www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gary - 31 juli 2019

()

Israëlische herverkiezingen staan momenteel gepland voor 17 september, en vanochtend verscheen er een rapport in verschillende belangrijke mediabronnen dat beweert dat de Trump-regering het tweede en belangrijkste stuk van de "Deal of the Century" voor die tijd zal onthullen, misschien slechts al over een paar weken. De profetische implicaties kunnen aanzienlijk zijn, zoals ik al eerder heb geschreven. Echter, later op de dag, beweerde een oudere bron uit het Witte Huis dat de top nog niet gepland was.

Trump heeft zojuist Kushner naar het Midden-Oosten gestuurd om alle belangrijke leiders van de regio formeel uit te nodigen, maar één belangrijke leider uit het Midden-Oosten zal niet worden uitgenodigd voor de onthulling: Premier Netanyahu. De afwezigheid van de Israëlische uitvoerende macht bij de onthulling is blijkbaar bedoeld om de deal voor de Arabische deelnemers aangenamer te maken.

...En de grote onthulling vindt plaats in Camp David, dezelfde diplomatieke ontmoetingsplaats waar president Jimmy Carter in 1978 over twee vredesplannen onderhandelde: "A Framework for Peace in the Middle East" en, afzonderlijk, "A Framework for the Conclusion of a Peace Treaty between Egypt and Israel." Het laatste leidde het jaar daarop tot een vredesakkoord tussen Egypte en Israël en het eerste wordt beschouwd als de basis voor het moderne streven naar een tweestatenoplossing (de formele verdeling van Gods verbondsland).

Camp David was ook de locatie van de top in 2000 in Camp David, waar president Clinton een laatste poging deed om de Oslo-akkoorden te redden.

Als ik hoor dat president Trump de tweede fase van de "Deal of the Century" in Camp David zal onthullen, komen er meteen verschillende profetische Schriftteksten in gedachten:

 ...in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. - 1 Korintiërs 15:52

 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. - 1 Tessalonicenzen 4:16-17

 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. - Handelingen 15:14-18

De typen en schaduwen worden steeds duidelijker, vooral sinds de herfst van 2017 (zie hier, hier, hier, en hier). De tekenen waren een waarschuwing voor het hoofdevenement. Het hoofdevenement komt eraan. Voor alle duidelijkheid, ik ben ervan overtuigd dat de Kerk niet op aarde aanwezig zal zijn om getuige te zijn van: 1. de opkomst van de antichrist, 2. de bevestiging/versterking van een verbond met velen, en 3. de grote oorlogen in het Midden-Oosten (bijv. Ps. 83; Ez. 38; Jes. 17). Dit zijn beproevingsgebeurtenissen en de Kerk, die de inwonende Heilige Geest-weerhouder wordt genoemd in 2 Thessalonicensen 2, zal daarvoor verdwenen zijn.

We zien echter de dominostenen volmaakt op rij staan voor deze verdrukkingsevenementen. Als je de kerstversieringen ziet, weet je dat het Kerstfeest om de hoek moet liggen - een perfecte analogie voor de Opname. We zijn zeer dicht bij. En ik denk dat het heel goed mogelijk is dat het Vredesplan van Trump-Kushner in feite een verbond met velen zou kunnen zijn om het Heilige Land te verdelen (het verbond te verbreken, het eeuwige verbond), wat versterkt wordt gedurende de zeven jaar nadat de Kerk is verdwenen. Als dit plan wordt goedgekeurd, is de kans dat dit het verbond met velen is opmerkelijk groot.

Er komt een overstroming aan. Niet één van water, maar één van vuur, wereldwijde oorlog, afvalligheid en dood. Het zal de hele wereld bedekken, net zoals het water de aarde bedekte in Noachs tijd. Deze vernietiging zal erger zijn dan de eerste. God heeft de wereld gewaarschuwd. De waarschuwing is duidelijk. Er is maar één manier om te ontsnappen: door geloof in Jezus Christus. Hij is de deur naar de ark van het heil. Beste vrienden, vertel het alstublieft aan iemand. Waarschuw hen. Waarschuw hen met liefde en mooie woorden, maar schrik niet terug. Laat ze met ons meegaan.

Het was te verwachten, maar ik vind het toch jammer dat we getuige zijn van het feit dat sommigen van hen die met ons op deze reis waren meegegaan, terug deinzen in ongeloof. Sommigen hebben zich omringd met dwaalleraren en zijn nu op een zijspoor gezet en onproductief, van de smalle weg verwijderd, en niet langer ijverig op zoek naar de terugkeer van hun HEER. Anderen volgden alleen voor het spektakel, maar hadden geen wortel in zichzelf. Velen zijn nog steeds gretig en toekijkend, maar ontmoedigd en vermoeid, zoals ik ook ben. We gaan verder.

 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. - 2 Petrus 3:3-10.

~ MARANATHA ~

Bron: Trump To Unveil Peace Plan To Arab Leaders Soon - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates