www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Opname: Misschien wel het belangrijkste stuk profetie voor ons om te begrijpen

Door >David Jeremiah 28 februari 2024

()

De Opname is misschien wel het belangrijkste stuk profetie voor ons om te begrijpen, omdat het heel goedw invloed op ons persoonlijk kan hebben. Dit [artikel] zal je helpen te onderzoeken wat de Opname is, het bijbels te verdedigen en het persoonlijke en praktische belang ervan uit te leggen.

Wat is de Opname? De Opname is de bijbelse profetische gebeurtenis waarbij iedereen die zijn vertrouwen op Christus heeft gesteld, levend of overleden, plotseling van de aarde wordt weggenomen, samen met Christus in de lucht wordt opgenomen en naar de hemel wordt gebracht. Paulus beschrijft de Opname in 1 Tessalonicenzen 4:13-18:

1 Thessalonicenzen 4:13-18 KJV - "Maar ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt omtrent hen, die ontslapen, opdat gij niet treurt, gelijk anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zal ook God degenen, die in Jezus slapen, met Zich brengen. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die leven en blijven tot de komst des Heren, hen, die ontslapen, niet zullen verhinderen. Want de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel met een schreeuw, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God; en de doden in Christus zullen het eerst opstaan: Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Vertroost elkaar daarom met deze woorden."

De betekenis van de "opname"

De Opname is afgeleid van de Latijnse vertaling van 1 Tessalonicenzen 4:17, die het Griekse harpazo (inhalen of wegvoeren) vertaalt als rapiemur van het Latijnse rapio. Het Griekse harpazo komt veertien keer voor in het Nieuwe Testament met vier variaties van betekenis, die elk bijdragen aan ons begrip van wat Paulus beschrijft in vers 17: "Dan zullen wij die leven en overblijven, samen met [de doden] worden opgenomen in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten."

Ten eerste kan harpazo "met geweld wegvoeren" betekenen. Christus zal Zijn macht gebruiken om levende en overleden gelovigen weg te voeren van de laatste vijand, de dood.

Ten tweede kan harpazo "gretig voor zich opeisen" betekenen. Christus kocht ons met Zijn bloed en Hij zal terugkeren om degenen die van Hem zijn op te eisen.

Ten derde kan harpazo "snel wegrukken" betekenen. De Opname zal plaatsvinden "in een oogwenk" (1 Korintiërs 15:52).

Ten vierde kan harpazo "redden van het gevaar van vernietiging" betekenen. Deze betekenis ondersteunt het idee dat de Opname de Kerk zal redden van de verschrikkingen van de zevenjarige Verdrukking.

Deze komende gebeurtenis is het eerste deel van de tweedelige terugkeer van Christus naar de aarde. Eerst zal Hij de Kerk uit de wereld verwijderen. Ten tweede zal Hij zeven jaar later Zijn Koninkrijk op aarde vestigen. Voor elke profetie in de Schrift over de eerste komst van Christus, zijn er acht over Zijn tweede komst. De 260 hoofdstukken van het Nieuwe Testament bevatten 318 verwijzingen naar de Tweede Komst van Christus.

De Opname is anders dan de Tweede Komst van Christus

Zal de Opname plaatsvinden bij de Tweede Komst van Christus? Het korte antwoord is: "Ja, maar....". De Opname zet de gebeurtenissen in de Eindtijd in gang die zal leiden naar de Wederkomst van Christus. De twee fasen, de Opname en de Wederkomst, zullen worden gescheiden door een zevenjarige Verdrukking op aarde. Het doel van de Opname is om de Zijnen van Christus te sparen voor de verschrikkingen van de Verdrukking volgens Openbaring 3:10.

De profeten zagen wat de Verdrukking lijkt te zijn - "de tijd van Jakobs benauwdheid" (Jeremia 30:7) - niet de Opname. Maar dat is niet verwonderlijk; zij maakten geen duidelijk onderscheid tussen de Eerste en Tweede Opkomst van Christus. De profeten "onderzochten en doorzochten zorgvuldig" (1 Petrus 1:10-11), maar zij zagen meer het grote geheel dan de details. En ze zagen de Gemeente helemaal niet, want daar heeft de Opname invloed op. De profeten zagen de toekomst zoals ze opeenvolgende bergtoppen door een telelens zagen. Ze zagen de pieken (gebeurtenissen), maar niet de afstand die ze van elkaar scheidt.

Drie passages in het Nieuwe Testament vertellen ons over de Opname: Johannes 14:1-3; 1 Korintiërs 15:50-57; 1 Tessalonicenzen 4:13-18. De woorden van Paulus in 1 Tessalonicenzen zijn het meest compleet en vormen de basis voor deze discussie.

Ten eerste moeten we opmerken dat Paulus zijn begrip van de Opname kreeg door een speciale openbaring van God - hij noemde het een "mysterie" in 1 Korintiërs 15:51, wat een niet eerder geopenbaarde waarheid betekent. De openbaring was "door het woord van de Heer" (1 Tessalonicenzen 4:15).

Ten tweede deelde Paulus deze openbaring om tegemoet te komen aan een praktische zorg van de christenen in Thessalonica. Zij waren bezorgd over het lot van Christenen die stierven vóór de Tweede Komst van Christus (1 Tessalonicenzen 4:13-18) en over de timing van de Opname - of deze al had plaatsgevonden (2 Tessalonicenzen 2:1-2).

Drie redenen waarom de Opname vandaag zou kunnen plaatsvinden

Reden 1: De Opname is een gebeurtenis zonder tekenen.

In tegenstelling tot de wederkomst, zullen er geen tekenen voorafgaan aan de Opname. Dit wordt de doctrine van de directheid genoemd - dat wil zeggen dat de Opname op handen is; het kan elk moment gebeuren. Specifiek gezegd hoeft er niets in Gods profetische programma plaats te vinden als voorwaarde voor de Opname. Er kunnen dingen gebeuren, maar er hoeft niets te gebeuren. Dat betekent dat we niet weten wanneer het zou kunnen gebeuren. Het kan vandaag zijn of over jaren.

Zonder enige waarschuwing zal Jezus Christus terugkeren om Zijn heiligen op te halen en naar de hemel te brengen. Christenen moeten voorbereid leven, klaar om hun Verlosser op elk moment te ontmoeten.

Reden 2: De Opname is een verrassingsgebeurtenis.

Hoewel velen door de jaren heen de datum van de Opname en Jezus' Tweede Komst hebben voorspeld, moeten Jezus' woorden in Matteüs 24:36-39 letterlijk worden genomen: Niemand, ook Jezus en de engelen niet, weet de tijd van Zijn wederkomst. Alleen God de Vader weet dat. Omdat we niet weten wanneer Jezus voor Zijn Gemeente zal komen, moeten we er altijd klaar voor zijn.

Reden 3: De Opname is een plotselinge gebeurtenis.

Paulus schreef dat de Opname "in een oogwenk" zal plaatsvinden (1 Korintiërs 15:52). "Knipperen" verwijst waarschijnlijk naar de tijd die het licht nodig heeft om met een snelheid van 186.000 mijl per seconde op het netvlies van iemands oog gereflecteerd te worden. In minder dan een nanoseconde zal de Heer gelovigen tot Zich roepen!

1 Tessalonicenzen 4:16 zegt: "Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een schreeuw, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God." Dit zijn niet drie verschillende geluiden, maar één geluid dat op drie verschillende manieren wordt beschreven.

Dit geluid zal klinken als een schreeuw, met gezag als de stem van een aartsengel. Het zal ook klinken als het geblaas van een bazuin in zijn volume en helderheid. En het geluid zal alleen gehoord worden door hen die Christus als Verlosser hebben vertrouwd. Jezus schreeuwde: "Lazarus, kom tevoorschijn!" in Johannes 11:43. Zijn schreeuw van "Kom tevoorschijn!" bij de Opname zal geen enkel individu bij naam noemen, maar zal gehoord worden door elke gelovige in elk graf over de hele wereld.

Op het moment van de Opname zullen Gods mensen uit elk tijdperk - de discipelen, de martelaren door de eeuwen heen, jouw godvruchtige voorouders en nog veel meer - uit hun graven opstaan.

De Opname betreft alleen christenen

Elk van de drie grote passages die over de Opname leren, geven aan dat er alleen gelovigen bij betrokken zijn (inclusief onschuldige kinderen die te jong zijn om te geloven). Iedereen die niet op Jezus vertrouwt als hun Heer en Verlosser zal niet worden opgenomen in de aanwezigheid van de Heer en zal worden achtergelaten om de verschrikkingen van de Verdrukking te ondergaan.

Jezus' woorden in Johannes 14:1-3 werden gesproken tot Zijn discipelen - mannen die duidelijk gelovig waren. Hij verzekerde hen dat Hij een plaats voor hen zou bereiden in het huis van Zijn Vader; zij waren leden van de familie van het geloof op dezelfde manier als christenen dat vandaag de dag zijn. "Ik zal wederkomen en u tot Mij nemen" (vers 3) beschrijft wat wij de Opname noemen - de vereniging van Jezus Christus met zijn trouwe volgelingen.

In 1 Korintiërs 15 sprak Paulus over "degenen die van Christus zijn bij zijn komst" (vers 23). Vers 1 vertelt ons dat de passage was geschreven aan "broeders", en vers 58 besluit de passage door te spreken over overvloedig zijn in het werk van de Heer, een duidelijke verwijzing naar christelijke gelovigen.

In 1 Tessalonicenzen 4:13-18 verwijst Paulus naar gelovigen als "broeders" (vers 13), als degenen die "geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan" (vers 14), en als de "doden in Christus" (vers 16).

Deze passages zijn duidelijk: de Opname is beperkt tot gelovigen. Alleen volgelingen van Christus zullen naar de hemel worden opgenomen wanneer Hij terugkeert.

Drie manieren waarop de Opname ons leven vandaag de dag kan beïnvloeden

De Opname kan ons leven veranderen; het is een bron van persoonlijke troost en hoop. Paulus schreef erover aan de Tessalonicenzen om hun zorgen over hun overleden geliefden te verlichten. De dood is niet definitief. De opstanding van gelovigen die gestorven zijn zal de gevolgen van de dood ongedaan maken. Iedereen die geliefden heeft verloren aan de angel van de dood kan getroost worden in de wetenschap dat hij of zij hen zal terugzien. Maar het is ook een bron van kracht. Jezus beloofde Zijn discipelen, in de nacht dat Hij werd gearresteerd, dat Hij voor hen terug zou komen (Johannes 14:1-3).

Het is geen wonder dat Paulus tegen de Tessalonicenzen zei dat ze zich moesten troosten met de waarheid over de Opname (1 Tessalonicenzen 4:18). De Opname kan ons leven nu op drie manieren beïnvloeden, terwijl we wachten tot het gebeurt.

We kunnen vol verwachting leven.

De brief van Paulus aan Titus verwoordt hoe de verwachting van de Opname ons leven zou moeten beïnvloeden:

Titus 2:11-14 KJV - "Want de genade Gods, die zaligheid brengt, is aan alle mensen verschenen, ons lerende, dat wij, goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verloochenende, nuchter, rechtvaardig en godvruchtig moeten leven in deze tegenwoordige wereld; uitziende naar die gezegende hoop, en de heerlijke verschijning van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid, en reine".

We kunnen leven met toewijding.

Ik heb gehoord dat Robert Murray M'Cheyne, een briljante jonge Schotse prediker die in 1843 op 29-jarige leeftijd stierf, een horloge droeg met de woorden "The Night Cometh" erin gegraveerd. Elke keer dat hij op zijn horloge keek, werd hij eraan herinnerd dat de tijd voortschrijdt. We zullen niet altijd tijd hebben om zielen voor Christus te winnen of om ons eigen leven aan Zijn dienst toe te wijden. De apostel Johannes vermaande zijn lezers "zich niet te schamen voor Hem bij Zijn komst" (1 Johannes 2:28). De op handen zijnde terugkeer van Jezus voor Zijn Kerk is de grootste stimulans in het leven om een toegewijd leven te leiden.

We kunnen voorbereid leven.

Jezus waarschuwde dat Hij "snel komt" (Openbaring 22:12). Dat betekent dat we elke dag moeten leven alsof Hij die dag zou komen. Maar zullen we er klaar voor zijn? Zullen we Hem met hart en handen dienen op het moment dat we Hem van aangezicht tot aangezicht zien? Nog belangrijker, hebben we onszelf door geloof aan Christus toegewijd, zodat we er zeker van zijn dat we deel uitmaken van Zijn Gemeente die bij de Opname in Zijn aanwezigheid wordt geroepen? Wanneer de Opname plaatsvindt, zal er geen gelegenheid zijn om te beslissen. Zorg ervoor dat je "Ja" hebt gezegd tegen Christus, zodat je voorbereid bent om je te verheugen bij Zijn verschijning.

David Jeremiah is een auteur, de oprichter en presentator van Turning Point for God en de senior pastor van Shadow Mountain Community Church.

Bron: The Rapture: Perhaps The Most Important Piece Of Prophecy For Us To Understand - Harbingers Daily