods uitdaging aan Job betreft hier de ster (poort) cluster Pleiaden, die in de mythologie de zeven zusters of leraren van het kind Dionysus vertegenwoordigden, waarvan juist de priesteressen de kesatot en de kist gebruikten om de geesten die Ezechiël zei dat God zou "verliezen", op magische wijze te "binden". Het tweede deel van Gods voorstel aan Job is net zo betekenisvol: "Kun je... de banden [stargate] van Orion kwijtraken?" Studies in de afgelopen jaren hebben intrigerende bevindingen opgeleverd die suggereren dat het Plateau van Gizeh - dat volgens Zahi Hawass (voormalig secretaris-generaal van de Egyptische Hoge Raad van Oudheden) bij de oude Egyptenaren bekend stond als het "Huis van Osiris, Heer van de Ondergrondse Tunnels" - ontworpen was om de constellatie Orion te weerspiegelen. De drie piramides van Gizeh lijken te zijn aangelegd in een patroon dat de drie sterren van Orion weerspiegelt, wat niets anders is dan de hemelse voorstelling van Osiris.

In de Griekse mythologie werd de god Orion (Osiris) verliefd op de zus van Apollo, Diana (Artemis). Apollo hield niet van dit arrangement en bedroog Diana om een pijl in Orions hoofd te schieten. Toen ze zag wat ze had gedaan, plaatste Diana de dode Osiris tussen de sterren en transformeerde hem in het sterrenbeeld Orion. Daarna werd Orion verondersteld de "Ziel van Osiris" te zijn.

De vroegere geschiedenis verbindt het sterrenbeeld Orion met de Sumerische legende van Gilgamesh, in de Bijbel geïdentificeerd als Nimrod - de reusachtige "machtige jager" voor de Heer - die fantastische persoonlijkheid die de Toren van Babel-poort bouwde en die in de latere mythologie ook Osiris en Apollo werd genoemd. Als Job 38:31 dus wordt geïnterpreteerd volgens deze oude astrologische en mythologische vertolkingen, zou God aan Job gevraagd hebben of hij de magische banden (kesatot?) van Osiris-Dionysus kan binden of de banden (mispabot?) van de machtige jager, de reus Orion/Gilgamesh/Nimrod/Osiris/Apollo, kan kwijtraken. Wat potentieel meer explosief is, is de diepe mogelijke implicatie van deze tekst dat God niet alleen dit kan doen - dat is, de krachten die in Gizeh en het sterrenbeeld Orion gebonden zijn kwijtraken - maar dat Hij, wanneer de juiste tijd komt, dat ook zal doen. Denk aan Openbaring 9.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO

https://youtu.be/tj11QYOXr6Q

WATCH DR. THOMAS HORN & CRIS PUTNAM VERKLAREN "DE POORTEN VAN DE AARDE" EN HUN PROFETISCHE VERBINDING MET NEPHILIM!

Een ander intrigerend aspect dat verband houdt met de magie van de oude Watchers en de poging om reuzen of "goden" te incarneren in lichamen van vlees, kan in verband worden gebracht met magische bedden en vruchtbaarheidsrituelen, zoals het reuzenbed van koning Og (Deuteronomium 3:11) en een bed dat identiek is aan het bed dat hij op de locatie van de Toren van Babel heeft gevonden. Dr. Michael S. Heiser, in zijn krachtige nieuwe boek, The Unseen Realm: Herstel van het Bovennatuurlijke Wereldbeeld van de Bijbel (FREE HARDBACK COLLECTOR'S EDITION IN COLLECTION HERE!), notities:

Voor een oude Israëlische lezer met een Hebreeuws gebod en een wereldbeeld dat het idee omvatte dat het bovennatuurlijke verzet tegen Israël iets te maken had met de voorafgaande gebeurtenissen in Mesopotamië, zouden verschillende dingen in deze korte passage meteen uit de lucht zijn gesprongen. Geen van hen zijn duidelijk in het Engels vertaald.

Ten eerste, de meest directe link terug naar de Babylonische polemiek is het bed van Og (Hebreeuws: ʿeres). De afmetingen (9 × 4 el) zijn precies die van de cultusbedding in de ziggoerat genaamd Etemenanki - de ziggoerat die de meeste archeologen identificeren als de Toren van Babel waarnaar in de Bijbel wordt verwezen. Ziggoeratten functioneerden als tempels en goddelijke verblijfplaatsen. Het ongebruikelijk grote bed in Etemenanki was gehuisvest in "het huis van het bed" (beetje erši). Het was de plaats waar de god Marduk en zijn goddelijke vrouw, Zarpanitu, elkaar jaarlijks ontmoetten voor een rituele vrijpartij, waarvan het doel goddelijke [voortplanting] zegening op het land was.

De wetenschappers zijn getroffen door de precieze correlatie. Het is moeilijk om niet te concluderen dat, zoals bij Genesis 6:1-4, dus bij Deuteronomium 3, degenen die de laatste hand legden aan het Oude Testament tijdens de ballingschap in Babylon, Marduk en Og op een of andere manier met elkaar verbonden waren. Het meest transparante pad is in feite een reusachtig formaat. Og zou de laatste van de Rephaim zijn geweest - een term die verbonden is met de reusachtige Anakim en andere oude reusachtige clans in de Transjordanië (Deut. 2:11,20). Marduk werd, net als andere godheden in de oudheid, geportretteerd als bovenmenselijk... De afmetingen waren ongeveer zes bij dertien voet...

Doak merkt verder op dat geleerden die dit verband hebben ontdekt, concluderen dat het punt van het matchen van de dimensies was dat de bijbelse schrijver Og wilde vergelijken met een cultische prostituee. Dit is niet alleen een lastige referentie, maar houdt geen rekening met de bredere Babylonische polemiek die teruggaat naar Gen 6...

De heilige huwelijksrituelen omvatten de zegening van de vruchtbaarheid voor zowel het land als de inwoners. Het ritueel was ook gericht op het handhaven van de door de goden ingestelde kosmische orde. Naast het element van het gigantisme kan dus ook een link tussen Og en Marduk via de bijpassende beddimensies het idee hebben getelegrafeerd dat Og de erfgenaam en de bestendiger was van de Babylonische kennis en de kosmische orde van voor de zondvloed. Dit zou hem natuurlijk terugbinden aan Gen 6:1-4 en zijn apkallu-polemiek. In elk geval kan de grootte van Og's bed niet worden beschouwd als een precieze indicatie van Og's eigen afmetingen. Er is hier nog veel meer aan de hand.

Terwijl Dr. Heiser niet overweegt of deze magische bedden een rol speelden in iets anders dan symbolische vruchtbaarheidsrituelen, wordt de naam van Marduks vrouw, Zarpanitu (of zēr-bānītu), geïnterpreteerd als "schepperin van het zaad" en wordt geassocieerd met letterlijke vruchtbaarheid en mogelijk het oude idee van de goddelijke geboorte. Of het Marduk ritueel specifiek het reuzenbed van Og en het identieke bed van de beruchte Toren van Babel verbond met het verheffen van Rephaim tot lichamen van vlees, kan op dit moment niet worden bewezen, maar is zeer suggestief in de geest van deze schrijver. Archaïsche magie, uitgevoerd met het uitdrukkelijke doel om "de machtigen weer tot leven te wekken", vormt de kern van vele oude thema's, waaronder Egyptische en moderne vrijmetselaarskunst. Misschien is dit de reden waarom de schriftgeleerden achter de Bijbel van Douay-Rheims de profeet Jesaja vertaalden toen hij bad: "Laat de doden niet leven, laat de reuzen niet weer opstaan" (26:14).

Volgende keer: Wat proberen ze bij CERN te laten ontwaken?

Leer de geheimen... en profetieën... uit Het boek van Henoch

Notities

[i] Philip J. King, Michael David Coogan, J. Cheryl Exum, Lawrence E. Stager, Scripture and Other Artifacts: Essays on the Bible and Archaeology in Honor of Philip J. King (Westminster John Knox, 1994), 121.

[ii] Michael S. Heiser, The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible (First Edition.; Bellingham, WA: Lexham Press, 2015), 198–199.

Bron: How Did… And Soon Will Again… Nephilim Giants Arrive? » SkyWatchTV