www.wimjongman.nl

(homepagina)


De zware prijs voor het zich verheugen over het lijden van Israël

Door Dean Dwyer 16 februari 2024

()

Het is nu iets meer dan vier maanden geleden dat demonisch geïnspireerde terroristen infiltreerden in het zuiden van Israël en hun afschuwelijke daden uitvoerden tegen de Joden. Mannen, vrouwen, kinderen en zelfs honden werden onderworpen aan verachtelijke en boosaardige acties, waarvan veel niet snel vergeten zal worden door degenen die getuige waren van hun misdaden.

Als dat nog niet genoeg was om de harten te breken van Joodse mensen die naast de inwoners van Gaza hadden gewoond, gewerkt en zich persoonlijk hadden ingezet, dan waren de beelden na de gebeurtenis dat wel. Terwijl de meeste mensen misselijk en ontzet waren door de barbaarsheid die Hamas liet zien, juichten velen in Gaza. Voor ons is het moeilijk te begrijpen waarom mensen dit zouden vieren. Toch is het niet de eerste keer dat een buurland van Israël juicht over hun rampspoed. Erger nog, de mensen naar wie ik verwijs waren nog dichterbij dan een buur.

Ezechiël 35:15 onthult over wie ik het heb (met nadruk toegevoegd): "Zoals u zich verheugde omdat het erfdeel van het huis van Israël desolaat was, zo zal Ik met u doen; u zult desolaat zijn, o berg Seir, evenals heel Edom - heel Edom!"

De Edomieten stamden af van Esau. Als je je het Genesisverhaal herinnert, dan zijn Jakob en Ezau de nakomelingen van Izaäk en Rebekka en Genesis 36 vertelt ons niet alleen heel duidelijk waar Ezau zich vestigde, maar ook dat Ezau synoniem is aan Edom.

Verzen 6 tot 8 van Genesis 36 luiden als volgt: "Toen nam Ezau zijn vrouwen, zijn zonen, zijn dochters, en al de personen van zijn huisgezin, zijn vee en al zijn dieren, en al zijn goederen die hij in het land Kanaän verworven had, en ging naar een land weg van de aanwezigheid van zijn broer Jakob. Want hun bezittingen waren te groot om samen te wonen, en het land waar zij vreemdelingen waren, kon hen niet onderhouden vanwege hun vee. Ezau woonde dus op de berg Seir. Esau is Edom.

Op een moderne kaart lag het gebied waar de Edomieten woonden ten zuiden van de Dode Zee - waarvan de helft in het zuiden van Israël zou hebben gelegen en de andere helft in Jordanië.

Edom stond niet bekend als een grote natie. Jeremia 49:15 zegt zelfs het volgende over de Edomieten: Want voorwaar, Ik zal u klein maken onder de volken, veracht onder de mensen. Misschien had deze groep mensen, die troost vonden in hun welvaart en veiligheid, er geen last van dat ze door de naties werden veracht. Maar ze stonden op het punt om te ontdekken dat ze een veel groter probleem hadden - het oordeel van God.

Het boek Obadja (dat slechts één hoofdstuk van 21 verzen bevat) legt de reden voor dit oordeel uit in verzen 3 en 4: "De hoogmoed van uw hart heeft u misleid, gij die woont in de spleten van de rots, wiens woonplaats hoog is; die in zijn hart zegt: Wie zal mij ter aarde storten? Al verheft gij u als een arend en al zet gij uw nest tussen de sterren, van daar zal Ik u doen neerdalen, zegt de Heer."

Door hun nabijheid langs een belangrijke handelsroute en hun onneembare rotsvesting hadden de Edomieten wat anderen ook wilden - welvaart en veiligheid. Maar ze hadden ook iets anders wat geen enkele natie zou mogen verlangen - een brandende haat voor de Joden.

Tijdens de oordeelsuitspraak van de Heer over Edom lezen we deze verzen (nadruk toegevoegd): "Om uw geweld tegen uw broeder Jakob zal schande u bedekken, en gij zult voor eeuwig uitgeroeid worden. Ten dage, dat gij aan de overzijde waart, ten dage, dat de vreemdelingen zijn heirvoerders wegvoerden, en vreemdelingen in zijn poorten kwamen, en het lot over Jeruzalem wierpen, zo waart gij als een hunner. Maar gij zoudt niet hebben omgezien naar den dag uws broeders, ten dage als hij vreemdeling werd; en gij zoudt u niet hebben verblijd over de kinderen van Juda ten dage hunner verwoesting; en gij zoudt niet trotsch gesproken hebben ten dage der benauwdheid. Gij zoudt niet ingegaan zijn in de poort Mijns volks ten dage hunner benauwdheid; Gij zoudt niet hebben omgezien naar hun benauwdheid ten dage van hun rampspoed, noch de hand hebben gelegd op hun bezittingen ten dage van hun rampspoed; noch zoudt gij op de dwarsweg hebben gestaan, om diegenen van hem af te snijden, die ontkomen waren; noch zoudt gij diegenen van hem hebben overgeleverd, die overbleven waren ten dage der benauwdheid."

Terwijl ik die passage lees, kan ik het niet helpen om bepaalde overeenkomsten op te merken met de situatie waarin Israël zich bevond op 7 oktober 2023:

1. In de invasie die Obadja op het oog had, was Edom geen bondgenoot van de vijanden van Juda, maar stonden ze erbij en keken ernaar, misschien zelfs zo ver dat ze de aanval van de vijand hielpen. Kortom, de Edomieten gedroegen zich als een vijand in plaats van een buur en broer. Het is niet ongelijk aan hoe veel Arabische naties Israël vandaag de dag behandelen, vooral degenen die fragiele vredesakkoorden met hen hebben. Ze zouden Israël heel goed kunnen helpen, maar ze staan aan de zijlijn. Sommigen doen niets en anderen geven financiële, tactische en logistieke steun aan Israëls vijanden.

2. In het geval van Edom verheugden ze zich over het lijden van Juda. Voor de Joden was het een dag van verwoesting en ellende. Voor Edom was het een dag van vreugde en blijdschap.

3. De Edomieten trokken Jeruzalem binnen om de mensen te schenden en hun rijkdommen te stelen. Het is een ander tijdperk, andere steden en andere vervolgers, maar we weten allemaal precies wat Hamas stal op 7 oktober 2023. Ze stalen de onschuld van jonge vrouwen, ze stalen mensen uit hun huizen en families en ze stalen levens. Het Joodse volk hecht veel waarde aan familie en Hamas plunderde ze wreed en verkneukelde zich erover.

4. De Edomieten sneden de vluchtroutes af waardoor vluchten voor vervolging onmogelijk werd. Daarbij grepen ze degenen die probeerden te vluchten en leverden ze over in de handen van de vijanden van Juda. Ik weet zeker dat de meesten de beelden hebben gezien van het bloedbad op het muziekfestival in het zuiden van Israël. Hamas-terroristen blokkeerden vluchtroutes, schoten mensen neer, verkrachtten vrouwen en verbrandden anderen in hun voertuigen.

Maar ook al verheugden de Edomieten zich, ze zouden spoedig ten onder gaan, net als alle andere goddeloze naties wanneer Gods toorn tijdens de Verdrukkingsperiode op de wereld valt. Obadja 15 en 16: "Want de dag des Heren is nabij over alle heidenen; zoals gij gedaan hebt, zo zal het u geschieden; uw loon zal wederkeren op uw eigen hoofd. Want zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zo zullen alle heidenen gedurig drinken, ja, zij zullen drinken en zij zullen verzwelgen, en zij zullen zijn als waren zij niet geweest."

Boze naties hebben op 7 oktober 2023 misschien uit een feestbeker gedronken, maar ze zullen op een dag uit een andere beker drinken - de beker met de onverdunde toorn van God, die Hij hun zal overhandigen vanwege hun afwijzing van Christus en hun behandeling van Zijn volk.

Psalm 75:8 zegt: "Want in de hand van de Heer is een beker, en de wijn is rood; hij is vol van vermenging, en hij schenkt er uit; maar de droesem ervan zullen alle goddelozen der aarde uitwringen en drinken."

Op die dag zal vreugde plaats maken voor ondergang!

Dean Dwyer is al meer dan 20 jaar pastor en president van Eiser Street Baptist Church in Queensland, Australië.

Bron: The Heavy Price For Rejoicing Over Israel's Suffering - Harbingers Daily