www.wimjongman.nl

(homepagina)


JEZUS' SUPERIORITEIT BEVESTIGT ONZE HOOP IN ZIJN SPOEDIGE VERSCHIJNING

4 juni 2024 door Jonathan Brentner

()

In de kerk die bij ons thuis samenkomt, hebben we onlangs de woorden uit Kolossenzen 1:15-20 gelezen en besproken:

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, in de hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar, of het nu tronen of heerschappijen of heersers of overheden zijn - alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is vóór alles, en in hem komen alle dingen samen. En hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de overhand zou hebben. Want in hem heeft al de volheid van God willen wonen, en door hem heeft hij alle dingen met zich verzoend, zowel op aarde als in de hemel, vrede stichtend door het bloed van zijn kruis.

Terwijl ik verder nadacht over de woorden van deze passage, kon ik niet aan de gedachte ontkomen dat ze mijn verwachting van Jezus' aanstaande verschijning bevestigen.

Deze tekst voorspelt niet wat er hierna gaat gebeuren of onthult wat er voor deze wereld in het verschiet ligt. Het is niet per se Bijbelprofetie. Maar de beschrijvingen van onze Verlosser in deze verzen bevestigen wat ik geloof over een Opname vóór de Verdrukking, een letterlijke zevenjarige Verdrukking en Jezus' duizendjarige heerschappij over de naties.

"Hoe doet het dat?" vraag je je misschien af. Sta me toe om uit te leggen hoe de woorden van deze verzen....

EEN FUTURISTISCHE INTERPRETATIE VAN HET BOEK OPENBARING BEVESTIGEN

Woede zwol in mij op toen ik las over de veroordelingen van president Trump door een jury in New York City. Mijn gevoelens vermengden zich al snel met bezorgdheid toen ik vreesde voor de toekomst van Amerika. Ik dacht niet alleen aan het onrecht dat hem was aangedaan, maar ook aan wat dit voor ons allemaal betekent. Als ze een aanklacht wegens misdrijf kunnen indienen tegen een voormalige president, dan kunnen ze dat zeker doen voor degenen onder ons die zich uitspreken tegen de grote slechtheid die wordt gekoesterd door degenen die de macht hebben over ons land.

Toen de emoties van het nieuws mijn ziel overspoelden, ging ik naar Kolossenzen 1:15-20. Waarom? Omdat de woorden van deze tekst me geruststellen over de soevereiniteit van de Heer over alle zaken die met dit leven te maken hebben. Ze herinneren me eraan dat er zeer zeker een dag zal komen waarop Hij gerechtigheid over de aarde zal brengen als de waarschuwingen van Psalmen 37 en 94 werkelijkheid worden. De oordelen die in Openbaring hoofdstuk 6-18 worden voorspeld zullen over de hele aarde komen.

Zoals ik al eerder heb geschreven loopt het hele boek Openbaring over van de grootsheid en macht van Jezus. Het verheerlijkt Hem als "het hoofd van het lichaam, de gemeente". De uitstorting van Zijn toorn zal het rijk van Satan vernietigen en leiden tot Zijn duizendjarige heerschappij. Alle mensen op aarde zullen de naam van Christus grootmaken en vieren dat "alles in Hem verenigd is, alles in de hemel en alles op aarde" (Efeziërs 1:10).

De tekst van de Kolossenzen bevestigt de noodzaak van Jezus' heerschappij over de naties zoals beschreven in Openbaring 20:1-10). Op dat moment vervult Jezus de woorden van 1 Korintiërs 15:25-28 en brengt Hij alle dingen in "onderwerping" aan Zichzelf en verslaat Hij de laatste vijand, de dood. Deze verlengde tijd van Jezus' opperheerschappij over alle volken op aarde is een voorwaarde voor de eeuwige staat die in Openbaring 21-22 wordt beschreven.

OVEREENSTEMMEN MET DE BESCHRIJVING IN DE BIJBEL VAN JEZUS' GLORIEUZE HEERSCHAPPIJ OVER DE WERELD

De veroordeling van president Trump op 30 mei 2024 is symptomatisch voor de afwezigheid van gerechtigheid in heel Amerika. De maand juni is aangebroken en daarmee zien we verachtelijke en boosaardige demonstraties hier en over de hele wereld ter ondersteuning van een agenda die onherstelbare schade toebrengt aan massa's kinderen. Het afslachten van onschuldig bloed in de baarmoeder en de sekshandel gaan onverminderd door met steun op de hoogste niveaus van veel regeringen.

Waar is de gerechtigheid voor deze jonge onschuldige slachtoffers van de dodelijke aanval gecoördineerd door de elite?

Degenen die ons vertellen dat Jezus nu over de aarde regeert zoals beschreven in Psalm 2 en Daniël 7:13-14 onteren de Heer Jezus op niet geringe wijze. Zeggen dat de wereld van vandaag de woorden van Daniël 7:26-27 vervult, is niet alleen in tegenspraak met de duidelijke woorden van Bijbelprofetie, maar ook schaamteloos in tegenspraak met zowel de strekking als de bedoeling van Kolossenzen 1:15-20. Ik schreef hierover in een eerder artikel. Wanneer Jezus regeert, zal gerechtigheid over de hele wereld heersen; oneerlijke beslissingen van rechtbanken zullen nergens in Zijn rijk voorkomen.

Is het een wonder dat de Messiaanse Psalmen die over Zijn koninkrijk spreken, overlopen van lof voor Hem (in het bijzonder Psalmen 93-100). Dan zal de hele mensheid de Ene loven die met gerechtigheid en rechtvaardigheid over alle volken op aarde regeert. Dat is de toekomst; het is niet nu.

Is het je opgevallen wat de apostel Paulus niet zegt in zijn gloedvolle beschrijving van Jezus grootsheid? Hij zegt dat Hij het hoofd is van Zijn lichaam, de gemeente, maar nergens in deze verzen zegt hij dat Jezus nu over de naties regeert. Als dit het geval zou zijn, zou Paulus het hier zeker hebben opgenomen of zouden we het zien in andere passages in het Nieuwe Testament die de heerlijkheid van onze Heiland verkondigen. Maar dat is niet zo.

NOODZAAK DAT DE HEER ZIJN BELOFTE NAKOMT OM VOOR ONS TE KOMEN

Dit zijn de drie populairste overtuigingen over de Opname in kerken:[1]

  1. Er bestaat niet zoiets als de Opname van de nieuwtestamentische heiligen (meest voorkomende opvatting).

  2. Het is van zo'n weinig belang dat we het niet van de preekstoel durven te noemen om te voorkomen dat zo'n leer de opkomstcijfers doet dalen.

  3. Het is gewoon een andere manier om de wederkomst te beschrijven.

Hoe verlagen deze standpunten de preëminentie van Christus?

Ten eerste ondermijnen ze Zijn beloften aan ons. Let goed op hoe Paulus zijn beschrijving van de Opname begint toen hij aan de Tessalonicenzen schreef: "Dit verkondigen wij u door een woord van de Heer" (1 Tessalonicenzen 4:15, cursivering toegevoegd). Is het niet opvallend dat hij, terwijl hij begint te schrijven over onze ontmoeting met de Heer in de lucht, zijn woorden aanmerkt als rechtstreeks afkomstig van de Heer?

Hoe is het mogelijk om een geloof in de inspiratie van de Schrift te verkondigen en toch onze hoop op een gebeurtenis die de apostel beschrijft op basis van woorden die rechtstreeks van Jezus kwamen, belachelijk te maken? Als Jezus is wie Paulus beschrijft in Kolossenzen 1:15-20, dan kunnen we zeker vertrouwen op de belofte van Zijn verschijning die rechtstreeks van Hem naar de apostel kwam in 1 Tessalonicenzen 4:15-5:10. Hoe kunnen we anders? Hoe kunnen we anders?

Ten tweede, toen Jezus voor het eerst de kwestie van Zijn verschijning voor Zijn Kerk introduceerde, vertelde Hij Zijn discipelen dat Hij zou terugkeren om hen mee te nemen naar "het huis van Zijn Vader" (Johannes 14:2-3). De Heer gaf Paulus later meer details over deze gebeurtenis die hij vervolgens voor ons vastlegde in 1 Korintiërs 15:51-55, Filippenzen 3:20-21, Kolossenzen 3:4, en 1 Tessalonicenzen 4:13-5:10. Al deze passages vertellen ons dat wanneer de Heer voor ons terugkeert, Hij ons uit deze huidige wereld naar "heerlijkheid" zal brengen.

Onze hoop op de spoedige verschijning van Jezus om ons naar de heerlijkheid te brengen, berust niet op onze wijsheid, maar op de woorden die de Heer aan Zijn apostelen openbaarde.

Ten derde sprak Jezus in het laatste boek van de Bijbel rechtstreeks over de Opname in Zijn boodschap aan de gemeente in Filadelfia:

Omdat u mijn woord over geduldig volhouden hebt bewaard, zal Ik u bewaren voor de ure der beproeving die over de hele wereld komt, om hen die op de aarde wonen te beproeven. Ik kom spoedig. (Openbaring 3:10-11a)

Zoals de rest van Openbaring verduidelijkt, verwijst "het uur der beproeving dat over de hele wereld komt" naar een tijdsoordeel dat alle mensen op aarde zouden ervaren. Hoe zal de Heer ons daarbuiten houden? Hij zal snel komen om ons uit de wereld te halen naar het huis van Zijn Vader in de hemel voordat de oordelen van Openbaring hoofdstuk 6-18 beginnen.

ONZE HOOP VERANKEREN IN JEZUS ALLEEN

De woorden van Kolossenzen 1:15-20 zijn een toevluchtsoord voor mijn ziel geworden, omdat ze me verzekeren van Zijn naderende verschijning, Zijn oordeel over de grote boosaardigheid van onze tijd en mijn heerschappij met Hem in een koninkrijk dat heerlijker zal zijn dan alles wat ik me kan voorstellen. Dit zijn geen dingen die voortkomen uit mijn eigen verbeelding of wijsheid, zeker niet.

Mijn hoop rust op de beloften die de Allerhoogste in de Schrift over deze dingen heeft geopenbaard. Als Hij zegt dat we Hem ooit in de lucht zullen ontmoeten, wie ben ik dan om aan Zijn woord te twijfelen?

Ondanks de wanhoop die ik op een bepaald moment kan voelen vanwege de wetteloosheid, het vermoorden van onschuldigen en het enorme onrecht in de wereld, blijf ik absoluut vertrouwen in wat de Bijbel zegt over de toekomst, omdat het alleen gebaseerd is op Jezus en Zijn woorden.

We hebben dit als een zeker en standvastig anker van de ziel, een hoop die binnengaat in de binnenste plaats achter het gordijn, waar Jezus heen is gegaan als een voorloper namens ons, nadat Hij voor altijd een hogepriester is geworden naar de ordening van Melchizedek. (Hebreeën 6:19-20)

Maranatha! Kom spoedig en snel, Heer Jezus!


[1] Ik heb onlangs alle drie deze standpunten horen verkondigen door voorgangers die beweren te geloven in de onfeilbaarheid en inspiratie van de Schrift.

Bron: Jesus’ Preeminence Verifies Our Hope in His Soon Appearing — Jonathan Brentner