www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het moderne Israël: Is het bijbels om een 'christelijke zionist' te zijn?

Door Mark Hitchcock - 10 februari 2024

()

Het woord "zionist" is geen nieuwe term. Wat wel nieuw is, is de manier waarop de term tegenwoordig door de vijanden van Israël wordt gebruikt om antisemitisme te rechtvaardigen.

In plaats van dat Iran zegt dat ze tegen Israël zijn of tegen de Joden, gebruiken ze het woord "zionist", d.w.z. "Iran is tegen het zionistische regime." Dit wordt door hen vaak gebruikt om hun antisemitisme te camoufleren. Antizionistisch zijn en zionisten haten is gewoon een nieuw woord voor een oude haat.

Wat is zionisme en waar komt het vandaan?

Het idee dat je een zionist bent, is dat je het idee bevordert, of aanhangt, dat Israël recht heeft op een nationaal thuisland. Zionistische bewegingen hebben in de loop van de kerkgeschiedenis bestaan, maar de moderne zionistische beweging kreeg veel aanhang in de late jaren 1800 met Theodore Herzl. Als je vandaag de dag naar Israël gaat, zul je zijn naam overal tegenkomen.

Waar komt het woord "Zion" vandaan? Zion is een van de heuvels of bergen in Jeruzalem. Er zijn verschillende bergen en kleine heuvels die het land rond de stad Jeruzalem vormen. De berg Sion ligt op de plek waar nu de stad van David ligt, net ten zuiden van de Tempelberg. Je kunt hem daar zien liggen vanaf de Olijfberg.

"Zion" wordt in de Bijbel vaak gebruikt als synoniem voor Jeruzalem of zelfs voor de natie als geheel.

Wat is Christelijk Zionisme?

De term "Christelijk Zionist" ontstond in het midden van de 20e eeuw. Daarvoor, 70-80 jaar geleden, stond het bekend als "Christelijk Restaurationisme" en dat was al zo sinds de 16e eeuw in Engeland. Dit waren groepen mensen die geloofden dat het Joodse volk recht had op herstel van hun oude thuisland.

Natuurlijk was 1948 een kritieke tijd voor Zionisten, en zeker voor Christelijke Zionisten die geloven dat de heroprichting van Israël een vervulling was van Bijbelprofetie en een superteken van de Eindtijd.

Als christelijke zionist:

  • Ik geloof dat Israël en het Joodse volk recht hebben op hun oude thuisland in het Midden-Oosten.

  • Ik geloof dat Israël een toekomst heeft in Gods plan en dat God een toekomst heeft voor Israël.

  • Ik geloof dat 1948 een vervulling van Bijbelprofetie was, die de weg bereidde voor wat nog komen gaat.

Christen-zionist zijn betekent niet dat we alles wat Israël doet blindelings goedkeuren, maar het betekent wel dat we geloven dat Israël recht heeft op een veilig thuisland en om in dat thuisland te leven dat God hun heeft gegeven.

Mijn geloof en standpunt als christelijke zionist is gebaseerd op de Bijbel. Voornamelijk op een verbond dat God 4000 jaar geleden sloot met Abraham en zijn nakomelingen. Dit verbond dat God met Abraham sloot staat bekend als het "Abrahamitische Verbond".

Wat is het Abrahamitische verbond?

In Genesis, hoofdstuk 12, geeft God Abram een belofte: "De Heer zeide tot Abram: Trek weg uit uw land, uit uw verwanten en uit uws vaders huis, naar een land, dat Ik u wijzen zal; en Ik zal u tot een groot volk maken, en Ik zal u zegenen en uw naam groot maken; en gij zult tot een zegen zijn" (Genesis 12:1-2).

Denk eens na, dat is een individuele belofte die God aan Abraham gaf om zijn naam groot te maken. Het wordt gevolgd door een collectieve belofte of een nationale belofte. God zegt: "En ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt...". Dit is een belofte, eigenlijk een dreigement dat God geeft, dat degenen die Abraham en zijn nakomelingen zullen zegenen, maar degene die hen vervloekt moet God vervloeken.

Merk op dat God tegen Abraham zegt: ga weg uit je land, verlaat het huis van je vader en ga weg van je familie. Wanneer Abraham Ur van de Chaldeeën verlaat, in de buurt van Babylon, voldoet hij aan de eerste voorwaarde. Hij verliet zijn land en ging naar een land dat God hem zou laten zien en dat hij nog nooit eerder had gezien.

Hij pauzeert even in het gebied van Haran, ten noorden van Israël, en neemt zijn vader en al zijn familieleden met zich mee - wat niet voldoet aan wat God heeft gezegd. Als hij in Haran aankomt, sterft zijn vader Terah. Abram verlaat dan het huis van zijn vader, maar neemt toch zijn familielid Lot mee om het land in te trekken.

Uiteindelijk gaan ze uit elkaar vanwege een conflict tussen Lot en Abrams herder. Op dat moment had Abram aan alle drie de punten voldaan: hij liet zijn land, zijn vader en zijn familie achter.

In hoofdstuk 13:14-18, "nadat Lot zich van hem had afgescheiden", komt God naar Abram en zegt: "...Hef nu uw ogen op en kijk van de plaats waar gij zijt naar het noorden, en naar het zuiden, en naar het oosten en naar het westen: Want al het land dat gij ziet, dat zal ik u geven en uw zaad in eeuwigheid. En Ik zal uw zaad maken als het stof der aarde; zo iemand het stof der aarde tellen kan, zo zal ook uw zaad geteld worden. Sta op, doorkruis het land in de lengte en in de breedte, want Ik zal het u geven. Toen sloeg Abram zijn tent op en ging wonen in de vlakte van Mamre, die in Hebron is, en hij bouwde daar een altaar voor de Heer."

Nadat Abraham deze punten heeft vervuld, belooft God hem land te geven zo ver als hij in elke richting kan zien. Dat land zou voor altijd aan hem gegeven worden.

In Genesis 15 gedenkt God wat Hij beloofd heeft en sluit Hij een bloedverbond met Abram. God komt naar Abram en draagt hem op om een vaars, een geit en een ram te nemen en deze doormidden te snijden, waarbij hij één van de karkassen aan de ene kant en een ander karkas aan de andere kant moet gooien, zodat er een weg tussen beide ontstaat.

Het woord "verbond" betekent "snijden". Wanneer een verbond werd doorgesneden, liepen beide partijen tussen de stukken van die dode dieren om te laten zien dat als ze hun woord en wat ze beloofden zouden schenden, ze als die dieren zouden kunnen zijn. Met andere woorden, ze beloofden hun leven.

Abram legt deze dieren daar neer en valt in slaap. Als hij wakker wordt, ziet hij een rokende oven en een vlammende fakkel. Het is een theofanie - een zichtbare verschijning van God. Hij ziet deze rokende oven en vlammende fakkel tussen de karkassen van die dieren lopen. Abram loopt er nooit tussendoor. Niets was afhankelijk van Abraham. Alles hing af van God. Dit verbond is een eenzijdig en eeuwig verbond. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden.

God belooft Abraham drie belangrijke dingen in dit verbond: grond, zaad en verlossing:

  • Hij belooft hem een zaad/afstammelingen.

  • Hij belooft hem grond/land

  • Hij belooft verlossing door degene die uiteindelijk door Abrahams lijn zal komen: de Messias die verlossing brengt.

Van de rivieren naar de zee?

In hoofdstuk 15:18 belooft God aan Abraham een specifiek land dat Hij aan Zijn volk zal geven: "Tezelfdertijd sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier Egypte tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat."

Ze hebben dit gebied niet altijd bezet. Er is een verschil tussen eigendom en bezetting. Het is zelfs zo dat God zelf hen bij verschillende gelegenheden uit het land heeft gezet, maar zij zijn er wel de bezitters ervan.

Als mensen de vraag stellen: "Wie mag het land bezitten?" dan is het antwoord: de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob.

Het land dat God beloofde is "van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat". Welnu, de "rivier van Egypte" is niet de rivier de Nijl, want als dat zo was, dan zouden de kinderen van Israël al in het Beloofde Land zijn geweest voordat ze Egypte ooit hadden verlaten. De Nijl is een bijzondere rivier die naar het noorden stroomt. Boven in de delta van de Nijl zijn er verschillende takken van de Nijl. De meest oostelijke tak stond bekend als de rivier van Egypte. Deze loopt eigenlijk langs de lijn van het moderne Suezkanaal.

God beloofde dus dat van waar nu het Suezkanaal is, helemaal tot aan de rivier de Eufraat, dit het land zou zijn dat voor altijd aan Abraham en zijn nakomelingen gegeven zou worden. Dat omvat het huidige Israël, wat nu de "Westelijke Jordaanoever" wordt genoemd, de Gazastrook, het grootste deel van het huidige Libanon, een vrij groot deel van het huidige Syrië (bijna tot aan de stad Damascus) en zelfs een klein deel van het huidige Irak.

Welnu, het Joodse volk heeft nooit al dat land bewoond en onder controle gehad - op geen enkel moment in hun geschiedenis - maar God belooft dat Hij het aan hen zal geven. Ik geloof dat het in het komende millennium koninkrijk zal zijn wanneer God deze belofte met betrekking tot dit hele land zal vervullen.

In de tussentijd geloof ik als christelijke zionist dat het Joodse volk recht heeft op een thuisland, dat ze deel uitmaken van Gods profetische programma en dat 1948 een belangrijke gebeurtenis was.

Wat we later zien, als je verder leest in Genesis, is dat God deze belofte herhaalt aan Abrahams zoon Isaak, vervolgens aan Isaaks zoon Jakob en hun nakomelingen, de 12 stammen van Israël.

Isaak, niet Ismaël. Jakob, niet Esau.

In het eerste hoofdstuk van Jozua, als hij het land binnenkomt om het in te nemen, zegt God: "Elke plaats waar uw voetzool zal komen, die heb ik u gegeven, zoals ik Mozes heb gezegd. Van de woestijn en deze Libanon tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het hele land van de Hethieten en tot aan de grote zee [dat is de Middellandse Zee] tot aan de ondergang van de zon, zal uw kust zijn"(Jozua 1:3-4).

We horen vandaag de dag vaak "van de rivier tot aan de zee". Deze verzen zeggen echter niet alleen van de rivier tot aan de zee, maar van de rivieren tot aan de zee. Dat is wat God aan het Joodse volk heeft beloofd. Ze zullen al dat land pas krijgen als Jezus terugkomt en dit verbond met Abraham vervult.

Een belofte-makende, belofte-houdende God

Ik geloof dat wij als christelijke zionisten willen dat het Joodse volk een land heeft waar ze veilig kunnen wonen. Velen beweren tegenwoordig dat het Joodse volk geen recht heeft op het land omdat het niet in Jezus gelooft. Vergeet niet dat toen God het land aan Abraham gaf, Hij dat deed voordat Abraham op Hem vertrouwde. Het was een genadig geschenk van God aan Abraham en zijn nakomelingen.

Gebaseerd op deze belofte zouden jij en ik Israël moeten steunen en voor Israël moeten bidden. Onze God is een God die beloften maakt en deze nakomt. Als God zijn belofte aan Abraham niet houdt, dan hebben wij geen hoop dat God zijn beloften aan ons zal houden.

God bracht het Joodse volk in 1948 terug naar hun land. Hij houdt Zijn belofte. Hij is trouw. Alle beloften van God zijn "ja" en "amen" in Jezus Christus.

De volgende belofte op Gods profetische programma die vervuld moet worden is de opname - en die zal vervuld worden op Gods tijd.

Mark Hitchcock is auteur, universitair hoofddocent aan Dallas Theological Seminary, hoofdpredikant van Faith Bible Church in Oklahoma en presentator van het wekelijkse programma "Marking The End Times".

Bron: Modern Israel: Is It Biblical To Be A 'Christian Zionist'? - Harbingers Daily