www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zijn we er al?

Terry James 2 juni

()

Degenen onder ons die kinderen hebben opgevoed, herinneren zich de vraag misschien nog wel. Ik herinner me dat er een reclamespot was die de vraag gebruikte om op een humoristische manier het ene of het andere product te benadrukken.

Kinderen op de achterbank van de auto in de reclame vroegen steeds "Zijn we er al?".

Wij die onze jonge kinderen toen vervoerden - vooral op langere ritten naar oma of andere bestemmingen - hebben die vraag gehoord, vaak op zeurende toon naarmate de tijd verstreek tijdens de langere ritten. Ik herinner me zeker dat ik het hoorde. En ik weet zeker dat mijn ouders het hoorden op die reizen van Pekin, Illinois, waar we woonden toen ik een kind was, op weg naar Hampton, het huis van mijn grootouders in het zuiden van Arkansas.

Op dit late moment van het Kerktijdperk lijk ikzelf deze vraag te stellen, en ik hoor hem steeds vaker van anderen.

"Zijn we er al?"

Het komt van Gods kinderen - gelovigen in Jezus Christus - die, net als ik, soms moe worden, of geërgerd - zoals Lot het zou hebben uitgedrukt toen hij zijn tijd in Sodom tot het einde toe uitzat.

"Zijn we er al?" Dat wil zeggen, hoe lang duurt het nog voordat we het einde bereiken van de tolerantie van onze Heer voor het kwaad dat overal om ons heen bloeit terwijl wij "omhoog blijven kijken", zoals wijlen mijn vriend J.R. Church het elke week aan het einde van zijn TV-programma Profetie In het Nieuws verwoordde?

Elke dag - eigenlijk elke nieuwscyclus - worden we overspoeld met stormwaarschuwingen over de eindtijd. En het lijkt wel alsof de waarschuwende woorden van de voornaamste profetische meteoroloog uit de hele geschiedenis rechtstreeks tot hen spreken die, zoals door Hem opgedragen, "kijken" om te onderscheiden waar deze generatie staat op Gods profetische tijdlijn.

Jezus gaf de signalen waarop gelet moet worden nu de bewoners van de aarde het uitbreken van de hevigste turbulentie van de geschiedenis naderen - die van het tijdperk van de Verdrukking. Het volgende is die stormwaarschuwing.

"Zijn we er al?" Staat die grote storm der eeuwen op het punt om juist nu binnen te vallen? Laten we nog eens luisteren naar die door de Hemel gezonden voorspelling waarop we kunnen vertrouwen als zijnde 100% accuraat, omdat hij door God Zelf werd uitgevaardigd.

En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe dat gij niet verontrust zijt; want al deze dingen moeten geschieden, maar het einde is nog niet gekomen. Want volkeren zullen tegen volkeren opstaan, en koninkrijken tegen koninkrijken; en er zullen hongersnoden zijn, en pestilentiën, en aardbevingen, in verschillende plaatsen. Dit alles is het begin van smarten. Dan zullen zij u overleveren om gekweld te worden, en zij zullen u doden; en gij zult gehaat worden door alle volken om mijns naams wil. En dan zullen velen beledigd zijn, en elkaar verraden, en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen misleiden. En omdat de ongerechtigheid overvloedig zal zijn, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. (Mat 24: 6-13)

De voorspelling van de hemel bestrijkt natuurlijk een breed gebied van de geschiedenis, dus veel delen van deze Olijfberg-rede profetie van Jezus zijn van toepassing op een groot deel van de geschiedenis die al is ontrafeld. Laten we deze waarschuwing eerst heel kort ontleden in termen van haar brede, historische betekenis.

>"En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen..."

Honderden oorlogen hebben de mensheid geteisterd sinds Jezus deze woorden sprak. De grootste oorlogen aller tijden, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, hebben de dood van miljoenen mensen veroorzaakt. De Romeinen voerden oorlog tegen de Joden, de Tempel werd verwoest en het Joodse volk werd over de hele wereld verspreid.

"Want natie zal opstaan tegen natie, en koninkrijk tegen koninkrijk..."

In feite zijn het de etnische twisten en oorlogen geweest die miljoenen mensen over de hele wereld de dood in hebben gejaagd.

"En er zullen hongersnoden zijn, en pestilentiën, en aardbevingen, op verschillende plaatsen..."

Aardbevingen zijn door de geschiedenis heen blijven rommelen, terwijl de oorlogen hongersnood en ziekte hebben gebracht aan ontelbare generaties. We hebben de laatste tijd in onze korte tijd op deze planeet een enorme toename van deze dingen gezien.

"Dit alles is het begin van smarten..."

Deze grote problemen hebben zich opgestapeld, waren inderdaad als geboorteweeën en werden intenser en kwamen steeds vaker.

"Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden, en zij zullen u doden; en gij zult gehaat worden door alle volken om mijns naams wil."

De geschiedenis van de Jodenhaat is in het volle zicht van de ogen van de wereld. De nazi-holocaust is het belangrijkste teken in de geschiedenis dat de satanische haat benadrukt die Gods uitverkoren volk heeft moeten doorstaan. Hun verwerping van de naam van Jezus Christus zelf en hun schuld voor Zijn kruisiging zijn de basis geweest die Satan heeft gebruikt om de wereld tegen Israël op te hitsen.

De geschiedenis heeft dus de absolute nauwkeurigheid van de voorspelling van Jezus bewezen. Maar het is de vraag "Zijn we er al?" Ik wil het hebben over de vraag of deze generatie het moment heeft bereikt waarop de Heer zal zeggen "genoeg is genoeg" en gelovigen tot Zich zal roepen zodat de grootste storm van de hele geschiedenis kan razen over een wereld die rijp is voor het oordeel.

We moeten hetzelfde sjabloon leggen over wat er op dit moment gebeurt om te proberen te helpen antwoorden: "Zijn we er al?"

"En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen..."

De grootste dreiging van een nucleair conflict zou nu wel eens in het verschiet kunnen liggen. Zelfs de Koude Oorlog kon niet op tegen dit gevaar. Mutually Assured Destruction (MAD) was effectief, omdat 's werelds twee grootste supermachten in staat waren escalatie naar de laatste oorlog van de mens onder controle te houden.

Dat is nu niet meer zo. Er lijkt geen controle te zijn, omdat de machtscentra met de kernwapens over de hele wereld verspreid zijn en veel besluitvormers onder de meest duivelse leiders hun zin lijken te willen krijgen, ongeacht de mogelijke gevolgen van een totale kernoorlog.

De hoofdoorzaak van het conflict concentreert zich opnieuw rond etnische verschillen en eisen. De grootste oorzaak van deze conflicten is de haat van de buurlanden tegen de Joden en Israël.

En die haat heeft zich uitgebreid naar veel landen in Europa en zelfs de Verenigde Staten van Amerika.

De zeeën en golven van volkeren bulderen, in die zin dat de protesten tegen de Joden en Israël centraal staan, zelfs in wat over het algemeen als het beschaafde westen wordt beschouwd.

Op dit moment roepen zelfs sommigen onder het Joodse volk mee met de Israël-haters: "Stop de genocide" en "Van de rivier tot aan de zee."

Zoals Jezus al waarschuwde, zijn deze Joden aan de politiek-ideologische linkerzijde "elkaar aan het verraden". De genocidale woede bouwt zich snel op naar een nieuwe holocaust. Jezus had ook een voorspelling over dit kwaad dat het einde van het tijdperk zal markeren.

"Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds het begin der wereld tot op dit ogenblik, neen, noch ooit geweest zal zijn" (Matteüs 24:21).

En er ontstaat ook haat tegen de Kerk - alle gelovigen in Jezus Christus en Zijn boodschap dat Hij de enige weg naar verlossing is (Johannes 14:6).

In het commentaar van een juridisch verdedigingsfonds voor christenvervolging staat het volgende:

Biden geeft radicaal links de macht om een heimelijke oorlog te voeren tegen ons christelijk geloof - gebed, kerken, de Bijbel en zelfs christelijke kinderen die hun geloof op school delen worden allemaal aangevallen. De FBI van Biden heeft zelfs spionnen in kerken geplaatst en zich gericht op "radicale traditionalistische" christenen voor onderzoek...

We zijn nu in de rechtszaal om een lerares te verdedigen die niet meer mocht bidden waar een leerling haar zou kunnen zien.

Ik heb nog nooit zoiets gezien. (Jordan Seckulow, uitvoerend directeur ACLJ)

Terwijl ongelovige Joden de storm van de Verdrukking moeten ondergaan om een overblijfsel voort te brengen dat Gods grote belofte aan Abraham, Izaäk en Jakob tot stand zal brengen, zullen gelovigen van dit Kerktijdperk (genadetijdperk) worden meegenomen (paralambano) om met Jezus in de wolken van Glorie te zijn - in de Opname. Alles wijst erop dat we ons precies in de brekende turbulentie van Jezus' voorspelling van de eindtijdstorm bevinden.

En daarom geloof ik dat we de vraag met een volmondig "JA!" kunnen beantwoorden: op "Zijn we er al bijna?"

Bron: Are we there yet? « Terry James Prophecy Line