www.wimjongman.nl

(homepagina)

De verkiezingsnasleep, het Dominionisme, en het komende verbond met de dood

Gary - 12 november 2018

Op 6 november 2018 heeft de eerste tussentijdse verkiezing sinds de inauguratie van President Trump plaatsgevonden en de resultaten waren enigszins gemengd. Er was inderdaad een "blauwe golf", maar het ontmoette ook een tegengolf van enthousiaste Republikeinse kiezers - velen van hen werden gefrustreerd door de belastering tegen Brett Kavanaugh. Toen alles was klaar was, hadden de Democraten belangrijke aanwinsten gekregen in het Huis en had het hen zeven gouverneurszetels opgeleverd. Maar de Republikeinen breidden hun meerderheid uit in de Senaat van 51 naar 53 uit (we veronderstellen dat het resultaat van een hertelling in Florida hetzelfde blijft voor Rick Scott).

Ik wist niet welke kant de verkiezingen op zouden gaan, maar ik hield de voorspellingen van pseudo-Dominionistische "profeten" Kim Clement en Mark Taylor in gedachten. Volgens deze profeten zou Trump in de 'middentijdse' verkiezingen groots gaan scoren, en dan zou er een enorme golf van aanklachten tegen corrupte politici ontketend worden. Globalisten zouden uit de macht worden weggeveegd en een christelijke opwekking zou in de hele Verenigde Staten en misschien zelfs in de Westerse wereld beginnen.

Het is moeilijk om dat niet te willen. Ik sta in brand voor het herstel van gerechtigheid. Ik verlang ernaar dat het land en de postchristelijke wereld zich zal bekeren van het seculiere plaatje en dat mensen terug zouden keren naar de kerken, zoals ze dat ook heel kort na 9/11 hebben gedaan.

Maar dat is niet wat er is gebeurd, noch is het wat de Bijbel voorspeld heeft.

De Democraten hebben het Parlement opnieuw in het zadel geholpen, waardoor de komende twee jaar een volledige impasse is ontstaan en de weg is vrijgemaakt voor een hele reeks dagvaardingen en onderzoeken die de regering zullen verlammen. Het land is meer dan ooit verdeeld.

Deze profeten hadden het mis.

 Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen. Zij zullen niet tot de kring van Mijn volk behoren, zij worden niet ingeschreven in het register van het huis van Israël, en komen niet in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben. Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door te zeggen: Vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een een wankele muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk.

- Ezechiël 13:9-10

Wat we in de wereld zien gebeuren is geen massale opleving, maar een verdere verdeling. Wie de waarheid liefheeft, houdt ervan, meer dan ooit tevoren. Wie de waarheid haat, haat haar meer dan ooit tevoren.

Hier is wat de Bijbel zegt over hoe het leven eruit zal zien in de laatste dagen voor Christus' terugkeer:

 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.

- 2 Timotheüs 3:1-9

 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

- 2 Petrus 3:3-7

 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

- Lucas 17:26-30

Tienduizenden mensen komen op dit moment nog steeds tot geloof in Jezus Christus en dit zal zo doorgaan tot het moment dat de deur naar de Ark gesloten is en de `gemeente`, de weerhouder, van de aarde is verwijderd.

Pas daarna komt de opwekking. Miljoenen, tientallen miljoenen, misschien zelfs honderden miljoenen zullen tot een reddende kennis van de waarheid komen en zullen op hun beurt gemarteld worden voor hun geloof. Dit zijn de 5e-Zegel-martelaren, in de volksmond bekend als de 'Verdrukking heiligen' (zie hier en hier).

Velen van hen zullen degenen zijn die nooit de naam van Christus hebben verkondigd. Maar velen zullen dezen zijn die de Naam van Christus verkondigden maar nooit een reddende kennis hadden van de Waarheid - zij hebben het Evangelie niet aanvaard en er ook niet in geloofd. Zij vertrouwden op zichzelf of op hun "houden van de Torah" of hun confessionele verbondenheid, of hun goede burgerschap. Anderen leefden wetteloos omdat ze geloofden dat Christus slechts een van de vele wegen naar de hemel was, en uiteindelijk "iedereen daar daar wel zal komen".

Er is niets minder dan een Grote Verdrukking voor nodig om te beseffen wie Christus is en wat Hij aan het kruis heeft bereikt, en zelfs dan wordt ons verteld dat zij niet door hun werken worden gereinigd, maar door het bloed van het Lam Gods:

 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

- Openbaring 7:13-14

Maar naast het bezitten van een oprecht, reddend geloof is er één ding dat ze allemaal moeten doen: ze mogen in geen geval het merkteken van het beest aannemen of het beest en zijn beeld aanbidden (Openb. 14:9-11).

Voor degenen onder u die door genade nog steeds de adem in hun longen hebben in dit huidige tijdperk, denk dan aan het smalle pad: Genade alleen, geloof alleen, Christus alleen.

En voor hen die nog steeds worstelen met verzoening door de Wet... het is zo eenvoudig en het doet me eindeloos pijn, dat het zo lang duurde voordat de sluier voor mijn eigen ogen werd opgelicht:

1. Christus is niet gekomen om de wet af te schaffen (Matt. 5,17). Hij verhoogde de lat van de wet.

2. Christus voldeed toen volmaakt aan de Wet, namens u, want het is absoluut onmogelijk voor u, of voor wie dan ook, om de Wet na te leven.

3. De Wet bracht ons veroordeling, waaruit onze behoefte aan God blijkt. We waren allemaal, net als schapen, verdwaald, elk op onze eigen weg. En God gebruikte de Wet om ons terug te leiden (Gal. 3:24-25; Rom. 10:4).

4. Christus stierf als het verzoenende offer, voor alle wetsovertreders die alleen naar Hem zouden kijken voor vergeving van zonden en verlossing (Joh. 3:14-18; 6:28-29; 1 Petrus 2:24).

5. In de huidige bedeling houden wij ons aan de Wet (Rom. 3:31). Met andere woorden, we erkennen dat de rechtvaardige eisen van de Wet nog steeds gelden, en we erkennen dat we niet aan die rechtvaardige eisen hebben voldaan. Maar door geloof vertrouwen wij erop dat Christus namens ons voor onze zonden is gestorven en weer is opgestaan, zodat ons falen om de wet na te leven "rechtgezet" zou worden door Zijn vergoten bloed.

6. Door dat geloof wordt ons de gerechtigheid van Christus toegerekend (2 Kor. 5:21) als een onverdiende gave (Rom. 5:16; 6:23; Efeze 2:8) en wij zijn gedoopt in de Heilige Geest (1 Kor. 12:13) - een onherroepelijk zegel dat onze spoedig fysieke verlossing via de opname garandeert.

7. Hoewel de Wet nog steeds van kracht is, zijn we er vrij van vanwege het verzoenende offer van Gods Zoon. We zijn niet langer onder de Wet (Rom. 6:14). Zij die zichzelf weer onder de Wet plaatsen in plaats van het verzoeningsoffer van Christus zijn uit de genade gevallen (Gal. 5:4) en verkeren in ernstig gevaar van oordeel omdat het offer van Christus het enige beschikbare offer voor zonden is (Heb. 10:26-29).

- - -

God schudt de aarde en roept de mensen op om zich te bekeren zolang er nog tijd is. Slechts twee dagen na de verkiezingen brak er een bosbrand uit in de buurt van Paradise, Californië. Denk aan Paradise Lost. En dan dit: de stichter van Paradise Lost, John Milton, overleed precies op de dag dat deze brand (8 november) begon in 1674. Het vuur is nu het dodelijkste en meest destructieve in de geschiedenis van Californië. 29 mensen zijn gedood. 6.500 huizen zijn verwoest.

Op dezelfde dag trof nog een andere brand het nabijgelegen Malibu, waar grote beroemdheden wonen. De 'goden' die veel Amerikanen aanbidden werden gedwongen te vluchten en veel van hun huizen werden volledig verwoest. Hier zijn slechts enkele van de getroffenen:

Kim Kardashian
Caitlyn Jenner (die de transgenderbeweging populair maakte)
Mark Hamill
Julia Roberts
Mel Gibson
Cher
Patrick Dempsey
Gerard Butler
Orlando Bloom
Lady Gaga
Guillermo Del Toro
Miley Cyrus
Neil Young
Alyssa Milano (centrale figuur in de #MeToo beweging)
Rainn Wilson
Khloe Kardashian
...en vele anderen

Matt Drudge had zijn eigen Biliam-profetie, op de voorgrond bij Drudge report, toen de branden zich begonnen te verspreidden - "Malibu", "Apocalyps", "sterren vluchten" (ja, beide staan op het punt te gebeuren):

Houd in gedachten dat de grootste bosbrand in de geschiedenis van de staat ook dit jaar - de Mendocino Complex Fire - bijna een half miljoen hectare verbrandde.

- - -

Vandaag zijn aan de andere kant van de wereld meer dan 300 raketten afgevuurd op Israël vanuit Gaza, terwijl de situatie nog steeds in een spiraal wegzakt. Slechts ongeveer een derde van de raketten werd neergeschoten en ongeveer 200 raketten raakten het zuidelijke deel van het land. Israël heeft als vergelding een golf van luchtaanvallen gelanceerd.

De zaken warmen zich snel op nu we steeds dichter bij de onthulling van het Trump-Kushner-vredesplan komen, dat de basis/stichting kan zijn van het toekomstige zeven jaar durende verbond dat in Daniël 9:27 wordt genoemd. Globalist en Europees federalist Emmanuel Macron wil Trump dwingen om het plan zo snel mogelijk bekend te maken.

Het lijkt erop dat de wereld zich haast om juist datgene te doen wat de Dag des HEEREN zal ontketenen: het land Israël verdelen...

Het Openbaring-12-teken is voorbijgegaan.

Israëls 70e verjaardag is voorbij gegaan.

De Joodse staatswet is wet.

Het Teken van de draak is voorbijgegaan.

De deur naar de Ark sluit zich.

Met de deur nog nauwelijks op een kier smeek ik u dringend om door de smalle weg naar binnen te glippen. "Nu is de gunstige tijd, vandaag is de dag van de redding. (2 Kor. 6:2).

()

Bron: Election Aftermath, Dominionism, And The Coming Covenant With Death - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates