www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoeveel dagen en nachten lag Jezus in het graf?

Britt Gillette - 26 maart

()

In een recente video over de eclips van 8 april kwam het Teken van Jona ter sprake. Dit komt omdat sommige mensen het pad van de eclips vergeleken met het Teken van Jona. Er wordt verondersteld dat het passeren van verschillende steden met de naam Nineve en één met de naam Jona verwant is aan "het Teken van Jona." Dit is echter niet het Teken van Jona. Het teken van Jona werd vervuld in de dood en wederopstanding van Jezus Christus. Dit is wat Jezus te zeggen had:

Maar Jezus antwoordde: "Alleen een slecht, overspelig geslacht zou een wonderbaar teken eisen; maar het enige teken dat Ik hun zal geven is het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn." Matteüs 12:39-40 (NLT)

Dit zorgde ervoor dat meer dan één persoon zich afvroeg: "Wacht... Hoe is dat mogelijk? Vrijdag tot zondag is geen drie dagen en drie nachten in het graf. Dit klopt niet." En ze hebben gelijk. Het klopt niet, en daar gaan we in dit artikel op in.

Het is de perfecte tijd om dat te doen, want komend weekend vieren we opstandingszondag en wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Het is ook een van de beste tijden van het jaar om het evangelie te delen. Samen met Kerstmis is dit een van de twee dagen dat veel mensen in de loop van het jaar een kerk bezoeken. Veel van deze mensen staan open voor de evangelieboodschap, maar ze zijn sceptisch. Ze hebben vragen en willen de waarheid (zoals het hoort). Daarom is het heel belangrijk om de waarheid te kennen, zodat je misverstanden kunt rechtzetten of vragen over de Bijbel kunt beantwoorden.

Een van die vragen is de vraag die we net hebben behandeld... Hoe lang lag Jezus precies in het graf? Zoals we zojuist lazen, zei Jezus immers dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf zou liggen (Matteüs 12:39-40). Toch houden veel Christenen vol dat Jezus op vrijdag werd gekruisigd (daarom vieren we Goede Vrijdag) en op zondag herrees. Zo'n scenario klopt niet met wat Jezus zei. Vrijdagmiddag tot zondagochtend is immers maar twee nachten en één dag. Hoe je het ook bekijkt, de tijdlijn van vrijdag tot en met zaterdag telt niet op tot drie dagen en drie nachten.

Betekent dit dat Jezus het mis had? Heeft Jezus een fout gemaakt? Werd Zijn profetie niet vervuld? Sceptici zeggen van wel. Zij denken dat de traditionele tijdlijn van de wederopstanding bewijst dat de Bijbel onjuist is. Maar als je de Bijbel echt leest, vind je de waarheid - het gebeurde allemaal precies zoals Jezus zei dat het zou gebeuren.

Werd Jezus op vrijdag in het graf gelegd?

Het is waar. Er is een fout gemaakt. Maar Jezus is niet degene die de fout heeft gemaakt. In plaats daarvan is de fout in het centrum van deze controverse een fout van de mensen - een fout die volhoudt dat Jezus op een vrijdag werd gekruisigd. Heb geduld met me, want die laatste uitspraak wordt door velen als ketterij beschouwd. Maar ik verzeker je dat dit niet zo is. Op dit punt zou je kunnen zeggen: "Wacht eens, Britt. Jezus werd op een vrijdag gekruisigd. Hier is het bewijs":

"Dit gebeurde allemaal op vrijdag, de dag van voorbereiding, de dag voor de sabbat." Marcus 15:42 (NLT)

"Zie je, in gewoon Engels staat er vrijdag." Maar dat is het probleem. Dit is een Engelse vertaling en het is een fout om de originele taal te vertalen als "vrijdag". De Bijbel zegt niet dat Jezus op vrijdag werd gekruisigd. Wat er wel staat is dat de dag na de kruisiging een sabbat was. Hier is een betere vertaling gebaseerd op de originele taal:

"Het was de dag van de voorbereiding en de sabbat stond op het punt te beginnen." Lucas 23:54 (NIV)

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom veel moderne vertalingen dit fout hebben. Omdat de wekelijkse sabbat op een zaterdag valt, concluderen veel van deze vertalingen automatisch dat Jezus op een vrijdag werd gekruisigd. Op het eerste gezicht lijkt dit redelijk. Maar zo eenvoudig is het niet. Waarom niet? Omdat niet elke sabbat op zaterdag valt. In Leviticus 23 beschrijft God zeven speciale sabbatten naast de reguliere wekelijkse sabbat. En afhankelijk van de kalendercyclus kunnen deze speciale sabbatten op elke dag van de week vallen.

Dus als de dag na de kruisiging een speciale sabbat was, dan hoefde die niet op een zaterdag te vallen. En wat blijkt, de dag na de kruisiging was een speciale sabbat. Hoe weet ik dat zo zeker? Neem ik aan dat het niet zo was? Nee. Het Evangelie van Johannes vertelt het ons ronduit. Lees dit vers (nadruk van mij):

"Het was de dag van voorbereiding, en de Joodse leiders wilden niet dat de lichamen daar de volgende dag zouden hangen, want dat was de sabbat (en een heel speciale sabbat, want het was het Pascha)." Johannes 19:31 (NLT)

De Bijbel is duidelijk. De dag na de kruisiging was een "heel bijzondere sabbat". Waarom? Omdat Jezus, als vervulling van het Pesachlam, op Pesach werd gekruisigd. En de dag na Pesach markeert het begin van het Feest van Ongezuurde Broden. Dit is belangrijk om op te merken omdat God het volk opdroeg om een speciale sabbat te houden op de eerste dag van het Feest van Ongezuurde Broden:

"Op de volgende dag, de vijftiende dag van de maand, moet je beginnen met het vieren van het Feest van Ongezuurde Broden. Dit feest voor de Heer duurt zeven dagen, en gedurende die tijd moet het brood dat je eet zonder gist gemaakt zijn. Op de eerste dag van het feest moeten alle mensen stoppen met hun gewone werk en een officiële dag in acht nemen voor een heilige samenkomst." Leviticus 23:6-7 (NLT)

Met andere woorden, de dag na Pesach is altijd een sabbat, ongeacht op welke dag van de week die valt. Daarom is het niet nodig om aan te nemen dat Jezus op vrijdag werd gekruisigd. Dat gezegd hebbende, kunnen we niet automatisch aannemen dat Hij niet op een vrijdag werd gekruisigd, omdat een speciale sabbat nog steeds op een zaterdag kan vallen.

We kunnen alleen volhouden dat het een andere dag van de week was als we specifiek bewijs hebben. Gelukkig geeft de Bijbel ons dat bewijs. Maar eerst moeten we begrijpen wat telt als een dag en wat telt als een nacht.

Bijbelse dagen en sabbatten

Om de timing van de opstanding volledig te begrijpen, moet je de Joodse kalender begrijpen. Niet alleen heeft God zeven speciale sabbatten verordend naast de gewone sabbat op zaterdag, maar een dag op de Joodse kalender begint en eindigt op een andere tijd dan de moderne wereld gewend is. Ook dit is een bron van verwarring geweest.

Op de Joodse kalender begint een nieuwe dag na zonsondergang, niet na middernacht (Genesis 1:5). Elke nieuwe dag begint met de nacht, die duurt van zonsondergang tot zonsopgang (één nacht). En na zonsopgang begint de dag en die duurt tot zonsondergang (één dag). Dus een volledige dag van zonsondergang tot zonsondergang is gelijk aan één nacht en één dag. Dit is een belangrijk punt om te onthouden, omdat het cruciaal is om te begrijpen hoe Jezus "het teken van Jona" vervulde (Matteüs 12:39-40).

Degenen die geloven dat Jezus op vrijdag werd gekruisigd en op zondag herrees zullen vaak beweren dat een Bijbelse dag elk deel van een dag omvat, en dus zijn vrijdagnacht, zaterdag en zondagochtend gelijk aan drie dagen dat Jezus in het graf lag voordat Hij herrees. Maar houd dit in gedachten - Jezus zei specifiek dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf zou doorbrengen. Hij zei niet dat Hij een deel van de drie dagen zou doorbrengen. Hij zei drie dagen en drie nachten.

Als dat het geval is, hoe kun je dan een kruisiging op vrijdag en een opstanding op zondag in overeenstemming brengen met de woorden van Jezus? Dat kun je niet. Als Jezus op een vrijdag bij zonsondergang werd begraven en de daaropvolgende zondag voor zonsopgang herrees, dan kun je uit die tijdlijn hooguit twee nachten en één dag halen - veel korter dan wat Jezus zei. Dan blijven er maar twee mogelijkheden over - of Jezus had het mis of het traditionele geloof van een kruisiging op vrijdag is fout. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kies ervoor om Jezus te geloven. Maar hoe dan ook, we hoeven niet te speculeren, want de Bijbel vertelt ons wat er is gebeurd.

Eén sabbat of twee sabbatten?

Naast de tijdlijn van vrijdag naar zondag wijzen sceptici van de Bijbel graag op twee bijbelverzen waarvan zij beweren dat ze elkaar tegenspreken. Ze beweren zelfs dat deze verzen bewijzen dat de Bijbel bedrog is. Maar het tegendeel is waar. Deze verzen bewijzen dat Jezus Zijn belofte vervulde om op te staan na precies drie dagen en drie nachten in het graf te hebben doorgebracht.

Wat zijn dan deze verzen die zogenaamd tegenstrijdig zijn? Het Evangelie van Marcus onthult dat Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en Salome grafkruiden kochten om het lichaam van Jezus te zalven nadat de sabbat was afgelopen. Hier is het vers:

"Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en Salome specerijen, zodat ze Jezus' lichaam konden gaan zalven." Marcus 16:1 (NIV)

Het evangelie van Lucas zegt echter dat de vrouwen de specerijen voor de begrafenis thuis klaarmaakten voordat de sabbat begon. Hier is dat vers:

"De vrouwen die met Jezus uit Galilea waren gekomen, volgden Jozef en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin was gelegd. Toen gingen ze naar huis en bereidden specerijen en parfums. Maar zij rustten op de sabbat in gehoorzaamheid aan het gebod." Lucas 23:55-56 (NIV)

Dus welke is juist? Rustten ze op de sabbat en bereidden ze daarna de specerijen voor de begrafenis? Of maakten ze de specerijen voor de begrafenis klaar en rustten ze daarna op de sabbat? Het kan tenslotte niet allebei zijn, toch? Dat is wat de bijbelsceptici je willen laten geloven. Ze denken dat ze elkaar tegenspreken. Ze denken dat deze verzen een duidelijk bewijs zijn van een Bijbelse fout. Maar zijn ze dat ook? Niet als je begrijpt dat één week twee sabbatten kan hebben. En geloof het of niet, maar de details in Marcus en Lucas vertellen ons dat er twee sabbatten plaatsvonden tussen de kruisiging en de opstanding. De eerste was een speciale sabbat ter ere van de eerste dag van het Feest van Ongezuurde Broden (Numeri 28:18), en de tweede was de reguliere wekelijkse sabbat op zaterdag.

Tussen deze twee sabbatten vond een normale dag plaats. Dit betekent dat de vrouwen de specerijen voor de begrafenis kochten en klaarmaakten op een vrijdag (in dit geval de dag voor en na een sabbat). Dit begrijpen is de sleutel om te ontdekken hoe Jezus "het Teken van Jona" perfect vervulde.

Wat er waarschijnlijk gebeurde

Gebaseerd op deze aanwijzingen uit de Bijbel is dit de meest waarschijnlijke tijdlijn van wat er gebeurde:

Dinsdag/Woensdag - Pesach begon op een dinsdagavond bij zonsondergang. Kort daarna vierde Jezus het Laatste Avondmaal met Zijn discipelen. Later die nacht arresteerden religieuze leiders Jezus in de Hof van Getsemane en brachten Hem voor de hogepriester Kajafas. In de ochtend gaf Pilatus het bevel om Jezus te kruisigen. Dit gebeurde op woensdagmiddag (Johannes 19:14), wat nog steeds Pesach was. Toen de zonsondergang naderde, vroegen de Joodse leiders Pilatus om de dood van de gekruisigden te bespoedigen. Ze wilden niet dat de lichamen op de kruizen bleven liggen omdat de volgende dag een speciale sabbat was (Johannes 19:31). Net voor zonsondergang op woensdag namen Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van Jezus en legden het in het graf (Johannes 19:38-42).

Woensdag/Donderdag - De eerste dag van het Feest van Ongezuurde Broden begon op woensdagavond bij zonsondergang. Dit was een speciale sabbat en de vrouwen (Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en Salome) rustten voordat ze grafkruiden voor het lichaam van Jezus kochten en klaarmaakten (Marcus 16:1). Deze speciale Sabbat markeerde de eerste nacht en de eerste dag van Jezus in het graf.

Donderdag/Vrijdag - Ergens tussen zonsondergang op donderdag en zonsondergang op vrijdag kochten en bereidden de vrouwen de specerijen voor de begrafenis van Jezus. Bij zonsondergang begon de wekelijkse Sabbat en rustten zij opnieuw (Lucas 23:56). Deze dag van het voorbereiden van de specerijen voor de begrafenis markeerde de tweede nacht en dag van Jezus in het graf.

Vrijdag/Zaterdag - Van vrijdag bij zonsondergang tot zaterdag bij zonsondergang rustten de vrouwen omdat het de wekelijkse Sabbat was. Deze tweede Sabbat markeerde nacht drie en dag drie van Jezus in het graf.

Zaterdag/Zondag - Ergens tussen zonsondergang op zaterdag en zonsopgang op zondag vond de wederopstanding van Jezus plaats. Na drie nachten en drie dagen in het graf te hebben doorgebracht vervulde Jezus "het teken van Jona" (Matteüs 12:40) en Zijn belofte om na drie dagen weer op te staan (Johannes 2:19). We weten dat Jezus ergens voor zonsopgang op zondag opstond, omdat Maria Magdalena op zondagochtend naar het graf kwam "toen het nog donker was" (Johannes 20:1), en ze vond de steen van de ingang weggerold en het graf leeg (Lucas 24:3). Hier is een afbeelding voor diegenen die dat nuttig vinden:

( )Schema Pesach

Waarom is het belangrijk?

Dus waarom zou je er iets om geven? Immers, als je gelooft in de kruisiging en de opstanding, waarom zou het er dan toe doen wanneer deze precies plaatsvonden? Voor degenen die al geloven, zou het er toe moeten doen omdat het opnieuw de verbazingwekkende nauwkeurigheid van de Bijbel laat zien. Als wordt aangetoond dat de Bijbel fouten bevat, dan kan het niet het Woord van God zijn, zoals wij beweren. Om diezelfde reden betekent het alles voor hen die nog moeten geloven. Of Jezus is na drie dagen en drie nachten in het graf opgestaan zoals Hij beweerde, of Hij is niet opgestaan. Als Hij dat niet deed, is de Bijbel niet waar.

Gelukkig voor ons deed Hij dat wel! En daarmee vervulde Jezus wat er over Hem gezegd was in de wet en de profeten (Lucas 24:44). De timing van Zijn arrestatie, proces, kruisiging, dood en opstanding waren allemaal een goddelijke vervulling van de Schrift. En vervulde profetie verifieert de Bijbel als God's Heilige Woord. Hoewel mensen zich vaak vergissen in de vertaling of interpretatie van de Bijbel, is de Bijbel nooit fout. Je kunt volledig vertrouwen op de Bijbel als het heilige, foutloze Woord van God. En je kunt je vertrouwen op Jezus stellen. Als je dat doet, zegt de Bijbel dat je niet teleurgesteld zult worden (Romeinen 10:11).