www.wimjongman.nl

(homepagina)


Redding ondanks beproeving: Openb. 7:1-17

Door Donald Whitchard - 20 maart 2024

Matteüs 11:28-30; Johannes 14:6; Handelingen 4:12; 1 Timoteüs 1:15, 2:5-6; Openbaring 7:1-17

Samenvatting: Gods oproep tot redding in Christus zal doorgaan na de tijd van de Opname. Hij zal 144.000 Joodse gelovigen uitroepen om het Evangelie tijdens de Verdrukking wereldwijd te verspreiden, wat zal resulteren in een massale wereldwijde oogst van de verlosten.

Johannes heeft de eer gekregen om de dingen op te schrijven die in de toekomst zullen gebeuren volgens de woorden en beloften van de verheerlijkte Heer Jezus Christus. Hij schreef de woorden van lof en kritiek aan de zeven gemeenten van Azië op en werd vervolgens "opgenomen" om getuige te zijn van de heerlijkheid van de hemel en de aanbidding en lofprijzing van God door de oudsten en het engelenvolk te ervaren. Hij is ook getuige van de eerste serie oordelen over de bewoners van de aarde die het evangelie hebben verworpen en die nu de komst van de antichrist en zijn oogst van oorlog, hongersnood en dood tegemoet gaan (Openb. 6:1-19).

Deze eerste zeven zegeloordelen zijn het begin van Gods toorn, want er zullen er nog meer volgen. Johannes krijgt nu een ander visioen: dat van vier engelen die strategisch op de aarde zijn geplaatst om "de vier winden" tegen te houden, zodat ze niet op het land, de zee of enige boom zouden blazen (7:1-2). Een andere engel verschijnt met "het zegel van de levende God" en geeft het bevel dat de aarde geen kwaad mag worden aangedaan totdat "wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofden hebben verzegeld" (vers 3). Dit zegel geeft aan dat het verzegelde voorwerp van de soevereine Koning komt en dat de instructies die door het zegel beschermd worden, uitgevoerd en gehoorzaamd moeten worden.

De dienaren zijn 144.000 Joden, 12.000 uit elke stam (behalve de stam van Dan), die door de HEER geroepen zijn om de wereld rond te gaan en het Evangelie te verkondigen aan hen die echt willen luisteren. Deze Joodse evangelisten zullen, samen met de niet-Joodse gelovigen van de Verdrukking, door de HEER beschermd worden voor een bepaald doel en voor een bepaalde periode. De 144.000 Joodse evangelisten gaan door met hun werk (vers 4-8) tot halverwege de Verdrukking. We zien ze terug in Openbaring 14 als ze in heerlijkheid bij het Lam staan. Ze hebben vervolging en dood ondergaan door toedoen van de antichrist, maar we zien dat zij, samen met de niet-Joodse gelovigen, triomferen vanwege het verlossende werk van de Here Jezus Christus.

Wanneer een volgeling van Jezus Christus sterft, op welke manier dan ook, wordt hij of zij onmiddellijk de aanwezigheid van de Heer binnengeleid (Lucas 23:42-43; 2 Korintiërs 5:6-8). Er bestaat niet zoiets als een "zielenslaap", noch is er een plaats zoals het "vagevuur" waar we voor een bepaalde tijd "gezuiverd moeten worden van zonde" totdat we in de hemel worden toegelaten. Deze onjuiste leer doet het werk van genade en verlossing teniet dat de Heer Jezus aan het kruis volbracht (Efeziërs 2:8-9). We worden alleen gered door het werk van Jezus Christus (Romeinen 1:16-17). Er iets aan toevoegen is een vals evangelie (Galaten 1:8-9).

Johannes ziet ook een grote menigte uit alle volken op aarde. Ze zijn gekleed in witte gewaden en hebben palmtakken in hun handen (7:9). Dit zijn niet-Joodse gelovigen die uit de Grote Verdrukking komen en God loven en prijzen (7:10). De vierentwintig oudsten en de vier levende wezens (Openb. 4:6) zijn er ook om deel te nemen aan deze tijd van lofprijzing en aanbidding.

De HEER wordt geprezen en geëerd voor Zijn grote verlossing van allen die hebben geleden in de tijd van de Grote Verdrukking. Ze roepen "Amen" als ze de heerlijkheid binnengaan en in de aanwezigheid van de levende God wonen (verzen 13-15). Ze zijn voor altijd vrij van de banden van de zonde en haar verrotte oogst (vs.16). Jezus zal dienen als hun hemelse Herder en hen leiden naar de bronnen van het water des levens en God zal elke traan van hun ogen afwissen (vs.17). Je kunt je geen troostrijkere en vreugdevollere woorden wensen in het licht van al het lijden dat deze martelaren van de Verdrukking hebben meegemaakt.

Hoofdstuk 7 eindigt met de hele hemel op zijn gezicht voor God. Zijn goddelijke soevereiniteit wordt geprezen in Zijn verlossing van zowel Israël als de heidenen. Wat een geweldige, glorieuze Verlosser hebben we!

Als je niet zeker weet waar je voor de HEER staat, dan moet je dat NU regelen! Je hebt geen garantie voor morgen (Lucas 12:13-21; 2 Korintiërs 6:2; Hebreeën 9:27; Jakobus 4: 13-15). Geef toe dat je een zondaar bent en dat je jezelf niet kunt redden (Jesaja 64:6; Romeinen 3:23). Geloof in je hart dat Jezus Christus de Heer is en dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, en volgens de Schrift zul je gered worden (Romeinen 10:9-10, 13).

Roep nu tot Jezus om je te redden. Hij zal die roep om hulp beantwoorden en je eeuwig leven geven (Johannes 3:16). Al het andere is wind najagen. De hemel wacht op je en God is klaar om je te omarmen.

Bron: Salvation in Spite of Tribulation: Rev. 7:1-17 :: By Donald Whitchard - Rapture Ready