www.wimjongman.nl

(homepagina)


LOOP NIET IN DE VERKEERDE RICHTING MET BIJBELPROFETIE

30 mei 2024 door Jonathan Brentner

( )

Jim Marshall rent de verkeerde kant op na een verloren bal op te rapen.

Op 25 oktober 1964 raapte Minnesota Vikings' ster verdediger Jim Marshall een verloren bal op, maar rende toen zesenzestig yards de verkeerde kant op en eindigde in zijn eigen eindzone. Hij dacht dat hij een touchdown had gescoord en gooide de bal met een spike, die buiten de bound zeilde wat resulteerde in een safety en twee punten voor de tegenstander. Ondanks Marshalls fout versloegen de Vikings die dag de San Francisco Forty-Niners met 27-22.

Ditzelfde soort desoriëntatie treft ook veel leraren in Bijbelprofetie. Ze raken gedesoriënteerd en verwarren het komen en gaan van de Schrift. Ze lopen uiteindelijk de verkeerde kant op.

Aanhangers van de Vervangingstheologie beweren bijvoorbeeld dat God Israël heeft verworpen na de kruisiging van Jezus. Als gevolg daarvan leren zij dat Ezechiël 36:22-38 verwijst naar de kerk in plaats van het Joodse volk. Zij beschouwen de verwijzingen naar reiniging van zonde, een nieuw hart en de inwoning van de Heilige Geest als een positief bewijs dat deze verzen verwijzen naar de heiligen van het Nieuwe Testament.

Met behulp van symboliek allegoriseren ze de andere details van deze passage om ze te laten passen bij hun vooringenomen begrip van de tekst.

Wat heeft dit te maken met een gezond bijbels richtingsgevoel? Let op de woorden van vers 24:

Ik zal u uit de volken halen en u uit alle landen verzamelen en u in uw eigen land brengen. (nadruk toegevoegd)

In Ezechiël 36, samen met verschillende andere passages over het terugbrengen van Israël naar hun Land, belooft de Heer Zijn volk terug te brengen van de uiteinden van de aarde naar het Land dat Hij aan de aartsvaders had beloofd.

Aan de andere kant droeg Jezus Zijn volgelingen op om uit te gaan naar de volken van de wereld (Matteüs 25:19-20; Handelingen 1:8).

Hoe kan een passage die gebaseerd is op het terugbrengen van Zijn volk naar het Land door de Heer passen bij de kerk en die van Jezus' uitzenden van Zijn volgelingen vanuit Israël naar de naties? Dat kan niet. Het is alsof je een vierkante pin in een rond gat probeert te passen.

Hoewel er nog veel meer redenen zijn waarom Ezechiël 36:22-38 onmogelijk naar de kerk kan verwijzen, is een belangrijk argument voor het verwerpen van de vervangingstheologie interpretatie dat het het komen en gaan van Gods volk door elkaar haalt.

Met Israël brengt God zijn volk van de uiteinden van de aarde terug naar het land Israël. Jezus echter zendt zijn kerk uit naar de uiteinden van de aarde.

JEZUS ZAL HET KONINKRIJK ONTVANGEN BIJ ZIJN TERUGKEER OP AARDE

De huidige verwarring over het komen en gaan van Bijbelprofetieën deed me denken aan een preek die ik ooit hoorde waarin de voorganger, die een variant van de Vervangingstheologie aanhing, ook de verkeerde kant opging met zijn begrip van de Schrift.

Terwijl hij over Handelingen 1:6-11 preekte, zei hij dat Jezus Zijn heerschappij over de volken van de aarde ontving bij Zijn hemelvaart, bij Zijn gaan. Hij baseerde zijn conclusie op Daniël 7:13-14 en 26-27, waarvan hij zei dat deze in vervulling ging toen Jezus de aarde verliet te midden van de wolken terwijl Zijn discipelen toekeken hoe Hij verdween. Hij verergerde zijn ernstige misverstand over de Schrift door voor te lezen uit Openbaring 5, waarvan hij vervolgens zei dat het verwees naar Jezus' aankomst in de hemel na Zijn hemelvaart. Hmmm.

Let echter op wat de Heer Zelf zei over de vervulling van deze verzen uit Daniël 7:

Jezus zei tegen hem: "Dat heb je gezegd. Maar Ik zeg u, van nu af aan zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Macht en komen op de wolken van de hemel." (nadruk toegevoegd)

Zie je het? Het is een veelgemaakte fout onder degenen die onderwijzen dat God Israël heeft verworpen.

Jezus plaatste Zijn ontvangst van het aardse koninkrijk, de vervulling van Daniël 7:13-14 en 26-27, bij Zijn komst in plaats van bij Zijn gaan. Ten overstaan van het Sanhedrin en de hogepriester van die tijd beweerde Jezus vrijmoedig dat Hij de "Mensenzoon" was over wie Daniël in hoofdstuk 7 schreef en Hij plaatste de vervulling van deze profetie bij Zijn terugkeer naar de aarde, bij Zijn "komst op de wolken van de hemel".

Zij die beweren dat Jezus de woorden van Daniël 7:13-14 vervulde bij Zijn hemelvaart in de wolken vergissen zich op een niet geringe manier. Ze spreken tegen wat Jezus over deze verzen heeft gezegd, terwijl ze in de verkeerde richting sprinten.

HET KOMEN EN GAAN VAN DE OPNAME VERSUS DE TWEEDE KOMST

Velen van hen die onderwijzen dat er geen Verdrukking en duizendjarige heerschappij van Jezus is, zeggen ook dat er niet zoiets bestaat als de Opname. Sommigen in deze menigte geloven echter nog steeds dat we Jezus in de toekomst in de lucht zullen ontmoeten. Maar zij stellen deze gebeurtenis gelijk aan de wederkomst.

Een dergelijke interpretatie van onze "gezegende hoop" is om een groot aantal redenen onmogelijk. Ten eerste vindt de opstanding van de "doden in Christus" als eerste plaats, onmiddellijk, bij Jezus' verschijning voor Zijn Kerk (1 Tessalonicenzen 4:16), terwijl de Heer bij Zijn Wederkomst de heiligen van de Verdrukking als laatste zal opwekken in een opeenvolging van verschillende andere gebeurtenissen; het zou zelfs kunnen dat dit pas vele dagen na Zijn terugkeer naar de aarde gebeurt (Openbaring 19:11-20:4).

Maar er is ook de kwestie van het komen en gaan.

Met de Opname gaan we Jezus tegemoet in de lucht, waarna Hij ons meeneemt naar het huis van Zijn Vader in de hemel (1 Tessalonicenzen 4:17; Johannes 14:2-3). Kolossenzen 3:4 zegt dat wanneer Jezus verschijnt, wij "ook met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid". Onze bestemming ten tijde van de Opname is "heerlijkheid", wat zeer zeker geen plaats op aarde is.

Een vroege kerkbisschop genaamd Cyprianus (200-258 na Christus) schreef over de gebeurtenis die wij nu de Opname noemen. In zijn boek Verhandelingen van Cyprianus verwees hij naar "een vroeg vertrek" van de gemeente waarbij gelovigen zouden worden "weggevoerd" vóór een tijd van "schipbreuken en rampen" op aarde. Hij vervolgde met deze woorden:

Laten we de dag begroeten die ieder van ons toewijst aan zijn eigen huis, die ons daaruit wegrukt en ons bevrijdt van de strikken van de wereld en ons terugbrengt naar het paradijs en het koninkrijk.[1]

Cyprianus zag de terugkeer van de Heer voor Zijn kerk als een "vertrek" waarbij Hij ons "wegrukt" van de aarde en ons meeneemt naar het "paradijs" vóór een tijd van problemen op aarde.

Jezus maakte duidelijk dat we bij Zijn verschijning gaan naar waar Hij is, naar het "Vaderhuis" (Johannes 14:2-3). We gaan van de aarde naar de hemel.

Bij Zijn Wederkomst keren we echter met onze Heer terug naar de aarde (Openbaring 19:11-20:4). De richting is van de hemel naar de aarde.

Het is een belangrijk onderscheid dat, samen met vele andere overwegingen, het onmogelijk maakt om de Opname gelijk te stellen aan de Wederkomst.

Zij die een vorm van vervangingstheologie aanhangen beweren dat ten onrechte:

  1. Gods belofte van het opnieuw verzamelen van het volk Israël van de uiteinden van de aarde verwijst eigenlijk naar de kerk en dus ook naar Jezus' uitzenden van Zijn volgelingen vanuit het Land naar de uiteinden van de aarde om het Evangelie te verkondigen.

  2. Jezus ontving Zijn aardse koninkrijk toen Hij opsteeg naar de hemel, ondanks de bewering van de Heer dat dit zal gebeuren wanneer Hij terugkeert naar de aarde.

  3. De Opname is eigenlijk de Tweede Komst wanneer gelovigen op aarde blijven in plaats van wanneer we Jezus ontmoeten in de lucht en Hij ons dan meeneemt naar Zijn "Vaderhuis" in de hemel.

Van vroeger herinner ik me dat ik videoclips zag van Jim Marshall die de verkeerde kant op rende nadat hij een verloren bal had opgeraapt. Vandaag de dag zie ik hoe degenen die een toekomstig herstel van een koninkrijk voor Israël afwijzen een bal oprapen in de overtuiging dat ze een grote overwinning hebben behaald. Helaas realiseren ze zich niet dat ze tegen de stroom van Gods Woord in zijn geracet en dat hun feest slechts van korte duur zal zijn.

Met Bijbelprofetie is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen komen en gaan als we, in de woorden van 2 Timoteüs 2:15, willen kwalificeren als "een juiste verdeling van het woord der waarheid". Woorden zijn belangrijk als we willen voorkomen dat we de verkeerde kant op rennen als het gaat om Bijbelprofetie (zie Spreuken 30:5).


[1] Cyprianus, Verhandelingen van Cyprianus, "Over de sterfelijkheid," sectie 25.

Bron: Don't Run in the Wrong Direction with Bible Prophecy — Jonathan Brentner