www.wimjongman.nl

(homepagina)

Op weg naar een Nieuwe Wereldorde (deel 1)

Door:Catherine A. Boon-Langedijk

De term Nieuwe Wereldorde (NWO) krijgt in de media weinig aandacht. Een enkele keer wordt deze gebruikt door een politicus of een journalist, maar dat zijn uitzonderingen. Niettemin wordt de politiek grotendeels bepaald door het streven de NWO tot stand te brengen. De bevolking wordt echter zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. Maar al in de Late Middeleeuwen werd gesproken over een wereld die zou staan onder één gemeenschappelijke leiding. In dit artikel zal de tot nu toe bewandelde weg, die moet leiden naar een Nieuwe Wereldorde, in vogelvlucht worden besproken.

Voorgeschiedenis

Illuminati/Vrijmetselaars

Onzichtbaar voor buitenstaanders werkt de Orde der Illuminati. Deze werd opgericht in 1530 in Spanje (organisatie van alumbrados = verlichten) en baseerde zich op de Constantinopel Brief uit 1489, waarin al gesproken wordt over de verovering van het leiderschap over de hele wereld (RR41). In de jaren-70 van de achttiende eeuw leefde dat idee weer op en werd het uitgewerkt door Adam Weishaupt.

Adam Weishaupt

De Duitser Adam Weishaupt (1748-1830) was de zoon van een rabbijn, maar hij bekeerde zich tot het katholicisme en werd jezuïet. In 1775 besloot hij met de jezuïeten te breken. Vanaf 1770 werkte hij in Frankfurt am Main voor Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) en zijn kompanen, die hem opdracht gaven een organisatie van wereldleiders in het leven te roepen om in het geheim een één-wereldstaat te ontwerpen die aan Rothschild onderhorig zou zijn. Dat resulteerde in de (her)oprichting van de Orde der Illuminati op 1 mei 1776, toen Weishaupt een communistisch 6‑punten­programma presenteerde:

  1. Afschaffing van de monarchie en alle benoemde regeringen
  2. Afschaffing van privé-eigendom
  3. Afschaffing van erfrecht
  4. Afschaffing van het patriottisme
  5. Afschaffing van het traditionele gezin door afschaffing van het huwelijk, uitbanning van de moraal en inrichting van communale instellingen voor kinderen
  6. Afschaffing van iedere religie

Het is niet toevallig dat 1 mei, de dag van de oprichting van de Orde der Illuminati, de internationale dag van de arbeid is geworden.

Weishaupt bedacht een systeem van macht vanachter de schermen, een macht waarvan het volk niet weet dat die bestaat. De werkwijze van de opgerichte organisatie was geheim, dictatoriaal en despotisch. Haar leden moesten zich achter Weishaupt´s denktrant stellen en onderwerping, spionage, dwang en verklikkerij niet schuwen. In 1777 werd Weishaupt lid van de Vrijmetselaarsloge “Theodor zum guten Rath” in München, waar hij zijn gedachtegoed in de doctrines van de Vrijmetselarij trachtte te introduceren. Ook was hij lid van de Grote Loge in Parijs. Veel Illuminati infiltreerden in de Vrijmetselarij, die ze gebruikten als dekmantel voor het doel om de samenleving te ondermijnen. Ze hadden antikerkelijke en antiroyalistische sentimenten; hun bedoelingen lekten echter uit, waarna de Orde der Illuminati in 1785 werd verboden, maar Weishaupt en zijn volgelingen gingen ondergronds verder. In 1790 schreef Weishaupt: “Met dit plan willen wij de hele mensheid besturen… De posities moeten toegedeeld en geconstrueerd worden, waarmee wij in het geheim alle politieke processen beïnvloeden”. Dat hield in dat zoveel mogelijk macht en rijkdom verworven moesten worden, wat uiteindelijk moest leiden tot de wereldheerschappij en de constructie van een Nieuwe Wereldorde.  Weishaupt verdeelde de leden in verschillende klassen of graden: a. nieuwelingen; b. vrijmetselaars; c. mysterieklassen. Alleen deze laatsten werden op de hoogte gesteld van de criminele doelstellingen van de Orde der Illuminati (RR41).

Van Mayer Amschel Bauer naar Rothschild

De eerder genoemde Mayer Amschel Rothschild alias Mayer Amschel Bauer (1744-1812) was de zoon van Mosel Amschel Bauer, geldwisselaar in Frankfurt. Mayer trad in zijn vaders voetsporen en ging werken in het bedrijf van Oppenheimer, waar hij de kneepjes van het vak leerde en belangrijke mensen leerde kennen. Later werkte hij als zelfstandig goudsmid en geldwisselaar in zijn winkel met het rode uithangbord (Rotes Schild). Daardoor geïnspireerd besloot hij zijn naam te veranderen in “Rothschild”. De zaken gingen goed en hij onderhield nauwe contacten met zakenrelaties waaronder Warburg, Goldschmidt en Oppenheimer. In een geheime bijeenkomst in 1773 met 25 agendapunten besloten zij zich Illuminati, die het licht zien, te noemen. (BIzar1 p.137) Zij bundelden hun financiële krachten en hoopten de controle te krijgen over het vermogen van de “gojim” (niet-Joden) en daarmee alle rijkdom van de wereld. De maatschappelijke orde moest worden verstoord en de daaruit ontstane chaos zou uiteindelijk moeten leiden naar een Nieuwe Wereldorde. De vijf zonen van Mayer Amschel werden elders geldwisselaar en zijn vijf dochters trouwden allen met een geldwisselaar. Omstreeks 1800 domineerden de broers het Europese financiële systeem, dat bestond uit fractioneel bankieren: meer geld tegen rente uitlenen dan je in kas hebt, waardoor er dus geld uit het niets wordt gecreëerd. Het is een systeem dat ook nu nog wordt gehanteerd. (BIzar1 p.47-52). Maar al in 1694 stemde Koning-Stadhouder Willem III van Engeland bij het verlenen van het Royal Charter voor de stichting van de Bank of England met dit systeem in. De private bankiers kregen daarmee het recht om geld uit het niets te scheppen.

Vrijmetselaars ingedeeld in graden

Niet alleen de Illuminati, ook de Vrijmetselarij was ingedeeld in graden: de drie bekendste zijn leerling, gezel en meester – zij zijn in geen enkel geheim van belang ingewijd – en vormen de blauwe vrijmetselarij; de rode omvat de vierde tot achttiende graad, de zwarte de negentiende tot dertigste graad en de witte de eenendertigste tot drieëndertigste graad (RR36). De graden daarboven zijn zo geheim, dat daarover niets bekend is (RR33). Veel staatslieden en monarchen waren of zijn vrijmetselaar van de hogere graden (RR38). Slechts ingewijden drongen door tot de allerhoogste graden, de 34ste tot en met de 38ste. (BIzar 2 138, 142, 146) Twee personen behoren tot de 37ste graad, een Amerikaan en een Europeaan en de 38ste graad is toebedeeld aan de machtigste man van de vrijmetselaars, wiens naam niet bekend gemaakt wordt. (BIzar 2, 140)

Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken, dient lid te worden van een van de 36 achter de schermen opererende ultra-geheime transnationale superloges: Ur-Loges, die onder supervisie van de Rothschilds staan. Ze zijn verdeeld in twee rivaliserende groepen. De een noemt zich democratisch progressief, de ander antidemocratisch conservatief, maar hun einddoel is hetzelfde: een Nieuwe Wereldorde. (RR4, 27) Niet alleen hooggeplaatste politici behoren tot die loges, ook vooraanstaande personen uit de media, de financiële en de industriële wereld zijn daarin vertegenwoordigd.

Orde der jezuïeten

De orde der jezuïeten werd in 1534 opgericht door Ignatius van Loyola (1491-1556) (BIzar2 134) Na opheffing in 1773 door paus Clemens XIV wist de orde zich te ontwikkelen tot een machtig en geheim genootschap waarvan vooraanstaande leden zich nestelden in de vrijmetselarij (BIzar 2 134-138). Sommigen van hen traden toe tot de Illuminati. Paus Franciscus S.J. behoort, evenals de generaal-overste van de jezuïeten alias de zwarte paus van wie hij zijn orders krijgt, tot de groep van ingewijde jezuïeten. Illuminati heersen in het Vaticaan, maken gebruik van de Kerk door infiltratie en sturen aan op een Nieuwe Wereldorde, (RR 37) . (BIzar2 147)

Orde uit chaos

De wereldgeschiedenis is sinds 1776 grotendeels door vrijmetselaars bepaald. Zo was de Franse Revolutie in 1789 het werk van de Illuminati, nadat Mirabeau (1749-1791), een van de leiders ervan, de Franse vrijmetselarij verregaand illuministisch had weten te maken. De aanvoer van graan werd verhinderd, waardoor de graan- en daarmee de voedselprijzen door rijke speculanten werden opgedreven; er braken rellen uit onder de bevolking, het koningshuis moest verdwijnen en Frankrijk werd een republiek. Door de Illuminati bedachte kreten als vrijheid, gelijkheid en broederschap vierden hoogtij. Volgens Churchill zaten zij niet alleen achter de Franse Revolutie, maar achter iedere revolutie en oorlog die volgde. Hun tactiek is “Orde uit chaos”: er wordt door de heersende elite een probleem gecreëerd, bijvoorbeeld vluchtelingenstromen; er volgt een te verwachten reactie: chaos, burgeroorlogen; tenslotte wordt de agenda van de heersende elite als de gewenste oplossing gepresenteerd. Dit is het principe van de dialectiek, zoals Wilhelm Hegel (1770-1831) dit in 1821 lanceerde. De chaos wordt gecreëerd zonder dat de burgers in de gaten hebben dat die wordt georkestreerd. De veroorzaakte crisis moet uiteindelijk leiden tot een consensus voor verandering in de richting van de nagestreefde Nieuwe Wereldorde. (BIzar2 110) De politieke leiders hebben een dubbele agenda, enerzijds die waarvoor zij gekozen zijn door het volk, anderzijds de agenda van de onzichtbare macht die hen stuurt. Die laatste wordt uitgevoerd en wie niet meewerkt, moet worden opgeruimd. (BIzar2 147) De doorsneeburgers, “the sheeples”, worden in slaap gesust met leugens en bedrog, worden uitgebuit als belastingslaven. Zij die niet werken en geen belasting betalen zijn “useless eaters” en moeten worden uitgeroeid. (BIzar2 162) Het ene deel van de bevolking (belastingbetalers) wordt onder het mom van “solidariteit” onder dwang uitgezogen uit naam van het andere deel (belastingconsumenten).

Karl Marx, Carl Ritter/Friedrich Nietzsche, Albert Pike

In 1829 startten de Illuminati een nieuw project. Later kregen Karl Marx (1818-1883), afkomstig uit een oorspronkelijk Joods gezin in Trier, en zijn vriend Friedrich Engels opdracht om een communistische beweging tot stand te brengen, die revoluties en oorlogen zou kunnen uitlokken. In dat verband schreven zij onder toezicht van hooggeplaatste vrijmetselaars/illuministen het “Manifesto of the Communist Party” (1848) en later (1867) schreef Marx “Das Kapital”. Karl Marx was lid van de Illuminati en werd financieel gesteund door Nathan Rothschild (PS, 30-31). Marx had dus van Weishaupt´s ideeën kennis kunnen nemen, maar ook andere auteurs inspireerden hem tot zijn ideeën, die in Rusland werkelijkheid zouden worden.

Met het doel om mensen tegen elkaar te kunnen opzetten, werd door de Illuminati aan Carl Ritter (1779-1859), hoogleraar geografie in Berlijn, gevraagd om een manuscript te leveren dat een andere ideologie voorstond. Er wordt wel gesuggereerd dat zijn ideeën vooruitliepen op die van het nationaalsocialisme. Het werk van Ritter werd afgemaakt door de filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), die de basis legde voor het nazisme. Mogelijk werd Nietzsche ook beïnvloed door ideeën van Max Stirner (1806-1856), verwoord in “Der Einzige und sein Eigentum” uit 1845. Deze drukte zijn stempel op de ontwikkeling van het fascisme (PS 30-32).

De beide ideologieën (communisme en nazisme) moesten worden gebruikt om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. (BIzar1p.60) Hitler won in 1933 de verkiezingen met zijn NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Een linkse, socialistische partij. De wortels van het nationaalsocialisme en van het fascisme liggen in het marxisme. In een vergadering van de Komintern, een wereldwijd samenwerkingsverband van communistische partijen onder leiding van de Sovjet-Unie, werd in 1933 in Moskou aan het nationaalsocialisme de kwalificatie extreemrechts gegeven en werden de nazi´s fascisten genoemd. De strijd tussen de communisten en de nazi´s was in werkelijkheid dus niet een strijd tussen links en rechts, maar een strijd tussen twee rivaliserende socialistische ideologieën.

Ook Albert Pike (1809-1891) kan in het rijtje worden genoemd. Als generaal in het Amerikaanse leger werd hij ontslagen, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan wreedheden tegen indianen. Hij behoorde tot de Illuminati, was oprichter van de Ku Klux Klan en voorstander van een Nieuwe Wereldorde, waarvoor hij een militair plan schreef om die via drie wereldoorlogen tot stand te brengen. Eerst moest het regime van de Russische tsaren omver worden geworpen, vervolgens moest in Palestina de staat Israël worden gesticht en tenslotte moesten de Arabische islamitische staten en de zionistische staat Israël elkaar vernietigen. Die oorlogen zouden nodig zijn om de Nieuwe Wereldorde tot stand te kunnen brengen. (BIzar, p 59-62; RR p.168). In 1947 schijnt een briefwisseling uit 1871 gevonden te zijn tussen Pike en Giuseppe Mazzini, waarin Pike de oorlogsplannen beschrijft. Aan de authenticiteit van de brief kan door het woordgebruik echter worden getwijfeld. (PS p.33-34) De Italiaan Mazzini was de auteur van de statuten voor de Eerste Socialistische Internationale, gaf jarenlang (1834-1872) leiding aan het programma van de Illuminati en richtte de MAFIA (Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti) op. (BIzar2 69)

(Einde van deel 1)

Door: Catherine A. Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Deel 2 - NL

Deel 3 - NL

Deel 4 - NL