www.wimjongman.nl

(homepagina)


De zeven Opnames: Waarom de opname van de kerk geen bijbels ongekende gebeurtenis is

Door Mark Hitchcock 16 juni 2024/p>

( )

Veel mensen vinden het idee van een Opname, een wegvoering van mensen naar de hemel zonder te sterven, erg moeilijk te accepteren. Het lijkt te vreemd en te bizar om waar te zijn. "Tenslotte," zeggen ze, "is zoiets nog nooit eerder gebeurd!" Maar dat is eigenlijk niet waar.

Het zal je misschien verbazen dat er al eerder een Opname is geweest. Er staan er zelfs verschillende in de Schrift. Zes van deze opnames hebben al plaatsgevonden en zijn historisch gezien een voorbode van en helpen om licht te werpen op de uiteindelijke opname die nog moet komen.

Dus, wat zijn deze zes eerdere opnames en wat vertellen ze ons over de uiteindelijke opname die nog moet komen?

De Opname vóór het Nieuwe Testament was niet duidelijk geopenbaard. De Opname in Eerste Korintiërs 15 wordt "het mysterie" genoemd. Nu, een "mysterie" in het Nieuwe Testament is niet iets griezeligs of moeilijk te begrijpen. Het betekent een waarheid die nog nooit eerder is geopenbaard. Maar er zijn nog drie gebeurtenissen uit het Oude Testament die helpen als typen, illustraties, voorafschaduwingen of patronen van de toekomstige opname.

De Opname van Henoch

De eerste is de Opname van Henoch. De eerste van deze opnames betrof een man met de naam Henoch, die leefde voor de zondvloed. We vinden zijn verhaal in Genesis hoofdstuk vijf.

Ik noem Genesis hoofdstuk vijf graag "Gods overlijdensadvertentie". Adam en Eva zondigden en stierven geestelijk en werden van God gescheiden, maar ze stierven lichamelijk pas honderden jaren later. In het vijfde hoofdstuk van het boek Genesis beginnen we de gevolgen van de zondeval te zien.

De woorden "en hij stierf" komen acht keer voor. Het lijkt wel een treurig refrein. Adam stierf, Seth stierf, Enos stierf, Kaïn stierf, Mahalaleel stierf, Jared stierf - maar dan plotseling en schokkend, te midden van al deze dood en dit verval, is er een opvallende verandering in Genesis 5:21-24. "En Henoch leefde zestig jaar: "En Henoch leefde vijf en zestig jaar en verwekte Methusalem: En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalem verwekt had, driehonderd jaar, en hij gewon zonen en dochteren: En al de dagen van Henoch waren driehonderd vijf en zestig jaren: En Henoch wandelde met God; en hij was niet, want God nam hem op."

Henoch wandelde 300 jaar met God tijdens de donkere tijden van de geestelijke corruptie voor de zondvloed, en toen nam God hem direct mee naar de hemel zonder te sterven. Om er zeker van te zijn dat er geen misverstand bestaat over wat er met Henoch gebeurde, bevestigt Hebreeën 11:5 Henochs opname in de hemel door te zeggen: "Door het geloof werd Henoch opgenomen, zodat hij de dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden omdat God hem opnam; want hij verkreeg het getuigenis dat hij, voordat hij werd opgenomen, God welgevallig was."

Er is een klein verhaal dat ik jaren geleden hoorde. Het is een beetje afgezaagd. Het gaat over een klein kind dat het verhaal hoorde over God en Henoch die gingen wandelen. "Henoch hield ervan om elke dag met God te wandelen," dacht hij. "Op een dag hadden ze zo ver gewandeld dat God zich naar Henoch omdraaide en zei: 'Henoch, we hebben vandaag zo ver gewandeld. We zijn dichter bij mijn huis dan bij het jouwe. Waarom kom je vandaag niet gewoon met mij mee naar huis?'"

Henoch is een krachtig voorbeeld van het belang om met God te wandelen in moeilijke dagen, zoals die voor de zondvloed. Ook wij moeten met God wandelen in deze dagen voor de komst van Christus.

Henoch dient ook als een zeer grafische illustratie van de plotselinge opname. Hij was er, en even later was hij er niet meer. De Bijbel vertelt ons dat we "in een oogwenk" worden opgenomen (1 Korintiërs 15:51-52).

De Opname van Elia

De tweede Opname in de Schrift is de Opname van Elia in het boek Tweede Koningen. 2 Koningen 2:1, 11 zegt: "En het geschiedde, toen de Here Elia door een wervelwind in de hemel opnam, dat Elia met Elisa van Gilgal ging..... En het geschiedde, terwijl zij voortgingen en spraken, dat, zie, er een wagen van vuur verscheen en paarden van vuur, en hen beiden scheidde; en Elia ging op door een wervelwind in de hemel."

Elia en Elisa lopen daar samen, en plotseling wordt Elia ten hemel opgenomen zonder te sterven. Elisa kon alleen maar verbaasd toekijken.

De Opname van Jesaja

De derde opname in het Oude Testament is de Opname van Jesaja. Jesaja hoofdstuk zes verhaalt over Gods roeping van de profeet Jesaja. Hij wordt opgenomen en ziet God op Zijn troon zitten.

Sommigen denken dat Jesaja God op de troon in de aardse Tempel in Jeruzalem zag, anderen dat hij God gewoon in een visioen zag, maar velen geloven, waaronder ikzelf, dat Jesaja een opname naar de hemel meemaakte waar hij God op de troon in de hemel zag.

Als dit een opname is, dan is het de moeite waard om op te merken dat hij naar de aarde terugkeerde, terwijl Henoch en Elia naar de hemel gingen en daar bleven.

De Opname van Filippus

Er zijn vier Opnames in het Nieuwe Testament. De eerste is de Opname van Filippus. Filippus was in de woestijn en kwam een Ethiopische kamerling tegen die Jesaja 53 aan het lezen was. Hij leidt hem tot Christus en in Handelingen 8:39-40, nadat hij de kamerling heeft gedoopt, staat er: "Toen zij uit het water waren opgekomen, werd Filippus door de Geest des Heren weggevoerd, zodat de kamerling hem niet meer zag. Maar Filippus werd gevonden te Azotus..."

De term "weggenomen" is het woord "harpazo" in het Grieks, en het wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor de opname. Let op, Filippus wordt gegrepen en 20 mijl verderop naar een andere plaats gebracht. Filippus bevond zich plotseling in Azotus. Van alle zes deze Opnames is Filippus de enige persoon die, terwijl hij fysiek werd opgenomen, niet naar de hemel werd gebracht.

De Opname van Paulus

De Opname van Paulus is een van de meest ongelooflijke verhalen in de Bijbel. 2 Korintiërs 12:2-4 Paulus vertelt dit verhaal in zijn eigen woorden. Hij zegt: "Meer dan veertien jaar geleden kende ik een man in Christus (of hij in het lichaam was, kan ik niet zeggen, of hij uit het lichaam was, kan ik niet zeggen: God weet het;) zo iemand werd opgenomen [harpazo] in de derde hemel. En ik heb zo iemand gekend (of hij in of uit het lichaam was, kan ik niet zeggen; God weet het), die in het paradijs werd opgenomen en onuitsprekelijke woorden hoorde, die een mens niet mag uitspreken."

Paulus zegt hier dus twee keer dat hij "werd opgenomen". Hij legde uit dat hij was opgenomen in het "paradijs", waarvan we weten dat het de hemel is. Het woord "paradijs" wordt slechts twee andere keren gebruikt in het Nieuwe Testament. Ten eerste toen Jezus tegen de dief aan het kruis zei: "Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn" (Lucas 23:43). De tweede keer in Openbaring 2:7, toen Jezus de overwinnaars in de kerk van Efeze beloofde: "Ik [zal] geven te eten van de boom des levens, die midden in het paradijs Gods is."

Paulus werd op een bepaald moment in zijn leven opgenomen in de hemel. Dat is een van de redenen waarom ik geloof dat Paulus zo van de doctrine van de opname hield. Hij had een opname meegemaakt en dingen gehoord die volgens hem voor een mens niet geoorloofd waren om te spreken. Daarom kon hij niet wachten tot alle gelovigen ooit ook naar de hemel zouden worden opgenomen.

De Opname van Jezus

De volgende opname die al heeft plaatsgevonden is de Opname van Jezus. Jezus werd opgenomen in Handelingen 1:9-11 en steeg op naar de hemel toen Zijn aardse bediening voorbij was. In Openbaring 12:5, verwijzend naar die hemelvaart, wordt het woord "harpazo" of opname gebruikt.

Openbaring 12 spreekt over de natie Israël die een zoon baart, een mannelijk kind, dat de naties zal regeren met een ijzeren staf. Israëls kind werd opgehaald naar God en naar Zijn troon - verwijzend naar Jezus.

De Opname van de Gemeente

Dit zijn zes opnames die al hebben plaatsgevonden, en ze zijn een voorafschaduwing van de ene opname die nog moet komen - de opname van de gemeente. Het enige verschil is dat de opname van de kerk een collectieve gebeurtenis zal zijn in plaats van een individuele.

Wat leren de opnames die hebben plaatsgevonden ons over de ene opname die nog moet komen?

Ten eerste, als die eerste zes verrukkingen letterlijke gebeurtenissen waren, dan kunnen we verwachten dat de toekomstige opname ook letterlijk zal zijn. Het is geen symbolische gebeurtenis.

Ten tweede zal de opname van de kerk een fysieke verplaatsing van mensen van de ene plaats naar de andere inhouden, namelijk van de aarde naar de hemel. De enige opname die geen verplaatsing van de aarde naar de hemel inhield was de opname van Filippus, maar ook dat was een verplaatsing van de ene plaats naar de andere.

Ten slotte zal de opname van de kerk plotseling en ogenblikkelijk plaatsvinden. Henoch was er, en toen was hij er niet. Hetzelfde geldt ook voor al deze andere opnames. Eerste Korintiërs 15 vertelt ons dat de opname "in een oogwenk" zal plaatsvinden, het woord "atomos" in het Grieks, wat iets betekent dat niet verder verdeeld kan worden, "in een oogwenk".

Een hele generatie gelovigen zal een einde maken aan het graf. Dat is de grote gebeurtenis en dat is onze hoop in deze steeds donkerder wordende wereld waarin we leven. Dat is de gebeurtenis waar we op wachten en naar uitkijken.

Mark Hitchcock is auteur, universitair hoofddocent aan Dallas Theological Seminary, hoofdpredikant van Faith Bible Church in Oklahoma en presentator van het wekelijkse programma "Marking The End Times".

Bron: The Seven Raptures: Why The Catching Away Of The Church Is Not A Biblically Unprecedented Event - Harbinger's Daily