www.wimjongman.nl

(homepagina)


Heilige week

Door Hal Lindsey op 25 maart 2024

Ik heb het "De week die de wereld veranderde" genoemd. Elke volgeling van Christus zou vaak moeten stilstaan bij de gebeurtenissen in de heilige week. Het begon met Palmzondag toen Jezus zichzelf publiekelijk als Messias presenteerde. De week werd afgesloten met Zijn herrijzenis. Maar om uit de dood op te staan, moest Hij eerst sterven. Hij stierf door de handen van Romeinse soldaten, op aandringen van Joodse religieuze leiders, en Hij stierf voor ons allemaal. Hij stierf om ons van onze zonden te verlossen.

De nacht voor de kruisiging van de Heer was als geen andere. Jezus deelde de Pesachmaaltijd met Zijn discipelen, een maaltijd die in de geschiedenis bekend staat als "het laatste avondmaal". Nadat ze hadden gegeten, met Judas de verrader nog in de kamer, deed Jezus iets verbazingwekkends. Johannes 13:3-5 (NASB) zegt: "Jezus, wetende dat de Vader alles in Zijn handen had gegeven en dat Hij uit God was voortgekomen en tot God zou terugkeren, stond op van het avondmaal en legde Zijn klederen af; en een handdoek nemende, omgordde Hij Zich. Toen goot Hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en ze af te vegen met de handdoek waarmee Hij omgord was."

"De Vader had alles in Zijn handen gegeven... Hij was uit God voortgekomen en ging terug naar God." Zijn identiteit kennende als de eniggeboren Zoon van God, nam Hij het gewaad van een dienstknecht aan, knielde voor elk van zijn discipelen neer en waste hun voeten. Hij vertelde hen dat ze elkaar met dit soort nederigheid, liefde en zorg moesten behandelen.

Na een korte woordenwisseling met de Heer vertrok Judas Iskariot om Jezus te verraden aan religieuze autoriteiten die van plan waren om Christus te vermoorden. Later die avond, na een tijd van diepgaand onderricht, gingen Jezus en Zijn discipelen naar Getsemane op de Olijfberg om te bidden of, in het geval van de discipelen, een dutje te doen. Het was daar, midden in de nacht, dat de religieuze leiders Hem arresteerden. Ze berechtten Hem snel - het eerste van zes processen, allemaal in de nacht van Zijn arrestatie.

Om 9:00 uur de volgende ochtend kruisigden ze de Koning der Glorie. Romeinse soldaten voerden ongewild het plan van God uit - Zijn plan van vóór de grondlegging van de wereld. Om 15:00 uur riep Hij "Tetelestai!" wat "volledig betaald" betekent. Het Lam van God betaalde volledig voor de zonden van de wereld. Hij boog Zijn hoofd en zei: "Vader, in Uw handen leg ik Mijn geest" en Hij stierf door Zijn eigen wil.

Jozef van Arimathea en Nicodemus namen het lichaam van de Heer en bereidden het voor op de begrafenis. Johannes 19:40-42 zegt: "Alzo namen zij het lichaam van Jezus en bonden het in linnen windselen met specerijen, gelijk het gebruik der Joden bij de begrafenis is. In de plaats waar Hij gekruisigd was, was een tuin, en in de tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was gelegd. Daar legden ze Jezus."

Met deze woorden eindigt het 19e hoofdstuk van Johannes. Hoofdstuk 20 begint met: "Op de eerste dag van de week....". De zondag was aangebroken! De discipelen van de Heer gingen in verschillende groepen naar het graf en vonden het leeg. Maria Magdalena ontmoette de opgestane Jezus. Kort daarna zagen en spraken alle discipelen met Hem. In de veertig dagen die volgden, zagen meer dan 500 mensen Hem van aangezicht tot aangezicht, levend en wel. Dit is geschiedenis. Dit is wat er is gebeurd. De wederopstanding van Jezus wordt ondersteund door vollediger en geloofwaardiger bewijs dan welke andere gebeurtenis in de oudheid dan ook. Jezus zei dat het zou gebeuren en dat gebeurde ook.

Hij zei ook dat Hij, nadat Hij uit de dood was opgestaan, de aarde voor een bepaalde tijd zou verlaten. Hij zei niet hoe lang. Tijdens het onderwijs in de nacht voor Zijn kruisiging, in Johannes 14:2-3, zei Jezus: "Ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. En als Ik heenga en u plaats bereid heb, kom Ik weder en neem u tot Mij, opdat gij ook zijt, waar Ik ben."

Rust in die zekerheid en vertel iedereen vol vreugde het goede nieuws. Hij is opgestaan! Hij is inderdaad opgestaan!

Bron: Hal Lindsey