www.wimjongman.nl

(homepagina)


WAAROM WORDEN PESACH EN PASEN OP VERSCHILLENDE TIJDEN GEVIERD?

EEN VOOR ISRAËL

()

Soms vallen de vieringen van Pesach en Pasen samen, maar soms liggen ze weken uit elkaar. Waarom is dit zo? Als Jesjoea met Pesach stierf, waarom viert de christelijke kerk zijn dood en verrijzenis dan op een ander tijdstip? Hoe zijn ze van elkaar gescheiden geraakt?

HOE WORDT DE DATUM VAN PESACH BEPAALD?

De kalender waarop de Bijbelse feesten hun datum krijgen is heel anders dan de Westerse kalender. Het is geen recht-toe-recht-aan maankalender, maar elke keer als er nieuwe maan is, geeft dat een nieuwe Joodse maand aan of "Rosh Hodesh", wat "hoofd van de maand" betekent. Pesach valt altijd precies in het midden van de Joodse maand Nisan, wanneer het volle maan is. God zegt dat dit de eerste maand van het jaar moet zijn (Exodus 12:2). De Westerse kalender daarentegen volgt de bewegingen van de maan niet zo nauwkeurig, en dus is de cyclus van het Joodse jaar anders.

Meer dan dat, het proces van het nauwkeurig vaststellen van de data volgens de maan is niet eenvoudig. Soms worden Joodse feestdagen twee keer gevierd als er een discrepantie is over de precieze dag, gewoon om het zekere voor het onzekere te nemen! In de oudheid werd de hemel zorgvuldig in de gaten gehouden en dan werd het bericht van wanneer de feestdag gevierd moest worden door bakens en boodschappers naar de Joodse gemeenschappen in de verre omtrek gestuurd. Maar dit was geen onfeilbare methode, want sommige Samaritaanse schurken staken op het verkeerde moment vuren aan om het Joodse volk opzettelijk te verwarren en te ergeren.[1] Het vaststellen van de datum werd een politieke machtsstrijd binnen de Joodse diaspora.

HOE DE SPLITSING ONTSTOND

In de eerste eeuwen na Jesjoea herdachten de vroege discipelen zijn dood en opstanding natuurlijk elke Pesach, want dat was de tijd waarop het gebeurde. En terecht, want het Pesachfeest was vanaf het begin ontworpen om het verlossende offer van de Messias te voorspellen. Het is overladen met symboliek wat allemaal naar Jesjoea wijst, en hoe zijn dood en bloed onze vrijheid zouden kopen, waardoor de dood gedwongen werd om "over" ons heen te gaan, zoals het deed voor de trouwe Israëlieten die het bloed van het lam op hun deurkozijnen smeerden. Maar met het verstrijken der jaren werd de Messiasbelijdende gemeenschap meer en meer niet-Joods en de niet-Joodse leiders werden het beu om contact te leggen met en afhankelijk te zijn van de rabbijnse autoriteiten voor de juiste datum waarop deze belangrijke gebeurtenis herdacht moest worden. De relaties tussen de rabbijns-joodse gemeenschap en de christenen waren op dit punt aanzienlijk verslechterd en er was veel vijandigheid in beide richtingen. Dus besloten de kerkleiders tijdens het Concilie van Nicea in 325 om de zaken in eigen hand te nemen:

"Men verklaarde dat het bijzonder onwaardig was voor dit, het heiligste van alle feesten, om de gewoonte [de berekening] van de Joden te volgen, die hun handen hadden bevuild met de meest angstaanjagende misdaden, en wier geest verblind was. Door hun gewoonte te verwerpen, kunnen we onze nakomelingen de legitieme manier van het vieren van Pasen doorgeven...

We moeten daarom niets gemeen hebben met de Joden, want de Heiland heeft ons een andere manier getoond .... Wij verlangen, lieve broeders, ons af te scheiden van het verfoeilijke gezelschap van de Joden."[2]

Als deze woorden niet schokkend voor je zijn, dan zouden ze dat wel moeten zijn! Het Concilie van Nice besloot dat ze een apart festival zouden vieren op de eerste nieuwe maan na de lente-equinox (de lente-equinox is altijd 21 maart in de Gregoriaanse kalender) om bewust te breken met het volk Israël. Pasen komt zelfs niet één keer voor in de Bijbel. De King James Version vertaalt het woord Pascha (uit het Aramees voor Pesach) foutief naar Pasen in Handelingen 12:4, maar dat is het dichtst dat we erbij in de buurt komen. Het Engelse woord "Easter" komt van "Eostre" en werd overgenomen voor de naam van het nieuwe feest om de dood en wederopstanding van Jezus te vieren - wat beslist NIET Pesach was.

DE GEVOLGEN EN DE SITUATIE VANDAAG

Het is hartverscheurend dat er zo'n vijandigheid was ontstaan tussen de Joodse en Christelijke gemeenschappen, en het leidde ertoe dat Jesjoea's volgelingen werden losgescheurd van de wortels van de boom waarin ze waren geënt. Christenen besloten om zich niet alleen af te scheiden van het volk Israël, maar ook van Gods feesten, die bewust waren gecreëerd om ons te helpen meer te begrijpen van Gods verlossingsplan. Pesach was Gods initiatief en hij bedacht elk detail met opzet. We worden niet veroordeeld voor het niet vieren van Pesach, maar we lopen wel veel schatten mis die God in zijn woord heeft geplaatst om van te leren. Helaas besloot het Concilie van Nice namens alle Christenen vanaf die tijd dat Pesach voor hen niet relevant was.

Niet alleen werden christenen afgesneden van de wortels van hun geloof - hun erfgoed, Gods eigen feesten, vastgelegd in hun eigen Bijbel - maar ook werd de boodschap van Jesjoea meer en meer verduisterd en vreemd voor het Joodse volk. De kerk werd een vreemde, niet-Joodse "no-go-zone" voor Joden. De twee werden van elkaar gescheiden en de kwade wortel van het antisemitisme sloop het christendom binnen. Helaas werden gedurende een groot deel van de kerkgeschiedenis Joodse mensen vervolgd, gemarteld en vermoord door christenen omdat ze gewoon Joods waren. Dit gebeurde vooral in de Paastijd, toen woedende menigten tekeer gingen tegen degenen die zij als "Christusmoordenaars" beschouwden.[3] De meeste christenen hebben geen idee van de omvang van deze trieste bewering - het is niet iets dat op de zondagsschool of zelfs in de lessen kerkgeschiedenis wordt onderwezen. Er is een echte informatiekloof tussen het volk Israël en de kerk, en we zijn al zo lang van elkaar gescheiden dat we heel wat hebben in te halen!

JODEN EN HEIDENEN KOMEN SAMEN IN YESHUA

We leven echter in opwindende dagen en de afgelopen eeuw heeft een aantal kolossale stappen voorwaarts gezet in het helen van de vreselijke kloof tussen Jood en niet-Jood. Meer Joodse mensen zijn in de afgelopen 19 jaar in Jesjoea als Messias gaan geloven dan in de voorgaande 19 eeuwen bij elkaar! En veel niet-Joodse gelovigen hebben nu meer belangstelling voor de Joodse fundamenten van hun geloof. Veel kerken houden nu Pesach-seders, waarbij meer over het feest wordt uitgelegd, en er is veel meer waardering voor het volk Israël sinds de Bijbel in de afgelopen eeuwen op grote schaal werd vertaald en gepubliceerd.

We zijn voorbestemd om "Eén Nieuwe Mens" te worden in Messias, en dit is een bestemming waarvan God absoluut zeker zal weten dat we die bereiken. Zijn Zoon, Jesjoea, zal maar één bruid hebben, geen twee! Het is belangrijk om te onthouden wat Jesjoea's dood en opstanding feitelijk hebben bereikt en betekend. Zoals Paulus ons aanspoort in Kolossenzen 2:14-17,

"Toen u dood was in uw zonden en de onbesnedenheid van uw vlees, heeft God u samen met Hem levend gemaakt toen Hij ons al onze overtredingen vergaf. Hij veegde het handgeschreven verslag van de schulden met de verordeningen tegen ons, dat ons vijandig gezind was, uit. Hij nam het weg door het aan het kruis te nagelen. Nadat Hij de overheden en machten had ontwapend, maakte Hij een publiek spektakel van hen, door over hen te triomferen aan het kruis.

Laat daarom niemand een oordeel over je vellen over eten of drinken, of over een feest, nieuwe maan of sjabbat. Deze zijn een voorafschaduwing van dingen die komen gaan, maar de werkelijkheid is de Messias."

[1] Volgens de Misjna (Tractaat Rosj Hasjana, ii,2)

[2] Brief van de Keizer aan allen die niet aanwezig waren op het Concilie: Eusebius, Vita Const., Lib. iii., 18-20

[3] "Een "Yerushalmi", d.w.z. iemand die in de Oude Stad van Jeruzalem woonde voordat de staat Israël werd uitgeroepen, vertelde me eens dat ze in dit deel van de wereld hun deuren barricadeerden op paaszondag, wetende dat de traditionele christelijke processie vaak zou eindigen in rellen tegen de plaatselijke Joden. De gemeenschappelijke Joodse geschiedenis bestaat uit geboden, feestdagen en gebruiken, maar ook uit dit soort herinneringen." Rochel Sylvetsky, israelnationalnews.com, 31/12/17.

Voor een heel beknopt voorproefje van enkele gruwelen die door de geschiedenis heen zijn gebeurd, zie deze beknopte grafiek: http://www.hearnow.org/caljp.html . Voor een grondiger begrip van de houding van de kerkvaders tegenover de Joden, zie dit artikel: https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/has-the-church-replaced-israel/

Bron: Why are Passover and Easter Celebrated at Different Times? - ONE FOR ISRAEL Ministry