www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe zal het zevenjarig vredesakkoord tot stand komen?

Jimmy Evans 21 juni 2024

( )

Elke vrijdag beantwoord ik een veelgestelde vraag over de eindtijd. Die van vandaag gaat over het zevenjarig vredesakkoord dat door de antichrist wordt bevestigd.

Vraag:

Hoe zie jij het zevenjarig vredesakkoord tot stand komen? In welke gezagspositie zou de antichrist zich bevinden om het te ondertekenen zonder dat het duidelijk is dat hij het is?

De Bijbel zegt niet dat de antichrist een verdrag of overeenkomst tekent of sluit. Hij bevestigt of keurt iets goed dat al gebeurd is. Hij moet een soort regeringspositie bekleden, vooral met betrekking tot Israël, omdat dit een formeel verbond is dat hij met hen sluit.

Dit is de profeet Daniël die de kwaadaardige heerschappij van de antichrist beschrijft:

"Zo zei hij:

23 Het vierde beest zal zijn
Een vierde koninkrijk op aarde zijn,
Dat anders zal zijn dan alle andere koninkrijken,
En de gehele aarde zal verslinden,
vertrappen en in stukken breken.
24 De tien horens zijn tien koningen
Die uit dit koninkrijk zullen opstaan.
En na hen zal een ander opstaan;
Hij zal anders zijn dan de eersten,
En zal drie koningen onderwerpen.
25 Hij zal hoogdravende woorden spreken tegen de Allerhoogste,
Hij zal de heiligen van de Allerhoogste vervolgen,
En hij zal van plan zijn tijden en wetten te veranderen.
Dan zullen de heiligen in zijn hand gegeven worden
Voor een tijd en tijden en een halve tijd.
26 'Maar het hof zal gezeten zijn,
En zij zullen zijn heerschappij wegnemen,
Om het voor eeuwig te verteren en te vernietigen.
27 Dan het koninkrijk en de heerschappij,
en de grootheid van de koninkrijken onder de hele hemel,
gegeven worden aan het volk, de heiligen van de Allerhoogste.
Zijn koninkrijk is een eeuwigdurend koninkrijk,
En alle heerschappijen zullen Hem dienen en gehoorzamen.""
-Daniël 7:23-27 (NKJV)

Deze passage heeft het over de antichrist en zijn wereldwijde heerschappij tijdens de Verdrukking. De reden dat ik deze volledige tekst uit Daniël heb opgenomen is dat het eindigt met de voltooiing van het verhaal van de Verdrukking - Jezus keert terug bij de Wederkomst en de heiligen heersen en regeren met Hem tijdens het Millennium.

Voor die tijd zal er een beest (de antichrist) opstaan met 10 koningen onder zich. De antichrist zal drie koningen onderwerpen, maar daarna zal hij over deze 10 koninkrijken heersen. We weten uit Daniël 9 dat hij zal opstaan uit een herboren Romeins Rijk. Dat gebied omvat wat vandaag de dag de Europese Unie zou zijn, delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Naar mijn mening zal de Gog-Magog Oorlog samenvallen met het aan de macht komen van de Antichrist. Er zal een verwoestende gebeurtenis plaatsvinden die hem de gelegenheid zal geven om zijn verbond met Israël te bevestigen. Midden in de Verdrukking zal hij de Tempel binnengaan en zichzelf tot God uitroepen en hoogdravende woorden tegen God spreken. Dat is de Gruwel der Verwoesting, waar Jezus het in Matteüs 24 over heeft.

Bron: How will the seven-year peace agreement happen?