www.wimjongman.nl

(homepagina)


Twinkel, twinkel, kleine ster

Door Greg Lauer — Dec '23

(Kijken door een telescoop)

Toen Jezus klaar was om aan zijn openbare bediening te beginnen, was het eerste wat Hij deed zich laten dopen door Johannes de Doper in de Jordaan. Nadat Hij "alle gerechtigheid had vervuld" door Johannes toe te staan Hem te dopen, ging Hij meteen de woestijn in om 40 dagen te vasten. Zoals je je misschien herinnert, kwam Satan drie keer naar Jezus om Hem te verleiden om iets te doen wat bevredigend was voor het vlees, maar in strijd met de wil van Zijn Vader, en elke keer gebruikte de Heer het Woord om de tegenstander het zwijgen op te leggen met een bijbels pak slaag (Matteüs 4:1-11).

Na het voltooien van deze 40-daagse testperiode begon Jezus te prediken in de regio Galilea en het duurde niet lang voordat Hij terugkeerde naar Zijn geboortestad Nazareth, ongeveer 15 mijl ten zuidwesten van het Meer van Galilea. Terug op zijn geboortegrond ging Jezus op de sabbat naar de plaatselijke synagoge, net zoals Hij ongetwijfeld ontelbare keren had gedaan toen Hij opgroeide.

Maar deze keer was het anders.

Lucas begint het verhaal in hoofdstuk 4:

16Hij kwam in Nazareth, waar Hij was opgegroeid. Hij ging, zoals zijn gewoonte was, op de sabbatdag de synagoge binnen en stond op om te lezen. 17Het boek van de profeet Jesaja werd hem aangereikt. Hij opende het boek en vond de plaats waar het geschreven stond,

18"De Geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd om de armen goed nieuws te verkondigen. Hij heeft mij gezonden om gebroken harten te genezen, om gevangenen vrijlating te verkondigen, blinden weer zicht te geven, om verpletterden te bevrijden,

19en het aanvaardbare jaar des Heren te verkondigen." 20Hij sloot het boek, gaf het terug aan de bediende en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. 21Hij begon tegen hen te zeggen: "Vandaag is dit schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan."
(Lucas 4:16-21 AKJV)


Natuurlijk was het waar wat Jezus zei - als de Messias was Hij gekomen om te genezen en de armen te bedienen en "goed nieuws" te verkondigen, en daar was Hij al mee begonnen. Maar het belangrijkste om te beseffen is wat Jezus niet zei.

Hier is de passage uit Jesaja waaruit Jezus las:

1De Geest van de Here GOD is op mij, want de HERE heeft mij gezalfd om de zachtmoedigen goed nieuws te verkondigen; Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van hart te verbinden, om de gevangenen de vrijheid te verkondigen, en de gevangenen die gebonden zijn de opening der gevangenis;

2om te verkondigen het welbehaaglijke jaar des HEREN, [Jezus stopte hier, en las niet wat erop volgt] en de dag van de wraak van onze God...
(Jesaja 61:1-2a AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


Jezus las vers 1 en de eerste zin van vers 2, maar legde de boekrol midden in de zin neer en las de volgende zin niet ("en de dag van de wraak van onze God"). Hij was al begonnen met de letterlijke vervulling van het gedeelte dat Hij daadwerkelijk las door Zijn bediening van genezing te starten en het "goede nieuws" van de genade en barmhartigheid van Zijn Vader en het beloofde koninkrijk te prediken. Het "aanvaardbare jaar van de HEER" was aangebroken, toen het God behaagde om iedereen te ontvangen die gehoor gaf aan Zijn genade en barmhartigheid en in geloof geloofde.

De "dag van de wraak" is echter een heel ander verhaal. Dit is wanneer God's uitstorting van genade en barmhartigheid is geëindigd en het tijd is om al diegenen te oordelen die hardnekkig hebben geweigerd om er gebruik van te maken. Paulus refereert aan deze "wraak" in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen:

6Want het is een rechtvaardige zaak bij God om verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken; 7En aan u die verdrukt bent, rust met ons, wanneer de Heer Jezus zal worden geopenbaard vanuit de hemel met zijn machtige engelen, 8In vlammend vuur wraak nemend op hen die God niet kennen en die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen: 9Die met een eeuwig verderf gestraft zullen worden, van de tegenwoordigheid des Heren en van de heerlijkheid zijner macht;
(2 Tessalonicenzen 1:6-9 AKJV / nadruk toegevoegd)


Natuurlijk zal deze "wraak" haar hoogtepunt bereiken bij de wederkomst, wanneer Christus terugkeert om Zijn vijanden met het woord van Zijn mond af te slachten en hen naar de eeuwige straf te sturen voordat Hij Zijn koninkrijk vestigt.

Maar waar ik jullie aandacht op wil richten is een principe dat in veel profetieën in de Bijbel wordt gevonden, en ik heb deze passage gekozen omdat het zo'n prachtig voorbeeld van dit principe is.

Merk op dat in Jesaja 61:2 de eerste zin ("om het aanvaardbare jaar van de HEER te verkondigen") 2000 jaar geleden door Christus werd vervuld toen Hij Zijn aardse bediening begon. De volgende zin echter ("en de dag van de wraak van onze God") wordt pas vervuld wanneer Christus terugkeert bij de wederkomst om een wereld te oordelen die Zijn genade en barmhartigheid heeft afgewezen. Met andere woorden:

In de tekst van Jesaja worden deze twee delen van
de profetie slechts gescheiden door een komma.

In werkelijkheid zijn ze gescheiden door twee millennia.

Dit principe komt in talloze profetieën in de Bijbel voor en wordt vaak profetische telescopie genoemd. Dit gebeurt wanneer God tijdsverschillen in profetieën invoegt - tijdsverschillen die zich kunnen uitstrekken van het ene vers tot het volgende, of van de ene zin tot de volgende zonder duidelijke indicatie van zo'n tijdsverschil in de tekst zelf. God zegt bijvoorbeeld zoiets als:

Ik zal A doen en daarna zal Ik B doen.

(Verre ster)

Dus God doet A, en we zijn geneigd aan te nemen dat B vlak na A komt. Maar in werkelijkheid kan er een grote tijdspanne zijn tussen A en B die niet voor de hand ligt en die de Schrift niet vermeldt. Soms, als je de hele profetie begint te begrijpen en die kloof en de verwijding in tijd tussen de verschillende aspecten van de profetie waarneemt, heb je bijna het gevoel dat je het ene moment naar een kleine ster aan de nachthemel zit te staren en het volgende moment naar een fenomenaal gedetailleerd beeld van een ver spiraalvormig sterrenstelsel door de James Webb Space Telescope. Zing het met me mee:

Twinkel, twinkel, kleine ster,
Gods Woord vertelt ons wat jij bent,
In Zijn Woord door profetie,
onthult God wat zal zijn,
Twinkel, twinkel, kleine ster,
Gods woord vertelt ons wat jij bent.

(sterrenstelsel)

1000x: Als mensen het over telescopen hebben, hebben ze het vaak over vergroting. Als je bepaalde profetische passages in de Schrift leest, is het soms alsof je het ene moment aan de voeten zit van een nederige reiziger uit Nazareth die in gelijkenissen spreekt, en het volgende moment getuige bent van Hem als de Koning der koningen en de Heer der heren, die in onvoorstelbare glorie terugkeert bij de wederkomst met de hele Kerk op sleeptouw om onnoemelijk veel miljoenen van zijn vijanden af te slachten en zijn 1000-jarige koninkrijk te vestigen. Dat is nog eens uitvergroting!

In sommige gevallen is profetische telescopie vrij eenvoudig en veroorzaakt het geen verwarring. Dit kan het geval zijn als de profetie iets is dat bekend is uit historische gebeurtenissen en andere passages in de Schrift en we de tijdelijke context zonder problemen begrijpen. Bijvoorbeeld:

6Voor ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven: [OK, Christus is geboren, wat dan?] en de regering zal op zijn schouder rusten; en zijn naam zal zijn: Wonderbaar, Raadsman, De machtige God, De eeuwige Vader, De Vredevorst.

7Aan de vermeerdering van zijn regering en vrede zal geen einde komen, op de troon van David en op zijn koninkrijk, om het te ordenen en te vestigen met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HEERE der heirscharen zal dit volbrengen.

(Jesaja 9:6-7 AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


Het eerste deel van vers 6 werd vervuld bij de Eerste Advent, toen Christus 2000 jaar geleden in een lichaam van vlees in de wereld werd geboren. De rest van vers 6 en heel vers 7 zullen uiteindelijk vervuld worden na de wederkomst tijdens het Duizendjarig Rijk, wanneer Hij de troon van David zal bestijgen en over de wereld zal heersen.

Mijn punt is simpelweg dat iedereen die de Bijbel kent, heel goed weet dat Christus 2000 jaar geleden uit de maagd werd geboren en dat Hij ergens in de (relatief nabije) toekomst zal terugkeren om Zijn koninkrijk te vestigen en te regeren. Hoewel de vervulling van deze opeenvolgende profetieën 2000 jaar uit elkaar liggen, is dit een profetische verruiming die waarschijnlijk niemand met het meest elementaire Bijbelbegrip echt in verwarring zal brengen (een onderscheid dat helaas een beschamend groot percentage van de mensen uitsluit die vandaag de dag de kerkbanken van veel kerken opwarmen).

Hoewel sommige voorbeelden van profetische telescopie iets minder duidelijk zijn, kunnen we nog steeds begrijpen wat ons wordt meegedeeld, omdat we weten dat een deel van de profetie is vervuld en we door het bestuderen van andere Schriftgedeelten begrijpen wat er wordt bedoeld en hoe het langetermijngedeelte van de profetie past in het profetische schema van dingen. Bijvoorbeeld:

26En na drie tellen en twee weken zal Messias worden afgesneden, maar niet voor zichzelf; en het volk van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verwoesten; en het einde daarvan zal zijn met een vloed, en tot het einde van de oorlog zijn verwoestingen bepaald. [Uh-oh, telescoop tijd...] 27En hij zal het verbond met velen bevestigen voor één week; en in het midden van de week zal hij het offer en de offerande doen ophouden, en om de overspreiding van gruwelen zal hij het verlaten maken, tot aan de voleinding, en dat vastgestelde zal over de verlatenen worden uitgegoten.
(Daniël 9:26-27 AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


Profetische telescopie komt zeer zeker aan de orde in Daniëls profetie van de 70 weken, waar we begrijpen dat vers 26 duidelijk verwijst naar de kruisiging en de verwoesting van de Tweede Tempel door Arabische legionairs in het Romeinse leger minder dan 40 jaar later in 70 na Christus.

Maar dan, zonder een slag te missen, staan we in de allereerste zin van het volgende vers plotseling oog in oog met het verdrag dat bijna 2000 jaar later de Verdrukking inluidt - een verdrag dat in de volgende zin wordt verbroken. Dus de gedeeltelijke vervulling in het verleden geeft ons iets om mee te werken, en een algemeen begrip uit andere plaatsen in de Schrift over hoe het eindtijdscenario zich ontvouwt helpt ons om de lege plekken op te vullen en de stukjes in elkaar te passen.

God doet dit omdat Hij God is, en dat is hoe God denkt...

Met behulp van een aantal andere passages begrijpen we beter dat Daniël ons vertelt dat de toekomstige antichrist zeven jaar lang een verbond met Israël zal bevestigen dat de bouw van de Derde Tempel omvat. Dit is het begin van de zevenjarige Verdrukking, en dan verbreekt de antichrist dat verbond halverwege en ontheiligt hij die tempel door zijn beeld op te richten op de heilige plaats, terwijl de valse profeet de mensen dwingt de antichrist als God te aanbidden of te sterven.

Een vraag die bij sommige mensen opkomt is...

Waarom doet God dit?

Waarom neemt God dit lastige gedoe van profetische telescopen op in Zijn Woord? Wil Hij ons in verwarring brengen? Wil Hij ons Zijn Woord laten bestuderen om dingen uit te zoeken? Nee. De reden waarom God dit soort dingen doet in veel profetieën in de Bijbel is heel eenvoudig:

God gebruikt profetische
in Zijn Woord omdat Hij dat kan.

God doet dit omdat Hij God is, en dat is hoe God denkt - Hij bekijkt of denkt niet over tijd zoals wij dat doen. Waarom zou Hij? Hij heeft het uitgevonden. Voor God zijn alle gebeurtenissen voor alle tijden als een panorama voor Hem uitgespreid en Hij is vrij om gebeurtenissen door de geschiedenis heen naar eigen goeddunken te manipuleren om Zijn wil en Zijn Plan der Tijden uit te voeren, zowel op kleine schaal voor miljarden individuele mensen als op grote schaal voor naties en groepen naties. Zing met me mee:

Wat een machtige God dienen wij,
Wat een machtige God dienen wij,
Met de kracht die Hij gebruikt,
Tijd en ruimte zijn knutselspullen,
Wat een machtige God dienen wij.

Maar als we zo'n profetische verruiming gevalideerd en vervuld zien, dient het om het punt te benadrukken dat de Bijbel precies is wat hij zegt dat hij is:

Het goddelijk geïnspireerde, profetisch
zelfbevestigend woord van een Schepper God.

Genoeg gezegd. Oké, ik weet wat velen van jullie nu denken:

"Hij gaat hiermee ergens naartoe - ik weet het gewoon."

En gelijk hebben jullie... dus laten we beginnen.

Bada bing, bada boom

De reden dat ik me op dit onderwerp heb vastgebeten is vanwege de reacties van sommige individuen op het feit dat een aantal mensen in de wachtersgemeenschap (waaronder deze schrijver) hun mening hebben geuit dat de huidige escalatie van vijandelijkheden in het Midden-Oosten iets lijkt te zijn dat in de richting gaat van de aanval van Gog-Magog in Ezechiël 38-39, hoewel niemand kan zeggen wat voor wendingen er in het proces kunnen plaatsvinden.

Ik ben hier dieper op ingegaan in een artikel dat ik twee maanden geleden schreef ("Verder lezen - NLWhere Is This Going?"), en in dat artikel geef ik mijn mening dat de wereld inderdaad op weg is naar een date met Gog-Magog in de nabije toekomst. Anderen zijn het hier echter niet mee eens en sommigen hebben dingen geschreven die ideeën als de volgende naar voren brengen:

- Gog-Magog moet plaatsvinden in de eerste helft van de Verdrukking.
- Gog-Magog moet plaatsvinden in de tweede helft van de Verdrukking.
- Gog-Magog moet vlak voor de wederkomst plaatsvinden.
- Gog-Magog moet hetzelfde zijn als de aanval van Armageddon.
- Gog-Magog moet één fase zijn van de aanval van Armageddon.

En ga zo maar door, ad infinitum, ad speculatio. Deze auteurs zijn zonder uitzondering oprecht en zijn er 100 procent van overtuigd dat ze inderdaad de ware, nauwkeurige interpretatie van de woorden van Ezechiël in hoofdstuk 38 en 39 goed hebben uitgezocht:

"Moet wel. Alsjeblieft, overweeg mijn woorden zorgvuldig-je zult zien dat het een bijbelslot is!"

Weet je, ik heb eerlijk gezegd geen reden om zulke mensen te bekritiseren, want laten we eerlijk zijn: Ik doe soms min of meer hetzelfde. Het grootste verschil is natuurlijk dat ik echt GELIJK HEB!!! (Grapje.)

(Boze man achter computer)

Toen ik ging zitten om aan dit artikel te werken, moest ik bekennen dat mijn smackdown-gen op gang was gekomen. Ik stond te popelen, klaar om een aantal van deze dwaze, duidelijk onbijbelse argumenten te gebruiken en ze de auteurs om de strot te binden, ze te laten stikken en ze te zien zinken naar de bodem van de diepblauwe zee. Hé, ik heb het eerder gedaan.

Zucht... bid voor me.

Maar deze keer gebeurde er iets anders. Toen ik de dwaze, duidelijk onbijbelse argumenten van deze mensen herlas, begon ik hier en daar een sprankje logica te zien - af en toe een sprankje licht door de rommel heen. Ik begon de logica achter een paar van hun punten te zien en begon langzaam een waardering te ontwikkelen voor het feit dat sommige punten op zijn minst een beetje logisch waren, gebaseerd op de schijnbaar redelijke logica van de auteur.

Natuurlijk kon ik mezelf er niet toe brengen om het echt met hen eens te zijn - mijn eigen standpunt over de timing van Gog-Magog is voor mij gewoon te logisch om het zomaar los te laten. Maar toch waren er deze glimpen... Dit liet me achter mijn computer zitten, wezenloos starend naar mijn beeldscherm en nadenkend over het soort gevreesde vraag waarmee ik van tijd tot tijd geconfronteerd word:

Wat ga je nu doen, gladjanus? Vanaf nul beginnen en schrijven over kerstgebruiken in andere landen? Wees stil, mijn kloppend hart...

Gelukkig heb ik na 12 jaar artikelen schrijven voor mijn website bij A Little Strength precies geleerd wat ik in zulke gevallen moet doen. Bidden. Hard.

Vader, ik dacht echt dat ik dit begreep, maar nu zie ik
zie ik deze glimpen. Help me alstublieft! Laat me iets zien
dat dingen zal ophelderen en de waarheid van Uw Woord zal onthullen.
Het kan me niet schelen of ik gelijk had of niet
- het enige wat ik wil is Uw waarheid!

Ik heb dit vaker moeten doen dan mijn vlees zou willen toegeven - en voor God hoef ik nooit lang op een antwoord te wachten. En ja hoor, iets later op de avond herlas ik een van de artikelen waarin een van de argumenten stond die ik hierboven heb opgesomd, en duhh... opeens viel me iets op dat ik om de een of andere reden nog niet eerder had opgemerkt:

Wacht eens even, deze man doet een aanname...

Ten eerste beweerde deze man (en ik zal geen namen noemen omdat ik zeker niet wil dat dit wordt opgevat als een persoonlijke aanval) dat Gog-Magog niet kon plaatsvinden tijdens de tweede helft van de Verdrukking, maar vervolgens beweerde hij in één adem dat het tegen het einde van de Verdrukking moet plaatsvinden, en dus waarschijnlijk overeenkwam met Armageddon. Dus vergeef me dat ik op het voor de hand liggende wijs, maar aangezien Armageddon duidelijk tijdens de tweede helft van de Verdrukking plaatsvindt, sprak hij zijn eigen argument ronduit tegen - maar dat terzijde.

Het punt is dat een van de fundamentele, onderliggende premissen van zijn argument was dat aangezien een groot deel van de voorspelde nasleep van Gog-Magog duidelijk plaatsvindt na de start van het Duizendjarig Rijk (waarvan ik blij ben te kunnen melden dat hij een deel goed had), dat bewijst dat de aanval zelf kort daarvoor moet plaatsvinden, of vlak voor de Wederkomst. Dit suggereert dat het waarschijnlijk hetzelfde is als Armageddon, dat vlak voor de wederkomst van Christus plaatsvindt.

Het zit zo: Als je ervan uitgaat dat alle profetische vertakkingen van Gog-Magog logischerwijs kort na de aanval zelf moeten plaatsvinden, dan is het heel logisch om de aanval van Gog-Magog aan het einde van de Grote Verdrukking te plaatsen, nietwaar? Natuurlijk is dat zo. Maar dit is een aanname. Hoe logisch het op het eerste gezicht ook lijkt, het is niets meer dan een aanname van de schrijver - een aanname die hem vast zo gemakkelijk en vanzelfsprekend is ontgaan dat het waarschijnlijk nooit bij hem is opgekomen dat hij zelfs maar een aanname deed. En zo was hij absoluut overtuigd van de juistheid van zijn argument.

POOF! Plotseling vielen alle argumenten die beweren te bewijzen dat de aanval van Gog-Magog laat in de Verdrukking moet plaatsvinden (en dus waarschijnlijk overeenkomt met Armageddon) als een kaartenhuis in elkaar, en het onderliggende probleem werd me verblindend duidelijk:

Sommige mensen hebben de neiging om aan te nemen dat aangezien een groot deel van de profetische vervulling van de uitkomst van Gog-Magog na de Wederkomst en in het Duizendjarig Rijk komt (en dat is ook zo...blijf lezen), daaruit volgt dat de aanval zelf kort daarvoor moet plaatsvinden, of laat in de Verdrukking. Bada bing, bada boom.

OK, wat is hier nu echt aan de hand? Yep... je raadt het al:

Een beetje profetische telescopie.

Dus wat gebeurt er in het kielzog van Gog-Magog?

Laten we op dit punt eens kijken naar een aantal dingen die God volgens de profetie van Ezechiël zal doen in het kielzog van Zijn ingrijpen voor Israël tijdens de aanval van Gog-Magog. Met andere woorden, wat wordt er eigenlijk allemaal voorspeld dat er zal gebeuren nadat God Zijn volk heeft gered van de vernietiging tijdens deze aanval?

Een deel hiervan wordt kort aangestipt in een paar verzen die in het laatste deel van hoofdstuk 38 staan, maar een beetje verder uitgewerkt in de laatste acht verzen van hoofdstuk 39, dus laten we daar eens naar kijken:

21En Ik zal mijn heerlijkheid stellen onder de heidenen, en alle heidenen zullen mijn oordeel zien dat Ik heb uitgevoerd, en mijn hand die Ik op hen heb gelegd. 22Dan zal het huis van Israël weten dat Ik de HEERE, hun God, ben, vanaf die dag. [Die laatste zin is de sleutel en geeft aan dat dit het enige aspect van de profetische vertakkingen is dat direct na de eigenlijke aanval in vervulling gaat]. 23En de heidenen zullen weten, dat het huis Israëls om hun ongerechtigheid in gevangenschap is gegaan; omdat zij tegen Mij gezondigd hebben, daarom heb Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen, en heb hen in de hand hunner vijanden gegeven; alzo zijn zij allen door het zwaard gevallen. 24Naar hun onreinheid en naar hun overtredingen heb Ik hun aangedaan, en Mijn aangezicht voor hen verborgen. [In verzen 23-24 zien we dat de wereld eindelijk het echte verhaal achter het Joodse volk zal kennen en waarom God hen heeft laten meemaken wat ze hebben meegemaakt... en het is absoluut niet logisch dat dit gebeurt tijdens de grote misleiding en onrust van de Verdrukking].

25Daarom zegt de Here GOD: Nu zal Ik de gevangenschap van Jakob wederbrengen [of "omdraaien"] en Mij ontfermen over het gehele huis Israëls, en Ik zal jaloers zijn op mijn heilige Naam; 26Nadat zij hun schande gedragen hebben, en al hun overtredingen waarmee zij Mij hebben beledigd, toen zij veilig in hun land woonden, en niemand hen vreesde. 27Wanneer Ik hen wedergebracht zal hebben uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en Ik in hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele volken; 28dan zullen zij weten, dat Ik de HEERE, hun God, ben, Die hen in gevangenschap onder de heidenen gevoerd heb; maar Ik heb hen vergaderd in hun eigen land, en heb niemand hunner daar meer gelaten. 29Noch zal Ik Mijn aangezicht meer voor hen verbergen; want Ik heb Mijn geest uitgestort over het huis Israëls, zegt de Here GOD. [Ik geloof dat dit geleidelijk in vervulling gaat gedurende de Verdrukking en zijn hoogtepunt bereikt in het begin van het Duizendjarig Rijk].

(Ezechiël 39:21-29 AKJV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


God zegt in vers 22 dat "vanaf die dag en verder" (vermoedelijk de dag van Zijn interventie om hen te redden van vernietiging door de handen van de Gog-Magog coalitie), Israël zal weten dat "Ik de HEER hun God ben."

Door de formulering lijkt dit het enige resultaat van Gog-Magog te zijn dat direct na de aanval wordt vervuld. Maar God is op dat moment nog lang niet klaar met Israël. Dit is slechts het topje van de ijsberg: Een overblijfsel van de Joden moet nog tot geloof komen in hun echte Messias, vluchten voor de vervolging van de Antichrist en beschermd worden in de woestijn tijdens de Grote Verdrukking. Bovendien moeten ze Hem nog vragen om hen te redden van een nog grotere aanval op het hoogtepunt van de Verdrukking, Armageddon. En nog veel meer.

(Gog-Magog)

Gewoon iets om op te kauwen: In de aanval van Gog-Magog grijpt God in voor een Israël dat nog steeds doordrenkt is van ongeloof (zoals vandaag de dag), en het is juist Zijn wonderbaarlijke interventie namens hen die hen weer begint te doen inzien dat de HEER hun God is (Ezech. 39:22). In combinatie met de Opname (waarvan ik geloof dat die niet lang voor de aanval zal plaatsvinden) helpt dit om de eindtijdshow op gang te brengen als de aanstaande Antichrist een verdrag bekrachtigt tussen een nu machtig Israël en een nu verzwakte moslimwereld, waardoor de Joden hun Derde Tempel kunnen bouwen en de Verdrukking begint.

(Armageddon)

Aan de andere kant echter, bij Armageddon aan het einde van de Verdrukking, smeekt het gelovige Joodse overblijfsel de Heer om hen te redden van een nog grotere, laatste aanval, en (in tegenstelling tot bij Gog-Magog) keert Jezus fysiek terug naar de aarde om precies dat te doen, waarbij Hij persoonlijk al hun vijanden afslacht met het woord van Zijn mond, niet slechts vijf-zesde van de troepen van een handvol naties met vuur en hagel (of mogelijk de effecten van een kernexplosie) zoals in Gog-Magog. En ik wil hier niet op een zijspoor raken, maar dit is nog maar een tipje van de sluier van de duidelijke verschillen tussen deze twee aanvallen.

Dus... vertel me nog eens hoe Gog-Magog en Armageddon echt dezelfde aanval zijn. Dit doet me denken aan een belangrijk interpretatief principe:

Als er ook maar één onoverbrugbaar, onweerlegbaar verschil bestaat tussen twee gebeurtenissen die in de Schrift worden genoemd, dan bewijst dit dat ze niet dezelfde gebeurtenis kunnen zijn - hoeveel cosmetische overeenkomsten er ook tussen hen bestaan.

(Overigens zouden veel post-tribbers er goed aan doen om dit principe toe te passen op Matteüs 24:29-31, waar ze zichzelf voor gek verklaren door te proberen dit te lezen als de Opname in plaats van de wederkomst).

God beschrijft ook hoe de volken van de wereld uiteindelijk zullen gaan begrijpen waarom Hij Israël door de millennia heen zo hard heeft veroordeeld, waarom Hij Zijn aangezicht zo lang voor hen verborgen heeft gehouden en hoe Hij Zijn Geest nu opnieuw over hen heeft uitgestort - en deze keer voorgoed.

Ik denk het niet: En alsjeblieft... ga me niet zitten vertellen dat dit gebeurt tijdens de Verdrukking, terwijl Joden worden opgejaagd en gedood en de volken van de wereld zich verzamelen om Israël te vernietigen. Geen schijn van kans.

Hoewel Hij in werkelijkheid Zijn Geest over Zijn volk zal uitstorten gedurende de hele Verdrukking en de redding van het overblijfsel zal bewerkstelligen door in hun Messias te geloven, ben ik geneigd te geloven dat dit zijn grootse, climactische vervulling ziet wanneer Gods Shekinah glorie de Duizendjarige Tempel vult nabij het begin van het Duizendjarig Rijk (Ezech. 43:1-12).

Wanneer Gods heerlijkheid de Duizendjarige Tempel vult, zal het de eerste keer zijn dat Zijn goddelijke Aanwezigheid bij Zijn volk in een aardse tempel woont sinds deze ruwweg 2600 honderd jaar geleden uit de Eerste Tempel vertrok (Ezech. 10), niet lang voor de Babylonische gevangenschap. (Merk op dat dit niet Zijn Aanwezigheid omvat die bij hen verbleef in de Persoon van Christus toen Hij 2000 jaar geleden op aarde was). Veel commentatoren zijn ervan overtuigd (en ik ben geneigd om het daarmee eens te zijn) dat de Shekinah heerlijkheid nooit de Tweede Tempel heeft gevuld, ook al was God trouw en ging Hij nog steeds met Zijn volk om.

God zegt in verzen 27-28 dat Hij alle Joden zal verzamelen in hun land; en hoewel ik geloof dat dit gedeeltelijk vervuld zal worden tijdens de Verdrukking (om nog maar te zwijgen van het feit dat het Joodse overblijfsel beschermd zal worden in de Jordaanse woestijn rond Petra tijdens de tweede helft ervan), geloof ik dat de uiteindelijke, volledige vervulling hiervan zal plaatsvinden ten tijde van de Wederkomst (Matt. 24:31). Dat is wie Zijn engelen verzamelen bij het geluid van een grote bazuin, en dat is waar ze worden verzameld - Israël, niet de hemel! (Zie dit voor meer.) "Uitverkoren" betekent gewoon "uitverkoren", en dat zijn ze zeer zeker.

Zoals gewoonlijk het geval is, hangt de betekenis af van de context.

Hij maakt ook duidelijk dat Hij dit alles niet gaat doen omdat Israël het verdient, maar omdat Hij jaloers is op Zijn heilige naam die Israël heeft ontheiligd onder de volken van de wereld.

Als je nu enkele aspecten van de voorspelde nasleep van Gog-Magog bekijkt, wordt het al snel duidelijk dat (met de ene uitzondering die ik noemde) deze dingen niet onmiddellijk na de eigenlijke aanval zullen plaatsvinden - er is hier duidelijk sprake van een zekere telescopie. Er zijn duidelijk wat tijdsverschillen bij betrokken - deze dingen volgen duidelijk de aanval van Gog-Magog met niet gespecificeerde perioden van tijd, en alles bij elkaar duurt het een absoluut minimum van de volledige zeven jaar van de Verdrukking (mogelijk met ten minste een paar jaar aanvulling) om tot volle bloei te komen.

Dus... is er iets dat ons verbiedt om de aanval van Gog-Magog vóór de Verdrukking te plaatsen, de nasleep ervan het toneel te zien vormen voor het verdrag van Daniël 9:27 dat het lanceert (blijf lezen), en de voorspelde resultaten van Gog-Magog te zien uitspelen in de loop van de Verdrukking en hun volledige vervulling te zien bereiken in het Duizendjarig Rijk?

Nee, helemaal niets. Een bewustzijn van de profetische telescopering die God routinematig gebruikt in Zijn Woord stelt ons in staat om tot een bevrijdende conclusie te komen:

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de voorspelde
gevolgen van Gog-Magog allemaal direct na de aanval in vervulling
moeten gaan, en dit elimineert de en dit elimineert de noodzaak
die veel mensen voelen om Gog-Magog laat in de Verdrukking te
plaatsen - veel later dan logischerwijs het geval zou moeten zijn.

Ja, je leest dat laatste gedeelte goed:

...veel later dan logisch gezien het geval is.

Ruwweg zeven jaar later, min of meer.

Wat is er voor nodig?

Nu zijn er een aantal goede mensen die ik zeer respecteer (Mark Hitchcock bijvoorbeeld) die de aanval van Gog-Magog in het begin van de Verdrukking willen plaatsen, meestal omdat zij geloven dat dit de enige beschikbare periode is waarin Israël in een toestand van shaqat zal zijn, of in vrede zal leven zoals Ezechiël 38:11 voorschrijft. Ze zijn geneigd aan te nemen dat dit tot stand komt als gevolg van de kortstondige valse vrede die voortvloeit uit het verdrag van Daniël 9:27.

En dit is op zichzelf wel logisch. Zoals ik in een eerder artikel heb besproken, ben ik echter van mening dat deze mensen misschien iets te veel lezen in de betekenis van shaqat, wat gewoonlijk alleen maar betekent dat Israël officieel met niemand in oorlog is. Aan deze voorwaarde was ook voldaan vóór 8 oktober 2023 - de dag na de Hamas-aanval als de Israëlische premier Benjamin Netanyahu toen officieel de oorlog verklaarde aan Hamas.

En zoals ik aangeef in het artikel waar ik naar linkte in de vorige paragraaf, is het goed mogelijk dat de "kwade gedachten" die opkomen in de geest van Gog in Ezechiël 38:10 al opkwamen vóór 7 oktober, toen er een goed geplande "voorbereidende" aanval werd gelanceerd waarvan we nu zeker weten dat die was ontworpen door Iran (oh, en ik weet zeker dat Rusland hier absoluut niets van wist) om een reeks aanvallen te starten die culmineren in een grote vuurzee bedoeld om Israël te vernietigen.

De stelling van velen (inclusief deze schrijver) is dat de aanval van Gog-Magog voorafgaand aan de Verdrukking plaatsvindt, en dat de nasleep van Gods verbluffende interventie namens Zijn volk Israël om hen te redden van een existentiële aanval door een overwegend islamitische coalitie, de basis vormt voor het verdrag van Daniël 9:27 dat de Verdrukking in gang zet.

Maar waarom zou iemand dit denken? Nou, laat ik het zo zeggen. Voor iedereen die Gog Magog tijdens de Verdrukking plaatst, heb ik één vraag:

Vr. Wat is er voor nodig om een volledig bewapende, volledig machtige moslimwereld (d.w.z. min of meer zoals die nu is) plotseling zachter te krijgen en ermee in te stemmen dat de Joden hun Derde Tempel mogen bouwen op de Tempelberg, daar waar de Al-Aqsa Moskee en de Rotskoepel staan? Neem de tijd.

A. Als je ook maar iets weet over de heersende houding van de moslimwereld, dan weet je het antwoord al:

Een daad van God.

Denk je dat ik een grapje maak? Denk je dat ik overdrijf? Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 is het voor elke Jood het hoogst haalbare om zelfs maar de Tempelberg te beklimmen, en de hemel verhoede dat ze gezien worden terwijl ze hun mond bewegen alsof ze onder hun adem aan het bidden zijn, uit angst voor een onaangename ontmoeting met de veiligheidsagenten van de Waqf (hoewel volgens sommigen deze beperking op het bidden op de Tempelberg het laatste jaar iets minder streng is geworden, omdat de bewakers soms de andere kant opkijken).

Maar het punt dat ik wil maken is dat het officiële en onwrikbare standpunt van de moslimwereld sinds de Zesdaagse Oorlog wordt weerspiegeld in de volgende verklaring van Ali Awar, een onderzoeker aan de Hebreeuwse Universiteit:


Het Palestijnse volk zal nooit een buitenlandse aanwezigheid op de Al-Aqsa compound accepteren. Het is niet alleen een religieuze plek - het is de som van al onze nationale en religieuze aspiraties.

- Ali Awar, Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem [Bron].


Het punt is dat iedereen die het niet eens is met de "stelling van velen" die ik hierboven heb uiteengezet en die de aanval van Gog-Magog op een willekeurig moment na het begin van de Verdrukking wil plaatsen, een antwoord op deze vraag moet hebben. Maar daar ligt de crux van het probleem:

Dat hebben ze echt niet. Misschien wat creatieve speculaties, maar geen antwoorden.

Maar ze hebben hier een probleem mee. Ze staan onder druk om met iets te komen waardoor de moslimwereld plotseling hun maniakale toewijding aan hun concept van de "heiligheid" van de Tempelberg opzij zou zetten, of wat moslims Haram al-Sharif noemen (de derde heiligste plaats in de Islam), of wat Joden Har haBayit noemen (de heiligste plaats in het Jodendom).

Oh, het wordt nog erger. Niet alleen dat, maar aangezien de bouw door de Joden van de Derde Tempel op de Tempelberg van grote profetische betekenis is en een sleutelgebeurtenis in het eindtijdscenario, zou je geneigd zijn aan te nemen dat de wereldschokkende gebeurtenis die hiervoor de weg bereidt zeker ergens in de Schrift vermeld zou worden, nietwaar?

En daar wringt de schoen:

De weg bereiden voor het verdrag van Daniël 9:27 is precies wat Gog-Magog voor ons doet, en het doet het met hetzelfde voortreffelijke je ne sais quoi dat elke profetie die God vervult kenmerkt.

Als je Gog-Magog uit zijn positie van vóór de Verdrukking haalt, waar het tot in de perfectie past, en het ergens na het begin van de Verdrukking stopt, dan kan ik maar één ding zeggen:

Veel geluk, baas, want in dat geval
heb je niet alleen geen antwoord,
maar Gods Woord kan je ook niet helpen.

(Islamitische terrorist)

Je zit in een profetische vaarwater zonder peddel, mijn vriend, want dat betekent dat noch jij, noch de Schrift een antwoord heeft op wat het scenario teweegbrengt waarin Daniëls verdrag wordt bevestigd en de Joden hun Derde Tempel mogen bouwen op een plek die de moslimwereld - onder alles wat ook maar enigszins lijkt op normale omstandigheden - de Derde Wereldoorlog zou laten ontketenen om hem te verdedigen. Wat, een soort chique-schmancy diplomatieke overeenkomst? Een of andere geheime onderhandeling in achterkamertjes waarbij globalistische leiders betrokken zijn?

Oh, of misschien zullen ze toegeven als de Palestijnen een tweestatenoplossing wordt aangeboden!!! Oh alsjeblieft, doe normaal. Nieuwsflits: Ze willen een één-staat oplossing, en geen prijzen om te raden welke staat dat zou zijn. (Hint: niet Israël.)

Mijn punt is dat Gods wonderbaarlijke interventie om Israël te redden tijdens de aanval van Gog-Magog een grondig opgepompte Joodse natie zal voortbrengen met een nieuw soort branie die net is ontwaakt voor het feit dat de HEER echt hun God is, en ze zullen willen ... controleer dat, ze zullen het recht opeisen om hun Derde Tempel te bouwen om hun Oude Verbondsrelatie met de HEER, hun God, te herstellen. Tegelijkertijd zal een verzwakte moslimwereld die net positief is gehamerd met een goddelijke mentaliteitsaanpassing nauwelijks in een positie verkeren om nee te zeggen - ongeacht wat ze mogen geloven over de komst van de islamitische "verlosser" waarnaar wordt verwezen als de Mahdi.

Time-out voor het grotere plaatje

Over de Mahdi gesproken... Verschillende moslimgroepen hebben enigszins verschillende eschatologische overtuigingen, maar volgens sommige groepen moeten de moslims alle Joden doden voordat hun langverwachte Mahdi zal verschijnen.

Vr. Welke groep moslims in welk land gelooft dit eigenlijk?

A. Dat zijn de sjiieten (aka de shi'iten). En ik zal je de saaie statistieken besparen en gewoon ter zake komen: Dat is Iran.

Ja, dit is wat de Iraniërs geloven, verrassing, verrassing - en het is een groot understatement om te zeggen dat dit veel verklaart. Volgens Saeed Ghasemi, een voormalig generaal van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), een van de belangrijkste takken van de Iraanse strijdkrachten die als belangrijkste functie heeft om de integriteit van de Islamitische Republiek te waarborgen, is het doel van Iran om een oorlog te ontketenen waarvan ze overtuigd zijn dat die de Mahdi zal inluiden:


We gaan voor een apocalyptische oorlog en de conclusie zal de terugkeer van Imam Mahdi zijn.

Saeed Ghasemi, voormalig generaal van de IRGC [Bron].


En zoals ik in mijn artikel van oktober bespreek, is het glashelder dat de "apocalyptische oorlog" waar Iran voor gaat, begon op 7 oktober 2023 en zorgvuldig stap voor stap is gepland om te culmineren in de vernietiging van Israël. En nu begrijpen we dat in de hoofden van de Iraniërs hun plan is om de helden van de islamitische wereld te zijn door Israël te vernietigen en als gevolg daarvan de langverwachte Mahdi in te luiden... waarna natuurlijk alles op rolletjes zal lopen voor de moslims.

Maar volgens de profeet Ezechiël, gaan
de dingen niet helemaal volgens plan.

Tegen de tijd dat God met hen klaar is in Gog-Magog, zal een volkomen afgeranselde moslimwereld waarschijnlijk wat meegaander zijn en op zijn zachtst gezegd in de stemming om mee te werken.

En dankzij de inspanningen van een charismatische rijzende ster op het wereldtoneel wiens hart gevuld is met een afkeer van de Joden en die later geopenbaard zal worden als de Antichrist, zal het verdrag van Daniël 9:27 bevestigd worden en zal Daniël's 70e Week van start gaan voordat je kunt zeggen "wereldvrede...NIET".

Maar laten we het grotere plaatje even in ogenschouw nemen. Merk op dat Satan verantwoordelijk is voor het oprichten van Mohammed om de valse religie te beginnen die we kennen als de Islam in het begin van de zevende eeuw. En waarom precies deed Satan dat, zou je je onschuldig kunnen afvragen.

Simpel: Satan heeft de islamitische wereld opgevoed en gecultiveerd om een werktuig te zijn dat hij kan gebruiken om de Joden te vernietigen en de natie Israël uit te roeien in de eindtijd. Dat is zijn allesoverheersende doel, dat hem in staat moet stellen om voor altijd aan zijn kleine aardse koninkrijk vast te houden en de wederkomst in de ijskast te zetten. Satans plan is om de moslimwereld te gebruiken voor een apocalyptische aanval om Israël te vernietigen, zoals Ezechiël beschrijft in hoofdstuk 38, en Satan rekent op Gog en zijn bende om de klus voor hem te klaren.

Maar zoals degenen die geloven en de Bijbel bestuderen al heel goed weten, zal de voornamelijk islamitische coalitie van naties die Israël aanvallen in Gog-Magog falen omdat deze naties gedecimeerd zullen worden door de hand van God zelf.

OK, maar wat dan?

Zoals ik in een eerder artikel heb besproken, komen Satans pogingen om Israël te vernietigen in drie verschillende fasen. (En dit zijn niet "drie stadia van Armageddon" zoals een artikel dat ik las probeerde te beweren). Let voor de duidelijkheid ook op één ding:

De nazi's probeerden alleen de Joden te doden... er was geen Israël om te vernietigen. In een verdraaiing van Gods sublieme stijl van poëtische rechtvaardigheid was het de mislukking van de nazi's die leidde tot de vorming van de natie Israël in 1948.

Nadat de strijdkrachten van de Gog-Magog naties bijna zijn weggevaagd door Gods wonderbaarlijke tussenkomst om Israël te redden van hun apocalyptische aanval (poging #1), geloof ik dat de moslimwereld zal gaan inzien dat de verachte Iraniërs er gewoon naast zaten in hun eschatologie en misleid zullen worden om de rijzende diplomatieke ster die mensen samenbrengt en woorden van vrede spreekt als hun Mahdi te zien.

En als gevolg van deze satanische misleiding geloof ik dat ze zich net als de rest van de wereld zullen scharen achter de machtig welbespraakte toekomstige antichrist. Voor de Moslims zal het doen denken aan de grappige tekst van "Whatever Lola Wants" uit de Broadway musical Damn Yankees uit 1955:

Wat de Mahdi wil, krijgt de Mahdi.

"Imam Mahdi (PBUH) wil de Joden hun tempel naast de Rotskoepel laten bouwen om vrede te brengen! Alle lof zij Allah! Zo moge het zijn!"

Maar wees niet bang: hoe gehavend ze ook zijn, de Gog-Maggi-naties zullen een paar jaar de tijd hebben om hun strijdkrachten opnieuw te bewapenen en op te bouwen en zich voor te bereiden om zich bij de rest van de wereld aan te sluiten in de aanval van Armageddon.

Maar wat we volgens mij ook zullen zien is een significante afvalligheid van de Islam en een bekering tot de waarheid van het evangelie onder de 1,9 miljard moslims in de wereld. Ik geloof dat God de catastrofale uitkomst van Gog-Magog (tenminste vanuit Islamitisch oogpunt) zal gebruiken om onnoemelijk veel miljoenen moslims, die er eindelijk genoeg van hebben hun hele leven met leugens en haat gevoed te worden, op zoek te laten gaan naar de waarheid en liefde van de boodschap van verlossing door geloof in Christus en om Gods genade en barmhartigheid tijdens de Verdrukking aan te wenden.

En ze zullen het vinden.

(Satan scheldt)

In Armageddon zal Satan echter een tandje bijzetten. Na de kolossale mislukking van zijn Gog-Magog-team zal Satan nu de Antichrist - zijn man die hij volledig in zijn macht heeft en volledig controleert - inzetten om een nieuwe aanval op Israël te lanceren in poging #2. Hij zal alles wat de wereld kan verzamelen op Gods volk gooien. En hij zal opnieuw falen als Christus terugkeert om al zijn ongelovige volgelingen te doden, de antichrist en de valse profeet in de vuurzee te gooien en Satan voor 1000 jaar op te sluiten. Dit is in de afgrond (Openb. 20:1-3), waar hij ruim de tijd zal hebben om zijn eerste twee mislukkingen te verwerken.

Tenslotte, in Openbaring 20:7-10, zal Satan aan het einde van het Duizendjarig Rijk worden losgelaten voor poging #3, alleen zal hij deze keer persoonlijk de aanval leiden. Maar het resultaat zal hetzelfde zijn: FOUT. Satan zal samen met zijn oude vrienden in de vuurzee worden gegooid en dat is dat:

Slag drie, je ligt eruit.

Dingen rechtzetten

God past dus wat profetische telescopering toe in de profetieën die Hij aan Ezechiël gaf in hoofdstuk 38-39, en de meeste van de voorspelde vertakkingen van de aanval van Gog-Magog volgen op die aanval met niet nader gespecificeerde perioden, in plaats van dat ze direct op de aanval volgen zoals sommigen geneigd zijn aan te nemen.

Zoals we hebben gezien, beïnvloedt deze aanname sommige mensen om Gog-Magog laat in de Verdrukking te plaatsen, wat meer problemen veroorzaakt dan het oplost, omdat het de belangrijke kwestie van wat de moslimwereld beïnvloedt om gewillig een Joodse tempel op de Tempelberg te accepteren als onderdeel van het verdrag van Daniël 9:27 in de ijskast laat liggen.

Natuurlijk zijn er door het hele Oude Testament heen vele voorbeelden van profetische telescopie. De conclusie is dat als we profetie bestuderen, we alert moeten zijn en een gezonde mate van tijdsgevoeligheid en flexibiliteit moeten behouden, en ons moeten inspannen om de tijdsrelaties die betrokken zijn bij verschillende profetieën en delen van profetieën en hun vervullingen goed te begrijpen.

Ik benadruk dit omdat, als we dat niet doen en we onszelf toestaan om te springen naar wat volkomen "logische" conclusies lijken te zijn gebaseerd op een eenvoudige "A, dan B...bada bing, bada boom" mentaliteit, we zeker een aantal verkeerde afslagen zullen nemen en eindigen met een ingewikkelde kijk op wat God ons vertelt. En ik zeg het maar ronduit:

We hebben daar geen tijd meer voor - het is te laat in het spel.

Er zijn zoveel mensen in de kerk die eens hun neus in Gods Woord moeten steken en daar moeten blijven tot ze een paar dingen begrijpen, dat het me verdriet doet. En dan bedoel ik niet alleen Gog-Magog, maar de Opname, de verdrukking, de wederkomst, het Duizendjarig Rijk... de hele mikmak. Het probleem is dat er vandaag de dag legioenen goede mensen in de kerk zijn die het Woord niet horen verkondigen, die het Woord niet voor zichzelf bestuderen en het dus niet begrijpen - en helaas lijken velen tevreden te zijn om zo te laten blijven.

Recht voor z'n raap: Ons vertrek nadert snel. Oh, en trouwens, als iemand van jullie me toevallig ziet loensen naar een kleine ster aan de nachtelijke hemel die de Heer blijkt te zijn die neerdaalt in de wolken om ons op te halen om bij Hem te zijn, en ik begin "Twinkle, Twinkle, Little Star" te zingen, doe iedereen dan alsjeblieft een plezier:

Zeg me dat ik moet stoppen.


Credits voor afbeeldingen (in volgorde van verschijnen):

Silhouet van een man en een telescoop onder de sterrenhemel aangepast van Pixabay
Ster; uitsnede van Chantal-Ole-Rf4_6N4YOcI-unsplash
Multigolflengtebeeld van NGC 1300 (51888310050) © NASA's James Webb Space Telescope vanuit Greenbelt, MD, Verenigde Staten (bijgesneden, aangepast), [CC BY 2.0].
Zakenman heeft problemen met een laptop Mohammed Hassan Pixabay
Gog-Magog door Greg Lauer (eigen werk)
Armageddon door Greg Lauer (eigen werk)
Soldaat van Dariusz Sankowski via Pixabay, uitsnede
Aangepast van Devil Demon door mikeydred (aangepast, tekst toegevoegd) via Pixabay

Schriftcitaten:

Alle Schriftteksten zijn afkomstig uit de World English Bible, tenzij specifiek aangegeven als de King James Version (KJV) of de American King James Version (AKJV).

Bron: A Little Strength