www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE NEFILIM EN DE MISLEIDING VAN BUITENAARDSE VERLOSSING

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

Dit is deel 6 in de serie over Nefilim.

11 december 2017 Door Begin en Einde

Gaat een "buitenaardse invasie" deel uitmaken van de algehele misleiding in de eindtijd?
 BESTAAN ER BUITENAARDSE WEZENS? HEBBEN ALIENS DE MENSHEID GESCHAPEN? KUNNEN ALIENS NAAR DE AARDE TERUGKEREN? ZIJN GOD EN ENGELEN ALIENS?

Dit zijn vragen waarop velen in de samenleving -student of doctorandus- antwoorden proberen te vinden. De Bijbel voorzegt dat er een tijd zal komen waarin allerlei bovennatuurlijke gebeurtenissen gaan plaatsvinden, zichtbaar voor alle mensen op aarde, waarbij engelen en demonen zich manifesteren. Je zou zeggen: hoe is het mogelijk dat mensen bij het zien daarvan nog steeds niet geloven in de bovennatuurlijke wereld zoals de Bijbel die beschrijft? Wat zou mensen dan nog aan de Bijbel doen twijfelen? Het antwoord daarop zou wel eens kunnen luiden: het buitenaardse evangelie. Het misleidende verhaal dat het menselijk ras miljoenen jaren geleden zou zijn geschapen door buitenaardse wezens van een andere planeet, en dat die op een dag naar de aarde zullen terugkeren om de mensheid te verlossen van zelfvernietiging.


HEBBEN BUITENAARDSE WEZENS DE MENSHEID GESCHAPEN? EEN OUDE LEUGEN, GEPROMOOT DOOR HEDENDAAGSE FILMS EN POPCULTUUR

De Amerikaanse TV-serie Ancient Aliens was een van de eerste series waarin wordt beweerd dat aliens de ware goden van de mensheid zijn

Het is onze absolute overtuiging dat alle buitenaardse wezens of zogenaamde UFO’s in feite manifestaties vanuit de geestelijke wereld zijn. De Bijbel schrijft keer op keer over de interactie tussen de geestelijke wereld (waarin engelen, demonen en God Zelf) en de mensheid:

 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen zagen dat de dochters van de mensen zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de HEER: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam." - Genesis 6:1-4.

De Nefilim, nakomelingen van deze verboden relaties, brachten veel verderf in de wereld en lokten Gods oordeel uit in de vorm van de zondvloed.

Dus in de eerste hoofdstukken van de Bijbel staat al duidelijk dat bovennatuurlijke wezens uit de geestelijke wereld (ook hemelse gewesten genoemd) interactie hadden met mensen. Dit heeft onze seculiere maatschappij en met name Hollywood er echter niet van weerhouden de opvatting te verkondigen dat er wezens van een andere planeet bestaan en dat het bijbelse verhaal uitgelegd kan worden door God te vervangen door een of ander buitenaards ras.

De TV-serie Ancient Aliens was een van de invloedrijkste programma’s als het gaat om het verspreiden van het verhaal dat aliens verantwoordelijk zouden zijn voor de schepping van de mensheid en haar technologie en ook bijvoorbeeld de vele reusachtige stenen die nog steeds over de hele aarde staan. Vaak halen ze zelfs tekstgedeeltes uit de Bijbel aan om hun boodschap te staven, dat buitenaardse wezens de ware scheppers van de mens zijn en niet de Heer. Met producties van hoge kwaliteit en allerlei subtiele hints zaaien ze twijfels over de verslagen in de Bijbel en suggereren ze de mogelijkheid dat aliens aan de basis van de oude bijbelboeken zouden staan.

Hier ziet u een clip waarin men engelen en Nefilim probeert te verklaren:

De TV-serie opent heel slim met een opname van een katholieke priester die een uitleg geeft. Zo probeert men het idee te promoten dat als een rooms-katholieke priester onderschrijft dat engelen wel eens aliens van een andere planeet zouden kunnen zijn, dan ook de rest van de Bijbel wel eens onjuist zou kunnen zijn, wanneer daarin engelen worden beschreven als wezens uit de hemel. (Men vergeet hierbij voor het gemak even dat de rooms-katholieke kerk wel vaker onbijbels leringen onderschrijft.) Daarnaast vertelt men dat "ontdekt" is dat zowel de Hebreeuwse als Griekse term voor "engel" in de Bijbel "verkeerd vertaald" zou zijn, omdat het letterlijk "boodschapper" betekent - alsof zij een of andere fout in de tekst ontdekt zouden hebben. Wat ze er niet bijzeggen is, dat het onder joden en christenen allang en algemeen bekend is dat het woord malak in het Hebreeuws en het woord angelos in het Grieks "boodschapper" betekent – dat was immers de rol van veel engelen in de Bijbel. Er is dus geen sprake van een verkeerde vertaling. Wel is in andere talen het Griekse woord voor “boodschapper” (angelos) overgenomen (Ned.“engel” / Eng.“angel”) en vervolgens gebruikt als soortnaam (hemels wezen) in plaats van functie (boodschapper).

Het programma citeert vervolgens het Boek van Henoch om hun conclusies te ondersteunen. Dit boek maakt echter geen onderdeel uit van de canon van de Schrift, maar zij gebruiken het om hun ideeën te staven.

Hier volgt een gedeelte uit de aflevering waarin men de grote overstroming van Genesis 7 proberen te verklaren: (is niet meer beschikbaar)

Ook hierin citeert men uit het Boek van Henoch. Lamech, de vader van Noach, uit zijn schrik over Noachs bovennatuurlijke uiterlijk, want hij had gloeiende ogen en een engelachtige verschijning. Dit verhaal wordt echter nergens in de Bijbel bevestigd. Sterker nog, het is in tegenspraak met de Bijbel, omdat daarin specifiek wordt vermeld dat Noach en zijn bloedlijn zuiver menselijk waren:

 En de HEER zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HEER. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God." - Genesis 6:7-9.

[Overigens bevestigt het boek Henoch zelf, dat de angst van Lamech ongegrond is (zie sectie 10 van het boek 106.18: hoewel Noach er anders uitziet is hij rechtvaardig). Ook bevestigt het Boek van Henoch het bestaan van de Nefilim en geeft het inzicht in hun bestaan. - Red.]

In het artikel De bloedlijnen van de Nefilim legden we uit hoe de wereld eruitzag voordat er gevallen engelen neerdaalden en menselijke vrouwen namen. Pas uit deze verboden relaties kwamen de Nefilim of reuzen voort. Op deze manier probeerden Satan en zijn volgelingen de menselijke genetica te verderven. Om de mensheid daartegen te beschermen koos God Noach uit, een rechtschapen gelovig en nog volledig menselijk persoon, die na de zondvloed de mensheid weer zou doen uigroeien. Noach was niet een of ander gekruist buitenaards wezen, maar een puur menselijk persoon; daarom werd hij "volmaakt in zijn generaties" genoemd.


DE FILM PROMETHEUS – HOE HOLLYWOOD BUITENAARDSE GODEN INTRODUCEERDE

De film Prometheus draagt uit dat buitenaardse wezens het leven op aarde hebben gebracht en de mensheid hebben gecreëerd

Prometheus, een film van de regisseur Ridley Scott, is een van de grootste films van de laatste tijd die de massa met dit idee proberen te beïnvloeden. Het verhaal gaat over een team van wetenschappers en astronauten die in de ruimte op zoek gaan naar een buitenaards ras.

Een link naar de trailer:

De film opent met een scene waarin "de ingenieurs", de buitenaardse wezens, een giftige stof opdrinken waardoor hun lichaam desintegreert en hun DNA oplost in water, waarmee vervolgens leven wordt geschapen en de evolutie van de mens in gang wordt gezet.

Vanaf het begin is de boodschap dus meteen duidelijk: de mensheid werd geschapen door aliens. De verhaallijn draait om ene Dr. Shaw, een archeologe die werd aangenomen om een opgraving op Mars uit te voeren. De Weyland Corporation is er namelijk van overtuigd dat daar oude buitenaardse technologie te ontdekken valt. Shaw, dochter van een zendelingenechtpaar en zelf ook een toegewijd gelovige, heeft een carrière opgebouwd in het bestuderen van oude beschavingen op aarde. Haar belangrijkste wapenfeit is de ontdekking dat duizenden jaren geleden door oude culturen overal dezelfde tekeningen en inscripties werden gemaakt, van een god-gelijkend ras met een sterrenkaart:

De ruimtekaarten die door de aliens werden achtergelaten, waren bedoeld voor hun "kinderen" (de mensheid), die op een dag genoeg kennis en technologie zouden hebben ontwikkeld om de aliens te kunnen vinden.

Inderdaad, in 2085 heeft de Weyland Corporation zowel de financiële middelen als de technologie om deze kaart in een ruimtemissie te volgen naar de planeet waar de buitenaardse scheppers zich bevinden. Eenmaal aangekomen op die planeet ontdekt het team een tempel met containers die genetisch materiaal van duizenden soorten bevatten. Maar hetzelfde zwarte goedje dat de aliens in de openingsscène doodde is er ook nog. Het mensachtige wezen David, in het geheim werkzaam voor de oprichter van het Weyland-bedrijf, doet dit vergif in het drankje van Holloway, een van de teamleden, om te zien wat voor effect het op hem zou hebben.

Terwijl ze het buitenaardse leven bestudeert heeft Shaw er ook verdriet over dat ze onvruchtbaar is. Maar dan ontwikkelt zich een romantische relatie met Holloway (die nu buitenaards genetisch materiaal in zijn bloed heeft) en raakt zwanger van een buitenaards hybride kind.

Dit is een verhaallijn binnen het overkoepelende thema van de film - het weerleggen van de christelijke boodschap. Shaw trekt niet alleen haar eigen geloof in twijfel, maar gaat ook steeds meer geloven in de aliens, niet alleen omdat hun bestaan bewijsbaar is, maar ook omdat zij blijken te kunnen wat Shaw zelf voor onmogelijk had gehouden: haar zwanger laten worden.

Shaw doet de ontdekking dat de match tussen het menselijke en het buitenaardse DNA er de bevestiging van is dat aliens de ware scheppers zijn van het menselijk ras.

Zoals wij eerder al hebben besproken in ons artikel, De film Prometheus - de misleiding van het buitenaardse evangelie maakt Ridley Scott er geen geheim van dat hij het als belangrijkste boodschap van zijn film ziet, om een verklaring te geven voor religie:

"Er is een schrijver, Erich von Däniken. Een van zijn beroemdste boeken was Waren de goden kosmonauten. Iedereen dacht dat hij niet goed bij zijn hoofd was. Ten eerste zei hij: "wij zijn geschapen door goden".... De dingen zijn intussen zo drastisch veranderd dat je je nu kunt gaan afvragen of misschien wel onze hele geschiedenis onjuist en misleidend is. Op een gegeven moment moet gewoon iemand een theorie poneren en van een heel andere stelling durven uitgaan, zijn eigen theorieën hebben. Later is dat geaccepteerd – of: geleidelijk gedesintegreerd en daarna weer herschreven. En nu zien we een heel andere houding in de samenleving, dankzij NASA, de kerk en zelfs Hawking. In de afgelopen dertig jaar zijn we van het standpunt "Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er nog iemand anders, een andere kracht in onze melkweg, bestaat" toegegroeid naar de erkenning dat er waarschijnlijk nog wel duizenden verschillende levensvormen in onze melkweg bestaan.

.... En ik denk dat ook de kerk wel heeft toegegeven dat het niet tegen het woord van God hoeft in te gaan, als we zouden erkennen dat er behalve onszelf ook nog andere levensvormen in ons melkwegstelsel zouden zijn. En als je dat eenmaal hebt aanvaard, dan is de deur open. Ik vind het volkomen logisch. Het is totaal belachelijk te geloven dat wij de enigen zijn. Daarom is mijn voornaamste gedachte dat het wiskundig gezien in feite onmogelijk is dat wij hier en nu zouden zitten zonder heel veel hulp te hebben gehad. Maar wie heeft ons dan geholpen? Wie heeft de juiste beslissingen genomen? Wie heeft ons gevormd en ons aangespoord om ons aan te passen? Dat is een gerechtvaardigde vraag." Bron - The ‘Prometheus’ Movie: The Alien Gospel Deception

’Waren de goden kosmonauten’ was van grote invloed op de film Prometheus

Erich von Däniken, auteur van Waren de goden kosmonauten, stond aan de basis van dit geloof in oude aliens. Hij schreef zijn boek als openlijke aanval tegen de Bijbel en het christelijk geloof:

 "De Bijbel zit vol raadsels en tegenstrijdigheden. Om een voorbeeld te geven: Genesis begint met de schepping van de aarde, die wordt beschreven met absolute geologische nauwkeurigheid. Hoe wist de schrijver dat er eerst mineralen waren, daarna planten en daarna dieren?
En dan dit. God zei: "Laten wij de mens maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis" (Genesis 1:26). Waarom spreekt God in het meervoud? Waarom zegt Hij 'wij' en niet 'ik'? Waarom 'onze' en niet 'mijn'? Men zou denken dat de enige echte God de mensheid zou moeten aanspreken in het enkelvoud, niet in het meervoud.

"We lezen over de zonen van God, die zich met de mensheid kruisten. We hebben hier ook de eerste vermelding van reuzen. En reuzen duiken steeds weer op, in alle delen van de wereld: in de mythologie van het oosten en het westen, in de legendes van Tiahuanaco en in de heldendichten van de Eskimo's. Reuzen spoken door bijna alle oude boeken. Ze moeten dus wel hebben bestaan. Wat voor wezens waren het, deze reuzen? Waren zij onze voorvaderen, die al die reusachtige bouwsels hebben neergezet en massieve stenen moeiteloos konden verplaatsten? Of waren het technisch vergevorderde ruimtereizigers van een andere ster?". – Waren de goden kosmonauten, Erich Von Daniken, p. 44-45, p. 44-45.

In 1968 werd het dankzij Von Daniken populair om bovennatuurlijke gebeurtenissen in de Bijbel toe te schrijven aan buitenaardse levensvormen van een andere planeet. In plaats van de woorden in de Bijbel te nemen zoals ze er staan, verdraaien Von Daniken en Scott ze zo dat het past in het straatje van hun eigen god-loze verbeelding.

Over deze benadering zegt de Bijbel het volgende:

 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat dat wat van God gekend kan worden, bij hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd." - Romeinen 1:18-22.

Dit tekstgedeelte geeft aan, dat alle mensen intuïtief weten dat God bestaat. Deze openbaring komt alleen al door het observeren van de natuur en het heelal. Maar door onze zondige natuur verwerpen wij God en ontkennen sommigen zelfs zijn totale bestaan… en zo drijven ze steeds verder weg in hun "holle verbeelding". Scott was zo vastbesloten in zijn film de Bijbel te weerleggen dat de Ingenieurs in een van de eerste versies van het script uitlegden dat zij de mensheid hadden willen vernietigen omdat de mens zo slecht was geworden; dat deze slechtheid 2000 jaar geleden zijn dieptepunt bereikt had, toen de Romeinse machthebbers de wereld beheersten en Jezus Christus doodden. Scott was oorspronkelijk van plan Jezus af te schilderen als afgezant van de aliens, die naar de aarde kwam om de mens te helpen in zijn "evolutie":

 "Movies.com: Maar als je religie en spiritualiteit op een hoop gooit, zoals in de film Prometheus, slaat dat in als een bom. We hoorden dat er eerst in het script stond dat de Ingenieurs van plan waren de aarde te vernietigen, omdat we hun vertegenwoordiger hadden gekruisigd. Dat Jezus Christus dus waarschijnlijk een alien was. Is dat echt ooit overwogen?

RS: Jazeker, maar later vonden we het toch iets te kort door de bocht. En toch, als je het vanuit hun gezichtspunt bekijkt ("Kijk toch eens hoe onze kinderen zich daar beneden misdragen"), dan lijkt het er inderdaad op dat we de controle af en toe kwijt waren - wat tijdens het Romeinse Rijk natuurlijk ook wel zo was. En ze hebben lang de tijd gekregen, duizend jaar voordat het instortte. Dan kun je je wel voorstellen dat die Ingenieurs dachten: Laten we dan maar een afgezant naar beneden sturen, om te zien of hij het kan stoppen. Maar wat deden ze? Ze kruisigden hem!" Bron: (bron).

Dit godslasterlijke idee is later uit de film geknipt, maar het laat wel zien waar de mens die God niet kent toe in staat is, in zijn vijandschap met God. Pas dus op dat je je niet laat misleiden. Het is geen verrassing dat Scott ook de regisseur was van de godslasterlijke film Exodus: God en Koningen, waarin God als een boos jongetje wordt geportretteerd en waarin elke bovennatuurlijke plaag tegen Egypte als natuurverschijnsel wordt afgedaan. (Voor meer informatie over deze film, zie ons artikel: "Exodus: Goden en koningen - Hollywoods ketterij slaat weer toe.")


BUITENAARDSE WEZENS ALS REDDERS VAN DE MENSHEID

De Amerikaanse TV-serie "V" ging over de vermenging van menselijk DNA met dat van de "goden"

Behalve de boodschap dat de mensheid door aliens is geschapen, suggereert dit entertainment dat de mensheid ook door aliens zal worden gered - dat aliens de mens helpen zich te ontwikkelen en/of onsterfelijk te worden. Voor een bespreking van de serie ‘V’, zie de: volgende link In deze serie verschijnt een buitenaards ras op aarde, dat de mensheid bovennatuurlijke genezing van ziektes, geavanceerde technologie en zelfs wereldvrede aanbiedt:

Zoals we in de trailer zien, nemen aliens binnen korte tijd de plaats in van elk soort religie. Zelfs de priester in deze TV-serie beweert dat deze aliens kunnen worden ontvangen als "verlossers". De aliens worden aanbeden en beschouwd als goden. De komst van ruimteschepen boven New York City veroorzaken zulke krachtige trillingen, dat een enorm kruisbeeld lostrilt van de muur van een kerk en op de grond in stukken wordt geslagen; waarmee weinig subtiel wordt aangegeven dat de "buitenaardse goden" superieur zijn aan Jezus Christus.

In een van de afleveringen bezoekt de buitenaardse leider het Vaticaan en sluiten katholieke leiders een pact met de aliens om samen te werken. Zij erkennen zelfs dat de boodschappers belangrijker zijn dan hun eigen geloof:

Het echte Vaticaan heeft de mogelijkheid van buitenaards leven reeds erkend. En Paus Franciscus, die al eerder heeft ingestemd met onbijbelse leerstellingen en zegt te streven naar één wereldgodsdienst, heeft gezegd dat buitenaardse wezens niet alleen kunnen bestaan, maar ook, als zij dat willen, gedoopt zouden moeten worden tot verlossing van hun ziel.

Intussen blijven de aliens voortdurend proberen het menselijk DNA te manipuleren om daarmee de controle over de mensheid te verkrijgen. Sleutel daartoe is de verwezenlijking van een kruising tussen mens en alien. Om dat doel te bereiken proberen aliens mensen te verleiden. Aan het eind van de serie blijkt het hybride kind (deels mens, deels alien) de gedachten van de wereldbevolking te kunnen aansturen. Mensen veranderen in gedachten-gestuurde zombies die zich willoos overgeven aan hun buitenaardse goden. Dit is precies hetzelfde als wat de duivel probeerde te bereiken in Genesis 6, toen opstandige engelen (zonen van God) menselijke vrouwen namen. Het was hun bedoeling de menselijke genetische code te verderven en daarmee de voorzegde verlossing door het beloofde ‘Zaad van de vrouw’ te voorkomen.

In ons vorige deel De Nefilim en het grote geheim van het occulte verwezen we al naar Mission to Mars, een SF-film over astronauten die voor het eerst in aanraking komen met buitenaards leven. Voordat ze de aliens echter kunnen ontmoeten, moeten ze een proef afleggen: ze krijgen DNA te zien, waarvan 2 chromosomen ontbreken; deze moeten zij zien toe te voegen. Als hun dat is gelukt, ontmoet een van de astronauten eindelijk de aliens. Van hen hoort hij dat de mensheid en al het andere leven op aarde is geschapen door de aliens, waarna deze de evolutie van de mensheid hebben afgewacht totdat zij de technologie zou hebben ontwikkeld om hun buitenaardse "voorvaderen" te kunnen ontmoeten.

De SF mini-serie Childhood's End, een van de meest verontrustende buitenaardse films van de laatste tijd, gaat over een bezoek van aliens aan de aarde, waarbij zij de mensheid hun hulp aanbieden bij het oplossen van haar problemen:

In de eerste jaren na hun invasie op aarde maken de aliens zich nog niet bekend; zij benoemen eerst een mens als hun "woordvoerder", die boodschappen namens hen aan de wereld openbaart. Pas wanneer deze persoon het vertrouwen van de mensen heeft gewonnen en daarna zelfs hun bewondering en aanbidding, openbaart de buitenaardse leider zich in een beeld dat wij nu al kennen als een algemeen gebruikt symbool voor Satan:

Ondanks hei feit dat dit beeld bekend staat als openlijk symbool voor de duivel werd de buitenaardse leider uit de SF film Childhoods End goed ontvangen door het publiek

De totale agenda van de aliens is erop gericht alle kinderen op aarde goddelijke krachten te geven, zodat er een collectief bewustzijn kan worden gevormd. Zo worden alle volwassenen op aarde overbodig en worden zij uit de weg geruimd.


BUITENAARDSE OPENBARING: DE VOORBEREIDING OP DE MISLEIDING IN DE EINDTIJD?

Zal de opname van de gelovigen worden uitgelegd als buitenaardse ontvoering van mensen die ongeschikt waren voor de "New Age"?
 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu nog weerhoudt, totdat die uit het midden weggenomen is. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de Geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid." - 2 Tessalonicenzen 2:7-12.

In een recent rapport van een wereldwijd demografisch onderzoeksbureau verklaarde 60% van de ruim 26.000 ondervraagden dat zij geloven in het bestaan van intelligent buitenaards leven - zonder dat daar ook maar enig empirisch wetenschappelijk bewijs voor is geleverd. Zou dit "geloof" (gevoed door de overvloed aan entertainment over aliens die de aarde bezoeken) de basis vormen voor de misleiding die in de eindtijd algemeen als waarheid zal worden aangenomen?

De Bijbel is er duidelijk over dat God in de laatste jaren voor de tweede komst van Christus zal toelaten dat de overgrote meerderheid van de mensheid gaat vallen voor de grootste misleiding aller tijden: het geloof in de antichrist als messias en god. Het boek Openbaring beschrijft tot in detail dat de antichrist aan het hoofd zal staan van een wereldwijde regering, waarin hij uitgroeit tot wereldwijde dictator en een god die verplicht moet worden aanbeden. Terwijl de wereld vol ontzag en bewondering is voor hun vermeende "verlosser". In het tekstgedeelte uit de tweede brief aan de Thessalonicenzen dat hierboven werd geciteerd, staat dat de opkomst van de antichrist vergezeld gaat van "....macht, bedrieglijke tekenen en wonderen". Hij lijkt bovennatuurlijk, iemand die letterlijk wonderen verricht voor de ogen van het publiek.

De valse profeet (de religieuze rechterhand van de antichrist) zal in de aanwezigheid van de antichrist vuur uit de hemel kunnen afroepen en wonderen verrichten (Openb. 13:13-14). Hij zal het beeld van het Beest -een afbeelding van de antichrist die overal ter wereld op straffe van de dood moet worden aanbeden- tot leven wekken. In diezelfde tijd zullen er ook gevallen engelen op aarde worden losgelaten. De Heer Jezus Christus zei, toen hij sprak over de eindtijd: "het hart van mensen zal bezwijken door vrees en door de verwachting van wat de wereld gaat overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. (Lucas 21:26).

De "krachten van de hemel” zijn de gevallen engelen die uit hun huidige gedwongen verblijfplaats op aarde geworpen zullen worden. Zullen zij zich voordoen als aliens van een andere planeet? Zullen deze misleiders mensen in de eindtijd doen geloven dat zij een superieure levensvorm uit een andere wereld zijn? Dat zij ooit op aarde hebben "gezaaid" en de mensheid hebben voortgebracht? En dat de antichrist, die de wereldbevolking ertoe zal aansporen het gebroed van de duivel als helden te omarmen, hun leider is? Een van de meest gerespecteerde UFO-onderzoekers aller tijden lijkt het daarmee eens te zijn.

John Keel was een legendarische 'UFO-logist' (hoewel hij deze term zelf steeds minder prettig vond en liever 'Forteaan' genoemd werd). Keel was veteraan uit de Koreaanse oorlog, buitenlands radio-correspondent, stafmedewerker bij het leger, zeer succesvol Hollywood-schrijver en auteur van het boek The Mothman Prophecies, over een stadje in West-Virginia (VS) waar herhaaldelijk melding wordt gemaakt van een gevleugelde alien met rode ogen. Keel, die stierf in 2009, heeft vele jaren besteed aan het interviewen van honderden mensen in heel Noord-Amerika, die beweerden ontmoetingen met aliens en/of UFO’s te hebben gehad. Hij heeft tienduizenden rapporten over UFO-waarnemingen bestudeerd. Niet alleen wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste onderzoekers van UFO’s en aliens in de geschiedenis, er zijn ook verschillende films over zijn werk uitgebracht. De TV-serie The X-Files" is gebaseerd op Keels onderzoeken naar buitenaardse wezens en UFO's; veel Science Fiction schrijvers vermoeden dat de hoofdpersoon ervan (Fox Mulder) gebaseerd is op John Keel zelf.

Belangrijk aan Keel (en mogelijk ook de reden dat zijn naam niet zo beroemd is geworden als je zou verwachten) is het feit dat hij in de loop van zijn onderzoek naar aliens en UFO’s volkomen is veranderd van opvatting. In zijn veelgeprezen boek 'Operatie Trojaans Paard' schreef hij het volgende:

 "Door de hele geschiedenis heen zijn de manifestaties van demonologie en demonopathie bekeken vanuit een religieus perspectief en uitgelegd als het werk van de duivel. De bizarre manipulaties en kwalijke gevolgen, beschreven in de demonologie, worden meestal beschouwd als de uiting van een groot onzichtbaar conflict tussen God en de duivel. In UFO-verhalen zien we hetzelfde conflict en gelovigen leggen dat uit als een ruimteoorlog tussen de "Bewakers" (goede mensen uit de ruimte) die onze planeet beschermen en een kwaadaardig buitenaards ras. De manifestaties zijn hetzelfde, alleen het kader is anders.”

”Heeft de mens in de oudheid de UFO-menifestaties verkeerd geïnterpreteerd door ze in een religieuze context te plaatsen? Blijkbaar niet. Uit de literatuur blijkt dat het verschijnsel ervoor heeft gezorgd dat het religieuze referentiekader in oude tijden zorgvuldig werd ontwikkeld, net zoals de moderne manifestaties ervoor zorgen dat het buitenaardse referentiekader zorgvuldig wordt ontwikkeld. ‘Operatie Trojaans Paard’ is slechts hetzelfde oude spel in een nieuw, geactualiseerd jasje. De afgezanten van de duivel van weleer zijn vervangen door mysterieuze "mannen in het zwart". De quasi-engelen uit de bijbelse tijd zijn prachtige ruimtevaarders geworden. De demonen, duivels en valse engelen werden door de vroege mens herkend als leugenaars en plunderaars. Dezelfde bedriegers verschijnen nu als langharige Venusbewoners." (p. 215-216).

De conclusies van Keel kloppen met de Bijbel. Alles wat lijkt op een verschijning van een "alien" of "UFO" is niets anders dan een manifestatie van een gevallen wezen uit het geestelijke domein - of het nu een demon of een engel is. Keel was zelf geen christen, maar was in staat de realiteit te begrijpen van geestenwezens, waarover de Bijbel allang leert dat ze bestaan en dat ze ons tot opstand tegen God proberen te verleiden. Ook de antichrist en zijn valse profeet zullen demonen eropuit sturen om de toekomstige wereldleiders te verleiden tot een oorlog tegen Jezus Christus Zelf. Dit is op zich al een bewijs dat deze wezens enorme manipulerende krachten bezitten, waarmee zij in staat zijn een hele wereld te misleiden.


VERTROUWEN IN GOD VOOR WARE VERLOSSING

"En Jezus zei tot hen: Gij zijt van beneden; Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld; Ik ben niet van deze wereld. - Johannes 8:23.

 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. - 2 Korintiërs 11:3-4.

Naarmate onze samenleving verder van de Heer en de Bijbel verwijderd raakt, gaat de deur naar misleiding steeds verder open, en wordt het voor mensen steeds gemakkelijker een scenario te aanvaarden van buitenaardse wezens die beweren onze voorvaderen te zijn, of "goden" die aanbeden moeten worden. De Bijbel maakt duidelijk dat Satan "alle mogelijke middelen" zal gebruiken om de mens te weg te houden van ware verlossing - door Jezus Christus te aanvaarden, die onze zonden kan en wil vergeven. Jezus Christus, het in Genesis 3 geprofeteerde ‘zaad van de vrouw’, verliet de hemel om als mens te lijden, met als enig doel ons van zonde te verlossen. Maar de duivel zal elke misleiding, verdraaiing en schijn gebruiken om de mensheid in verwarring te brengen en af te leiden van wat zij ten diepste nodig heeft en waar zij ten diepste naar verlangt: vergeving door en een relatie met de ECHTE hemelse Redder.

De vroege kerkvaders waren zich hier terdege van bewust en velen onderkenden, zelfs al vanaf de eerste eeuw, de dreiging die uitging van deze ‘zonen van God’ en de reuzen die in Genesis 6 worden beschreven. In ons volgende en laatste deel bespreken we wat de kerkvaders over de Nefilim geloofden.

Bron: The Nephilim And The Alien Gospel Deception | Beginning And End