www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Lichaam van de Messias in het Land Israël na COVID-19: Waar gaan we naartoe?

()

Dit is het artikel waaruit J.D.Farag citeerde tijden zijn update 11 februari

Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws aan het eind van 2022 en werd gepubliceerd in een besloten forum van voorgangers en dienstleiders binnen de Hebreeuwssprekende gemeenschap van Israëlische gelovigen. Binnen dat forum was de respons op zijn best matig en tot op de dag van vandaag is het onderwerp niet openlijk of eerlijk aan de orde gesteld binnen de lokale gemeenschap. Bovendien geven gebeurtenissen in de tweede helft van 2023 aan dat de boodschap van dit artikel nog steeds relevant is - inclusief de vooruitgang naar vrede met Saoedi-Arabië, die vreemd genoeg gekoppeld is aan een bilaterale focus op de rol van kunstmatige intelligentie, naast de voorgestelde installatie van gezichtsherkenningstechnologie in het lokale publieke domein. Bovendien zal de oorlog die woedt sinds de aanslagen van 7 oktober hoogstwaarschijnlijk leiden tot drastische veranderingen in de Israëlische samenleving, inclusief de duidelijke mogelijkheid dat elk individu uitgebreid gevolgd zal worden. Een mogelijke rechtvaardiging voor zulke maatregelen zou de noodzaak kunnen zijn om toekomstige gijzelingssituaties te voorkomen waarbij de verblijfplaats van de slachtoffers onbekend is. Het zijn noodlottige tijden, en wij die van Israël houden zouden er verstandig aan doen onszelf te informeren om op de juiste manier te kunnen bemiddelen.

De terugkeer naar routine als een kans om de situatie te beoordelen

De herfstfeesten van 2022 liggen achter ons, net als de vijfde verkiezingen op rij. We zijn blijkbaar voor het eerst in de afgelopen drie jaar teruggekeerd naar een normale routine. Wat is er eigenlijk gebeurd met ons hier in Israël tijdens het COVID-19 tijdperk? Wat hebben we onderweg over onszelf als Lichaam van de Messias geleerd? Heeft de wereldwijde crisis nog steeds invloed op ons? En waar gaan we naartoe?

Dit zijn noodlottige vragen. Sinds de dagen van de zondvloed is het moeilijk om gebeurtenissen van een vergelijkbare omvang te vinden in termen van de omvang van hun gelijktijdige effect op de hele mensheid. In zulke gevallen is het de moeite waard om de situatie te beoordelen en ons af te vragen welke conclusies we als gelovigen moeten trekken. Israëls leidende rol in de wereldwijde reactie op pandemieën is een fascinerend onderwerp. Was de uitvoering van het afsluitings- en vaccinatiebeleid in Israël louter pragmatisch? Was het gewoon het product van Israëls technologische en medische vooruitgang? Of was er een dieper spiritueel aspect?

Het heeft geen zin om te verbergen dat er meningsverschillen waren, en nog steeds zijn, binnen het Lichaam van de Messias over het COVID-19 beleid. In dit artikel heeft het geen zin om specifieke gevallen te noemen -omdat het niet de bedoeling is om iemand persoonlijk of publiekelijk te vernederen. Het is echter de moeite waard om de tol te onderzoeken die de crisis heeft geëist - zowel in termen van de relaties tussen ons als gelovigen als in termen van onze houding ten opzichte van onze samenleving. Sommigen zullen misschien zeggen dat het COVID-19 hoofdstuk al voorbij is en dat het zinloos is om er aandacht aan te besteden. Ik ben ervan overtuigd dat we vroeg of laat deze traumatische ervaring moeten verwerken. De COVID-19 crisis was een bepalende gebeurtenis voor Israël voor het Lichaam van de Messias in Israël.

Drie lockdowns, harde beperkingen en een gedwongen vaccinatiecampagne lieten hun sporen op ons achter. Veel Messiasbelijdende gelovigen sloten zich aan bij de overheidspolitie, gewoon uit de wens om gezagsgetrouwe burgers te zijn. Sommigen deden dit uit de wens om de gezondheid van hun omgeving te beschermen. Sommige leden van de gelovige gemeenschap rechtvaardigden niet alleen de beslissingen van de staat, maar spraken ook hun volledige vertrouwen uit in de onderliggende motieven voor deze beslissingen - terwijl ze in het openbaar de zaak van Israël bepleitten voor andere gelovigen (uit Israël en daarbuiten), van wie velen zich hadden verbaasd dat de speerpunt van deze maatregelen uitgerekend hier in Israël lag. Tegenover hen stonden andere gelovigen die niet meewerkten en weigerden gevaccineerd te worden. Sommigen deden dat vanwege twijfels over het mogelijke effect op de gezondheid en vruchtbaarheid. Sommigen waren bezorgd over individuele vrijheden. Sommigen geloofden dat het vaccin de weg bereidde voor het Merkteken van het Beest, of dat het HET Merkteken zelf was.

Nu de crisis voorbij is, is er voor sommigen niet alleen de verleiding om te denken dat we weer normaal zijn, maar ook om neer te kijken op de gelovigen die zich durfden te verzetten. De eersten geloven dat deze onheilsprofetieën niet zijn uitgekomen, aangezien de laatste "Zeven Jaren" nog niet zijn begonnen. Bovendien lijkt het hen dat deze "samenzweringstheorieën" ongegrond waren omdat de meeste van de miljoenen gevaccineerden nog steeds onder ons zijn. Toegegeven, er waren tegenstanders die overdreven uitspraken deden - zowel over profetie als over gezondheid - maar het is goed mogelijk dat er onder hen ook legitieme waarschuwingen waren waar niet naar werd geluisterd, laat staan dat er goed naar werd geluisterd.

In feite ontvouwt de gebeurtenis zich nog steeds, ook al is de directe crisis voorbij. Misschien is het nog te vroeg om de standpunten van de tegenstanders van het beleid volledig uit te sluiten. Op het gebied van gezondheid is het nog niet duidelijk wat de gevolgen van het vaccin op de lange termijn zullen zijn, hoewel de meldingen van alarmerende bijwerkingen nu al toenemen. Op het gebied van vrijheid is er op zijn minst een gevaarlijk precedent geschapen. In termen van het voorbereiden van de eindtijd moeten we de wereldbeelden onderzoeken die veel gelovigen ertoe hebben gebracht om de maatregelen van de staat onderdanig te accepteren of zelfs onvoorwaardelijk te steunen. We moeten overwegen of deze reactie op de crisis eigenlijk zwakke plekken blootlegt in overtuigingen en standpunten die algemeen gevonden worden in het Lichaam van de Messias.

Ik heb ervoor gekozen om dit artikel anoniem te schrijven om verschillende redenen, waaronder één die misschien egoïstisch lijkt. Ik heb niet de bedoeling om van dit onderwerp een bron van persoonlijke wrijving te maken tussen mij en andere gelovigen die het niet met me eens zijn. In plaats van mezelf bloot te stellen aan persoonlijke aanvallen, geef ik er de voorkeur aan om de last van mijn hart te presenteren en dan iedereen de argumenten op een persoonlijke en zakelijke manier voor God te laten behandelen. Al in de tijd van de Bijbel verschenen boodschappers anoniem (Rechters 6:8; Maleachi 13:1) en ik heb er geen probleem mee om in dit geval op die manier te handelen. Dit onderwerp brandt al meer dan een jaar in mijn hart en ik kan de verantwoordelijkheid om mijn indrukken over de COVID-19 reactie in Israël te delen niet langer uit de weg gaan.

Het vaccin, het Merkteken van het Beest en wat ze gemeen hebben

Laten we beginnen met de meest explosieve vraag: Wat is het verschil tussen het vaccin en het merkteken van het beest? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik geloof niet dat het één en hetzelfde is en dat we de ultieme vervulling van de profetie al hebben bereikt (Openb.13:16-18). De dwingende aard van de vaccinatiecampagne en het feit dat het menselijk lichaam erbij betrokken is, geven echter aan dat we begonnen zijn met de algemene repetities voor HET MERK. Volgens een populaire opvatting zal een geredde gelovige niet geconfronteerd worden met de eis om het merkteken te ontvangen omdat die gebeurtenis pas zal plaatsvinden na de Opname, die verondersteld wordt plaats te vinden vóór de Grote Verdrukking. Dit is niet het forum om dit debat over de timing van de Opname definitief op te lossen. Laten we omwille van de discussie aannemen dat de Opname vóór de Zeven Jaren zal plaatsvinden. Als onze argumenten de toets doorstaan dat de Opname vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt (de Pre-Trib positie), dan zijn ze des te relevanter in elk ander scenario.

Laten we, voordat we het merkteken van het beest zelf bespreken, een vergelijking maken met een parallel thema dat ook duidelijk te identificeren is met de zeven jaar: "Hoewel er onder gelovigen een brede consensus bestaat dat er in die tijd één specifieke Antichrist zal zijn, is het mogelijk dat we al eerder met soortgelijke verschijnselen te maken zullen krijgen: "Kleine kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komen zal, zo zijn ook nu vele antichristen gekomen..."(1Joh 2:18). In zekere zin begonnen de eindtijden al in de dagen van Jezus (Hebr.1,2), en daarmee ook de eis om te waken voor iedereen die zich voordoet als de Christus in de geest van de antichrist. We moeten zo iemand afwijzen en ook anderen tegen hem waarschuwen. Gelovigen door de geschiedenis heen hebben dit soort loyaliteitstests ondergaan. Hetzelfde principe geldt in verband met onze stellige weigering om zich aan te sluiten bij een sekte waarvan de leider de aandacht op zichzelf vestigt in plaats van op Jezus. Het feit dat de sekteleider niet de uiteindelijke Antichrist is, neemt niet weg dat we ons tegen hem moeten verzetten.

De vijandschap tussen de antichristen en ons is niet beperkt tot de zeven jaar, ook al zal deze pas dan zijn hoogtepunt bereiken. Men zou kunnen zeggen dat de situatie vergelijkbaar is met betrekking tot het merkteken van het beest. We hoeven niet op de zeven jaar te wachten om weerstand te kunnen bieden aan elk voorlopig verschijnsel van het Merkteken van het Beest dat de vijand aan ons wil verbinden. We hebben het recht en de verantwoordelijkheid om weerstand te bieden aan elke poging van de vijand om "territorium te markeren" in ons leven - ook in ons lichaam. Zoals we ons moeten verzetten tegen de geest van de antichrist in elke generatie, en ook tegen elke poging om alle religies oecumenisch onder één paraplu te verenigen, zo moeten we ook ons lichaam beschermen tegen alle opzettelijke schade, wetende dat het lichaam Degene weerspiegelt die ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis.

De COVID-19 crisis legde de basis voor de implantatie van geavanceerde technologie in het menselijk lichaam, ook al werd die stap nog niet voltooid. De autoriteiten gebruikten de crisis om de grenzen te testen en om te ontdekken wie bereid is alles te doen wat nodig is om deel te nemen aan de maatschappij. In mijn waarneming lijkt het doel van de verschillende regeringen de installatie van een slim systeem te zijn dat algehele controle in het menselijk lichaam zelf mogelijk maakt, zogenaamd om de openbare orde te handhaven en de economie te stroomlijnen tijdens de overgang van contant geld naar digitale valuta. In de lente van 2020 stelde onze eerste minister zelfs voor om computerchips te implanteren om sociale afstand af te dwingen. Later trok hij dit voorstel weer in, maar zijn "Freudiaanse verspreking" gaf ons een blik in de toekomst. Systemen van dit type zullen mogelijk werken op basis van de block chain-technologie, die elke mogelijkheid om te voorkomen dat een persoon wordt gevolgd zal elimineren.

De goeroe van de wereldleiders, de Israëlische historicus en auteur Yuval Noah Harari, stelt schaamteloos dat we moeten wennen aan het idee dat mensen niet langer "mysterieuze zielen" zijn, maar "hackbare dieren". Volgens Harari is de COVID-19 crisis het moment waarop surveillance "onderhuids" gaat - een ontwikkeling die volgens hem niet alleen de keuzevrijheid zal elimineren, maar ook de privacy, zelfs in de realiteit van emoties.In een interview met Yonit Levy op Channel 12 zei Albert Bourla, de CEO van Pfizer: "Wat ik denk, is dat we heel, heel interessant zou zijn om te doen... datis samenwerken op het gebied van biologie en kunstmatige intelligentie, en... Israël heeft een perfecte combinatie." Het blijkt dat de mensen van Israël bewust werden "gekozen" en niet willekeurig! Het plan was zeker niet beperkt tot gezondheid en het is twijfelachtig of gezondheid überhaupt het doel was! Op de G20-conferentie van '22 wilden ze een wereldwijde groene kaart (digitaal COVID-19 certificaat) invoeren, inclusief "genomic tracking", ogenschijnlijk om verplaatsingen tijdens een epidemie te kunnen controleren. In feite is het doel een mechanisme dat gebruikt kan worden in een "sociaal kredietscore"-regime zoals dat in China bestaat. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de promotie van invasieve surveillance in naam van de gezondheid. Er is reden om de uiteindelijke vervulling van deze stappen te verwachten in de Grote Verdrukking zelf.

De woorden van Harari en Bourla vertegenwoordigen de leiders van de wereld. Hun doel is transhumanisme, de poging om het menselijk ras genetisch te "verbeteren" en uiteindelijk te versmelten met technologie. Het is mogelijk dat deze mensen in de voetsporen treden van de demonische krachten die probeerden "te spelen met de instellingen" van het menselijke ras in de periode voor de zondvloed (Gen.6:1-4). De dreiging van zulke kwaadaardige complotten zou duidelijk moeten zijn voor iedereen die van de mensheid houdt, en nog meer voor elke gelovige die een elementair geestelijk onderscheidingsvermogen uitoefent. Iets in de kern van dit schema stinkt, en we hebben zelfs nog geen tijd gehad om andere dubieuze aspecten van het management van de crisis in Israël te noemen: de ongekende campagne van intimidatie, het gebruik van psychologische manipulatie die zou kunnen wedijveren met de tactieken die gebruikt worden door leiders van de meest gesloten sektes op aarde, de verdachte geheimzinnigheid van de zwartgemaakte overeenkomsten met Pfizer, het tot zwijgen brengen van de stemmen van alle "profeten" die de Israëlische regering in het verleden heeft aangevallen die opgemerkt hebben dat er iets niet klopte, de medewerking aan het web van misleiding gesponnen door de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de bron van het virus en de effecten van het vaccin (dat eigenlijk een innovatieve genetische therapie is), en het afhankelijk maken van deelname aan de samenleving van het accepteren van de dictaten. Dit is niet een enkel rood licht dat hier knippert; dit is een heel dashboard van knipperende rode lichten.

We hebben het niet langer over technologieën zoals creditcards die uitwendig zijn aan het menselijk lichaam. Het inbrengen van genetisch materiaal in het lichaam is een ongekende overschrijding van een rode lijn, net als het inprenten van een elektronische patch of merkteken op de huid - vooral als ze onder dwang worden geaccepteerd. Hoewel het vaccin niet het Merkteken van het Beest is, kondigt het de komst ervan meer aan dan enige andere gebeurtenis tot nu toe en de afstand tussen beide is klein. De technologie die nodig is om het Merkteken van het Beest mogelijk te maken is er al, samen met het verlangen om het te gebruiken. Dit is een sjabloon en een actieplan dat door de machten van de duisternis in de toekomst zal worden gebruikt. Als dat zo is, waarom hebben velen in het Lichaam van de Messias dan niet alleen het belang van deze gebeurtenis genegeerd of ontkend, maar ook gelovigen aangevallen die durfden te waarschuwen voor de betekenis ervan? Om deze vraag te beantwoorden, zal ik nu wijzen op verschillende onjuiste perspectieven op vier gebieden: het beeld van God in het menselijk lichaam, de geest van vrijheid in de Heer in tegenstelling tot de geest van overheersing van de vijand, de relevantie van het Merkteken van het Beest voor gelovigen zelfs vóór de Grote Verdrukking, en de toestand van de natie Israël in de Eindtijd.

Het beeld van God in het menselijk lichaam

We kennen allemaal het vers: "Want allen hebben gezondigd en zijn tekort gekomen in de heerlijkheid van God" (Rom. 3:23). We weten dat zonde een ernstig probleem is, maar merken we niet allemaal dat we "tekortschieten in eer" los van Jezus. Dit betekent dat de heerlijkheid die bij de schepping aan de mens werd gegeven de helft van de vergelijking is, en die hebben we verloren. Het lichaam en de geest werden geschapen naar het beeld van God en waren bedoeld om te dienen als tempel voor Zijn Geest. Ze behoren toe aan de Schepper en we hebben geen toestemming om ze te verhandelen of tot slaaf te maken van een ander (1 Cor.6:19). Alles wat de waardigheid en de waarde van het menselijk lichaam vermindert - te beginnen met ongepaste seksuele relaties en helemaal tot aan huidverminking toe - is tegen de Schrift. Satan gebruikt verschillende strategieën om de staat van oneer in ons lichaam te bestendigen en zelfs erger te maken. Het is geen toeval dat het Merkteken van het Beest op dezelfde plaatsen zal verschijnen als de woordmerken (zoals vermeld in Deut.6:8). Gelukkig omvat Gods plan van verlossing en herstel ook"...de verlossing van ons lichaam"(Rom.8:23).

De meeste gelovigen zullen het ermee eens zijn dat er een verbod is op het toebrengen van seksuele schade aan het lichaam, zoals: relaties buiten het huwelijk, zelfs als ze met wederzijdse instemming zijn, seksuele intimidatie van alle soorten en prostitutie, wat vaak leidt tot vrouwen- en kinderhandel. Mensenhandel in het algemeen zou ook door iedereen gedefinieerd worden als een ernstige zonde (Exod.21:16). De meesten van ons kunnen begrijpen dat er iets mis is met de pogingen van de elite door de geschiedenis heen om de voortplanting van bepaalde delen van de bevolking te voorkomen door sterilisatiecampagnes, om nog maar te zwijgen van het vermoorden van baby's (Exod.1:15-16). Iedereen zou boos reageren op het inprenten van markeringen op de lichamen van "inferieure" mensen - een daad die enkele van de donkerste periodes in de geschiedenis kenmerkte. Hoewel de meningen over tatoeages in het algemeen verschillen, zijn de meeste gelovigen het erover eens dat je geen tatoeage met satanische elementen moet nemen. Een ander actueel onderwerp is het fenomeen van hormoontherapie voor "geslachtsverandering", vooral onder tieners, of zelfs geslachtsveranderende chirurgie. Dit zijn verontrustende onderwerpen volgens alle gelovigen die het Woord van God als anker voor hun wereldbeeld hebben.

Als er dan een brede consensus is over deze kwesties, hoe is de verdeeldheid over het vaccin dan ontstaan - vooral als dit leidt tot een fase in de geschiedenis die bepaalde elementen zal bevatten uit de verontrustende lijst in de vorige paragraaf? Een deel van het antwoord ligt in het feit dat de eer en de glorie waarmee het menselijk lichaam is begiftigd, niet genoeg aandacht krijgt onder gelovigen. Een extra deel van het antwoord is te vinden in het volgende deel van dit artikel.

De geest van vrijheid in de Heer in tegenstelling tot de overheersende geest van de vijand

Eén manier waarop God Zijn soevereiniteit uitdrukt is door ons vrijheid te geven in Jezus - een eigenschap die we al in Hem herkennen vanaf de Exodus uit Egypte. Zoals geschreven staat, zijn we geroepen tot vrijheid (Gal. 5:13) "en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid" (2 Cor. 3:17). Volgens de Schrift mogen we onze vrijheid niet gebruiken ten voordele van het vlees of uit een geest van rebellie(1 Petr.2:16). We moeten echter "eerder God dan de mensen gehoorzamen"(Handelingen 5:29) als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen Zijn Woord en de autoriteiten. Natuurlijk moeten we de wet gehoorzamen als we geen toestemming van God hebben gekregen om anders te handelen. Het onderwerp van overheidsgezag is complex en het is essentieel dat we de stem van de Herder horen te midden van alle commotie en verwarring.

Zoals we al eerder hebben gezegd, had de vaccinatiecampagne in Israël kenmerken van een extreme en gesloten sekte - waaronder bijvoorbeeld: psychologisch misbruik, het monddood maken van tegengeluiden, bedreigingen en afpersing. De drang om anderen te controleren - vooral door het gebruik van leugens - vindt zijn oorsprong bij Satan. Hoewel velen in ons land het Lichaam van de Messias als een gevaarlijke sekte beschouwen, lijkt het erop dat het voorwerp zijn van dergelijke beschuldigingen veel gelovigen niet heeft geholpen om sekteachtig gedrag door de autoriteiten te herkennen wanneer het daadwerkelijk gebeurde. Eén reden zou een onevenwichtige nadruk op autoriteit onder ons kunnen zijn - waarvan de vrucht is dat veel gelovigen geen praktische hulpmiddelen hebben om de grenzen van menselijke autoriteit volgens de Schrift te begrijpen.

Een tweede mogelijke reden is de open samenleving die we de afgelopen generaties in het Westen hebben gehad, waardoor we niet voorbereid zijn op een totalitaire dictatuur. Tegelijkertijd horen we de stemmen van gelovigen die niets verkeerds zien in dictatuur. Ze wijzen erop dat er in het bijbelse tijdperk geen democratie bestond. Misschien vergeten ze echter dat zelfs koning David rekenschap moest afleggen aan Nathan de profeet - dat wil zeggen, zelfs de leider van het volk was niet vrijgesteld van kritiek.

Een andere reden waarom velen het sekte-achtige gedrag van de overheidsinstanties niet zagen, was het cynische gebruik dat zij maakten van hun machtspositie. Het grote publiek accepteerde het principe van lockdowns en de eis om het vaccin te nemen uit vertrouwen in het systeem en een gevoel van onderlinge solidariteit. De autoriteiten presenteerden het naleven van de richtlijnen als iets dat niet alleen de gezondheid zou beschermen van degenen die zich eraan hielden, maar ook die van hun grootouders en de mensen om hen heen, zelfs nadat de autoriteiten zelf wisten dat het vaccin de infecties niet zou voorkomen (in directe tegenspraak met de voordelen die werden aangeprezen).

Wanneer mensen proeven hoe een volledige controle over anderen voelt, raken ze er meestal aan verslaafd en vinden ze het moeilijk om zich ervan te ontwennen. De leiders van de landen hebben al "geproefd en gezien dat het goed is" en alleen een naïef persoon zou denken dat ze niet zullen proberen om eerdere successen te reproduceren en te verbeteren. Ze zullen een ander excuus vinden om in actie te komen - of het nu een nieuwe epidemie, klimaatverandering of een geopolitieke crisis is. We moeten de nodige conclusies trekken, ons voorbereiden op verdere rondes en altijd op God vertrouwen. Jezus zei dat er velen zullen komen die van plan zijn gezagsposities in te nemen met behulp van sluwe listen: "Pas op dat niemand u misleidt" (Matt.24:4). We hebben wijsheid nodig om ons niet te laten meeslepen in een vleselijke en gevaarlijke "rebellie" tegenover deze pogingen, maar ook moed om te weigeren met hen samen te werken.

Het is ook belangrijk om elke misvatting over autoriteit te ontkrachten die van nature meer voorkomt in een sekte-achtige sfeer in plaats van in een gezonde gemeenschap van gelovigen. Als christenen zich niet realiseren dat er grenzen zijn aan menselijke autoriteit, inclusief door God gegeven autoriteit, lopen we het risico God ongehoorzaam te zijn als het erop aankomt. Het idee dat we een gezagsdrager altijd zonder vragen moeten gehoorzamen, is niet geworteld in de Schrift, maar is eerder een misbruik van de Bijbelse waarheid door Satan wanneer hij ons probeert te "klaarstomen" voor een aanval op onze identiteit, roeping en relatie met God.

De relevantie van het Merkteken van het Beest voor gelovigen vóór de Grote Verdrukking

Ik heb al betoogd dat er een Bijbelse basis is om op je hoede te zijn voor dingen die lijken op het Merkteken van het Beest, zelfs vóór het begin van de zeven jaar. We horen soms oppervlakkige argumenten dat er niets is om ons zorgen over te maken in de periode voor de Opname. Ik wil deze basisaannames nu op een methodische manier onderzoeken.

Ten eerste zit er een logische denkfout in het idee dat het enige waartegen we ons tegen moeten beschermen het Merkteken van het Beest zelf zou zijn. Dit argument is meer geschikt voor niet wederboren belijdende "christenen" die zichzelf ervan overtuigd hebben dat God hen zal accepteren zolang ze het uiteindelijke Merkteken van het Beest vermijden. Is dat zo? Zijn we de gelovigen door de eeuwen heen vergeten die werden gedood omdat ze weigerden te offeren aan een of andere afgod, of omdat ze Jezus toegewijd waren? Net zoals er vele antichristen zijn en één uiteindelijke, geloof ik dat er meerdere Merktekens van het Beest zijn en één als de uiteindelijke. Dit wil niet zeggen dat ons antwoord op elke vraag over loyaliteit ons lot kan bepalen - dat wil zeggen, dit is niet een uitspraak die het idee promoot dat de gelovige zijn/haar redding kan verliezen (wat een onderwerp van discussie is dat enigszins buiten het bereik van dit artikel valt). Toch worden we geïnstrueerd om op te letten voor de sluwe listen van de vijand van onze ziel.

Ten tweede beweren velen die in de pre-Verdrukking Opname geloven - vooral in het Westen - dat de toorn van God niet op de gelovigen van de kerk zal vallen, en terecht! God beloofde dat wij, als Zijn kinderen, Zijn toorn niet zouden proeven. Op geen enkele manier beloofde Hij dat er geen vervolgers voor die tijd zouden komen, noch beloofde Hij dat ze ons nooit in een situatie zouden brengen waarin we moeten kiezen tussen de dood of God verraden. In Zijn genade wil God ons voorbereiden op alle mogelijke scenario's

Ten derde, zelfs als we voor het doel van deze discussie de premisse accepteren dat de Opname vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt, is het Merkteken van het Beest nog steeds relevant voor ons. In bepaalde kringen zijn er mensen die zeggen dat ze niet bezorgd zijn over wat er na de Opname zal gebeuren. Het probleem is dat God er wel om geeft en daarom zouden wij als Zijn kinderen geïnteresseerd moeten zijn in het lot van de mensen om ons heen in het algemeen en hoe voorbereid zij zijn op de Eindtijd in het bijzonder.

We zaaien zaad dat misschien pas ontkiemt in het vuur, dus we moeten een getuigenis van de waarheid achterlaten, zelfs als we eerst worden weggevoerd. Aan de ene kant moet ons belangrijkste doel zijn om mensen te wijzen op de veilige schuilplaats in het Bloed van Jezus, en aan de andere kant moeten we hen ook waarschuwen dat ze existentieel gevaar lopen in de handen van goddeloze mensen die geen middel zullen sparen om het koninkrijk van Satan vooruit te helpen. Een deel van onze taak is het uitleggen van de essentie van de algemene repetities voor de Zeven Jaren - inclusief de aard van de leugens die verspreid worden. Het is niet de bedoeling om hier data te noemen, maar het vooruitzicht dat we aan de rand van de afgrond staan zou in ons het verlangen moeten opwekken om anderen te vertellen over de hoop die we hebben ondanks de oprukkende duisternis.

Als het Merkteken van het Beest inderdaad relevant is, wat heeft dan de geestelijke blindheid van velen onder ons veroorzaakt? Eén mogelijke reden is te vinden in het volgende gedeelte van dit artikel.

De toestand van de natie Israël in de eindtijd

Het Lichaam van de Messias hier in Israël bevindt zich op een unieke plaats wat betreft de vervulling van de profetieën over de terugkeer naar Zion. Aan de ene kant kennen we Gods beloften en kunnen we ze in verband brengen met de oprichting van onze huidige staat en de ontwikkelingen die sindsdien in nieuwsuitzendingen te zien zijn. Aan de andere kant kijken we naar het lied "Heel Israël zal gered worden" en dromen we ervan getuige te zijn van een gebeurtenis die nog in de toekomst ligt: de afsluiting van de periode waarin God zijn gezicht voor de natie verbergt. Met andere woorden, we bevinden ons in een soort tussenperiode en we worden verscheurd tussen vreugde over wat er al gebeurd is en verlangen naar de voltooiing van het proces.

Een andere laag van complexiteit wordt gevonden in de kwestie van identiteit in de huidige tussenperiode. De noodzaak om loyaliteit aan Israël te bewijzen wordt door veel Messiasbelijdende Joden gevoeld, evenals het verlangen om binnen het "kamp" dienst te doen - zelfs als Jezus zelf er in dit stadium geestelijk nog buiten staat (Hebreeën 13:12-13). Enorme emotionele druk is het resultaat van de spanning die deze twee situaties creëren: de spanning tussen het verleden en het heden tegenover de toekomst, en de spanning tussen trouw aan het kamp en trouw aan iemand daarbuiten. Wat betreft de spanning in deze tussenperiodes rondom de tijdlijn (verleden en heden versus toekomst), wil ik twee punten verduidelijken:

Ten eerste zijn er binnen de profetieën zelf aanwijzingen voor de geestelijke toestand tijdens deze tussenperiode. De profetie van de dorre doodsbeenderen (Ezech. 37) maakt bijvoorbeeld duidelijk dat de mensen zich in een staat van geestelijke dood en onreinheid zullen bevinden - vergelijkbaar met één grote begraafplaats. God heeft ervoor gekozen dat wij vandaag de dag tussen de doden leven en het is een groot voorrecht om deelgenoot te zijn van Zijn werk. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat deze natie in staat is om een "verbond met de dood" te sluiten - een daad die de Heer uiteindelijk ongeldig zal maken: "Uw verbond met de dood zal nietig worden verklaard en uw overeenkomst met Sheol zal geen stand houden" (Jesaja 28:18). De precedent scheppende overeenkomsten met Pfizer, die het resultaat waren van een gebrek aan vertrouwen in God, zullen misschien de weg vrijmaken voor een toekomstige reeks van bijkomende valstrikken waarvan het einde "de weg van de dood is" (Spreuken 14:12).

Ten tweede bevinden we ons momenteel in een spirituele afdaling die voorafgaat aan een opgang. Bourla's woorden onthullen dat de keuze voor Israël niet toevallig was, en het is mogelijk dat het deel uitmaakte van het complot van de duivel "om een einde aan ons te maken." Dit complot bestaat al sinds de oudheid - maar deze keer was het bedrieglijk vermomd als bezorgdheid om onze gezondheid. De grote en onvoorstelbare tragedie die nog moet komen in de zeven jaar komt voort uit het feit dat het volk dat door God is uitverkoren, in slavernij zal worden gebracht door de man van het kwaad en zijn leugens (2 Thess. 3:3). In deze tussenperiode kan de situatie verder verslechteren. De vijand zal proberen de vele capaciteiten en talenten van deze natie te mobiliseren om er een speerpunt van zijn koninkrijk van te maken. Hebben we de mogelijkheid overwogen dat hij in deze huidige interim-periode enigszins succesvol zou kunnen zijn?

We zagen hoe het land aan het begin van de epidemie vooropliep met de strengste beperkingen, maar hoeveel mensen hebben aandacht besteed aan de in Israël ontwikkelde technologieën die in de toekomst zullen worden gebruikt in het bewakingssysteem voor alle mensen? Was dit COVID-19-gebeuren in Israël een aberratie of een onderdeel van het proces? Als het dat laatste is, dan zullen degenen die niet zien hoe de wind waait, spoedig ernstige geestelijke onrust en verwarring ervaren. Ons leven zou gekenmerkt moeten worden door een levende hoop dankzij Jezus, en door optimisme over Israëls toekomst. We moeten Israëls huidige geestelijke werkelijkheid echter behandelen zoals ze is, en niet zoals we zouden willen dat ze was.

Met betrekking tot de loyaliteit aan de staat is het de moeite waard om je af te vragen of een onevenwichtige nadruk op correcte theologie niet juist een afgod in ons hart heeft voortgebracht. Ja, de natie Israël is de uitverkoren natie. Ja, de terugkeer naar Sion vindt voor onze ogen plaats. Ja, Israëls toekomstige verlossing is verzekerd en het is verbazingwekkend! Dit zijn allemaal redenen om ons te verheugen. Toch blijft de natie in opstand tegen God en de praktische resultaten zijn zichtbaar op de grond. We worden niet alleen geconfronteerd met een theologische en filosofische kwesties rond de identiteit van de Messias, maar eerder een allesomvattende levensstijl van spirituele dood, leugens en angst - zoals blijkt uit de astronomische abortuscijfers en de alomtegenwoordigheid van New Age-overtuigingen en hekserij, zelfs binnen het jodendom zelf.

Zoals velen die dit zullen lezen, had ik niet verwacht dat het volk Israël voorop zou lopen in de misleiding. Onze afgoden hebben de neiging om verbonden te zijn met geestelijke blindheid, zoals er geschreven staat: "...ogen hebben ze, maar ze zien niet...zij die ze maken zijn als zij, zo is een ieder die op hen vertrouwt"(Psalm 115:5-8). De blindheid van de natie opende de deur voor de geest van de leugen. Sommigen van ons herkenden het bedrog, maar waren verrast door de rol van de natie daarin, en sommigen van ons herkenden de leugen niet eens. Een logische reden voor onze blindheid is dat de natie Israël een afgod werd die de plaats van de God van Israël innam, tenminste gedeeltelijk. De Heer koos ons om deel uit te maken van de natie in deze uitdagende tijd en om er onvoorwaardelijk van te houden - maar ook om haar te vermanen en te berispen in overeenstemming met Zijn leiding. Hoewel het gevaar bestaat om meegesleept te worden met profetieën en theorieën, is het belangrijk om stemmen die waarschuwen voor bedreigingen en afgoden niet volledig het zwijgen op te leggen.

Samenvattend en kijkend naar de toekomst

"Misschien kun je naar mijn appartement komen voor een kop koffie?" Deze zin aan het einde van een afspraakje maakt deel uit van de Israëlische cultuur. Ogenschijnlijk is het een onschuldig voorstel, maar iedereen begrijpt precies wat er wordt bedoeld. Het meisje begint met hem de trap op te lopen en, behoudens een onverwachte ontwikkeling, is het resultaat van tevoren bekend. Zoals elke geslaagde verleiding is het verhaal gebaseerd op verhulde motieven. Ze weet diep van binnen wat haar te wachten staat, maar rechtvaardigt ze haar instemming en verwerpt elke innerlijke aarzeling. Hoe hoger ze klimt, hoe moeilijker het zal zijn om om te keren en weer naar beneden te gaan.

Tijdens de COVID-19 crisis begon de Bruid van Jezus (of een deel van haar) die trappen te beklimmen. Het is waar dat God zal ingrijpen als zij die Hem toebehoren dwalen. Het is waar dat het vaccin zelf niet het Merkteken van het Beest is of een daad die iemands lot bepaalt. Het is waar dat geduld en begrip nodig zijn in gevallen van onenigheid in dit debat. Maar toch, ons afstemmen op de maatschappij is een bewijs van geestelijk compromis, wat op zijn minst ons getuigenis en motivatie schaadt om mensen te evangeliseren die daadwerkelijk het Merkteken van het Beest kunnen ervaren als de Heer in deze generatie komt.

De verantwoordelijkheid rust op ons als gelovigen om in de eerste plaats te wijzen op de bron van hoop in Jezus. We moeten mensen ook waarschuwen voor toekomstige misleidingen door Satan en wijzen op de voortekenen die al hebben plaatsgevonden. Tijdens deze COVID-19 periode hebben ontelbare mensen belangrijke beslissingen genomen die hun lot rechtstreeks zullen beïnvloeden: "Menigten, menigten in het dal van de beslissing!" (Joël 3:14). In plaats van apologetiek ten gunste van de maatregelen van de staat, is bezorgdheid over het lot van de burgers vereist. In plaats van persoonlijke aanvallen op gelovigen die een bedreiging zagen, is samenwerking nodig om een samenhangende en evenwichtige alliantie van gelovigen te creëren, gebaseerd op de Schrift. In plaats van een aarzelend antwoord is de stem van een trompet nodig. Dit is onze oproep

Het Lichaam van de Messias in het Land heeft een speciale rol in Gods plan, maar er zijn ook valkuilen in deze roeping waar we rekening mee moeten houden, zoals de verleiding om loyaliteit aan de natie boven de loyaliteit aan God te plaatsen. De tijd is gekomen om onze toestand als lichaam binnen de samenleving te onderzoeken. Er is hoop voor de gemeenten hier in Israël. God wil leven blazen, harten genezen en broeders en zusters herenigen. Het is mogelijk dat het proces in de nasleep van de epidemie zal bestaan uit zelfonderzoek, berouw en zelfs een hernieuwde bereidheid om standvastig te zijn tegen de stroom in die het kamp overspoelt - omwille van de natie zelf en omwille van onze Koning en Zijn eeuwige koninkrijk.

Bron: The Body of the Messiah and COVID-19 (Jan 24).pdf | PDF Host