www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hemelse kalender-synchronisatie: Jaar 2000 zonnewende supermaan verschijnt opnieuw

Gary - 20 maart 2019

Vandaag is de lente-zonnewende, maar het is ook iets meer: de eerste supermaan die samenvalt met de zonnewende in 19 jaar - één volledige cyclus van Meton. De laatste gebeurde in het jaar 2000, slechts enkele maanden na de millenniumwisseling. Op zich zegt dit ons niet veel, maar het is gewoon een stukje meer in het groeiende crescendo van tekenen die wijzen op het belang van 2019 voor de vervulling van de Bijbelse profetie: de historische Israëlische verkiezingen, de onthulling van het Trump-Kushner vredesplan, en een gebeurtenis in augustus die kan samenvallen met, of op zijn minst, de voorbode zijn van Openbaring 13:1-2 (direct meer hierover).

Voor de komende bijna acht weken blijft Israël nog 70 jaar oud. In 2017 waren we getuige van het grootste hemelse teken dat Johannes had voorspeld (Openbaring 12:1-2); in 2018 zagen we wat mogelijk het volgende teken van de draak was (Openbaring 12:3-4) en ook het herstel van Israëls bijbelse legale identiteit via de Joodse staatswet. Elk jaar heeft ons een monumentale stap dichter gebracht bij de Dag van de Heer - en toch worden christenen slaperiger en slaperiger. Ik zeg dit alleen maar over het algemeen. We hebben hoogstens een jaar of twee om de missie die God ons heeft gegeven, te volbrengen.

- - -

We zijn nog niet in de hemel

Voor hen die in Christus geloven, is deze wereld de enige hel die ze ooit zullen kennen, maar voor hen die niet geloven, en die al veroordeeld zijn (Joh 3,18), is deze wereld iets wat het dichtst bij de hemel staat die ze ooit zullen krijgen. Maak deze wereld niet tot jouw hemel.

 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. - Jakobus 4:4

 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. - Johannes 12:25

Sprekend met veel van de religieuze mensen die ik ken, ergert hen niets meer dan het feit dat Gods profetische beloften op dit moment worden vervuld, in onze eigen generatie. Het daagt hun comfortabele gevoel uit en legt bloot waar hun echte hoop ligt. Welvaartspredikers verraden u. Je kunt je op je gemak voelen in deze wereld of in de wereld die komen gaat, maar niet allebei. Het ware geloof in Christus sluit het genieten van de volheid van deze wereld uit, want de volheid van deze wereld is gebrokenheid, corruptie en zonde. Verwar het overvloedige leven dat Christus beloofd heeft niet met wereldse, materiëel genot, zoals een groeiend aantal valse leraren je dat willen doen geloven. We moeten ons blijven richten op de zending: deel het goede nieuws, houd van de opoffering, geef alles wat God u heeft gegeven voor het Koninkrijk. Te veel christenen zijn bezig met het herschikken van de ligstoelen op de Titanic en ook daar maak ik me vaak schuldig aan. Het is volslagen dwaasheid.

- - -

Zeven hoofden en tien hoorns

Ik heb gezegd dat er in augustus een gebeurtenis aanstaande is die een zekere profetische betekenis kan hebben. Het is een gebeurtenis die elk jaar plaatsvindt, zelden met noemenswaardige resultaten, maar dit jaar kan het anders zijn. Bedenk dat het Trump-Kushner vredesplan binnenkort zal worden onthuld, wat de basis kan vormen voor het verbond van Daniël 9:27 dat later voor een periode van zeven jaar (de 70e week van Daniël) wordt versterkt.

Denk nu aan de nieuwe globalistische poster-boy Emmanuel Macron, die eerlijk gezegd goed past bij wat er gezegd wordt over de komende mens der wetteloosheid (zie hier en hier).

Afgelopen zomer lanceerde Macron een militaire confederatie van tien landen in Europa, het European Intervention Initiative (E.I.I.I.), bestaande uit tien kernleden van de Europese Unie.

Het evenement in augustus waarop ik heb gezinspeeld is de 45e G7-top, die van 25 tot en met 27 augustus in Zuidwest-Frankrijk zal worden gehouden en door niemand minder dan de globalistische messias Macron zal worden georganiseerd. De G7 is de groep van de zeven grootste geavanceerde economieën ter wereld - slechts zeven landen die samen 58% van de rijkdom van de hele planeet in handen hebben.

 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. - Openbaring 13:1-2

In termen van Bijbelse profetie vertegenwoordigt de "zee" vaak de niet-Joodse naties van de wereld. Johannes beschrijft een wereldleider die voortkomt uit het midden van de heidenen met zeven hoofden en tien horens. De tien hoorns worden verder beschreven in Openbaring 17:

 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. - Openbaring 17:12-13

In augustus zien we een wereldleider met veel van die attributen van antichrist, het hoofd van een militaire confederatie van tien landen, die de zeven landen van de G7 huisvest. In het verhaal van de Openbaring 13 komt het zevenkoppige beest uit de zee voort voordat de gevallen draak (satan) hem zijn gezag geeft. De eerste opkomst van het beest kan ruwweg overeenkomen met het eerste zegel van Openbaring 6 - de eerste ruiter op een wit paard. Nadat de draak op aarde wordt geworpen (beschreven in Openbaring 12), geeft hij het beest zijn macht en autoriteit (Openbaring 13).

Als de opname zich voordoet voor augustus (misschien zelfs dit voorjaar?), dan is de timing van deze top onberispelijk. Als we nog wat meer tijd hebben, dan kan deze top in plaats daarvan dienen als een krachtige voorbode of prototype voor wat er spoedig komt als de mens der wetteloosheid (die al dan niet Macron kan zijn; we kunnen alleen maar speculeren) de macht van een soortgelijke groep wereldleiders verzamelt door het gebruik van bedrog en intriges.

Gezien het feit dat het Openbaring-12-Teken(s) nu achter ons ligt en Israël binnenkort zijn 71e jaar ingaat, denk ik dat we een aantal grote profetische veranderingen kunnen meemaken die slechts weinigen bereid zijn om te willen zien en nog minder bereid zijn om mee te werken. Uiteindelijk bereiken de weeën hun hoogtepunt, het water breekt en de profetische overstroming komt. Zoals de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 beschrijft, komt de vernietiging plotseling en snel voor de achterblijvers.

- - -

De Onderbreking

Ik heb al eerder gezegd dat wij de mensen zijn die ná de tekenen van Openbaring 12 en vóór de opname leven, ons op een heel merkwaardig en opwindend punt in de geschiedenis plaatst. De opname - waarvan we de dag of het uur niet met zekerheid weten - is werkelijk aanstaande; en Gods boodschap aan ons door middel van het Grote Teken en alle "kleine" tekens eromheen, heeft duidelijk gemaakt waar we zijn aangekomen en hoezeer Zijn verschijning op het punt staat te gebeuren. Het heeft ook een aantal belangrijke thema's van de profetische Schrift verduidelijkt, waaronder de noodzaak van een pre-verdrukking-opname van de Gemeente (zie hier en Bron: hier).

Terwijl we nog steeds volledig leven in het tijdperk van de genade, is dit zonder twijfel de overgang in de bedelingen. Met 23 september 2017 nu anderhalf jaar achter ons vraag ik me af hoe lang deze pauze zou kunnen duren. Hebben we aanwijzingen daarvoor?

Voorheen beschouwde ik de 50 dagen tussen de opstanding van Christus en Pinksteren als een soortgelijke periode, maar misschien had ik dat een beetje onjuist. De bedeling veranderde niet bij de opstanding (of halverwege of na de opstanding, zoals sommigen ten onrechte geloven), maar met Pinksteren toen de Geest werd gegeven - de vervulling van de profetie van Johannes de Doper dat de Messias ons zou dopen met de Heilige Geest. Johannes was de laatste profeet van het Oude Verbond, en Christus - door Zijn dood, opstanding en uitzending van het Parakleet - is de voorloper van het Nieuwe bedeling.

Dus net zoals we nog steeds leven in het Genadetijdperk, maar in de laatste momenten na een grote profetische gebeurtenis (het Openbaring-12-teken), was er iets dergelijks aan het begin van het Genadetijdperk, maar aan deze kant van Pinksteren?

Hoe zit het met Jezus' glorieuze verschijning aan Saulus op de weg naar Damascus enkele jaren na de kruisiging? Het was een hemelse verschijning van de HEER in de hemel en het was de eerste publieke verschijning van de HEER na Zijn hemelvaart (Stephanus zag hem enige tijd eerder in een visioen). Deze gebeurtenis is over het algemeen 2 à 4 jaar na de kruisiging gedateerd en markeerde een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de Gemeente. Door goddelijke selectie heeft God een nieuwe Joodse apostel benoemd die uitsluitend naar de heidenen gezonden wordt. Hij werd belast met het evangelie van de genade (maar niet alleen met het evangelie; de andere apostelen werden er ook mee belast).

Terwijl het apostolisch ambt tot dan toe voor de Joden was geweest, zou God nu ingrijpen om de zending te voltooien en de juiste koers te volgen (Hij had de apostelen reeds gezegd dat ze de boodschap aan alle volken moesten brengen, maar ze hadden - met uitzondering van Philippus en de eunuch in Handelingen 8 - nog niet verstaan om de volheid van Gods genade en Zijn plan om de hele wereld te bereiken). Pas in Handelingen 10 zou Petrus zich eindelijk realiseren dat het evangelie onbegrensd was en zijn eigen bediening zou zijn voor zowel Joden als niet-Joden.

Beschouw deze reeks gebeurtenissen dus als een analogie van waar we ons in de geschiedenis bevinden in relatie tot de opname:

In 33 na Christus komen drie grote hemelse tekenen voor. De eerste is de drie uren van duisternis tijdens de kruisiging en de tweede is de bloedmaan die in Handelingen 2 wordt geregistreerd. De derde betrof de constellatie van het sterrenbeeld de Tweelingen, waarover ik hier schreef. Zo'n 2 à 4 later jaar, verschijnt Christus in glorie aan de hemel met een stralend licht dat op Saulus en zijn gevolg neerdaalt. Saulus is geestelijk getransformeerd door het geloof.

In 2017 vond een "groot" hemels teken plaats op 23 september 2017. 2 à 4 jaar later brengt ons naar 2019-2021. De volgende grote gebeurtenis is opnieuw Christus, na Pinksteren, die aan de hemel verschijnt in heerlijkheid om de mensen fysiek te transformeren met geloof. En zoals Saulus, nu Paulus, op een gegeven moment werd opgenomen in de derde hemel (2Kor.12:2-4), zo zullen wij dat ook zijn.

2019 kan een geweldige gegadigde zijn voor ons eigen vertrek, verbonden met Israëls 70e jaar, en 2026 is mogelijk het 6000e jaar sinds de schepping (zie hier). 2021 is misschien nog beter, maar de tijd zal het leren. 2028, zeven jaar later, zal het precies 80 jaar geleden zijn sinds de oprichting van Israël (de bovengrens van een generatie volgens Psalm 90:10). Het zal ook precies 2000 jaar zijn - 40/50-jarig jubileum - sinds Christus' bediening begon in het bijbelse jaar 28-29 AD. Ik vond iets anders tijdens het onderzoek naar de supermaan van vandaag wat interessant is met betrekking tot de cyclus van Meton: de hemel van 2028 AD zal precies "in synchronisatie" zijn met 33 AD. Met andere woorden, de jaren zitten op dezelfde metonische cyclus. 2028 AD is precies 105 metonische cycli sinds 33 AD.

Verder spelen de 1260 dagen/42 maand/3,5 jaar periodes een sleutelrol in de Bijbelse profetie. Volgens sommige schattingen duurde Christus' bediening 3,5 jaar. De Grote Verdrukking duurt 3,5 jaar. De twee getuigen profeteren 3,5 jaar lang. Er zat 3,5 jaar tussen de eerste bloedmaan van de 2014-15 tetrad en het Openbaring-12-teken. Er zat 3,5 jaar tussen het Openbaring-12-teken en het begin van het bijbelse jaar van 2021-22. Velen van ons vroegen zich af of 2014-21 de Verdrukking zou zijn met het Openbaring-12-teken en de Grote Amerikaanse Eclips in het midden ervan. Misschien, in plaats daarvan was dat een zevenjarige waarschuwing of "zeven jaren van overvloed" met de ware zeven jaren van hongersnood, de Verdrukking, die zich uitstrekt van 2021-28 en in het midden is dan de volgende Grote Amerikaanse Eclips in 2024. Dit is natuurlijk allemaal speculatie, maar we hebben een tijdsbestek bereikt waarin een ondoorgrondelijke hoeveelheid tekens allemaal op een rijtje staan, getallen, hemelse en aardse tekens, en maatschappelijke en technologische tekens die perfect lijken aan te sluiten bij dat wat door de profeten werd beschreven.

STA KLAAR

Bron: Heavenly Calendar Sync: Y2K Equinox Supermoon Reappears - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates