www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS DIT ONS KONINKRIJK?

10 januari 2024 door Jonathan Brentner

()

De bewering dat Jezus al aan het regeren is over de naties is tegenwoordig erg populair in kerken. De voorgangers prediken dat Jezus op dit moment de woorden van Psalmen zoals 2, 46, 96 en 110 aan het vervullen is.

In het licht van de verspreiding van dergelijke overtuigingen moeten we ons een aantal vragen stellen. Weerspiegelt wat we in onze wereld zien het karakter van wat we zouden verwachten van Jezus' heerschappij over de aarde? Is onze huidige ervaring van een koninkrijk het koninkrijk waarvan het Nieuwe Testament zegt dat we er erfgenamen van zijn? Ondersteunt de Schrift het wijdverspreide geloof dat Jezus de naties al heeft ontvangen als Zijn erfenis van de Vader, zoals Psalm 2:8 zegt dat zal gebeuren?

Doe dit alsjeblieft niet af als een theologische discussie zonder betekenis voor jou. De aard van Jezus' heerschappij over de naties heeft diepgaande implicaties voor ons. Is onze huidige ervaring het beloofde koninkrijk dat we volgens het Nieuwe Testament zullen erven? Of wacht de heerschappij van Jezus over de volken op aarde op een toekomstige vervulling?

Ik geloof dat we de bewering dat Jezus nu over de naties regeert kunnen weerleggen op basis van het antwoord op één kritische vraag:

Komt wat we op dit moment in onze wereld zien overeen met wat de Schrift ons vertelt over het karakter van de heerschappij van de Messias?

Nee, dat is zeer zeker niet het geval.

Voor ons als gelovigen is dit geweldig en vreugdevol nieuws; het betekent dat onze erfenis spectaculair en verbazingwekkend zal zijn.

Maar laten we eerst onderzoeken wat volgens de Bijbel de toekomstige heerschappij van Jezus zal kenmerken in vervulling van de Messiaanse Psalmen (d.w.z. 2 en vele andere).

JEZUS ZAL ALLE OORLOGEN BEËINDIGEN ALS HIJ REGEERT

Degenen die beweren dat Jezus nu over de naties regeert, vertellen ons impliciet dat Hij nu regeert over een wereld vol oorlogen, geweld en oneindige etnische strijd. Een dergelijk geloof is niet alleen in tegenspraak met wat de Bijbel zegt over het karakter van het rijk van de Heiland, maar onteert ook in niet geringe mate Zijn glorieuze Naam.

Psalm 46 vertelt ons dat wanneer Jezus over de naties regeert, er geen oorlogen meer zullen zijn op aarde. Psalm 46:9-10 onthult dat hoewel de naties tegen de Heer zullen "woeden" (v. 6), oorlogvoering in Zijn rijk niet zal bestaan:

Hij doet oorlogen ophouden tot aan het einde van de aarde;

Hij breekt de boog en verbrijzelt de speer;

Hij verbrandt de strijdwagens met vuur.

"Wees stil en weet dat Ik God ben.

Ik zal verheven worden onder de volken,

Ik zal verhoogd worden op aarde!"

Jesaja 2:4 benadrukt dat Jezus' heerschappij over de naties er één van absolute vrede zal zijn. Jezus is inderdaad de "Vredevorst" en dat zal Zijn komende koninkrijk kenmerken.

Wees er heel zeker van dat wanneer de regering rust op de "schouder" van het kind dat in Bethlehem geboren is (Jesaja 9:6), oorlogen en etnisch geweld zeer zeker zullen ophouden te bestaan op aarde.

JEZUS ZAL HEERSEN IN GERECHTIGHEID

In de afgelopen vijftig jaar zijn er wereldwijd meer dan een miljard kinderen vermoord via abortus. Sekshandel heeft een jaarlijks inkomen van 32 miljard dollar en wordt gepromoot door pedofielen die regeren in regeringen over de hele wereld, inclusief die van de VS. De explosie van wereldwijde steun voor de verachtelijke LGBQT+ agenda is veel groter dan ik me een decennium geleden ooit had kunnen voorstellen. Zij die een Palestijnse staat eisen vullen de straten van onze wereld met demonstraties van moorddadige en demonische haat tegen de Joden.

Hoe kunnen we, bij welk voorstellingsvermogen dan ook, zeggen dat we nu onder de rechtvaardige heerschappij van onze Verlosser leven? Zo'n suggestie is op zijn best absurd.

Hoe is het mogelijk dat Jezus over zulke verachtelijke slechtheid regeert met een "ijzeren staf", zoals Psalm 2:9 ons vertelt dat Hij zal doen wanneer Hij de naties erft? Bezoedelt de suggestie hiervan niet het karakter van Jezus? Hoe zou een volkomen rechtvaardige Koning als Jezus kunnen toestaan dat zulke verachtelijke goddeloosheid en ongebreideld bloedvergieten binnen zijn domein floreren? Dat zou Hij niet doen en dat zal Hij ook niet doen als Hij werkelijk over de naties regeert!

Hier zijn een paar verzen die Jezus' heerschappij als rechtvaardig omschrijven

Zie, een koning zal heersen in gerechtigheid,

en vorsten zullen heersen in gerechtigheid. (Jesaja 32:1)


En zijn vreugde zal zijn in de vreze des Heren.

Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien,

of geschillen beslechten naar wat zijn oren horen,

maar met gerechtigheid zal hij rechtspreken over de armen,

en met billijkheid beslissen voor de zachtmoedigen der aarde;

en hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond,

en met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden.

Gerechtigheid zal de gordel van zijn middel zijn,

en trouw de gordel van zijn lendenen. (Jesaja 11:3-5, nadruk toegevoegd)

De huidige toestand van onze wereld komt op geen enkele manier overeen met de bijbelse beschrijvingen van Jezus' rechtvaardige heerschappij. De bewering dat Jezus nu de volledige omvang van Psalm 2 vervult is belachelijk, spreekt de woorden van de Schrift tegen en onteert onze Heiland zeer zeker.

GERECHTIGHEID ZAL ZEGEVIEREN IN DE WERELD WANNEER JEZUS REGEERT

Wanneer Jezus over de naties regeert, zal er gerechtigheid heersen over de hele planeet. In Jesaja 32:1 zegt de profeet dat "vorsten rechtvaardig zullen regeren" in de tijd dat Jezus koning is.

Jesaja 11:1-8 vertelt ons dat wanneer onze Heer over de naties van de aarde regeert, Hij zal optreden als een rechtvaardige rechter die alle zaken waarheidsgetrouw en "rechtvaardig" zal beslissen. De woorden van Jeremia 33:15 benadrukken de rechtvaardige heerschappij van de Heiland:

In die dagen en te dien tijde zal Ik een rechtvaardige tak doen opstaan voor David, en hij zal gerechtigheid en gerechtigheid brengen in het land.

De schreeuwen van onze wereld om gerechtigheid worden gehoord in de pijnkreten van ongeborenen, het zelfmoordverdriet van verhandelde kinderen en de verschrikkingen van genocide die op veel plaatsen in onze wereld plaatsvinden. Wees er heel zeker van dat onze Heer deze schreeuwen om gerechtigheid hoort en dat Hij op een dag gerechtigheid zal brengen door Zijn uitstorting van toorn over deze goddelozen (zie Openbaring hoofdstuk 6-18).

Tijdens Jezus' duizendjarige heerschappij over de aarde zal gerechtigheid zeker zegevieren.

DE GLORIE VAN JEZUS ZAL DE AARDE VULLEN

De Bijbel vertelt ons ook dat op een dag "de aarde zal worden gevuld met de kennis van de heerlijkheid van de Heer zoals de wateren de zee bedekken" (Habakkuk 2:14, zie ook Jesaja 11:9). Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat dit niet vandaag de dag is.

Hoewel we als gelovigen deelnemen aan het nieuwe verbond vanwege Jezus' offer voor ons, wacht het nog steeds op een grotere vervulling voor Israël. Let goed op de woorden van Jeremia 31:31-34:

"Zie, de dagen komen, verklaart de Heer, dat Ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen sloot op de dag dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te brengen, mijn verbond dat zij verbraken, hoewel Ik hun man was, verklaart de Heer. Want dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, spreekt de Heer: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en in hun hart schrijven. En Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En niet langer zal eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen met de woorden: 'Ken de Heer', want zij zullen Mij allen kennen, van de minste tot de grootste, spreekt de Heer. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en Ik zal hun zonde niet meer gedenken."

De Heer verklaart in Ezechiël 36:22-38 dat Hij door het toekomstige herstel van een koninkrijk aan Israël Zijn heiligheid aan de naties zal verklaren, zodat "zij zullen weten dat Ik de Heer ben".

Wanneer Jezus regeert, zal de hele wereld weten dat Hij God is. Sommigen zullen het niet leuk vinden en velen zullen in opstand komen aan het einde van Zijn heerschappij, maar iedereen op aarde zal Jezus' grote glorie en macht zien en erkennen.

HET FEIT DAT WIJ ERFGENAMEN ZIJN VAN HET KONINKRIJK VERZEKERT ONS VAN DE TOEKOMSTIGE REALITEIT ERVAN

Het Nieuwe Testament onthult dat wij ook een aandeel hebben in Jezus' heerschappij op de "troon van David", omdat wij erfgenamen zijn van Zijn koninkrijk (Romeinen 8:17; 1 Korintiërs 6:9-10; Efeziërs 1:11-14; Kolossenzen 1;12; Jakobus 2:5).

Dit verzekert ons van twee vitale realiteiten:

  1. Het is een toekomstige ervaring voor iedereen die de Heiland kent. Erfgenamen bezitten per definitie nog niet de volheid van hun erfenis.
  2. Normaal gesproken moet de dood plaatsvinden voordat de erfenis werkelijkheid wordt.

Hmmm, dat tweede punt klinkt niet als goed nieuws. Maar 1 Korintiërs 15:50-53 onthult dat het een zeer welkome waarheid voor ons is!

Ik zeg u dit, broeders: vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven, noch kan het vergankelijke het onvergankelijke beërven. Ziet! Ik vertel jullie een mysterie. We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal veranderd worden, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen worden veranderd. Want dit vergankelijke lichaam moet het onvergankelijke aandoen en dit sterfelijke lichaam moet de onsterfelijkheid aandoen.

Paulus zegt dat we in onze huidige vorm, met lichamen volgens het patroon van Adam, geen deel kunnen hebben aan Gods toekomstige koninkrijk (zie 1 Korintiërs 15:47-50). Het is onmogelijk; we kunnen het koninkrijk niet beërven in onze huidige sterfelijke toestand.

Maar de over-the-top vreugdevolle realiteit is dat wanneer Jezus voor ons komt, Hij ons geschikt zal maken voor Zijn koninkrijk door ons lichamen te geven die precies op het Zijne lijken. Dit is het opwindende nieuws waar Paulus ook over schrijft in Filippenzen 3:20-21.

Kortom, wat het Nieuwe Testament beschrijft als onze erfenis van een koninkrijk zal zowel verbazingwekkend als vreugdevol zijn, ver voorbij alles wat we op aarde hebben meegemaakt. Laat niemand deze prachtige verwachting temperen door te zeggen dat de kerk het koninkrijk is en dat Jezus nu over de naties regeert.

Het nieuws voor ons is meer dan spectaculair. Door Paulus vertelt de Heer ons dat we onze erfenis zullen ervaren in onvergankelijke lichamen die nooit zullen verouderen, ziek worden of sterven (1 Korintiërs 15:50-55). We zullen duizend jaar met Jezus regeren en daarna voor altijd met onsterfelijke lichamen. Wauw!!!

Ik sluit af met woorden uit Jesaja 9:7 waar de profeet duidelijk de aard van de toekomstige heerschappij van de Christus onthult:

Aan de toename van zijn heerschappij en vrede

zal er geen einde zijn,

op de troon van David en over zijn koninkrijk,

om het te vestigen en te handhaven

met rechtvaardigheid en gerechtigheid

van nu aan tot in eeuwigheid.

De ijver van de Heer der heerscharen zal dit doen. (nadruk toegevoegd)


Dit is het koninkrijk waar we erfgenamen van zijn en voor altijd van zullen genieten.

Maranatha!

Bron: Is This Our Kingdom? — Jonathan Brentner