www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

De hadith van de stenen en de bomen - over de moslims die de joden doden in de aanloop naar het einde der dagen - in het handvest van Hamas en in een publicatie van de aan Hamas gelieerde vereniging van Palestijnse geleerden

15 februari 2024 Door Dr. Eliyahu Stern*

Palestijnen | Onderzoek & Analyse Serie Nr. 1745

Er is momenteel veel discussie over de moorddadige methoden die Hamas gebruikte in zijn aanval van 7 oktober 2023 op plaatsen in het zuiden van Israël, methoden die in hun wreedheid en wreedheid lijken op die van de organisatie Islamitische Staat (ISIS). In dit artikel wordt de vraag gesteld of de religieuze filosofie van ISIS, in het bijzonder haar perceptie van haar strijd tegen de ongelovigen als een oorlog die het Einde der Dagen inluidt, heeft bijgedragen aan het radicaliseren van de religieuze visie van de Palestine Scholars Association, waarvan de hoofden leden zijn van Hamas.[1]

Het verband tussen de huidige jihad tegen de Joden en de oorlog bij het Einde der Dagen wordt al genoemd in het oprichtingshandvest van Hamas uit 1988. Dit document presenteert de oorlog tegen de Joden als onderdeel van een voortdurende jihad die niet zal stoppen tot het Einde der Dagen, wanneer de moslims uiteindelijk alle Joden zullen doden. Maar vandaag is het relevant om te vragen of er mensen zijn die Palestijnen aanmoedigen om hun strijd tegen de Joden te beschouwen als onderdeel van een eschatologische oorlog die al begonnen is en waarin de Joden uiteindelijk zullen worden vernietigd.

Deze vraag komt voort uit een doorlezing van een document dat op 16 april 2023 werd uitgegeven door de Palestine Scholars Association[2] - waarvan hieronder vertaalde uittreksels zullen worden gepresenteerd - en wordt hier gepresenteerd als een voorstel om de kwestie verder te onderzoeken in het licht van aanvullende documenten en getuigenissen.[3] De vraag is van groot belang, omdat bekend is dat religieuze overtuigingen een krachtige factor zijn bij het rekruteren en motiveren van gelovigen die actief zijn in de gelederen van religieuze organisaties zoals Hamas en ISIS.

Het document in kwestie is een gezaghebbend religieus document, want het is gebaseerd op authentieke hadiths en Koranverzen en presenteert zijn boodschap niet alleen als absolute waarheid, maar ook als een religieuze richtlijn die gehoorzaamd moet worden.[4] Het is ook bedoeld om de lezers moed in te spreken en aan te moedigen door de vernietiging van de Joden te beschrijven en herhaaldelijk "blijde en gedenkwaardige tijdingen over de overwinning op de Joden en over hun nederlaag met de hulp van Allah de Almachtige" te beloven.

De oorlog aan het einde der dagen en het doden van de Joden zoals voorgesteld in het handvest van Hamas uit 1988

Het Hamas Handvest[5] stelt dat de jihad tegen de Joden begon met de komst van de Islam, door de geschiedenis heen doorging en niet zal eindigen totdat ze uiteindelijk zijn vernietigd voor het Einde der Dagen.[6] In dit document wordt de huidige strijd van Hamas tegen de Joden beschreven als een jihad-oorlog gericht op het realiseren van de goddelijke belofte van de nederlaag van de Joden door de hand van de moslims voor het Einde der Dagen. Dit komt naar voren in artikel 7 van het Handvest, waarin de jihad van Hamas wordt afgeschilderd als een voortzetting van de jihad die werd gevoerd door vorige generaties jihadstrijders, namelijk door Izz Al-Din Al-Qassam en zijn medeleden van de Moslimbroederschap in 1936, door de Palestijnen en de Moslimbroederschap in 1948, door de Moslimbroederschap in 1968 en door anderen na hen (die niet expliciet worden genoemd). Het Handvest legt uit dat deze schakels in de jihadketen werden gescheiden door perioden waarin niet werd gevochten, vanwege obstakels die de dienaren van het zionisme op het pad van de jihadstrijders legden. Het benadrukt echter dat, ondanks deze obstakels, de oorlog tegen de Joden niet zal stoppen tot het Einde der Dagen - want dit is een goddelijke belofte die werd overgebracht door de Profeet Mohammed in een hadith. Het Handvest zegt: "...De Islamitische Verzetsbeweging [Hamas] streeft ernaar de belofte van Allah te realiseren, hoe lang het ook duurt. De Profeet, Allah's gebed en vrede zij met hem, zegt: "Het uur des oordeels zal niet komen voordat de moslims tegen de joden vechten en hen doden, zodat de joden zich achter bomen en stenen verbergen, en elke boom en steen zal zeggen: 'O moslim, o dienaar van Allah, er zit een jood achter mij, kom en dood hem' - behalve de gharqad boom, want dat is de boom van de joden." [7] (Opgenomen in de verzamelingen van Bukhari en Muslim)."[8]

Deze hadith staat bekend als de Hadith van de Stenen en de Bomen en is een bij uitstek eschatologische hadith die door de meest gezaghebbende bronnen van profetische tradities als "authentiek" (d.w.z. met vertrouwen toegeschreven aan de Profeet Mohammed) wordt erkend.[9] Deze hadith dateert uit de vroege islam en is vandaag de dag nog steeds prominent aanwezig in het bewustzijn van moslims en wordt vaak genoemd in het hedendaagse discours, bijv, in preken en in de media, en in schoolprogramma's, inclusief op scholen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza.[10] Zoals we hebben gezien, presenteert artikel 7 van het handvest van Hamas deze hadith als relevant voor de operationele realiteit van de oorlog.

Een YouTube-video die belooft dat het einde van de Joden nabij is, toont een Jood die zich achter een boom verschuilt en zegt: "Oh Moslim, oh dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij, kom en dood hem" (https://www.youtube.com/watch?v=ZgNU2gwehqk(

Volgens Islamitische eschatologische tradities,[11] zal het Einde der Dagen worden ingeluid door een grote oorlog tegen de ongelovigen. Op het hoogtepunt van deze oorlog zullen de moslims te maken krijgen met een verschrikkelijke vijand die onoverwinnelijk zal lijken: de Dajjal, de valse messias, een soort antichrist die gruwelijk kwaad zal verspreiden. Volgens de meeste overleveringen zal de Dajjal een Jood zijn en vergezeld worden door tienduizenden Joodse volgelingen. De overwinning op de Dajjal zal komen in de vorm van goddelijke verlossing: Jezus (die in de islam een van de boodschappers van Allah is en niet werd gekruisigd maar door God ten hemel werd geheven) zal opnieuw op aarde verschijnen en hem verslaan. Veel tradities beweren dat Jezus opnieuw zal verschijnen in Jeruzalem, waar de moslims belegerd zullen worden door de Dajjal en zijn leger. Jezus zal de Dajjal doden en de moslims zullen de Joden bevechten en uitroeien, voordat ze de rest van de ongelovigen over de hele wereld uitroeien.

ISIS' perceptie van de Eschatologische Oorlog en mogelijke invloed op moslimideologen die banden hebben met Hamas

Ook ISIS presenteert zijn strijd tegen de ongelovigen als onderdeel van een noodlottige oorlog die het Einde der Dagen aankondigt.[12] De propaganda van ISIS staat bol van de boodschap dat deze oorlog op handen is, een overtuiging die ISIS heeft geholpen om strijders van over de hele wereld te rekruteren. Het is redelijk om aan te nemen dat jaren van ISIS-propaganda hun stempel hebben gedrukt op het denken van veel moslims, waaronder geestelijken die verbonden zijn aan Hamas, en hun geloof in de eschatologische aard van de oorlog met de Joden hebben verdiept, namelijk dat moslims die vandaag de dag tegen de Joden vechten actief deelnemen aan de oorlog die het Einde der Dagen inluidt.

Een dergelijke invloed wordt misschien weerspiegeld in een document dat op 16 april 2023 op de website van de Palestine Scholars Association werd geplaatst en dat de oorlog aan het Einde der Dagen beschrijft. Getiteld "Het einde van de Joden en de toekomst van Jeruzalem volgens de hadith van de Profeet", beschrijft dit lange document (van 3000 woorden) de op handen zijnde en volledige vernietiging van de Joden, eerst in Palestina en daarna in de rest van de wereld. Het document is gebaseerd op verschillende profetische hadiths en presenteert zijn boodschap als een onbetwistbare waarheid en als een religieuze bron die gehoorzaamd moet worden. Onder de hadiths die worden aangehaald is de bovengenoemde hadith van de Stenen en de Bomen, die wordt gepresenteerd als de belangrijkste van de genoemde overleveringen. Het document benadrukt dat de Joden weten dat hun einde nabij is, en daarom veel gharqad bomen planten op de plaatsen waar ze wonen (een bewering die vandaag de dag vaak wordt herhaald in educatief materiaal, in propaganda en in de media).[13]

Het document bevat twee beschrijvingen van de uitroeiing van de Joden. De eerste spreekt van uitroeiing in twee fasen: in de eerste fase zullen alle Joden in Israël worden gedood en hun staat zal worden vernietigd, terwijl de rest van de Joden in de wereld pas later tot de laatste zullen worden uitgeroeid, na de oorlog tussen Jezus en de Dajjal. De tweede beschrijving stelt dat de volledige uitroeiing van het wereldwijde Jodendom onmiddellijk na de uitroeiing van Israël en zijn Joden zal plaatsvinden.

De eerste beschrijving - die spreekt van twee fasen van uitroeiing in twee verschillende perioden - is gebaseerd op hadiths die beweren dat de Dajjal pas zal verschijnen als heel Al-Sham (groter Syrië, inclusief Israël) onder moslimheerschappij zal zijn, en dat het leger van de Dajjal zal bestaan uit tienduizenden Joden uit de Iraanse stad Isfahan. Dit betekent dat, terwijl de uitroeiing van Israël en zijn Joden al in het huidige tijdperk kan plaatsvinden, de uiteindelijke uitroeiing van de Joden in de wereld, die wordt voorspeld na de nederlaag van de Dajjal, alleen kan plaatsvinden op een toekomstig tijdstip, wanneer de omstandigheden die in de profetie worden beschreven, heersen (d.w.z. wanneer Al-Sham onder moslimheerschappij is en er Joden in Isfahan wonen).

De tweede beschrijving - die spreekt van de volledige uitroeiing van het wereldjodendom onmiddellijk na de eliminatie van Israël - is gebaseerd op een bekend geloof dat stelt dat Allah zelf alle Joden in Palestina heeft verzameld zodat de moslims hen kunnen bestrijden en uitroeien, omdat de vernietiging van de Joden niet kan worden bereikt wanneer ze over de hele wereld verspreid zijn.[14]

In ieder geval geven beide beschrijvingen in het document aan dat Israël en zijn Joden voorbestemd zijn om volledig vernietigd te worden door de moslims. Hieronder volgen verschillende vertaalde uittreksels uit het document:

De Hadith Van De Stenen En De Bomen

"De kwaadaardige haat jegens de Joden en hun vijandigheid jegens de Islam en haar volgelingen heeft geheerst sinds de openbaring van de Islam, en zal voortduren tot het Einde der Dagen. Maar de Grote en Verheven Allah heeft, toen Hij de wetten opstelde die de schepping besturen[15], verordend dat de overwinning naar de mensen van de Waarheid [d.w.z. de moslims] zal gaan, zelfs als het kwaad van de Joden voor een lange tijd overheerst en hun staat arrogant wordt. Want de eerbiedwaardige Koran en de betrouwbare overleveringen van hadith verklaren dat de Joden hun einde zullen vinden in Jeruzalem, waar vele gharqad bomen zijn geplant. Dit planten van gharqad bomen door de Joden is een immens signaal en teken [dat aangeeft] dat de Boodschapper van Allah, Gods vrede zij met hem, gelijk had, en dat alle [de hadiths] die van hem zijn overgeleverd gelijk hadden, en het is een doorslaggevend en onbetwistbaar bewijs dat het einde van de Joden bijna nabij is, Allah wil het....

"In deze hadith [van de stenen en de bomen] heeft Mohammed, de Profeet van de Waarheid, Allah's zegeningen en vrede zij met hem, een van de tekenen overgebracht die erop wijzen dat het Einde der Dagen nabij is, namelijk het uitbreken van een oorlog tussen de moslims en de Joden. Want [de Profeet], Allah's zegeningen en vrede zij met hem, zegt dat 'het uur des oordeels niet zal komen voordat jullie tegen de Joden vechten.' Dit zal gebeuren wanneer Jezus zoon van Maria, vrede zij met hem, arriveert, en de moslims aan zijn kant zullen staan, terwijl de joden aan de kant van de Dajjal zullen staan. In deze oorlog zal alles de moslim jihadstrijders te hulp komen en zelfs levenloze voorwerpen zoals stenen zullen hun mond openen en spreken. Wanneer een Jood zich verbergt achter een levenloos voorwerp, zal het voorwerp zijn mond openen en roepen naar de moslim, zeggende: 'Oh moslim, er is een Jood achter mij, kom en dood hem!' De hadith... vermeldt verder: 'behalve de gharqad, dat is een van de bomen van de Joden.' De gharqad is een doornige boom die welbekend is in de omgeving van Jeruzalem, waar de Joden en de Dajjal gedood zullen worden. De betekenis hiervan is dat alle dingen, planten en levenloze voorwerpen, zullen samenwerken met de moslims bij het doden van de Joden, behalve deze boomsoort, en daarom planten de Joden veel van deze bomen."

De Joden uitroeien in twee fasen: Eerst in hun staat, dan in de rest van de wereld

"Onze felle oorlog tegen de Joden, die op handen is, kent twee fasen. De eerste fase, waarnaar verwezen wordt in verzen [4-8] van Soera Al-Israa [de 17e Soera van de Koran],[16] richt zich op de entiteit [d.w.z. de staat] van de Joden in Palestina met het doel deze te vernietigen... Deze fase van de oorlog zal eindigen met de overwinning van de moslims en de jihadstrijders op de Joden. In deze fase zal hun entiteit worden vernietigd, hun corruptie zal worden uitgewist en het hele land Palestina zal van hen worden teruggenomen. Later zullen de Joden een onderdrukt en vernederd volk worden en in kleine groepen over de hele wereld verspreid worden.

Het tweede stadium zal de volledige uitroeiing van de Joden zien, die voorgoed van de wereld zullen verdwijnen, en de mensheid zal van hen verlost zijn, want na [dit stadium] zal er geen enkele Jood meer in leven zijn. Dit stadium zal nog lang op zich laten wachten, en mogelijk pas op de allerlaatste momenten van het bestaan van deze wereld aankomen, wanneer de Dajjal arriveert, en hij zal een Jood uit het oosten zijn. Waar hij ook heengaat, hij zal worden gevolgd door 70.000 Joden uit Iran, allemaal uit Isfahan - want de Profeet, vrede en gebeden zij met hem, zei...: 'De Dajjal zal worden gevolgd door 70.000 Joden uit Isfahan, wier hoofden en schouders zullen worden gehuld in grote sjaals.'[17] Toch zijn er vandaag de dag niet eens vijf Joden in Isfahan. Dan zal Jezus zoon van Maria, vrede zij met hem, de Dajjal en zijn Joodse volgelingen bestrijden en de Dajjal met zijn eigen edele hand doden. Dit is het stadium waarin de moslims elke Jood zullen uitroeien, en het stadium waarin de woorden van Gods Boodschapper, Gods zegeningen en vrede zij met hem, zullen uitkomen: '"Het uur des oordeels zal niet komen voordat de moslims de Joden bevechten en hen doden, zodat de Joden zich achter bomen en stenen verbergen, en elke boom en steen zal zeggen: 'O moslim, o dienaar van Allah, er staat een Jood achter mij, kom en dood hem...'".

De uitroeiing van de Joden in hun staat en later in de hele wereld dankzij hun concentratie in die staat

"[Vóór de oprichting van de staat Israël,] gaf de hadith [die zegt dat] 'het uur des oordeels niet zal komen totdat de moslims de Joden bevechten' vaak aanleiding tot de volgende vraag: Hoe kunnen de Joden überhaupt bestreden worden, als zij uitschot zijn, verspreid in groepen over de hele wereld, in overeenstemming met wat Allah de Almachtige zei [in Koran 7:168]: ' Wij hebben hen in groepen over het land verspreid'? Ze vormen geen collectief, of hebben een centrum waar ze allemaal samenkomen. Noch hebben zij een staat. Hoe kan er dan oorlog tegen hen gevoerd worden? Maar vandaag is de zaak voor iedereen duidelijk geworden: De Joden kwamen van over de hele wereld en kwamen samen in dit gezegende land [Palestina]. En dat is wat de Boodschapper van Allah, vrede en gebeden zij met hem, bedoelde toen hij zei dat 'het uur des oordeels niet zal komen totdat de moslims de joden bevechten... en de steen en de boom zullen zeggen: O moslim...' Deze woorden van de Profeet geven aan dat de joden allen tezamen zullen worden afgeslacht en het land zal worden gezuiverd van hun vuiligheid - en zelfs degenen die proberen te vluchten voor hun leven zullen worden achtervolgd. En de gevechten zullen niet alleen gericht zijn tegen hen die wonen in het land waar de oorlog zal plaatsvinden [d.w.z. in Palestina]. Integendeel, de Joden zullen in elke hoek van de wereld achtervolgd worden, en zij die zich proberen te verbergen, de stenen en bomen zelf zullen hun mond openen [en hun aanwezigheid onthullen]."

* Dr. Eliyahu Stern is onderzoeker aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en onderzoeker bij MEMRI.

[1] De Palestine Scholars Association is gelieerd aan zowel Hamas als de Moslim Broederschap, en de hoofden zijn huidige of voormalige hoge Hamas functionarissen. De voorzitter van de vereniging, Nawwaf Al-Taqrouri, is een Hamas oprichter en één van de honderden Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) activisten die door Israël gedeporteerd werden naar de Zuid-Libanese stad Marj Al-Zohour in 1992 (Zie Al-Quds Al-Arabi, Londen, 14 oktober 2020; Remix.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/deportees.html#/21). De woordvoerder van de vereniging, Khafez Al-Karmi, is ook lid van Hamas, zoals blijkt uit een condoleancebericht van Hamas naar aanleiding van de dood van zijn moeder, waarin hij wordt beschreven als "een politiek lid van het kantoor van Hamas in Groot-Brittannië" (Paldf. net, 22 september 2008), en uit een reportage uit 2021 op de Saoedische zender Al-Arabiya die hem beschreef als het Hamas-lid "belast met de betrekkingen tussen het Westen en de Moslimbroederschap in Egypte, Gaza en de Arabische landen, die de begrotingen voorbereidt en de fondsen overmaakt aan de administraties (Alarabiya.net, 20 november 2021).

Volgens haar website is de Palestine Scholars Association een onafhankelijk orgaan van Shari'a geleerden dat voor het eerst bijeenkwam in Beiroet in 2009 en nu gevestigd is in Istanbul. De vereniging bestaat uit Palestijnse geleerden van over de hele wereld en streeft ernaar de Palestijnse belangen te behartigen, met de nadruk op de strijd tegen de zionisten voor het land van Palestina ("standvastigheid tegen het zionisme en de kolonialistische plannen in de regio in het algemeen en Palestina in het bijzonder"), gebaseerd op een religieus en shar'a-wereldbeeld. De organisatie streeft ook naar materiële hulp aan Palestijnen en hulp bij islamitisch shari'a-onderwijs, terwijl de relaties tussen Palestijnen in verschillende delen van de wereld en tussen de Palestijnen en andere moslims worden versterkt (palscholars.org, "About Us").

[2] Palescholars.org, 16 april 2023.

[3] Een uitgebreider onderzoek naar deze vraag zal worden gedaan in een volgend rapport.

[4] De vereniging vaardigt religieuze fatwa's uit, zoals blijkt uit een video waarin een van haar vertegenwoordigers een fatwa uitspreekt die het doden van Israëliërs buiten Palestina toestaat. Zie MEMRI TV Clip Nr. 10518: Dr. Mahmoud Al-Shajrawi Van De Palestijnse Geleerden Associatie In De Diaspora: A 'Wonderful' New Fatwa Permits Killing Israelis Wherever They May Be - In Palestine, Israel, Or Abroad, October 9, 2023.

[5] Voor een vertaling van het handvest van Hamas, zie MEMRI Special Dispatch No. 10899 - The Ideology Of Hamas - In Its Own Words - 23 oktober 2023.

[6] Zie hierover mijn hoofdstuk: Eliyahu Stern, "The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant." In: Morten Bergsmo en Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence. Brussel: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2023, pp. 791-799. https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/

[7] Veel bronnen leggen uit dat de gharqad ook awsaj wordt genoemd (tegenwoordig gebruikt om te verwijzen naar de boksdoorn). Zie het materiaal verzameld door Lane in zijn grote woordenboek van het Klassiek Arabisch, in de entries voor gharqad (p. 2251) en awsaj (p. 2042). Zie ook Ibn Al-Jawzi (ged. 1201) https://shamela.ws/book/5906/193, Ibn Al-Mubbarad (ged. 1503) https://shamela.ws/book/133413/996, en Al-Fatani (ged. 1578) https://shamela.ws/book/13631/1830. Veel Middeleeuwse bronnen, en in navolging daarvan de religieuze literatuur in de moderne tijd, zijn het erover eens dat de boom een doornige boom is. De veronderstelling die in de moderne tijd opgeld heeft gedaan, die de gharqad identificeert met het geslacht Nitraria, komt waarschijnlijk voort uit het feit dat sommige Arabische sprekers deze naam gebruiken voor planten in dit geslacht, maar hun gebruik geeft niet noodzakelijkerwijs aan dat dit de oorspronkelijke betekenis van gharqad is in de oude bronnen.

[8] Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari (geb. 870) en Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Nayshaburi (geb. 875) zijn de samenstellers van de twee hadith-verzamelingen die worden beschouwd als de meest authentieke bronnen van hadith in de soennitische islam. Bekend als Al-Sahihayn ("de twee authentieke"), vormen deze verzamelingen, samen met vier andere verzamelingen door andere samenstellers, de meest gezaghebbende bronnen van mondelinge overlevering in de soennitische islam.

[9] Over 11 verschijningen van deze overlevering in de belangrijkste hadith-compilaties, zie mijn bovengenoemde hoofdstuk: Eliyahu Stern, "The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant." In: Morten Bergsmo en Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence. Brussel: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2023, p. 799, n. 31. Zie ook bespreking van deze hadith in Meir M. Bar-Asher, Jews and the Qurʾan, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2021, pp. 55-56; Menahem Milson, lezing gehouden bij de opening van de jaarlijkse internationale conferentie van het Global Forum for Combating Antisemitism gehouden in Jeruzalem op zondag 24 februari 2008; MEMRI Inquiry & Analysis No. 442, Arab and Islamic Antisemitism, 29 mei 2008; Meir Litvak: "'Martyrdom is Life': Jihad and Martyrdom in the Ideology of Hamas", Studies in Conflict & Terrorism 33:8 (2010), pp. 727, 729.

[10] Over een preek waarin de Hadith van de Stenen en de Bomen werd genoemd die werd uitgezonden op Hamas' Al-Aqsa TV, zie Meir Litvak: "'Martyrdom is Life': Jihad and Martyrdom in the Ideology of Hamas," Studies in Conflict & Terrorism 33:8, 2010, p. 727.

Voor meer voorbeelden van het gebruik van deze hadith, zie de volgende MEMRI-publicaties:

--2018 compilatie van preken waarin deze hadith wordt genoemd. De laatste van deze preken stelt dat wie de Google Earth website bezoekt kan zien dat de Joden zich bewust zijn van deze hadith en zich voorbereiden op het Einde der Dagen door gharqad bomen te planten in hun hele land. De prediker besluit met te zeggen dat ze inderdaad zullen worden uitgeroeid, tot de laatste toe.

--Uitspraken van Osama bin Laden in een Eid Al-Adha preek in 2003, uitgezonden op Al-Jazeera en verspreid via sociale media;

--Report in het Hebreeuws over de vrijdagpreek van 2001 waarin zelfmoordaanslagen werden aangemoedigd en waarin de hadith werd genoemd, uitgezonden op het televisiekanaal van de Palestijnse Autoriteit;

--Report in het Hebreeuws over de vrijdagpreek van 2001 in Gaza waarin de hadith werd genoemd en dat werd uitgezonden op het televisiekanaal van de Palestijnse Autoriteit .

--Hebreeuws verslag uit 2002 over vrijdagpreken van Saoedische sjeiks.

--Report over een artikel uit 2009 van een Saoedische columnist die de vermelding van de hadith in het Saoedische schoolcurriculum bekritiseerde.

--Reportage in het Hebreeuws over een artikel uit 2004 van een Egyptische intellectueel die kritiek uitte op de vermelding van de hadith, en van de bewering dat de Joden gharqad-bomen planten, in het Saoedische schoolcurriculum.

--Report over een artikel uit 2003 van een Tunesische liberaal die commentaar gaf op de opname van de hadith in het Saoedische lesprogramma en opmerkte dat Osama bin Laden waarschijnlijk over deze hadith in de Saoedische schoolboeken heeft gelezen. Het artikel citeert een Saoedisch leerboek dat zegt dat "de gharqad een grote, doornige boom is die de Joden in onze tijd vaak in Palestina planten."

Voor een YouTube-video waarin de moslims wordt beloofd dat het einde van de Joden nabij is op basis van deze hadith, zie https://www.youtube.com/watch?v=ZgNU2gwehqk.

Over de opname van de hadith in schoolboeken die op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza worden onderwezen, zie "Remaining Antisemitism in Palestinian Authority Textbooks and Study Cards 2021-22 Grades 1-12", IMPACT-se, The Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance In School Education, Londen & Ramat Gan, maart 2022, p.12. Ik dank de heer Arik Agasi voor het toesturen van dit document.

[11] De eschatologische literatuur van de Islam is uitgebreid bestudeerd. Twee bijzonder rijke en uitgebreide studies zijn die van David Cook: Studies in Muslim Apocalyptic, Princeton NJ: Darwin Press, 2002; Contemporary Muslim Apocalyptic Literature. New York: Syracuse University Press, 2005. Voor een kort en stichtelijk artikel in het Hebreeuws, zie Hava Lazarus-Yafeh, "On the Messianic Idea in Islam.". In: Zvi Baras (red.), Messianisme en Eschatologie. Jeruzalem, 1983, pp. 169-176.

[12] Deze kwestie wordt uitvoerig besproken in het boek van McCants: William McCants, The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State. New York: Palgrave MacMillan, 2015.

[13] Zie verwijzingen in Noot 11, en in het bijzonder de verklaringen aan het einde van de compilatie van preken uit 2018 waarin de hadith wordt genoemd.

[14] Over dit geloof zoals dat vandaag de dag wordt gepropageerd door Hamas en andere elementen in de Arabische en moslimwereld, zie MEMRI Special Dispatch No. 10940, Article In Qatari Daily: Israel's Demise Is A Divine Promise, 6 november 2023, en verdere verwijzingen daarin.

[15] Dit is een verwijzing naar het Islamitische geloof in Gods oerbesluit, dat de wereld regeert sinds haar schepping.

[16] De verzen zeggen: " En Wij verordenden voor de Kinderen van Israël in het Boek: "Gij zult tweemaal verderf op aarde bedrijven en gij zult buitengewoon hoog opstijgen."Toen de belofte van de eerste van deze vervuld was, zonden Wij dienaren van Ons tegen u, mannen van grote macht, en zij trokken door de woonplaatsen, en het was een vervulde belofte. Toen gaven Wij jullie de macht om over hen te zegevieren en Wij gaven jullie bezittingen en kinderen en Wij maakten jullie tot een groter leger. En als jullie goed doen, dan is het jullie eigen zielen die jullie goed doen en als jullie kwaad doen dan is het ook hun eigen zielen die jullie kwaad doen. Toen de belofte van de tweede vervuld was, zonden Wij Onze dienaren tegen jullie om jullie te misleiden en om de tempel binnen te gaan zoals zij de eerste keer binnengingen en om dat wat zij binnengingen volledig te vernietigen. Misschien zal jouw Heer jou genadig zijn, maar als jij terugkeert, zullen Wij terugkeren en Wij hebben de Gehenna tot een gevangenis voor de ongelovigen gemaakt." (Vertaling: Arthur Arberry)

De vier verzen spreken over twee tijden waarin de Joden verderf zaaiden in het land en bitter gestraft werden met de nederlaag van hun vijanden. In zijn Hebreeuwse vertaling van de Koran merkt Uri Rubin op dat deze twee tijden die hier genoemd worden, zinspelen op de twee ballingen van de Joden: naar Babylon tijdens de Eerste Tempelperiode en naar Rome aan het einde van de Tweede Tempelperiode. Rubin merkt ook op dat sommige islamitische exegeten de tekst zo interpreteren dat "de Joden voor een derde keer zondigden, toen ze de Profeet Mohammed verwierpen en vervolgden. Ze werden gestraft toen hun stammen in Medina werden verbannen of vernietigd." De Koran, vertaald door Uri Rubin. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 2005, p. 227. De tekst die we hier bespreken geeft duidelijk een andere interpretatie van de "twee tijden", die te maken hebben met de Joden van vandaag en met de staat Israël. Deze vier verzen zijn inderdaad prominent aanwezig in de hedendaagse Arabisch-islamitische eschatologische literatuur als het gaat om de Joden en Israël, en David Cook wijdt er een heel hoofdstuk aan in zijn boek over deze literatuur: David Cook, Hedendaagse islamitische apocalyptische literatuur. New York: Syracuse University Press, 2005, pp. 98-125.

[17] De sjaals worden taylasan genoemd, en Vajda merkt op dat het woord lijkt op tallit, het Hebreeuwse woord voor de Joodse gebedsmantel. George Vajda, "Joden en moslims volgens de Hadith." Vertaald uit het Frans door Susan Emanuel. In: Andrew G. Bostom, M.D. (red.), The Legacy of Islamic Antisemitism, AndrewBostom.org, San Bernardino, CA, 2020, p. 246. Zie ook zijn verwijzing naar de discussie in Goldziher. Ibid., p. 258, n. 173.

Bron: The Hadith Of The Stones And The Trees – About The Muslims Killing The Jews Ahead Of The End of Days – In The Hamas Charter And In A Publication Of The Hamas-Affiliated Palestine Scholars Association | MEMRI