www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Gemeente van de Eerstgeborene (Deel III): Opgenomen, gezeten met Christus, en klaar om te regeren

Door Jeff - 11 september 2018

Deel 1 - Deel 2

 "...en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, Hij komt met de wolken..." (Openb. 1:5-7a

In deze derde en laatste aflevering van deze serie van De Gemeente van de Eerstgeboren (zie Deel 1 en Deel 2) duik ik in een andere messiaanse verborgenheid die in het OT is weggestopt. Er staat een fascinerende tekst in Psalm 110 die bijdraagt aan ons begrip van de Nieuwtestamentische openbaring van Christus en de Gemeente. Dit specifieke vers bevat een verwarrende tekstuele kwestie, zoals we straks zullen ontdekken. Echter, met wat bijbelse sleutels en het juiste interpretatieve kader, zul je verrast kunnen zijn door het beeld dat naar boven komt als we de beschikbare bewijzen bij elkaar voegen.

Als lichaam van Christus zijn we vereerd met titels en voorrechten die aan de Heiland zelf worden toegeschreven, en we kunnen een paar van deze associaties vinden in het gedeelte van Openbaring 1:5-7. Johannes' samenvatting van een eerdere bijbelse openbaring zet de toon voor deze studie in Psalm 110:

Jezus is de eerstgeborene van de doden (Openb. 1:5; vgl. Kol. 1:18).
Jezus is uniek de priester-koning voor altijd (Openb. 1:6; vgl. Hebr. 4:14; 5:5-6; Zach. 6:13)
Jezus is uniek de Mensenzoon die terugkeert met de wolken (Openb. 1:7; Matt. 26:64; Dan. 7:13)

En hoewel Jezus, de eeuwige Zoon van de Vader, de eerstgeborene, de priester-koning en de Mensenzoon bij uitstek is, geflankeerd door de wolken van de hemel, kunnen dezelfde omschrijvingen ook in tweede instantie worden toegepast op de Gemeente, op grond van het één zijn in Christus (Gal. 3:28-29; Ef. 4:15-16; Kol. 3:11):

De Gemeente wordt ook geïdentificeerd als de eerstgeborene (Hebr. 12:23; Openb. 2:28; Openb. 12:5; Jes. 66:7-8).
De Gemeente is een koninklijk priesterschap, oftewel priester-koningen (Openb. 1:6; 5:10; 1 Petr. 2:9)
De Gemeente is onder de Zoon des mensen het wolkenleger (1 Thess. 4:17; Hebr. 12:1; Openb. 1:7; 3:4; 4:4; 19:7-8, 14).

Alle drie de elementen - (1) Eerstgeboren (2) Priester-Koning (3) Wolken-leger - zijn te vinden in Psalm 110. Je zult ze echter niet allemaal zien door simpelweg één bepaalde vertaling te lezen, noch kun je het volledige plaatje zien door een onkritische aanvaarding van de Masoretische tekst. Het is een beetje graven, maar er is een verborgen schat in deze heuvel.

Verheven en gezeten met Christus

Psalm 110 geeft de meeste citaten en toespelingen van alle psalmen in het Nieuwe Testament. Samen met Psalm 2 is het zeer messiaans en vindt het een vervulling in Jezus, de Christus, de Zoon van God. Het boek Hebreeën onthult de immense implicaties van Jezus' superieure priesterschap en bindt de Psalmen 2 en 110 twee keer aan elkaar: (1) Zij zijn de eerste en de laatste OT-citaten die het openingsargument (Hebr. 1:5, 13), en (2) en opnieuw verbonden in Hebr. 5:5-6, waar de Vader de enige is die Jezus in Zijn verheven positie benoemt.

Om te herhalen wat ik in deel II al heb aangeroerd, is het belangrijk om te begrijpen wanneer de Vader Jezus officieel verklaarde tot "priester voor altijd in de orde van Melchizedek" en de woorden zei: "Heden heb ik u verwekt." Historisch gezien werd de verklaring van de Vader van deze twee profetische OT-uitspraken (Psalm 2:7 en Psalm 110:4) pas officieel gemaakt, nadat Jezus uit de dood was opgewekt en naar de hemel was gebracht. Handelingen 13:33-34 kristalliseert dit punt.

Dus waarom is dit een big deal? Welnu, met het oog op onze studie is de timing van de woorden van de Vader essentieel om de vaak gebruikte en vaak verkeerd begrepen term "verwekt" te definiëren en te verduidelijken. De Griekse term gennao in de context van Psalm 2:7 en de vele NT-citaten is het best te begrijpen in de zin van de nieuwe schepping. Met andere woorden, het "verwekken van de Zoon" door de Vader betekent dat Jezus de "eerstgeborene" van een nieuwe schepping werd op het moment van Zijn lichamelijke opstanding en, uiteindelijk, Zijn triomfantelijke terugkeer naar de hemel om aan de rechterhand van de Vader te zijn. En net als Jezus, het hoofd van het lichaam is (Ef. 5:23; Kol. 1:18), zal ook de Gemeente een tweede "geboorte" ervaren, een bovennatuurlijke "verwekking" door de kracht van de Geest en de wil van de Vader.

Misschien is dit creatieve taalgebruik de reden waarom sommigen vastzitten waar het gaat om Openbaring 12:5, en dat ze niet kunnen begrijpen hoe deze tekst kan verwijzen naar iemand anders dan Jezus. Helaas zijn velen kortzichtig in hun interpretatie en denken alleen maar aan een historische geboorte in de zin van Maria en een baby in doeken. In de context is de "verwekking" en "geboorte" van dit mannelijke kind in Openb. 12:5 de collectieve van Christus (Jezus en Zijn lichaam), en het is geen natuurlijke/fysieke geboorte die wordt afgebeeld - het is een bovennatuurlijke/spirituele geboorte (d.w.z. de verrijzenis/opname van de Gemeente).

Soms vraag ik me af of sommige christenen het gevoel hebben dat ze niet waardig genoeg zijn om op zo'n verheven manier met Christus geïdentificeerd te worden. Het is alsof ze begrijpen dat Jezus zowel een eeuwige Koning als een Verlosser is, maar dat ze de betekenis van teksten als Openbaring 2:26-28 niet begrijpen. Is het een lage eigenwaarde, twijfel, schuld, angst of zelfs trots? Sommige mensen, denk ik, wachten nog steeds op hun voorganger om bij deze tekst in Openbaring te komen en het uit te leggen... en ze blijven wachten... en wachten... en wachten...

Welnu, mijn mede-erfgenamen en mede-heersers met Christus, heel vaak zeg ik tegen anderen dat ze zichzelf niet in bepaalde teksten moeten lezen, maar ga ik verder en geef het groene licht aan iedere wedergeborene die in Christus gelooft om jezelf in deze tekst te lezen:

 Hij [de Vader] heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus." (Ef. 2:6-7).

We hebben echt moeite om de zwaarwegende waarheid van dit gedeelte te begrijpen, want we bevinden ons momenteel in een fase van spanning: het is nu al - maar nu nog niet. Toch speelt de apostel Paulus geen spelletjes met woorden en God ook niet. We zullen in de toekomst echt met Christus worden verrezen en gezeten zijn als een compleet en verheerlijkt lichaam in de hemel!

Vinden we zo'n scène in de Schrift waar het hele lichaam van Christus wordt opgewekt en met Christus in de hemel zit? Ja, en hier is een citaat van Greg Lauer:

 Paulus is rechtstreeks en zegt dat Christus ons zal opwekken en ons bij Hem in de hemel zal laten zitten. Hoe allegoriseer je dit weg? Hoe maak je dat dit iets anders betekent? Als dit hier in Openbaring 4 niet in vervulling gaat, laat me dan zien waar het al is vervuld" ("The Gang's All Here," artikel #5, 2015).

En dus, ook al is er al een maar-nog-niet-vervulling (positionele heiliging, zoals dat heet), Efeziërs 2:6 vindt de ultieme vervulling in Openbaring hoofdstuk 4. Daar in Gods troonzaal in de hemel zien we de volledige en verheerlijkte Gemeente: de eerstgeborenen, de priester-koningen, en de witgeklede "wolken" die bij het Lam zitten voordat Hij opstaat, de boekrol neemt en de aarde begint te oordelen. Gary schrijft ook hierover, dus als je het gemist hebt, kijk dan eens naar "Wie zijn de 24 Oudsten?

Nogmaals, ik zal vaak tegen broeders en zusters in Christus onder het Nieuwe Verbond zeggen dat ze zichzelf niet terug moeten zien in het "Oude Testamentische" tijdperk. Maar als u mijn broer of zus in Christus bent, ga dan verder en zie uzelf ook in het volgende.

Maar eerst moeten we wat speurwerk doen om wat verwarring op te helderen en het mysterie te ontrafelen dat verborgen zit in een 3000 jaar oude psalm...

Een profetie van Christus en zijn kerk in Psalm 110

Voordat ik verder ga, ben ik dankbaarheid verschuldigd aan een van mijn seminarieprofessoren, Dr. Larry Waters (nu bij de Heer), die mij kennis liet maken met een zeer invloedrijk en stimulerend boek genaamd The Messianic Hope van Michael Rydelnik. Ik heb Rydelnik al in eerdere artikelen geciteerd, en ik ben genoodzaakt om zijn gedachten nog eens te delen in dit stuk.

Rydelnik geeft een overzicht van Psalm 110 dat ons zal helpen om de juiste context te bepalen. Het bevat een grafiek die illustreert hoe Psalm 110 thematisch de Psalmen 107 tot en met 113 verenigt (pag. 171):

107
108 "Plezier bij de bevrijding".
109

110 "De Messiaanse bevrijder

111
112 "Lof voor de levering".
113

U kunt deze andere psalmen doorlezen om de samenhang voor uzelf te zien. De plaatsing van Psalm 110 als antwoord op smeekbeden en gebeden van bevrijding toont aan dat het verzamelen en ordenen van elke psalm een zorgvuldig, weloverwogen en door de Heilige Geest gestuurd proces was. Een kort voorbeeld: Psalm 109:31 vloeit naadloos over in de volgende psalm (zie Psalm 110:1)!

Vervolgens past Rydelnik een schets aan van Psalm 110 uit Derek Kidners commentaar (blz. 171). De psalm heeft drie eenheden van gedachten die elk een aspect weergeven van de ultieme Messias, de Zoon van David (zie 2 Sam. 7:11-13; 1 Kron. 17:11-14):

(1) 110:1-3 - De Messias is een Goddelijke Koning

(2) 110:4 - De Messias is een Eeuwige Priester

(3) 110:5-7 - De Messias is een Rechtvaardige Rechter / een Zegevierende Krijger

Wanneer je deze psalm doorleest en de gedachtenstroom bestudeert, zul je ontdekken dat het boek Openbaring een grondige uitbreiding is van deze oude profetie. Er is een zekere en gestage beweging van de Messias vanuit Zijn verheven positie in de hemel, aan de rechterhand van God (JHWH, de HEER), terug naar de aarde om een rechtvaardige oorlog te voeren tegen Zijn vijanden (vgl. Openb. 19:11-16).

En zoals u weet, is de Messias niet alleen - Hij heeft een "lichaam" met Zich. Vergeet niet, Christus keert terug aan het einde van de Verdrukking "met de wolken" (Matt. 26:64; Openb. 1:7; vgl. Dan. 7:13). Welnu, zoals je zou verwachten, zijn "de wolken" te zien in Psalm 110:3 en nauw verbonden met Davids "Heer" en Koning (vgl. Matt. 22:41-46).

()

Het is echter op dit punt waar de Hebreeuwse en Griekse versies drastisch verschillen, vooral in de tweede regel van vers drie (Psalm 110:3b). Ten eerste is hier een Engelse vertaling van vers drie die min of meer overeenkomt met de Masoretische Tekst (Hebreeuws):

 Uw volk zal zich vrijelijk als vrijwilliger inzetten op de dag van Uw macht. In de heilige reeks, vanaf de schoot van de dageraad, Uw jeugd is voor U als de dauw" (NASB).

Ten tweede is er een Engelse vertaling van hetzelfde vers uit de LXX (Grieks):

 Met u is autoriteit op de dag van uw macht, met de pracht van de heiligen. Vanuit de baarmoeder, voor de ochtend, smeek ik u" (The Lexham English Septuaguint).

Zoals je kunt zien zijn er grote verschillen, en het is geen geringe taak om te proberen deze tekstuele puzzel in elkaar te krijgen. In eerste instantie vind ik het intrigerend dat vers drie het moeilijkste tekstuele probleem heeft van alle plaatsen in deze psalm. Er is iets monumentaals aan de hand met dit vers, en als de oorspronkelijke tekst een soort combinatie is van zowel de Hebreeuwse als de Griekse versie, dan zijn er in de Schrift veel parallelle passages te vinden met "verrijzenis/verheven tot heerschappij" beelden en de implicaties voor de Gemeente zijn enorm.

Hier is wat Rydelnik zegt over dit belangrijke vers:

 David M. Hay merkt terecht op dat de laatste zin van 110:3 'vrijwel onbegrijpelijk' is. Het MT leest 'uit de schoot van de dageraad is uw jeugd [yalduteyka] voor u als dauw'....wat leidt tot een verscheidenheid op gespannen voet staan met en onwaarschijnlijke interpretaties, omdat deze woorden vrijwel geen zin hebben. Booj omschrijft de zinsnede als 'vooral problematisch en inderdaad... betekenisloos'. Hij concludeert dat er 'enige vervorming in geslopen moet zijn'. Hoewel een canon van tekstuele kritiek is dat de hardere lezing de voorkeur verdient, is er een verschil tussen een hardere lezing en een onsamenhangende en onmogelijke. Daarom geven Sigmund Mowinckel en andere geleerden de voorkeur aan de LXX, die luidt: 'uit de schoot van de dageraad heb ik u verwekt', een vertaling gebaseerd op dezelfde Hebreeuwse medeklinkers maar met verschillende klinkeraanwijzingen [yelidtika]. Daarnaast heeft Bentzen gesuggereerd dat de corruptie van de MT het gevolg is van opzettelijke scribale pogingen om de betekenis en de duidelijke zinspeling op Ps. 2:7 te verdoezelen. Aangezien de LXX-lezing de voorkeur verdient, leidt het tot een sterk messiaanse interpretatie, die in Hay's woorden 'de geboorte van een goddelijk kind' als koning' beschrijft (Messianic Hope, pag. 174-175, vet gedrukt van mij).

Nu wil ik niet dat iemand ontmoedigd of overdreven wantrouwig wordt telkens als er een verschil is tussen de Engelse vertalingen die een onderliggende onenigheid tussen de Masoretische Tekst en een andere versie benadrukken, vooral de Griekse (LXX). De MT is een solide en betrouwbare overdracht van de hele Hebreeuwse Bijbel, maar je moet je er wel van bewust zijn dat de MT rond het jaar 1000 gedateerd is, terwijl de LXX manuscripten zelfs teruggaan tot 2-1 voor Chr.

Wat houdt dit in? Het betekent dat de Masoreten, die Hebreeuwse schriftgeleerden (d.w.z. niet-christenen) en poortwachters waren van een tekst die door de eeuwen na Pinksteren AD 33 werd overgebracht, zeker elke associatie met Jezus als de Messias en de "verwekte Zoon" van YHWH (vgl. Johannes 1:14; 3:16) wilden vermijden.

Daarom is het volkomen plausibel om te suggereren dat de overgeleverde Hebreeuwse tekst (MT) een bewuste poging bevat om de duidelijke link tussen Psalm 110:3 en Psalm 2:7 te disassociëren en te vermijden. Noem het een zoveelste "samenzweringstheorie", als je wilt, maar Rydelniks verklaring verklaart wel de verwarring en incoherentie tussen de Griekse en Hebreeuwse versies. Daarnaast is er bewijs van andere oude Hebreeuwse manuscripten en de Syrische versie die de Griekse opname hebben van de woorden van de Vader ondersteunen en handhaven "Ik heb u verwekt" in Psalm 110:3 (Messianic Hope, blz. 175, voetnoot 42) .

Kortom, noch de Hebreeuwse, noch de Griekse versies hebben de originele tekst, en we hebben beide nodig om te reconstrueren wat verloren is gegaan in de transmissie. William Brown, een geleerde van het Union Theological Seminary, is het daarmee eens en eert zowel Masoretische als niet-Masoretische getuigenissen. Hier is zijn suggestie om de oorspronkelijke tekst van Psalm 110:3b weer te geven:

 In heilige pracht, uit de baarmoeder, naar de dageraad toe! Net als dauw heb ik u verwekt" ("Kritische noten: A Royal Performance" uit Journal of Biblical Literature, vol. 117.1, jaar: 1998, pg. 96).

Verstandig en conservatief bevat Brown de verwijzing naar "dauw", gevonden in het MT, maar weggelaten door de LXX. Hij neemt in een voetnoot ook zijn suggestie op dat de "baarmoeder" verwijst naar Zion, die vaak geassocieerd wordt met moederbeelden. Als bewijs noemt hij Jesaja 66:7-9 en Psalm 87:4-6!

Dus door de stukken nu allemaal bij elkaar te zetten, ziet Psalm 110:3 er ongeveer zo uit (losjes gebaseerd op de ESV + de hierboven genoemde beurs):

 Uw volk zal zich vrijelijk aanbieden op de dag van uw macht, gekleed in heilige pracht en praal/kleding; van de baarmoeder [en] voor de dageraad, zoals [de] dauw die ik u heb verwekt".

Kijk vervolgens naar de verzen die voor en na vers drie komen:

 De HEERE zendt vanuit Zion uw machtige scepter uit. Regel in het midden van uw vijanden!... De HEERE heeft gezworen en zal niet van gedachten veranderen: 'U bent een priester voor altijd naar de orde van Melchizedek' (Psalm 110:2, 4, ESV).

En, ziedaar! Nu hebben we alle drie onze messiaanse associaties in Openbaring 1:5-7: (1) Eerstgeborene, (2) Priester-koning, en (3) Wolkleger. Hier zijn de thematische elementen samen met vers citaten uit 110:2-4:

(1) Eerstgeborene - "...uit de baarmoeder voor de dageraad, zoals [de] dauw die ik u heb verwekt" (110:3b)

(2) Priester-koning - "...U bent een priester voor altijd naar de orde van Melchizedek" (110:4b), en "Regel in het midden van uw vijanden! (110:2b)

(3) Wolkenleger - "Uw volk zal zich vrijelijk aanbieden op de dag van uw macht gekleed in heilige pracht en kleding" (110:3a)

De verwekten en niet vergetenen

Op een dag, binnenkort, zal de HEER zijn belofte aan de Gemeente "gedenken". Het hoofd van het lichaam is ons al voorgegaan als voorloper, het voorbeeld van wat komen gaat. Op een dag, en op een dag heel snel, zal de aarde niet langer in staat zijn om de doden in te sluiten en zal het de nieuwe schepping (Rom. 8:22-23) voortbrengen (geboorte geven). Op een dag dat de volheid van de heidenen is ingegaan (Rom.11,25), zal de Vader ook tegen ons zeggen: "Vandaag heb ik u verwekt".

Dus, zoals we in deze studie hebben ontdekt, helpt een belangrijke profetische tekst in Psalm 110:3 om het mysterie van de Messias en zijn lichaam te voltooien. Er zijn elementen in deze tekst die mooi aansluiten bij andere passages die de "geboorte" (opstanding/verheerlijking) van de Gemeente weergeven.

Bijvoorbeeld:

Jesaja 26:19, 21 - De aarde baart de doden in Christus, "Uw doden zullen leven.....". En hier vinden we weer de aanwezigheid van "dauw" beelden. Dauw staat symbool voor vernieuwing en zegen - vooral een vroege zegen, zoals de opstanding en verrukking vóór de dageraad (Dag des HEEREN) voordat de aarde geoordeeld wordt.

Jesaja 66:7-9 - De "geboorte" voor Zions "arbeid" is de "vergetelheid" van de Gemeente, het mannelijk kind (Grk. arsen). Christus werd als eerste verwekt, maar zijn lichaam ligt niet ver achterop. Het mannelijk kind (arsen) dat uit de aarde geboren is, is een collectief, een volk van priester-koningen die op een dag opgestaan en verheerlijkt zijn. Bekijk 2 Esdras 4:40-42 voor een tot nadenken stemmende achtergrond van deze teksten in Jesaja over de komende aarde - geboorte van Gods kinderen.

Openbaring 12:5 - Dit eenzame vers is zwanger (als woordspeling bedoeld) en vol hoop voor degene die het achtergrondverhaal kent. Het zou geen verrassing moeten zijn, maar we vinden Psalmen 2 en 110 weer gesynchroniseerd in dit vers. De Eerstgeborene (Gemeente) wordt gezag gegeven aan Regel (Ps.2:7-9; Ps.110:2) en opgenomen tot Gods troon....net als Jezus, de meest vooraanstaande priester-koning (Ps.110:1; Ef.2:6)!

Voel je vrij om te zoeken naar meer uitlijningen in Psalm 110:3, want ik weet zeker dat er vele andere gedeelten zijn die de her-configuratie in deze studie bevestigen. Hopelijk is dit voor nu voldoende en ik bid dat ik mijn doel in deze Gemeente van de Eerstgeborenen serie heb bereikt: De Gemeente gaat als eerste! We zullen worden opgewekt, met Christus in de hemel gezet worden en dan met Hem terugkeren om met een ijzeren staf de schaap-naties te regeren en mede schaapsherder te worden.

Blijf uitkijken en afwachten, broeders en zusters. Onze "Verwekkingsdag" zal er binnenkort zijn. Kom, Heer Jezus!

Bron: Church of the Firstborn (Part III): Raised Up, Seated with Christ, and Ready to Rule - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates