www.wimjongman.nl

(homepagina)


De hedendaagse leveranciers van angst en valse vrede

Door Jonathan Brentner 19 februari 2024

( )

(Photo: CommonSpace Images)

Een realistische blik op onze wereld is genoeg om veel ongerustheid te veroorzaken. De wijdverspreide boosaardigheid, het geweld, de corruptie bij de overheid en de voortdurende geruchten over WO III en/of terroristische aanvallen doen vaak de alarmbellen rinkelen over ons toekomstige welzijn. Ik schrijf als iemand die niet immuun is voor paniek die voortkomt uit het leven te midden van de vele bedreigingen voor ons levensonderhoud en onze veiligheid.

Waar gaan we heen als de gevaren van dit leven woede in ons opwekken of ervoor zorgen dat we ons in onszelf terugtrekken uit angst voor wat er hierna zou kunnen gebeuren?

De meest populaire reactie vandaag de dag is om te vallen voor de illusie dat alles goed zal komen in de toekomst. De lokroep van oplossingen die een toevlucht bieden buiten de armen van Jezus is sterk; we moeten ons bewust zijn van hun aantrekkingskracht zodat we onze hoop er niet op vestigen.

Waterekken die geen water bevatten

Tijdens een recent interview vroeg David Fiorarzo me hoe degenen die de beloften van Bijbelprofetie verwerpen om kunnen gaan met de verschrikkingen van vandaag. Ik gaf één suggestie, maar toen ik verder nadacht over zijn vraag, leidden de woorden van Jeremia 2:12-13 tot andere mogelijke antwoorden. Hieronder staan de woorden van deze passage die zowel spreken tot hen die in Christus zijn als tot hen die hun hoop niet op Hem hebben gevestigd:

Jeremia 2:12-13 KJV - "Weest verbaasd, o gij hemelen, hierover, en weest vreselijk bevreesd, weest zeer verlaten, zegt de Here. Want mijn volk heeft twee kwaden begaan: zij hebben Mij verlaten, de fontein van levende wateren, en zij hebben voor hen cisternen uitgehouwen, gebroken cisternen, die geen water kunnen bevatten."

Hieronder staan verschillende "gebroken waterbekken" die alleen de schijn van verlichting geven in onze angstzaaiende wereld.

1. De reguliere media

De reguliere media, waaronder CNN, ABC, CBS en MSNBC, creëert in de eerste plaats angst. Deze nieuwszenders creëren paniek door middel van valse verhalen over zaken als klimaatverandering of pandemieën om mensen naar hun lege remedies te leiden die geen blijvende verlichting bieden en vaak meer woede en angst opwekken.

De woorden van Spreuken 13:20 vatten het verschil treffend samen tussen het kijken naar de ellende van vandaag door de lens van Bijbelse profetie versus het vertrouwen op wat de mainstream media bieden: "Wie met de wijzen wandelt, wordt wijs, maar wie met de dwazen wandelt, zal schade lijden."

Het grondwoord voor "metgezel" geeft in het origineel het idee van schapen die in een weide grazen. Degenen die "grazen" op het perspectief van de wereld dat wordt aangeboden door de mainstream media zullen zeker "schade lijden" omdat het altijd leidt tot een afwijzing van bijbelse wijsheid.

2. Gaslighting (psychische misleiding)

De reguliere media bevorderen het welig tierende bedrog door valse beweringen te herhalen en te onderbouwen. Het is gaslighting, de herhaalde bevestiging van leugens die in tegenspraak zijn met wat we zien en horen. In de afgelopen weken heb ik de volgende beweringen allemaal gelezen of gehoord alsof het vaststaande feiten waren:

  1. President Biden heeft een perfect geheugen. (Ja, ik las dit onlangs op sociale media.)

  2. De regering Biden heeft het schuldniveau van de VS verlaagd.

  3. De COVID-injecties zijn volkomen veilig en effectief.

  4. Illegale immigratie aan de zuidelijke grens van Amerika is volledig onder controle.

  5. Illegale immigratie is volledig uit de hand gelopen en vormt dus een ernstige bedreiging voor onze veiligheid, alleen omdat de vorige president dit probleem niet heeft aangepakt.

Het maakt niet uit dat zulke beweringen in tegenspraak zijn met de werkelijkheid, of zelfs met elkaar, mensen accepteren ze als waarheid omdat ze herhaaldelijk dezelfde leugens horen op de mainstream nieuwszenders. Deze leveranciers van het kwaad weten dat als ze een leugen maar vaak genoeg herhalen, velen hem blindelings als de waarheid zullen accepteren.

3. Samenzweringstheorieën

Hoe zit het met degenen onder ons die wijzen op de geldige bedreigingen voor ons toekomstige welzijn? Oh, volgens degenen die de bedreigingen willen negeren, ontbreekt het ons aan enig verband met de echte wereld. Zij die water zoeken in de gebroken waterbekken van vandaag beschouwen onze waarschuwingen als "samenzweringstheorieën."

Helaas sluiten veel christenen ook hun oren voor diegenen onder ons die een verband leggen tussen de wereld van vandaag en Bijbelprofetieën. "Wat we vandaag de dag zien zijn geen tekenen van de laatste dagen," zeggen ze, "maar eerder de producten van samenzweringstheoretici die beginnen met wat ze lezen of horen in het nieuws en dan de Schrift verdraaien om het daarmee in overeenstemming te brengen."

4. Hulp is zeker niet onderweg

In het verleden heb ik te veel mijn hoop gevestigd op politieke oplossingen. Uiteindelijk ontdekte ik de zinloosheid van het denken dat politici het huidige pad van corruptie, kwaad en geweld in mijn land kunnen keren. Dat kunnen ze niet.

Ik zeg niet dat wij als gelovigen deze arena helemaal moeten verlaten, maar wel dat we de zinloosheid moeten inzien van de hoop dat het winnen van verkiezingen de gevaren van onze tijd zal wegnemen en de koers van onze natie zal omkeren. Ik weet uit ervaring dat zo'n pad tot grote teleurstellingen leidt.

Voormalig president George W. Bush stelde zich kandidaat voor het hoge ambt met de campagneslogan "Hulp is onderweg". Maar als satire van Ronald Reagan ligt het echter veel dichter bij de waarheid: "De meest angstaanjagende woorden in de Engelse taal zijn: 'Ik ben van de overheid en ik ben hier om te helpen'."

5. Moderne leveranciers van een valse vrede

Het populairste mechanisme onder christenen is tegenwoordig het vertrouwen op de kerk in plaats van op de Here Jezus voor bevrijding van het kwaad van deze tijd.

De onderstaande woorden, afkomstig uit het lied "Amen (Simple Gospel)" van Kari Jobes, zijn een voorbeeld van dit misplaatste vertrouwen en niet alleen dat, ze onteren ook de Naam van onze Verlosser:

De kerk zal opstaan

Met kracht en liefde

Onze steden zullen kennen

De glorie van God

De toekomst is helder

Er is niets te vrezen

Opwekking is nu

Het Koninkrijk is hier.

De huidige populariteit van het toevlucht zoeken binnen de muren van onze kerken is het gevolg van voorgangers die deze illusie van veiligheid tegen de kwalen van onze tijd promoten. Ze prediken vrede in een tijd waarin die zeker niet bestaat.

Als reactie op de waarschuwingen van Jeremia en Ezechiël over Gods oordeel over het oude Juda, verkondigden degenen die in die tijd belast waren met de geestelijke zorg voor het volk "vrede, vrede, terwijl er geen vrede is" (Jeremia 6:14 en ook Ezechiël 13:10).

Ik geloof dat de boodschap van de Heer aan veel pastors vandaag de dag een afspiegeling zou zijn van de berisping die Hij lang geleden via Zijn profeten tot de geestelijke herders in het oude Juda sprak. Net als de mythische zandman sussen ze mensen in slaap met fantasievolle dromen over een toekomst vol vrede zonder de spoedige tussenkomst van de Heer in onze wereld.

De naam van de Heer

Er is een veilige plaats te midden van de verschrikkingen van vandaag. De woorden Spreuken 18:10 zijn vandaag de dag heel erg op ons van toepassing:

Spreuken 18:10 KJV - "De naam van de Heer is een sterke toren; de rechtvaardige vlucht daarin en is veilig."

De "naam van de Heer" bestaat zowel uit de woorden van de Schrift die Hij ons heeft gegeven als uit Zijn inwonende aanwezigheid door de Heilige Geest in ons.

Als ik de aanval voel van de duivel die angst/bedreiging in mij wil inboezemen vanwege wat ik zie in de wereld van vandaag, dan ren ik naar de armen van Jezus. Ik doe dit door:

1. Mijn geest onder te dompelen in passages over de verschijning van Jezus

Ik voel de troost van de Heer als ik mijn denkgeest onderdompel in bijbelteksten die spreken over Zijn aanstaande verschijning en de heerlijkheid die ons in de eeuwigheid ten deel zal vallen. Hoewel ik de passages 1 Korintiërs 15:47-58, 1 Johannes 3:1-3, Filippenzen 3:20-21, Kolossenzen 3:1-4 en 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 misschien al honderden keren heb gelezen, bemoedigt het opnieuw lezen ervan mijn hart nog steeds.

Jezus heeft door de Heilige Geest de woorden van dergelijke passages geïnspireerd om onze angsten te verlichten en onze harten te bemoedigen (1 Tessalonicenzen 4:13; 5:11).

Wees alsjeblieft niet bang voor de rust die je ervaart als je je verdiept in Schriftpassages die spreken over de vreugde en heerlijkheid die je in de eeuwigheid te wachten staat.

2. Vandaag beschouwen als bijbelse tijden

Ik hoorde de woorden "We leven in Bijbelse tijden" voor het eerst toen ik naar een interview met Dr. David Reagan luisterde. Het herinneren van deze waarheid brengt me altijd terug weg van de onnodige angst. De Bijbel zei dat de wereld er in de laatste dagen zo uit zou zien.

Deze waarheid herinnert me eraan dat God de geschiedenis soeverein blijft beheersen en schreeuwt me ook toe dat Jezus' verschijning om me naar huis te brengen zo dichtbij is.

De boodschap van Bijbelprofetie verzekert ons dat Degene die lang geleden zo nauwkeurig de toekomst aan profeten openbaarde (Jesaja 46:8-13), meer dan in staat is om Zijn beloften aan ons vandaag na te komen.

3. De zekerheid van Gods oordeel erkennen

Als de duisternis van vandaag mijn ziel dreigt te overweldigen, trek ik me vaak terug in de woorden van Psalmen 37 en 94. Het heeft iets om de zekerheid van God's oordeel te zien. Er is iets in het zien van de zekerheid van het toekomstige oordeel van de Heer over wijdverspreid kwaad, zoals waar we nu getuige van zijn, dat me in staat stelt om te gaan met wat ik zie.

Ja, de schurken van onze tijd lijken vrij om moord, wetteloosheid, bedrog en geweld te plegen zonder dat iemand hen ter verantwoording roept. De meesten zullen nooit een gevangeniscel zien, wat ze ook doen. Maar de Heer zal hen voor het gerecht brengen en dat zal veel erger zijn dan een gevangenisstraf.

4. Werp al mijn zorgen op de Heer

Het afgelopen jaar heb ik 1 Petrus 5:1-11 vaker gelezen dan ik me kan herinneren. Ik heb ontdekt dat al mijn "zorgen" op Degene werpen die voor mij zorgt, een zoete opluchting voor mijn ziel brengt. Of het nu de angst is die ik voel door actuele gebeurtenissen, zeurende zorgen of het omgaan met mensen die zich vurig verzetten tegen mijn bediening, de visualisatie van het overgeven van al deze dingen aan de handen van de Heer brengt mijn hart altijd tot rust (vers 6-7).

Als jij op Jezus vertrouwt als jouw Verlosser, erken dan dat alleen Hij jouw toevluchtsoord is. Als de dreigingen en zorgen van deze wereld je overweldigen, ren dan naar Zijn liefdevolle armen en leg al je zorgen in de handen van Degene die zielsveel van je houdt. Zijn "naam" blijft de "sterke toren" van toevlucht in een wereld die gek is geworden.

Als je je vertrouwen in Jezus alleen voor het eeuwige leven nog niet hebt gesteld, lees dan alsjeblieft mijn artikel Jezus is de enige weg naar het eeuwige leven. Daarin leg ik uit hoe je kunt weten dat Jezus al je zonden heeft vergeven en dat je het eeuwige leven bezit en de zekere hoop hebt dat je bij Jezus' verschijning een onsterfelijk en onkreukbaar lichaam ontvangt (1 Korintiërs 15:48-54).

Wacht niet te lang; roep Jezus aan nu het nog kan! Morgen kan het te laat zijn om de dood en vernietiging te voorkomen die zeker over onze wereld komen.

Jonathan Brentner is een auteur, schrijver en bijbelleraar met een passie voor het bemoedigen van gelovigen met een gezond bijbels wereldbeeld en de nabijheid van Jezus' verschijning.

Bron: The Modern-Day Purveyors Of Fear And False Peace - Harbingers Daily