www.wimjongman.nl

(homepagina)


De ineenstorting van samenlevingen is in de eerste plaats het gevolg van het verwerpen van God

Door Christian Concern 11 juni 2024

()

Wat heeft het voor zin om voor onze natie te bidden?

We bidden omdat we weten dat naties slagen als ze zich aan God onderwerpen, en dat ze zichzelf te gronde richten als ze dat niet doen.

Een natie heeft niet in de eerste plaats een goed sociaal beleid nodig, noch een sterke economie, noch een gezond rechtssysteem. Zeker, deze dingen zijn allemaal ongelooflijk belangrijk - maar wat een natie op de eerste plaats nodig heeft is een hart dat zich aan God onderwerpt - want daaruit vloeit al het andere voort (Spreuken 4:23).

Het Grootste Gebod (Marcus 12:29-30) is om God lief te hebben met alles wat we hebben. En als je erover nadenkt, zijn deze ongelooflijk belangrijke dingen zoals goed beleid, sterke economieën en gezonde rechtssystemen toepassingen van het tweede grootste gebod: je naaste liefhebben.

Maar je kunt niet goed van je naaste houden als je niet eerst goed van God houdt, want God is het fundament voor al het goede dat ooit zal vloeien. Elk ander fundament zal altijd droog en gebroken eindigen.

Daarom moeten we bidden voor onze natie. We bidden dat onze natie en de leiders van onze natie God liefhebben en zich aan Hem onderwerpen, want dat biedt ons de enige hoop op een bloeiende samenleving.

Hier zijn een paar bijbelse voorbeelden die de voordelen laten zien van koninkrijken die Gods weg aanvaarden en de gevolgen van koninkrijken die Gods weg verwerpen.

God gehoorzamen in het Oude Testament

In het boek Jona zat de grote monarchale stad Ninevé vastgeroest in goddeloosheid en volgde ze Gods goede patroon niet - en daarom waren ze voorbestemd voor Gods oordeel. Maar toen de Ninevieten op de waarschuwing van Jona reageerden door zich van hun goddeloosheid af te keren en in God te geloven, zegt Jona 3:10: "En God zag hun werken, dat zij zich van hun boze weg afwendden; en God had berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen; en Hij deed het niet."

God ongehoorzaam zijn in het Oude Testament

GotQuestions legt uit: "Veel naties uit de oudheid bestaan nu niet meer, omdat ze Gods oordeel over zichzelf hebben gebracht vanwege hun zonde. Edom (Jeremia 49:17-22), Assyrië (Zefanja 2:13-15), Sodom (Genesis 18:20) en Babylon (Jeremia 51) werden volgens de Bijbelse profeten allemaal weggevaagd vanwege hun kwaad voor de Heer....."

Een flink aantal naties en heersers in het Oude Testament vervolgden Gods volk - en verwierpen Gods weg voor een bloeiende samenleving. Maar in de Bijbel loopt het afwijzen van Gods weg en het vervolgen van zijn volk nooit goed af voor de buitenlandse heersers die dat doen.

Het oudtestamentische voorbeeld van Israël

2 Kronieken 7:14 zegt: "Als mijn volk, dat bij mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van zijn boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen."

Deuteronomium 30:16 zegt: "Ik beveel u heden de Here, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen en Zijn geboden, Zijn inzettingen en Zijn oordelen te onderhouden, opdat gij moogt leven en u vermenigvuldigen; en de Here, uw God, zal u zegenen in het land waarheen gij gaat om het te bezitten."

In het Oude Testament, toen Israël en zijn leiders de Heer eerden en zijn hulp zochten, bewoog hij duidelijk krachtig en beschermde hen.

De Bijbel laat ons echter ook de verwoestende gevolgen zien van het feit dat Israël weigerde God te gehoorzamen, in het bijzonder met de twee ballingen van de natie (het Noordelijke Koninkrijk dat naar Assyrië werd verbannen in 2 Koningen 17; het Zuidelijke Koninkrijk naar Babylon in 2 Koningen 25).

De Heer had Israël herhaaldelijk gewaarschuwd voor de verwoestingen die het zou aanrichten als het zijn goede patroon zou verwerpen, maar toen ze weigerden te luisteren, verloren ze zijn hand van bescherming en werden ze uit het land verwijderd. Zonde brengt negatieve gevolgen met zich mee.

Hoe zit het met het Nieuwe Testament?

God toont geen vriendjespolitiek (Romeinen 2:11). Niet alleen Israël wordt opgeroepen om in de enige ware God te geloven (Joël 2:32; Romeinen 10:13). Handelingen 10:34-35 zegt: "Toen opende Petrus zijn mond en zei: Voorwaar, ik zie dat God geen aanzien des persoons heeft: Maar in alle volken wordt wie Hem vreest en gerechtigheid doet, bij Hem aangenomen."

In het Nieuwe Testament zegt Jezus duidelijk dat hij gezag heeft over de hele aarde en dat hij discipelen uit alle volken wil. Matteüs 28:18-20 zegt: "En Jezus kwam en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst alle volken en doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb; en zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Amen."

Jezus zegt dat zijn weg de enige weg is en dat mensen geleerd moet worden om zijn geboden te gehoorzamen. Regeringen moeten op zijn schouders rusten (Jesaja 9:6).

Niet alleen dit, maar de beroemde [passage] in Filippenzen 2 eindigt (in Filippenzen 2:9-11) door te zeggen dat elke knie in hemel en op aarde en onder de aarde eens zal belijden dat Jezus Heer is.

Als Jezus de goede Koning is, dan kan en moet dat nu gebeuren, voor de dag des oordeels.

Maar we zijn getuige van de ineenstorting van onze samenleving voor onze ogen, en dat komt niet in de eerste plaats door de wetten en het beleid dat we hebben gevoerd.

Onze ineenstorting is in de eerste plaats te wijten aan onze afwijzing van Gods goede patroon en het opgeven van de verkondiging van Jezus als Heer.

We moeten bidden dat onze natie terugkeert naar God.

Spreuken 14:34 KJV - "Gerechtigheid verheft een natie, maar zonde is een smaad voor elk volk".

Psalm 33:12 KJV - "Welgelukzalig is de natie wier God de Heer is, en het volk dat Hij tot zijn erfdeel heeft verkoren."

Christian Concern is een Britse belangenbehartigingsgroep van het Christian Legal Centre die zich inzet voor de vrijheid van christenen om te leven en te spreken voor Jezus Christus, en die juridische ondersteuning biedt aan hen die een standpunt innemen voor Jezus.

Bron: The Collapse Of Societies Is First-And-Foremost The Result Of Rejecting God - Harbinger's Daily