www.wimjongman.nl

(homepagina)

De verleiding van Sanhedrin en Derde Tempel - Een waarschuwing voor christenen!

Ron Cantor - 19 september 2018

Onlangs nam een pastor contact met mij op om te kijken of ik geïnteresseerd was in een concert in Jeruzalem voor GOD TV. Het evenement werd gesponsord door een groep genaamd TheSanhedrin. U herkent die naam uit het Nieuwe Testament. Het Sanhedrin was het Joodse hooggerechtshof en tevens een politiesysteem onder toezicht van 71 rechters van vooraanstaande Sadduceërs (priesters), Farizeeërs en Schriftgeleerden. Het Sanhedrin overleefde de verwoesting van de tweede tempel en bestond tot in de vijfde eeuw. Maar door de vervolging werd het uiteindelijk ontbonden.

Het afgelopen jaar heb ik meer dan één persoon horen spreken over de vermeende wedergeboorte van een modern Sanhedrin. Sommigen hebben zelfs het religieuze rechtssysteem van Israël verward als zijnde een nieuw Sanhedrin, wat het niet is. In plaats daarvan is het een groep orthodoxe Joden die het oude Sanhedrin wil herstellen.

Maar hebben zij het gezag om eenvoudigweg te besluiten dat zij het heersende Sanhedrin zijn? Natuurlijk niet! Zij hebben geen enkele gerechtelijke autoriteit. Volgens deze norm kan elke groep van 23 of 71 joodse mannen beweren dat zij het nieuwe Sanhedrin zijn.

Dus als Israël al voorziet in een orthodox religieus rechtssysteem, waarom zijn deze mannen dan op zoek naar het herstel van een Sanhedrin? En waarom zou dit alles van belang zijn voor bijbelgelovige christenen? Het antwoord op beide vragen is dat het belangrijkste punt op hun agenda niet de dagelijkse gerechtigheid is, maar een punt dat zowel onder Joden als christenen grote controverse oproept: zij bereiden een vernieuwd priesterschap voor (inclusief de hogepriester), voor de wederopbouw van de derde tempel in Jeruzalem.

Het Bijbelse Sanhedrin in Jeruzalem was een verzamelplaats voor universele samenwerking en rechtvaardigheid. Het hoogtepunt van het concert kwam toen de buitenlandse vertegenwoordigers het podium op gingen om een overeenkomst met het Sanhedrin te ondertekenen.

Door de ondertekening erkenden de naties dat zij gehoor gaven aan een oproep van het Sanhedrin van Israël om het volk van God, als volken, naties en individuen, te begeleiden naar de oprichting van de Tempel in Jeruzalem als een huis van gebed voor alle naties zoals voorspeld in de Bijbel.

Israëlisch Breaking News

Evangelischen en het nieuwe Sanhedrin

Dit nieuwe Sanhedrin zoekt, net als het [derde] Tempelinstituut, in de evangelische wereld naar steun. Ze hebben zelfs een niet-Joods christelijk woordvoerder voor het Sanhedrin. Ik ken deze man, en hij is een lief mens. Maar helaas lijkt het erop dat hij de grote opdracht in zijn pogingen om een zegen voor Israël te zijn, ernstig in gevaar heeft gebracht. En wat veel zorgen baart is dat hij gelooft dat dit nieuwe Sanhedrin "aan het eind van de tijd een sleutelrol zal spelen". (Lees hier zijn interview, Engelstalig...) Laat me duidelijk zijn, er is geen enkele profetie die wijst op een godvrezend, door God benoemd Sanhedrin in de eindtijd.

Als een Joods gelovige ben ik hier diep mee in conflict: Aan de ene kant houd ik ervan dat christenen vriendschap zoeken met Joden. Aan de andere kant maak ik me grote zorgen dat het in een poging is om een Jodendom zonder Jeshua te bevestigen.

Ten eerste zou het Sanhedrin dat zich uitreikt naar evangelische gelovigen zich nooit naar een Messiasbelijdende Jood uitreiken, omdat:

  1. Wij zeggen dat je Joods kunt zijn en in Jeshua kunt geloven, net als de eerste gelovigen, en
  2. Wij, met mededogen, proberen Jeshua te delen met andere Joodse mensen.

Zij denken dat wij een cultus zijn, omdat wij geloven dat Jeshua de Messias is, en toch zijn zij op zoek naar een partnerschap met evangelische christenen - die precies hetzelfde geloven. Als Jezus niet de Messias is, dan wordt elke christen op aarde misleid. Als Hij dat wel is, laten zij Hem dan ook omhelzen. Maar Hem verwerpen terwijl ze Zijn heidense volgelingen - en hun donaties - wel accepteren, lijkt hypocriet.

Ze willen niet alleen geen gemeenschap met mij hebben, ze zouden mij hoogstwaarschijnlijk ook vervolgen. Hoewel ik houd van het feit dat evangelischen relaties aangaan met orthodoxe Joden, lijkt het erop dat een deel ervan ten koste gaat van het compromitteren van onze heiligste opdracht - het verspreiden van de boodschap van Jeshua naar alle naties (Matt. 28:18-20). En natuurlijk, dat geldt ook voor Israël!

Een mystieke fascinatie

Veel christenen zijn gefascineerd door hun nieuwe Joodse vrienden. Een voorganger schreef over een ontmoeting tussen orthodoxe Joden en evangelische christenen, en noemde dit de grootste uitdrukking van de "Efeziërs 2:15 - één nieuwe mens" die hij ooit had gezien! Hoewel het geweldig is dat zij zich tot het Joodse volk uitstrekten en de liefde van Jeshua uitdrukten, gaat het bij de "één nieuwe mens" van Efeziërs 2:15 helemaal om de verzoening van Joden en heidenen samen in de Messias. Niet om Joodse ongelovigen en christenen. De "één nieuwe mens" van Efeziërs 2:15 is niet anti-Jezus orthodoxe Joden en pro-Jezus heidenen samen, maar Messiaans-Joodse en niet-Joodse gelovigen die samenkomen in Jeshua.

Christenen, terwijl ze absoluut een roeping hebben (Rom.11:11) om met liefde zich naar het Joodse volk uit te reiken, moeten er nooit van uitgaan dat het Jodendom zonder Jeshua aanvaardbaar is. Hij is de "Weg en de Waarheid en het Leven". Niemand komt tot de Vader dan door Jeshua (Johannes 14:6). Het geheel van het Oude Verbond wees naar de Messias. Dat is de reden waarom Paulus, de geleerde Joodse rabbijn/apostel, kon schrijven: "Messias is het einde van de wet/Torah voor allen die geloven" (Romeinen 10:4).

Jezus weende over Jeruzalems afwijzing van Hem (Matt. 23:37-39; Lucas 19:41-42) en de Bijbel staat vol met profetieën van het Joodse volk dat het Jeshua uiteindelijk omarmt (Zach. 12:10, 13:1, Hosea 3:4-5, Matt. 23:37-39; Romeinen 11:26, Openb. 1:7). Paulus zei dat het Evangelie eerst voor de Jood is (Romeinen 1:16) en toch zullen veel van deze goedbedoelende christenen niet eens met hun nieuwe Joodse vrienden spreken over hun nood om gered te worden.

Wij die hier in Israël wonen, riskeren leven en lichaamsdelen met voor ons volk te pleiten zoals Paulus deed, om Jeshua als Messias te accepteren. Het is verbluffend om te zien hoe evangelische compromissen worden gesloten door religieuze legitimiteit te geven aan een lichaam dat Jeshua als de Messias verwerpt en vervolgens Joden vervolgt die in Hem geloven. Ze schuwen hun Messiasbelangen en omhelzen hen die zich heftig verzetten tegen het Evangelie. Veel christenen woonden een concert bij dat zich richtte op een fictief Sanhedrin.

"Gisteravond kwamen naties samen in Jeruzalem om God te prijzen en zich aan te sluiten bij het Sanhedrin".
Mordechai Persoff, hoofd van het Mikdash Educatief Centrum

Er zijn citaten van gelovigen die erover spreken dat God "een nieuw ding doet"... een historische gebeurtenis... de oprichting van het Sanhedrin... Het potentieel is enorm. Een gelovige zei: "Het is duidelijk dat we het Sanhedrin nodig hebben als een interface tussen geloof en politiek om deze zegening nog verder te verspreiden in de wereld. Zoals u hieronder zult zien, was het Sanhedrin in het Nieuwe Testament allesbehalve een zegen voor de ontluikende Messiaanse gemeenschap (Handelingen 5:40)!!

Laat ik duidelijk zijn: evangelischen moeten absoluut bruggen blijven bouwen met het Joodse volk, maar ze mogen nooit het Evangelie in gevaar brengen. Mijn lieve vriend en medewerker, Ward Simpson, de CEO van GOD TV, stond een jaar geleden voor een groep Joods-Israëlische overheidsfunctionarissen en christelijke medialeiders en zei dat GOD TV...

"...een werk is om het Evangelie van onze Koning te verkondigen tot aan de uiteinden van de aarde... en een deel van die Evangelieboodschap is Israël. Zonder haar, zonder het Joodse volk, waar zouden we vandaag de dag zijn?"

Hij zei verder dat GOD TV altijd achter Israël zou blijven staan. En de Israëlische regering publiceerde zijn toespraak. Kijk hier! Je ziet het, je kunt Israël liefhebben en het Evangelie liefhebben. Het is en/en, niet of/of.

Herinnert u zich het Sanhedrin?

Hier zijn nog een paar gedachten die u moet overwegen alvorens u aan te sluiten bij of te ondersteunen de zogenaamde Sanhedrin of Derde Tempelbouwers:

  1. Er bestaat niet zoiets als een modern Sanhedrin. Zij zijn slechts een groep mannen die zonder enige Bijbelse autoriteit beweren het Sanhedrin te zijn. Zij hebben geen macht of autoriteit - niet in de overheid of religieus. God heeft het Sanhedrin niet hersteld. En leren dat ze eindtijd-vertegenwoordigers zijn is eenvoudigweg bedrog. Ze hebben Jeshua nodig - net als jij en ik.
  2. Het laatste belangrijke wat het Sanhedrin deed, was het toevoegen van de 19e zegening aan het Joodse gebedenboek aan het einde van de eerste eeuw, waarbij alle Notzrim-joodse gelovigen tot ketters werden verklaard. Omdat geen enkele Messiasbelijdende Jood dit kon reciteren, werd het gebruikt als een middel om joodse volgelingen van Jeshua uit de Synagoge te werken. Daarvoor hielden zij toezicht bij het martelaarschap van Stefanus - een Messiaanse Jood. Voorafgaand hieraan vervolgden zij de apostelen door hen te slaan met de 'kat van negen staarten' [karwats]; en dáárvoor misten zij de komst van de Messias en kwamen zij samen met Pilatus om Jeshua gekruisigd te krijgen.* Zij waren niet bepaald een vreedzame groep die een messiaanse of christelijke dialoog bevorderde.
  3. Als deze groep op een dag erkend wordt als de Sanhedrin, lijkt het erop dat ze een deal zullen sluiten met de antichrist voor de wederopbouw van de Tempel (Dan. 9:27). Dus, in die zin denk ik dat ze een eindtijdrol zouden kunnen hebben.

Derde Tempel fascinatie

Veel christenen met een liefde voor Israël en bijbelse profetie lijken gefascineerd te zijn door dit hele idee van de wederopbouw van de Tempel, overtuigd door hun visie op profetie dat hij herbouwd moet worden voor Jeshua's Tweede Komst.

Christenen die geld naar het Tempelinstituut sturen, of die deelnemen aan wereldwijde gebedsbijeenkomsten met een vernieuwd "Sanhedrin", moeten begrijpen dat deze derde tempel zal worden verontreinigd door de antichrist (2 Thess. 2:4). Hier zal hij zijn imago opbouwen en beweren God te zijn. Is dit iets wat christenen zouden moeten aanmoedigen of ondersteunen met gebeden en financiën? Zou hun geld niet beter gebruikt kunnen worden om het evangelie onder het Joodse volk te promoten? Moeten gelovigen een antichristelijke agenda steunen? Broeders en zusters, dit is niets anders dan een recept voor verwarring en misleiding! Wij moeten het Joodse volk hiervoor waarschuwen, en niet helpen om zich aan te sluiten bij de toekomstige antichrist!

Een grote misleiding

Ik geloof dat een van de grote misleidingen in de eindtijd het thema is van christenen die zich naïef op één lijn stellen met de orthodoxe Joden. Het begint met liefde voor het Joodse volk, maar dan komt er een fascinatie bij voor hun tradities en gebruiken (allemaal prima en goed). Maar dan komen er allerlei redenen waarom we het evangelie niet met hen zouden moeten delen, enz. We hebben meer dan één geval gezien waarin dit uitmondt in de ontkenning van het geloof in Jeshua en een algehele bekering tot het jodendom!

We hebben een strijd gevoerd tegen de vervangingstheologie, waarbij we de valse leer aan de kaak stellen dat de kerk Israël zou hebben vervangen en dat Gods oordeel op het Joodse volk is vanwege het doden van Jezus. We kunnen echter niet zo ver in de andere richting gaan dat het eindigt met de defacto (of ronduit) ontkenning van Jezus, en dat in naam van het behoud van de Joods-christelijke dialoog of relaties. Vergeet niet, het laatste wat Hij zijn apostelen vertelde was om Zijn getuigen te zijn van "Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde" (Handelingen 1:8). Dat is onze plechtige opdracht.

Ja, de kerk is geroepen om Israël lief te hebben en absoluut op zoek te gaan naar een vreedzame dialoog. De vervolging van Joden door christenen is een van de grootste en bloedigste oxymorons in de geschiedenis. God had de kerk geroepen om "de Joden tot jaloezie te provoceren", maar in plaats daarvan viel ze hen aan, stal hun beloften en noemde hen vervloekt. God zij dank, de dingen veranderen! Steeds meer gelovigen uiten hun genegenheid voor Israël. Maar een deel van het liefhebben van hen is zachtjes, met gevoeligheid en een gebroken hart, het delen van het Evangelie met hen. Ik ben een gelovige in Jeshua omdat mijn beste niet-Joodse vriendin genoeg van mij hield om me een ongemakkelijke waarheid te vertellen.

Bereid om naar de hel te gaan voor Israël

De brandende passie van Rabbi Paulus was om het Joodse volk voor Jeshua te winnen, niet om slechts de dialoog te bevorderen (een dialoog die hun Messiaans-Joodse broeders de-legitimeert). Hij spreekt duidelijk over de orthodoxe joden van zijn tijd:

"Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht." (Romeinen 10:1-2)

Hij is duidelijk over twee dingen:

  1. Hij verlangt dat het Joodse volk Jesjoea kent.

  2. Dat hun ijver (zoals het nieuwe Sanhedrin) niet gebaseerd is op het Woord van God, maar op een verlangen om gerechtigheid te verkrijgen door hun eigen daden - niet door de genade van God. Eerlijk gezegd zijn hun harten zo gesloten. Denk alstublieft niet dat ik niet van deze orthodoxe Joden houd - ik doe het! Zij willen dat het koninkrijk in Jeruzalem wordt gevestigd. Dat is profetisch. Zij zien de tempel als een huis van gebed voor alle volkeren. Dat is bijbels. Maar zij missen het belangrijkste deel - deze dingen zullen door Jeshua tot stand komen wanneer Hij terugkeert (Zach. 14:9).

Paulus zocht geen humanistische dialoog. Met een gebroken hart smeekte hij het Joodse volk van zijn tijd om Jeshua te ontvangen. En velen deden het! Hij was zo gebroken over de toestand van Israël dat hij bereid was om naar de hel te gaan als het betekende dat ze gered zouden worden.

"Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften." (Romeinen 9:3-4)

Schokkend genoeg hield een van de leidende voorgangers in de Christelijke Zionistische beweging zo veel van het Joodse volk dat hij een valse theologie omarmd heeft, die het Dubbele Verbond heet, (dat leert dat Joden Jezus niet nodig hebben voor verlossing, maar gered worden door het Oude Verbond). Wat een onzin! Jezus kwam naar het Joodse volk en het Evangelie is eerst voor de Jood (Rom. 1:16). Hij werd gekruisigd, begraven en opgestaan in Jeruzalem. De apostelen predikten Jeshua voor het eerste decennium uitsluitend aan Joodse mensen. En deze man zegt plotseling:

"Iedereen, of het nu boeddhistisch of een baha'i is, moet in Jezus geloven. Maar niet Joden. Joden hebben al een verbond met God dat nooit is vervangen.

En toch zegt God door Jeremia dat hij een Nieuw Verbond met Israël zal sluiten! (Jer. 31:31)

Na confrontaties met geleerden werd hij gedwongen om delen van zijn boek over dit onderwerp te herschrijven, maar hij denkt nog steeds dat het delen van het Evangelie met Joden zinloos is. In zijn pogingen om Israël lief te hebben, heeft hij de meest onverschillige houding aangenomen.

We moeten onderscheid maken tussen oprechte liefde voor Israël en een valse empathie die erop gericht is gelovigen het zwijgen op te leggen voor het delen van het Goede Nieuws met het Joodse volk. In feite moeten we het Joodse volk zozeer liefhebben dat we, met tranen, Jeshua moeten delen.

God heeft een geweldig plan voor Israël, maar het omvat niet de verheerlijking van een nieuw Sanhedrin, maar het massale ontwaken voor Jeshua dat eindigt in de redding van "heel Israël", zoals Romeinen 11:26 zegt.

*Natuurlijk weten we dat Jeshua's doel was om te sterven voor het Joodse volk en de wereld. Hij zei: "Niemand neemt het [mijn leven] van Mij weg, maar Ik leg het uit Mijzelf neer." (Joh 10:18). En God verhoede dat we de oude bloedsmaad opwerpen tegen de Joodse natie!

Bron: The Sanhedrin Seduction and Third Temple Temptations—A Warning to Christians! | Messiah's Mandate