www.wimjongman.nl

(homepagina)


We worden misschien bespot, maar Jezus zal onze waakzaamheid belonen

Door Jonathan Brentner - 8 juli 2024

( )

Wat is het meest bespotte bijbelse geloof van onze tijd? Is het niet onze verwachting van Jezus' spoedige verschijning om ons mee naar de hemel te nemen? Helaas komt het bespotten van onze "gezegende hoop" vooral van geloofsgenoten.

De lastigste bron van spot komt voor mij van voorgangers die beweren te geloven in de onfeilbaarheid en inspiratie van de Schrift. Een paar van hen lieten me weten dat uitingen van geloof in de Opname vóór de Verdrukking niet welkom waren in hun kerken.

De Heer heeft me op minstens twee manieren gesterkt in het doorstaan van deze storm:

  • Ten eerste heb ik tientallen jaren Bijbelprofetie bestudeerd, wat een stevige basis heeft gelegd voor mijn hoop op de verschijning van Jezus. Mijn vertrouwen rust op de woorden van de Schrift.

  • Ten tweede belooft de Heer degenen die naar Zijn verschijning uitzien te belonen. Dit is de bemoediging die ik met jullie wil delen.

Onze waakzaamheid behaagt de Heer

Nadat Jezus de vragen van Zijn discipelen over het einde van het tijdperk en Zijn wederkomst had beantwoord, benadrukte Hij de noodzaak om waakzaam te zijn (Matteüs 24:36-25:13). Dergelijke waakzaamheid is van toepassing op het begin van Gods toorn over de aarde, omdat Jezus portretteert dat dit gebeurt op een moment dat de meesten zich totaal niet bewust zullen zijn van de komende oordelen of van Zijn terugkeer, net als vóór de zondvloed in de tijd van Noach (24:38). Dat zal zeker niet het geval zijn aan het einde van de Verdrukking.

Andere passages in het Nieuwe Testament verduidelijken dat voor ons, die in Christus zijn, de verschijning van Jezus onze verwachting is (Filippenzen 3:20-21; Kolossenzen 3:4). De boodschap van Paulus in 1 Tessalonicenzen 4:13-5:10 is dat de Opname zal plaatsvinden voordat de "plotselinge vernietiging", die het begin van de Dag des Heren zal markeren, de aarde zal overweldigen.

De waakzaamheid die Jezus Zijn volgelingen opdroeg heeft betrekking op Zijn terugkeer voor Zijn Kerk, die vooraf zal gaan aan de oordelen van de Dag des Heren zoals die door het Oude Testament en Openbaring hoofdstuk 6-18 worden beschreven.

Anderen zullen onze verwachting van Jezus' spoedige verschijning blijven bespotten. Maar zulke waakzaamheid behaagt de Heer omdat het niet alleen gehoorzaamheid aan Hem vertegenwoordigt, maar ook ons geloof in Zijn leer laat zien.

Maar er is meer geruststellend nieuws in dit verband.

De Heer zal diegenen belonen die naar Zijn verschijning verlangen

Paulus schreef 2 Timoteüs vanuit een Romeinse gevangenis, kort voordat Nero hem om zijn geloof onthoofdde. Ongeacht zijn lot, waarvan hij op dat moment wist dat het zeker was, laten zijn woorden in verzen 7 en 8 een vertrouwen zien in wat hem na de dood te wachten stond: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedloop volbracht, ik heb het geloof behouden. Voortaan is er voor mij de kroon der gerechtigheid klaargelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal toekennen, en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad."

De apostel verzekert ons dat er een kroon is, een speciale beloning, voor hen die Jezus' "verschijning" liefhebben. Merk op dat hij niet zegt "Zijn Tweede Komst", maar eerder de tijd specificeert waarop de Heer verschijnt om ons naar de plaats te brengen die Hij voor ons aan het voorbereiden is (Johannes 14:2-3).

Ik hoor van velen die me vertellen dat ze niet langer welkom zijn in hun kerken vanwege hun geloof in de Opname. De dingen staan op het punt om drastisch te veranderen, maar de Heer zelf zal degenen die ernaar verlangen om Hem in de lucht te ontmoeten rijkelijk belonen. Zij die onze waakzaamheid bespotten zullen deze speciale kroon mislopen.

Christus' boodschap aan de gemeente in Filadelfia impliceert dat het uiteindelijk niet gemakkelijk zal zijn voor gelovigen om hun ogen gericht te houden op de prijs van Zijn spoedige verschijning. In Openbaring 3:11 zegt Jezus: "Ik kom snel. Houd vast wat u hebt, zodat niemand uw kroon afpakt." Dit gaat helemaal niet over het verliezen van iemands redding, wat onmogelijk is, of het missen van de Opname. Het gaat over waakzaam blijven voor Zijn verschijning tot het einde.

Alles zal veranderen na de Opname; de Heer zal onze standvastigheid in het waken voor Zijn verschijning belonen. Zijn speciale erkenning van onze trouw zal de spot vervangen die nu in onze oren klinkt.

Meer dan een gevoel

De apostel wist dat hij niet meer in leven zou zijn ten tijde van Jezus' verschijning, maar hij wist dat hem een kroon wachtte, een speciale beloning, omdat hij ernaar verlangde. Het woord dat hij gebruikte voor "beminde" in 2 Timoteüs 4:8 is het werkwoord agape, het sterkste van de Griekse woorden voor liefde.

Zo'n verlangen naar de verschijning van de Heer betekent een verwelkoming ervan, een verlangen dat onze kijk op het leven verandert en al onze toekomstige aspiraties kleurt. Paulus had de Opname in gedachten toen hij deze woorden in Filippenzen 3:13-14 schreef: "Maar één ding doe ik: vergetende wat achter mij ligt en mij inspannende naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de opwaartse roeping van God in Christus Jezus."

Vanwege het late uur zullen velen van ons nog in leven zijn op het moment van Gods "opwaartse roeping". Onze langverwachte "prijs" zal spoedig werkelijkheid worden.

Ik zou pagina's kunnen schrijven over hoe de tekenen ons vertellen dat de Verdrukking zo dichtbij is en daarmee de Opname van de Gemeente die plaatsvindt voordat het begint. In feite is de alomtegenwoordige bespotting van onze hoop zelf een teken dat wijst op de nabijheid van onze thuiskomst.

Onze tegenstanders, gevoed door overtuigingen die een zevenjarige Verdrukking, Jezus' duizendjarige heerschappij en het herstel van Israël ontkennen, zullen onze verwachting van Jezus' spoedige wederkomst blijven aanvallen.

Maar de Heer zal diegenen onder ons die Zijn verschijning als een "prijs" beschouwen en naar die dag verlangen, spoedig rijkelijk belonen.

Jonathan Brentner is auteur, schrijver en bijbelleraar met een passie voor het bemoedigen van gelovigen met een gezond bijbels wereldbeeld en de nabijheid van Jezus' verschijning.

Bron: We May Face Mockery, But Jesus Will Reward Our Watchfulness - Harbinger's Daily