www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wijst de exponentiële toename van kennis in de mensheid op de spoedige terugkeer van Jezus?

Door Nathan Jones - 20 maart 2024

()

Daniël 12:8 KJV - "En ik hoorde, maar ik begreep het niet; toen zeide ik: O mijn Heer, wat zal het einde dezer dingen zijn?"

De profeet Daniël had aandachtig geluisterd naar de engel Gabriël die een reeks verbijsterende boodschappen verkondigde. God onthulde de opkomst en ondergang van grote wereldrijken, die uiteindelijk zouden leiden tot een wereldrijk onder leiding van een despoot die de apostel Johannes later de antichrist zou noemen, met zijn onvermijdelijke ondergang door de goddelijke hand van God.

Natuurlijk lagen al deze grote wereldrijken vanuit Daniëls perspectief nog zo ver in de toekomst dat hij duidelijk verbijsterd was over wat hij hoorde. Terwijl hij in verwarring over zijn gefronste voorhoofd wreef, vroeg Daniël Gods machtige boodschapper om wat meer uitleg. Tot zijn verbijstering antwoordde de engel met een ferm: "Geen sprake van!". Hij legde uit dat Daniël deze profetieën nooit echt zou kunnen begrijpen omdat er eerst te veel gebeurtenissen moesten plaatsvinden voordat ze in vervulling konden gaan en dus goed begrepen konden worden.

Gelukkig voegde Gabriël eraan toe dat er drie grote tekenen zouden zijn die de "tijd van het einde" zouden markeren, waarin de finale in deze reeks gebeurtenissen zou culmineren. We vinden de brontekst voor deze tekenen in Daniël 12:4. "Maar wat u betreft, Daniël, verberg deze woorden en verzegel het boek tot de tijd van het einde; velen zullen heen en weer gaan en de kennis zal toenemen." Hij voegde eraan toe dat alleen degenen die in de eindtijd leven en die "wijs" zijn (dat wil zeggen geestelijk onderscheidend) deze profetieën eindelijk zouden begrijpen. Zij zouden inzien dat de exponentiële toename in kennis, reizen en profetisch begrip het einde van deze door mensen beheerste koninkrijken zou inluiden met de tweede komst van de Messias die Zijn aardse duizendjarige heerschappij zou vestigen (Daniël 12:3-10).

1) Toename in kennis

Laten we het eerste teken eens onderzoeken - een grote toename in kennis.

Tenzij je een kleuter bent die met de Android van je moeder speelt, heb je lang genoeg geleefd om te beseffen dat de manier waarop we aan informatie komen de afgelopen decennia sterk is veranderd - heel sterk. Laten we het niet eens hebben over decennia, maar over jaren. Het kind dat vandaag de dag volwassen wordt, kan met een huivering terugkijken naar het begin van de jaren 2000 toen er nog geen Wikipedia was, geen Gmail, geen sociale media zoals Facebook en Twitter (nu X genoemd), geen cloud computing, geen tablets, geen smartphones en al helemaal geen snelle internetverbinding. Herinner je je nog het geluid dat een modem maakte toen hij een surfer verbond met het World Wide Web? Stel die vraag vandaag de dag aan een tienjarige en ze zouden het je niet eens kunnen vertellen. Zelfs Bob Dylan kon zich niet voorstellen hoe veel de dingen zouden veranderen toen hij in het stenen tijdperk van 1963 zong: "The Times They Are A-changin'".

De tijden veranderen echter niet altijd. Duizenden jaren lang bleef het leven van de mens vrijwel hetzelfde. Zeker, om de 300 jaar of zo vond er een innovatie plaats die een revolutie teweegbracht en de mensheid van het bronzen tijdperk naar het ijzeren tijdperk bracht. Maar meestal bleven de meeste uitvindingen door reisbeperkingen beperkt tot een klein hoekje van de wereld. Maar toen, in 1454 na Christus, kwam de Duitse goudsmid Johannes Gutenberg met de allereerste mobiele, herbruikbare letterpers (zoals een antiek kopieerapparaat). Eindelijk konden woorden van kennis massaal op papier worden gekopieerd en wijd en zijd worden verspreid. Het tijdperk van het gedrukte boek zorgde voor een revolutie in de wereld en Gutenberg begon met de bron van alle kennis - de Bijbel.

Was je verbaasd toen je tijdens je geschiedenislessen leerde dat de meest wereldveranderende vooruitgang pas in de laatste 150 jaar werd geboekt? En, naarmate we dichter bij onze tijd kwamen, hoe elke ontdekking steeds sneller tot stand kwam, omdat de ene doorbraak bovenop de andere kwam? Deze steeds snellere versnelling in het leren wordt de exponentiële curve genoemd. Onze kennis is exponentieel gegroeid doordat de ene doorbraak steeds sneller op de andere voortbouwt.

Wat is volgens jou de belangrijkste ontdekking die ons geholpen heeft om deze enorme explosie in de groei van kennis mogelijk te maken? Als je "de computer" hebt geantwoord, dan heb je gelijk.

Als het gaat om de exponentiële curve voor computers, is de oude grap: "Hoe weet je wanneer je computer verouderd is?" Het antwoord is: "Als je hem uit de doos haalt." Maar dat is niet zo ver bezijden de waarheid, want computerfabrikanten verdubbelen de verwerkingssnelheid van computers ongeveer elke 18 maanden. Dit staat bekend als de Wet van Moore (naar Intel medeoprichter Gordon Moore) en is slechts één manifestatie van de grotere trend in hoe alle verandering zich toevallig in een exponentieel tempo voltrekt. In 2023 begonnen kwantumcomputers te verwerken met snelheden die gelijk zijn aan die van het menselijk brein. Tegen 2045, over slechts een kwart eeuw, voorspelt de Wet van Moore dat we computers zullen bezitten met een rekencapaciteit die gelijk is aan die van de hele mensheid!

Niet alleen heeft de exponentiële curve op alle gebieden van computertechnologie onze kennis tot een verbluffend niveau verhoogd, maar computers hebben ook bijgedragen aan alle belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen van onze tijd. We hoeven ook niet meer zoveel feiten in onze hersenen te proppen, want de mogelijkheid om gegevens gemakkelijk op te slaan en te openen betekent dat we kunnen blijven leren zoals we nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid hebben geleerd.

De exponentiële curve is niet alleen beperkt tot computers. Andere ontwikkelingen in de biogeneeskunde, ruimtewetenschap, chemische technologie, menselijke technologie en alle andere wetenschappen klimmen met de dag sneller en steiler omhoog in hun exponentiële curves.

Er wordt verwacht dat de technologie in de wereld in de komende vijf jaar 32 keer geavanceerder zal zijn dan nu. Er wordt ook geschat dat 65% van de kleuters van vandaag, wanneer ze eindelijk afstuderen aan de universiteit, uiteindelijk zullen werken in volledig nieuwe banen die op dit moment nog niet eens bestaan.

De huidige exponentiële toename van kennis wijst erop dat we in de voorspelde eindtijd leven en dat Jezus Christus spoedig zal komen.

2) Toename in transport

Merk op dat in dezelfde profetie de engel Daniël vertelde dat, naast een grote toename in kennis, "velen heen en weer zullen gaan" (Daniël 12:4). Deze enorme toename in reizen zou ook in dezelfde context plaatsvinden, namelijk in de eindtijd. God openbaarde dat zodra mensen heen en weer begonnen te reizen, zowel verder als sneller, die laatste jaren voordat Christus terugkeerde om Zijn Duizendjarig Rijk in te stellen eindelijk aangebroken waren.

Sta eens stil bij hoe mensen een eeuw geleden reisden. De meeste wegen waren nog niet eens geplaveid en werden afgelegd met paardenkarren. Bekijk op YouTube de video van San Francisco uit 1906 en je ziet veel meer paarden dan paardloze wagens. Mensen verlieten zelden of nooit hun woonplaats. De domesticatie van dieren en het prille begin van fatsoenlijke wegen, daarna fietsen, ballonnen, boten en eenvoudige auto's waren in ontwikkeling, maar werden niet op grote schaal ontvangen.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw vond de mensheid vliegtuigen en straalvliegtuigen uit en we hebben zelfs de aardatmosfeer verlaten in raketten en ruimteveren. Vroeger deden mensen er maanden over om per boot overzee te reizen, maar nu reizen we diezelfde afstand in slechts enkele uren. In de wereld van vandaag zijn mensen altijd onderweg, net zoals de engel aan Daniël voorspelde.

De exponentiële toename van reizen vandaag de dag wijst op het feit dat Jezus Christus spoedig zal terugkeren.

3) Toename in het begrijpen van profetie

Wist je dat Bijbelprofetie maar liefst 31% van de Bijbel uitmaakt? Gods algemene plan voor de eeuwen lijkt meer op een puzzel van 100 stukjes, en tot nu toe heeft Hij slechts 75 stukjes gegeven. Je kunt de contouren van een plaatje zien, maar totdat bepaalde gebeurtenissen zich ontvouwen, die dan weer een nieuw stukje aan de puzzel toevoegen, blijft het plaatje onvolledig.

Toch zijn de 75 stukjes die we nu hebben veel talrijker dan wat Daniël ooit had. Zoals Jezus aan Zijn discipelen uitlegde: "Want waarlijk, Ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben gewild te zien, wat gij ziet, en het niet hebben gezien, en te horen, wat gij hoort, en het niet hebben gehoord" (Matteüs 13:17). Zelfs toen begrepen de apostelen veel van de leerstellingen van Christus pas na Zijn opstanding, toen Hij deze openlijk uitlegde en later met Pinksteren de Heilige Geest zond om voor verdere verlichting te zorgen. Zelfs toen verwachtten de apostelen de onmiddellijke terugkeer van Christus en niet een wachttijd van 2000 jaar.

Vandaag de dag komen de verschillende tekenen van de eindtijd die betrekking hebben op de natuur, de maatschappij, de wereldpolitiek, de technologie, Israël en de geestelijke tekenen in zo'n fantastisch tempo op ons af dat profetieleraren uit de Bijbel, zoals Dr. Ron Rhodes, het fenomeen "De Convergentie" zijn gaan noemen. Zoveel tekenen van de eindtijd die tegelijkertijd samenkomen, hebben ons begrip van de Bijbelprofetie van de eindtijd enorm verbeterd, precies zoals Gabriël voorspelde.

De huidige exponentiële toename in het begrijpen van Gods profetische Woord wijst op het feit dat Jezus Christus spoedig zal terugkeren.

Herken de Tijden

Deze drie grote tekenen, samen met de honderden andere die in de Bijbel staan en die in onze tijd in vervulling gaan, onthullen het feit dat de Heer inderdaad elk moment kan terugkeren. Door via het filter van de Bijbel te kijken naar alle wonderbaarlijke maar ook angstige gebeurtenissen die zich voor ons afspelen, zouden we duidelijk moeten begrijpen in welke tijden we leven. Als gevolg daarvan voelen we ons getroost in de wetenschap dat God alles onder controle heeft, dat Hij een groots plan heeft en dat Zijn kinderen een vitale rol spelen in dat plan. Christenen zijn geroepen om God in deze donkere tijden te dienen met al onze unieke gaven, middelen en ervaring.

Voor degenen onder jullie die Jezus Christus nog niet als hun Verlosser hebben aanvaard, maar nu wel inzien dat we in de eindtijd leven, zou dit besef moeten werken als een wekker die je wakker schudt en je doet beseffen dat de wereld niet veel tijd meer heeft. We leven allemaal op geleende tijd. Omarm daarom het feit dat God zoveel van de wereld houdt dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven en dat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

Dr. Nathan E. Jones is auteur, directeur van Internet Outreach/Internet Evangelist bij Lamb & Lion Ministries en co-host van het wekelijkse televisieprogramma Christ in Prophecy.

Bron: Does Mankind’s Exponential Increase In Knowledge Point To Jesus’ Soon Return? - Harbingers Daily