www.wimjongman.nl

(homepagina)

Yeshua verplaatst de autoriteit van de rabbijnen naar de apostelen

Ron Cantor - 27 oktober 2018

Een van de antwoorden die ik onlangs kreeg bij mijn waarschuwing met betrekking tot het nieuwe Sanhedrin en de bouw van de derde tempel [ 19/9], was dat we de rabbijnen moeten gehoorzamen, omdat zij door God gezag over het Joodse volk hebben gekregen. Dit is niet de eerste keer dat ik dit hoor. Het is gebaseerd op Matteüs 23. Yeshua vertelt het volk:

"De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet." (Matth. 23:2-3)
 

Stoel van Mozes

Het idee is dat ze - zelfs in ongeloof - "op de zetel van Mozes kunnen zitten" en daarom gehoorzaamd moeten worden. De term "Stoel van Mozes" lijkt te wijzen op de plaats van autoriteit die Mozes in de gemeenschap had. Zoals u zich zult herinneren, was Mozes rechter over het volk. Hij zou de hele dag "zitten" (vandaar de zetel van Mozes) en geschillen beoordelen:

"Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes, van de morgen tot de avond." (Ex. 18:13)

Het woord (kathizó) dat verwijst naar deze Joodse leiders "die zich op de stoel Mozes plaatsten" in Matteüs 23:2 wordt ook gebruikt in 1 Korintiërs 6:4 en betekent "rechters benoemen". In veel gevallen was het idee als een metafoor: op een stoel te zitten voor het hebben van gezag (1 Koningen 1:35, 46; 2 Koningen 15:12; Psalmen 132:12).

De baan werd te veel voor Mozes en hij stelde, op aanraden van zijn schoonvader Jethro, andere mannen aan die hem bij zouden staan. Deze groep stond in Jeshua's tijd bekend als het Sanhedrin. Het woord zelf, Sanhedrin, betekent "samen zitten", zoals in een keuringsraad. In elke synagoge was er een zetel, "zetel van Mozes" genaamd, waar een van deze gezaghebbende leraren zou functioneren.

Dus ja, Jeshua erkende hun gezag om te oordelen. Natuurlijk noemde hij hen ook in de rest van het hoofdstuk, waarbij hij de hardste retoriek in alle evangeliën gebruikte. Het was tijd voor verandering!

Veranderen van de wacht

Het lijkt er echter op dat het Nieuwe Testament een nieuw systeem van autoriteit uitwerkt. Het neemt de plaats in van het Sanhedrin en geeft het aan zijn apostelen. Het is geen wonder dat de eerste hoofdstukken van Handelingen een machtsstrijd onthult tussen de Farizeeërs en de Joodse apostelen. Voor alle duidelijkheid: de apostelen vervulden slechts de woorden van Jeshua in de prediking van Zijn koninkrijk. Het Sanhedrin reageerde met geweld tegen hen. Er was een oorlog in de geest.

Er zijn ten minste vier plaatsen waar Jeshua deze overdracht van autoriteit bevestigt.

Bindend en verliezend

In Matteüs 16 geeft Hij zijn discipelen de sleutels van het koninkrijk en begint Hij te onthullen wat Paulus het mysterie van de gemeente noemt, de Ene Nieuwe Mens.

"En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel [hades] zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn." (Matth. 16:18-19)

Hij spreekt over dit nieuwe wat hij zal bouwen - de gemeente van Jeshua's volgelingen - te beginnen met Petrus en zijn discipelen. Zonder hen te kennen, zal het zich uitbreiden naar de naties.

Velen hebben dit "binden en ontbinden" toegeschreven aan het uitdrijven van demonen, terwijl Hij in feite verwees naar het gezag van de boven en lager huis van het Sanhedrin. Dit waren juridische termen die verwijzen naar de interpretatie van de Joodse wet. Jeshua gebruikt het woord "sleutels" - wat duidelijk de autoriteit symboliseert.

We zien dit gezag voor het eerst op een 'bindende manier' uitgeoefend in Handelingen 1, wanneer ze Matthias aan hun getal toevoegen. Dan weer vele jaren later in Handelingen 15, wanneer de apostelen besluiten dat heidenen het Koninkrijk kunnen binnengaan zonder joods te worden.

Toen Jeshua sprak over binden en ontbinden, had hij het niet over geestelijke oorlogvoering. De mensen met wie Hij sprak begrepen dat Hij sprak over wat consistent was met de Thora en wat niet. Deze kwestie van binden en verliezen was niet uniek voor Jeshua. Het was hen allemaal bekend omdat het ging over hoe de rabbijnen iets zouden goedkeuren of verbieden volgens de leer van de Torah. - Lonnie Lane

Slechts twee zijn nodig

Vervolgens, in Mattheüs 18, noemt hij het weer en voegt er iets aan toe:

"Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden." (Matth. 18:18-20)

Volgens de joodse wet had je tien mannen in een Bar Mitzvah leeftijd nodig om een religieuze bijeenkomst te kunnen houden. Dit wordt een minyan genoemd. Ik kan me tijdens mijn jaren van religieuze opleiding herinneren, dat de mannen vaak een paar van ons aanwierven voor het middaggebed, omdat ze niet de vereiste tien mannen hadden. We waren erg blij om uit de klas te mogen!

Maar hier zegt Yeshua: "Nee, als slechts een paar van jullie in mijn naam bij elkaar komen, ben ik er."

Genomen en gegeven

In Mattheüs 21 legde Yeshua uit hoe de Sanhedrin zijn gezag had misbruikt en de profeten had afgewezen. Hun laatste daad zou zijn om de Zoon te verwerpen.

"Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt." (Matt. 21:43)

Deze passage is ten onrechte gebruikt om de vervangingstheologie te promoten. Maar Hij zei nooit dat hij de autoriteit van Israël wegnam, maar alleen van de religieuze leiders. Vandaar dat de passage hiermee doorgaat: "Toen de overpriesters en de Farizeeërs de gelijkenissen van Jezus hoorden, wisten ze dat Hij over hen sprak." (v. 45) Er wordt niet gezegd dat ze wisten dat Hij het over heel Israël of over het Joodse volk had, maar alleen over "de overpriesters en de Farizeeërs".

Vervolgens vertelt hij in Matteüs 28 aan de aanstaande Joodse apostelen:

"En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld." (Matt. 28:18-20)

Jeshua zegt dat Hij alle autoriteit heeft. Dat betekent dat Hij het kan afnemen van wie Hij wil, en het kan geven aan wie Hij wil. Hij neemt het van het Sanhedrin en geeft het aan de discipelen. Een deel van die autoriteit was het onderwijzen en interpreteren van de Schrift. Zo vertelde ook de Katholieke kerk eeuwenlang de gewone gelovigen dat ze niet de Bijbel alleen mochten lezen (je hebt een aangestelde priester nodig om je te vertellen wat het betekent). En zo waren (en zijn) de Joodse mensen te afhankelijk van de rabbijnen om hen te vertellen wat de Schrift zegt. Als ik een dubbeltje had gekregen voor elke keer dat een Joodse persoon tegen mij zei: "Als Jezus de Messias was, zou mijn rabbijn dat geloven," zou ik nu heel veel dubbeltjes hebben!

Neem eens de tijd om Efeziërs 3 te lezen. Paulus onthult het mysterie "dat niet bekend werd gemaakt aan mensen in andere generaties" (vers 5) dat God iets nieuws aan het doen was: het creëren van de ene nieuwe mens bestaande uit Joden en heidenen, die de wereld door elkaar zou schudden. Er zou ook een nieuwe autoriteitstructuur nodig zijn.

En dit is de reden waarom Jeshua drie en een half jaar lang de discipelen heeft getraind. Deze Joodse mannen deden in een paar jaar tijd meer dan de rabbijnen hadden gedaan sinds Mozes! Zelfs hun vijanden erkenden dit.

"Deze mannen die de wereld op zijn kop hebben gezet, zijn ook hier gekomen! (Handelingen 17:6)

Bron: Yeshua Transfers Authority from Rabbis to Apostles | Messiah's Mandate