www.wimjongman.nl

(homepagina)

Op weg naar een Nieuwe Wereldorde (deel 4)

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

Het 4e deel in een serie van vier, genaamd “Op weg naar een Nieuwe Wereldorde

 

De term Nieuwe Wereldorde (NWO) krijgt in de media weinig aandacht. Een enkele keer wordt deze gebruikt door een politicus of een journalist, maar dat zijn uitzonderingen. Niettemin wordt de politiek grotendeels bepaald door het streven de NWO tot stand te brengen. De bevolking wordt echter zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. Maar al in de Late Middeleeuwen werd gesproken over een wereld die zou staan onder één gemeenschappelijke leiding. In dit artikel zal de tot nu toe bewandelde weg, die moet leiden naar een Nieuwe Wereldorde, in vogelvlucht worden besproken.

Vrijhandel

De globalisten bepleiten vrijhandel en zijn bezig allerlei vrijhandelsverdragen tot stand te brengen als NAFTA, CETA, TTP, TTIP. Het gaat er daarbij niet om waar in de wereld de producten het goedkoopst en meest efficiënt gemaakt kunnen worden, maar verhuizingen van fabrieken worden ingegeven door motieven als belastingvoordelen en lage lonen en zijn daarmee gebaseerd op hebzucht met als gevolg dat de rijken rijker worden en de middenstand het steeds moeilijker krijgt. De politici en de globalistische multinationals zijn daarbij de uitbuiters. De handelsovereenkomsten worden gebruikt om megacorporaties te doen ontstaan, die via lobbyisten de politiek kunnen beïnvloeden ten koste van gewone burgers. Ze komen boven de wetten van de landen te staan, zodat bedrijven machtiger zullen worden dan overheden. Ook binnen de EU doen de multinationals hun grote invloed gelden. Zij dienen de belangen van de machtselite en de centrale banken. Vrijhandel vergroot doorgaans de ongelijkheid.

Afbraak van het onderwijs

Door de kwaliteit van het onderwijs te ondermijnen, wordt de mens dommer. De kinderen moeten worden klaargestoomd voor de beoogde NWO. Het gemiddelde IQ zal uitkomen op ongeveer 90, het volk wordt te dom gemaakt om wat te begrijpen, maar intelligent genoeg om te werken. Het onderwijsniveau gaat al jaren achteruit in de westerse wereld. Voor de NWO is het nodig dat kinderen leren denken en handelen als een robot. Zelfstandig nadenken en het stellen van vragen is niet langer een doel. De politiek, het onderwijs en de media beïnvloeden de kinderen in de gewenste richting.

Sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968 is het ook in Nederland bergafwaarts gegaan met het onderwijs. Het lager onderwijs dient om basisvaardigheden bij te brengen, maar de normen zijn naar beneden bijgesteld, opdat ook de leerlingen met minder capaciteiten aan de “eisen” kunnen voldoen en om zo het socialistische gelijkheidsideaal te kunnen bereiken. Het gemiddelde IQ van de leerlingen zal ongetwijfeld verder dalen door de migratiestromen uit Afrika en het Midden-Oosten.

Het onderwijs moet vooral leuk zijn. Handschriften zijn bijna onleesbaar geworden, en foutloos Nederlands schrijven is geen regel, maar uitzondering; met de rekenvaardigheid is het slecht gesteld. Aardrijkskunde en geschiedenis zijn uit de gratie en hersenspoeling door voornamelijk links georiënteerde onderwijskrachten is aan de orde van de dag. Het bijbrengen van trouw en liefde voor eigen land moet worden uitgebannen. De meer getalenteerden gaan zich vervelen, worden niet uitgedaagd, en zitten hun tijd te verdoen. Om de filantropische instelling van kinderen te bevorderen, worden er allerlei inzamelingsacties gehouden voor goede doelen. Kinderen doen moeite zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen, terwijl de organisatie van de Stichting Kinderpostzegels niet eens wil zeggen waar het geld precies naar toe gaat. Ze schroomde zelfs niet om terreurorganisaties te steunen.

Tegen het einde van de jaren -90 werd op vele scholen in het voortgezet onderwijs het “Studiehuis” ingevoerd, gebaseerd op de gedachte dat de kinderen minder klassikaal geïnstrueerd hoefden te worden; vooral voor jongens bleek het zelfstandige werken vaak verkeerd uit te pakken.

Ook op de universiteiten is de neerwaartse trend zichtbaar, zeker als het om de gammavakken gaat. Het hebben van een eigen mening wordt doorgaans niet in dank afgenomen, het socialistische gelijkheidsdenken viert hoogtij. Onlangs bleek dat sociale wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam in hun onderzoek vooral hun eigen politieke en religieuze voorkeuren laten prevaleren. Financiering op basis van het aantal uitgereikte diploma´s werkt evenmin de verhoging van het niveau in de hand, om over de gevolgen van de multiculturele samenleving en het werken in groepjes met studenten van ongelijk niveau maar te zwijgen. Daarbij komt dat het onderwijs niet wordt afgerekend op de kwaliteit van de prestaties van de afgeleverden.

De seksuele revolutie

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw staan huwelijk en gezin onder druk. Eén van de doelstellingen van de machtselite is de uitroeiing van het heteroseksuele huwelijk als instituut en het daarbij behorende traditionele gezin. Het feminisme kreeg daarin een belangrijke rol, doordat de relatie tussen mannen en vrouwen door andere taakverdelingen fundamenteel veranderde.

In 1967 richtten Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger en David Rockefeller de Ur-Loge Three Eyes op met het doel de seksuele revolutie te coördineren, wat heeft geleid tot de hedendaagse gender-theorieën. Het onderwijs kreeg door allerlei lesprogramma´s een belangrijke taak in het ondermijnen van de traditionele moraal. De seksuele revolutie is dus gepland door de machtselite, die huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht stimuleert. Ook de pornografische industrie kreeg zij in handen. Behalve van Pan Europa is Rutte lid van Three Eyes. (RR 4, p. 133-141)

Rol van de media

Berichtgeving komt samen in slechts enkele persbureaus, die in handen zijn van de globalistische elite, de plutocratie, die de mensen dom houden. Zo is het persbureau Reuters in handen van de familie Rothschild, die bepaalt wat er wel en niet geschreven mag worden. 90% van de westerse media wordt door slechts zes Angelsaksische mediagiganten gecontroleerd, die alle hetzelfde zeggen. Daarvan staat Associated Press op zijn beurt onder controle van de 200 grootste multinationals. Wie de media beheerst, kan bepalen wat de mensen denken en hun gedachten sturen. Zeker in de VS is geen vrije pers. Journalisten staan in dienst van financiële machthebbers achter de schermen. De berichtgeving in Europese landen wordt bepaald door de CIA en journalisten schrijven doorgaans wat de NWO-elite wil dat ze schrijven. Er is een CIA-programma Operation Mockingbird, dat zich toelegt op het verspreiden van nepnieuws en valse berichten. (BIzar2, p. 161) Facebook en Twitter worden hier en daar al afgesloten voor politiek incorrecte boodschappen.

Bevolkingsreductie

Een onethische politiek moet leiden tot vermindering van niet-productieve groepen door middel van geboortebeperking door sterilisatieprogramma´s, strenge gezinsplanning met behulp van anticonceptie, het legaliseren van abortus en nieuwe wetten die burgers zelf laten beslissen over het levenseinde. David Rockfeller is de bekendste voorvechter hiervan.

Er wordt gewaarschuwd voor de risico´s bij langdurig gebruik van mobiele telefoons en andere apparatuur die straling uitzendt, voor nieuwe ziektes en voor sommige vaccinaties, die meer kwaad dan goed doen en daardoor bevolkingsreductie in de hand werken (RR p. 76-80). Ook het vergiftigen van voedsel en water wordt in dit verband genoemd. Er bestaat bezorgdheid over Chemtrails (geen gewone vliegtuigsporen, maar sporen met chemische ladingen, waarmee de aarde zou worden besproeid), het High Active Auroral Research Project (HAARP) in Alaska, dat onderzoek doet in de ionosfeer, waarbij natuurverschijnselen zouden worden beïnvloed, en het inzetten van genetisch gemanipuleerde (GMO) zaden. (BIzar2, p. 152) Vooralsnog lijkt de bewijsvoering niet sluitend.

Ook oorlogen leiden tot bevolkingsreductie. Ze dienen tevens de lucratieve wapenhandel en brengen vluchtelingenstromen op gang, die het ontstaan van de gewenste multiculturele samenlevingen in de hand werken.

Controle over voedingsmiddelen en grondstoffen

Boerenbedrijven worden steeds meer vervangen door de internationale voedingsmiddelenindustrie (Monsanto, Unilever, Du Pont); ook de handel in voedingsmiddelen zal meer in handen komen van bedrijven, die door fusies en overnames steeds groter zijn geworden. (RR p. 64) De grondstoffen zijn in handen van een kleine elitaire groep. Vooral over de olievoorraden willen de illuminati controle, wat Kissinger de uitspraak ontlokte: “Wie de olie controleert, controleert de naties”; het is geen toeval dat oorlogen uitbreken juist in gebieden die rijk aan olie zijn of van belang bij het vervoer ervan.

Volledige controle over de mensen

De controle over het doen en laten van mensen wordt steeds meer geïntensiveerd. Om banken en overheid zicht te geven op de financiële handel en wandel van de bevolking zal contant geld worden afgeschaft. Bij iedereen zal een chip worden ingeplant om te kunnen betalen en biometrische data zullen worden gekoppeld aan andere gegevens. In zijn boek “1984”, gepubliceerd in 1949, beschrijft George Orwell een maatschappij die volledig wordt beheerst door een almachtige dictator – Big Brother – die iedereen in de gaten houdt via camera´s. De bevolking wordt zo volledig gecontroleerd. Als lid van de Ur-Loge Thomas Paine was hij op de hoogte van de plannen daarvoor. In Frankrijk is het krachtens de anti-terrorismewet verboden om regelmatig websites te bezoeken die daden van terrorisme in de jihadsfeer rechtvaardigen: er staat twee jaar gevangenisstraf op. In Europa zijn intussen veel pro-EU-politici die alle EU- en eurocritici gelijkstellen met terroristen….! In Duitsland is het op basis van een EU-wet, die niet in de openbaarheid werd gebracht, met ingang van 25 mei 2018 al verboden om groepen mensen of individuen zonder toestemming te fotograferen. Documentatie van de massa‑immigratie wordt hierdoor praktisch onmogelijk gemaakt.

Alles gebeurt zonder dat de mensen het in de gaten hebben, zoals kikkers in een kookpot met koud water, die langzaam tot het kookpunt wordt opgewarmd: ze komen niet in actie.

Eén wereldreligie

De gangbare religies moeten worden afgeschaft en vervangen door één wereldreligie met christenen, Joden en moslims onder één dak. Daarvoor moeten de nationale staten en het restje christendom dat er nog is, vernietigd worden. De islam wordt binnengehaald en beschermd in de verwachting dat die samen met andere godsdiensten tot een nieuwe wereldreligie zal versmelten. De aard van de islam sluit dat echter uit: hij vernietigt andere godsdiensten, totdat alleen de islam nog over is.

Het einddoel

De mondiale elite streeft naar een Nieuwe Wereldorde onder leiding van een dictatoriale communistische wereldregering, die moet zorgen voor een andere verdeling van de welvaart, waarbij de massa van de bevolking arm zal zijn en de elite zich verder zal verrijken. Daarvoor moeten de afzonderlijke naties verdwijnen. Mensen in één grote superstaat zonder een eigen culturele of nationale identiteit zijn gemakkelijker te controleren en te manipuleren. Het streven is gericht op volledige controle over alle grondstoffen en voedingsmiddelen en alle facetten van het leven moeten met elkaar worden verbonden door middel van computers. Het onderwijs moet worden afgebroken. Het mensdom moet volledig onder controle worden gebracht, waarbij chips bij mensen worden ingeplant. Er moet één monetair systeem komen, één centrale bank met één digitale munt, waarbij contant geld wordt afgeschaft; een wereldleger moet dienen om de muitende bevolking te bestrijden en alle religies moeten samensmelten tot één kerk, een wereldreligie, gebaseerd op Luciferiaans, satanisch gedachtegoed.

De politieke leiders zijn de vertegenwoordigers van de werkelijke machthebbers achter de schermen die willen dat wij allemaal slaven worden onder één wereldregering.  Het ene deel van de bevolking (belastingbetalers) wordt onder het mom van “solidariteit” onder dwang uitgezogen uit naam van het andere deel (belastingconsumenten).

Nawoord

Socialisme/communisme is gedoemd om te eindigen in zelfvernietiging of totale dictatuur. Vooral de VS en de EU focussen op de NWO, Obama was voorvechter van de NWO en in Europa manifesteren bij uitstek Angela Merkel, Emmanuel Macron en paus Franciscus zich als zodanig. Ze ontkennen het bestaan van moslimterrorisme en willen dat de EU meer moslimmigranten opneemt, daarmee de omvolking stimulerend.

Tegenwoordig wordt Poetin gezien als beer op de weg naar de NWO. Hij is een stoorzender, omdat hij niet het kosmopolitisme, maar het patriottisme verdedigt en het probeert te verbinden met de orthodoxe religie. Dat zou de vermaledijde en geminachte “populistische” partijen binnen de EU in de kaart spelen. Ons wordt wijs gemaakt dat Rusland een gevaar voor de vrede is en zich agressief tegen de buurlanden opstelt. Zeker de afgelopen decennia leken de VS uit op een conflict tussen Europa en Rusland, omdat Europa met kennis, techniek en kapitaal in combinatie met Russische grondstoffen een van de grootste bedreigingen voor de positie van de VS in de wereld vormde. De VS dwongen Europa tot sancties tegen Rusland, wat door tegenmaatregelen ongunstig is voor veel bedrijven in Europa.

De links-liberale-progressieve elite in Washington en Brussel verzet zich tegen anti-globalistische krachten. Donald Trump echter lijkt het op te nemen tegen de Deep State, de veiligheidsdiensten en de media, die Barack Obama en Hillary Clinton steunden. Deep State, bestaande uit de geheime diensten, het militair-industriële complex en de financiële wereld, is de geheime macht achter regeringen, trekt onzichtbaar aan de touwtjes, vormt het werkelijke centrum van de macht over de wereld, is in dienst van de plutocratie en voert het programma van de vrijmetselaars/illuminati uit.

Literatuur:

B.Izar, De onzichtbare macht van de vrijmetselaars/bankiers, 2016 (BIzar 1)

B.Izar, De macht van de onzichtbare bankiers, 2017 (BIzar 2)

Robin de Ruiter, De 13 Satanische Bloedlijnen, Trilogie, 2015 (RR)

Robin de Ruiter, De 13 Satanische Bloedlijnen, deel 4, Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges, Ecuador 2017 (RR 4)

Peter Stuivenberg, De Boogeyman, de geschiedenis als complot, Delft 2012 (PS)

(Einde van het 4e, eveneens laatste deel)

Catherine A. Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Deel 1 - NL

Deel 2 - NL

Deel 3 - NL