www.wimjongman.nl

(homepagina)

De wolk, de steen en de slang: Vreemde dingen

Gary - 2 november 2018

In juni schreef ik over een vreemde reeks gebeurtenissen die in de natuur profetisch leken - ongewone "gebeurtenissen" die nauw aanleunden tegen de Schriften en profetische thema's die wij bij Unsealed in de direct daaraan voorafgaande maanden hadden besproken.

Met nog maar vier dagen te gaan tot de historische tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten en nog enkele weken te gaan tot de grote onthulling van het Trump-Kushner Middle East vredesplan, dat zelf de voorloper of basis zou kunnen zijn van het verbond dat in Daniël 9:27 wordt genoemd, lijkt het erop dat er nog een reeks vreemde dingen zijn gebeurd...

Het Smaragdgroene Thema - Opnieuw

In juni merkten we al op dat de uitbarsting van de Kilauea in Hawaï letterlijk smaragden regende op het zuidoostelijke deel van het eiland. Een troon omringd door een smaragd is het eerste wat de apostel Johannes zag toen hij naar de hemel werd opgenomen (Openb. 4:3). Dit thema staat weer in het nieuws:

Vallende stenen

Op maandag 23 juli raakte een grote steen los, hoog in de Westelijke Muur en kwam neer en verpletterde bijna een eenzame Joodse vrouw die daar bad. Hoe hij loskwam? Het leek er bijna op alsof de steen "uit de muur zelf was geslagen", maar niemand had dat kunnen doen. Hoe hij viel blijft een compleet mysterie voor de Israëlische archeologen die schamele antwoorden bieden zoals "vochtophoping" of "plantengroei".

Misschien dient dit als een krachtige herinnering dat Jeruzalem op het punt staat in te storten, maar de vrouw, Israël, zal ternauwernood aan de schade ontsnappen als ze de woestijn in vlucht.

Daniella Goldberg, de Joodse vrouw die het incident overleefde, is 79 jaar oud. Merk op dat in Psalm 90:10 de potentiële maximale lengte van een bijbelse generatie 80 jaar is. Ze ontsnapte aan de verwoesting op slechts enkele maanden tot de maximale lengte van een generatie. Voor Israël zou dat waarschijnlijk 2028 zijn. Zal Israël doorzetten tot de laatste zeven jaar van de eeuw voor 2028, haar 80e verjaardag?

Haar naam is de vrouwelijke versie van Daniël, de profeet die een voorspelling doet over 70 jaarweken die zullen komen voordat de verlossing van Israël is voltooid (Dan. 9:24-27). De laatste jaarweek - de Verdrukking - werd voorspeld als de slechtste periode in de menselijke geschiedenis, maar tegen het einde van deze vreselijke tijd zullen de Joden Jezus Christus eindelijk herkennen als HEER en Messias.

U kunt hieronder kijken naar Daniella Goldbergs schrijnende bijna-ongeluk:

Shekinah-wolk

Op 30 september, aan de vooravond van Hoshana Rabbah (de laatste dag van het Loofhuttenfeest), verscheen er op mysterieuze wijze een blauw-gekleurde mist op de Tempelberg. Joodse aanbidders aan de overkant van de Kidron-vallei op de Olijfberg waren onder de indruk door de aanblik, die onmiddellijk deed denken aan de lichtgevende Shekinah Glorie van God die ooit uit de Tempel scheen.

Verbazingwekkend genoeg leek de mist daadwerkelijk uit de grond van de Tempelberg te komen. Videomateriaal legde het geheel vast:

Drie weken later verschenen er angstaanjagende, bloedrode luchten boven Engeland. Veel Britten schrokken door deze luchten, die ze nog nooit eerder hadden gezien:

Video hieronder:

De slang

De belangrijkste vijand van Gods volk is niemand minder dan de corrupte cherubijn (Ez. 28:12-19) die als een slang in de Hof van Eden verscheen om Eva te verleiden tot het eten van de verboden vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad.

  En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

- Openbaring 12:9

Het volk van God en het zaad van de slang zijn sindsdien altijd in oorlog geweest (Gen.3:15), maar al snel en zeer binnenkort zal de Gemeente hem verpletteren onder de voet (Rom.16:20) als we omhoog gaan en de duivel en zijn engelen naar beneden komen (zie meer hierover hier, hier en hier).

Wanneer die slang voor eens en voor altijd wordt neergeworpen, zal hij proberen Jeruzalem en de Tempelberg te bezitten, en gedurende die tijd zal hij de Joden en de heilige niet-Joden in de verdrukking in hoge mate vervolgen.

Zou het dan meer passend kunnen zijn, dat er op Halloween Dag, twee dagen geleden, een slang uit de Tempelberg tevoorschijn kwam, die zich tussen de stenen van de Westelijke Muur kronkelde terwijl de Joden onder deze baden. De slang schoot naar een duif, die in staat was om naar de veiligheid te vliegen.

 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

- Openbaring 12:13-14

Iemand legde het incident vast op video:

Na de mislukte aanval van de slang trok een man de slang naar beneden Bron: (video hier). Vergelijk deze voorbode met Openbaring 20:1-2, de onmiddellijke nasleep van de Verdrukking:

 En ik zag een engel uit de hemel naar beneden komen, met de sleutel tot de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, die oude slang, die de duivel is, of Satan, en bond hem duizend jaar lang.

Maar dat is nog niet alles. Slechts een paar dagen eerder op een Halloweenfeestje in het Witte Huis, nam president Trump een slangenstaf over van een kind. De president zwaaide ermee naar de media:

U kunt zoiets niet verzinnen. Bedenk even dat deze gevallen cherub/serpent/draak die gewoonlijk "de duivel" of "satan" wordt genoemd, belangrijke verschijningen heeft aan het begin, midden en einde van de Bijbel (de slang in Eden, de duivel die Jezus verleidt en Judas in bezit neemt in de evangeliën, en de gevallen draak in Openbaring).

Laten we nu eens terugblikken naar de Israëlieten die in de woestijn zwierven nadat zij bij hun aankomst in het Beloofde Land geen vertrouwen hadden in Gods voorzienigheid. Ondanks Gods zichtbare wonderen en bevrijding bleven ze opstandig, ongeduldig en, eerlijk gezegd, huilend.

Hun gezeur bereikte Gods oren en Hij stuurde hen giftige slangen. Maar toch, temidden van Zijn oordeel over het Israëlitische kamp, voorzag Hij in een middel tot fysieke redding in de vorm van een slangenstaf genaamd de Nehushtan. Elke Israëliet die naar de slangenstaf keek, werd gered, zelfs als ze gebeten waren.

 Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.

Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.

En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

-Numeri 21:4-9

In het begin slaagde de slang erin Adam en Eva de giftige vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te laten eten. Het gif van de vrucht doodde hun geesten en beschadigde en veranderde hun genetica voorgoed. Dus daarmee de zondeval van de mensheid. Het gif is aan ons allen doorgegeven.

Maar God werd mens om het gif eruit te zuigen:

 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

- Johannes 3:14-18

Hoe verbazingwekkend is het dat juist dit jaar, tijdens de Trump/Pence-regering, kort na de 70e verjaardag van Israël, in de nasleep van het Openbaring-12-teken, het symbool van de slang weer verschijnt via de slang bij de Westelijke Muur en de Nehushtan gehouden door Trump.

Laat iedereen eraan herinnerd worden, dat als je bevrijd wilt worden bij het geluid van Gods bazuin, je beter naar de Mensenzoon kunt kijken die, net als de slang in de woestijn, werd opgeheven, zodat ook jij kunt worden opgeheven en genezen en verlost van de giftige beet van de slang.

Zoals ik de laatste tijd meermalen heb gezegd, leven we nu in een korte periode op het kruispunt van de bedelingen/eeuwen. Het Openbaring-12-teken is gepasseerd. De 70e verjaardag van Israël is voorbij. Israëls bijbelse identiteit is nu weer wet. En de bevrijding van de Gemeente in de hemel en het begin van de Dag des HEEREN liggen aan de nabije horizon.

Het is de slechtst mogelijke moment om je hart te verharden en te geloven dat je Meester Zijn komst uitstelt. Kom recht te staan met de HEER en stap aan boord van de Ark.

Er zal geen vertraging zijn.

~ MARANATHA ~

Bron: The Cloud, The Stone, And The Serpent: Stranger Things (Part II) - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates