www.wimjongman.nl

(homepagina)


De fout waardoor christenen het doel van de verdrukking verkeerd begrijpen

Door >Amir Tsarfati - 19 februari 2024

( )

Klaagmuur/ eigen foto

De 70e week van Daniël, ook bekend als de Tijd van Jakobs Verdrukking en de Grote Verdrukking, is één van de, zo niet het meest doorslaggevende argument voor de Opname van de kerk vóór de bekering.

Daniël 9:24 KJV - "Zeventig weken zijn vastgesteld over Uw volk en over Uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, om een einde te maken aan de zonden, om verzoening te doen voor de ongerechtigheid, om eeuwige gerechtigheid te brengen, om het visioen en de profetie te verzegelen, en om het allerheiligste te zalven."

Er zijn zes dingen waarvan wordt voorspeld dat ze zullen gebeuren tijdens de zeventig perioden van zeven jaar waarover hier wordt gesproken, die betrekking hebben op Daniëls volk, de Joden, en de heilige stad Jeruzalem.

De overtreding beëindigen betekent Israëls afvalligheid tot een einde brengen. Een einde maken aan de zonden betekent de zonde onder het laatste oordeel brengen. Verzoening voor ongerechtigheid is een verwijzing naar het middel waarmee zonden onder het laatste oordeel komen, namelijk door het kruis van Christus. Het is ditzelfde middel dat eeuwige gerechtigheid en visie zal inluiden. Het is ook door deze verzoening dat de profetieën over de Joden en Jeruzalem vervuld zullen worden en waardoor de Allerheiligste als Koning gezalfd zal worden om op Davids troon te zitten en vanuit Jeruzalem over de hele wereld te heersen.

Hosea 5:15 KJV - "Ik zal heengaan en wederkeren tot Mijn plaats, totdat zij hun overtreding erkennen en Mijn aangezicht zoeken; in hun benauwdheid zullen zij Mij vroeg zoeken."

De zeventigste week van Daniël is een tijd waarin God handelt met de natie Israël, Daniëls volk, en de stad Jeruzalem. Het is specifiek voor hen als een tijd van beproeving die zal leiden tot het ernstig zoeken naar Degene die zij lang hebben verworpen. Ja, miljoenen anderen zullen gered worden gedurende deze tijd van verdrukking, maar er wordt geen melding gemaakt van de aanwezigheid van de gemeente gedurende de zeventigste week van Daniël.

Als de gemeente Israël heeft vervangen, naar wie verwijst Hosea dan? Welke overtreding heeft de gemeente begaan en hoe kunnen zij de gemeente zijn en Zijn aangezicht niet zoeken? Als zij Hem niet ernstig hebben gezocht en alleen verdrukking hen daartoe kan brengen, dan heeft het lijden van Christus geen glorieuze gemeente zonder vlek of rimpel geschapen, gewassen in het bloed van het Lam.

Het enige mogelijke antwoord op deze vragen is dat God nog niet klaar is met de Israëlische natie! Het is alleen door deze verbazingwekkende waarheid dat de schade aan de integriteit van de Schrift en de gaten in het profetische verhaal, veroorzaakt door het geloof dat de gemeente Israël heeft vervangen, kunnen worden hersteld.

Zacharia 12:10 KJV - "En Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der smeking; en zij zullen zien op Mij, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, gelijk iemand rouwklagen zal over zijn enige zoon, en zij zullen bitter zijn over Hem, gelijk iemand bitter is over zijn eerstgeborene."

De gemeente is niet het huis van David, noch is de gemeente de inwoners van Jeruzalem, noch doorboorde de gemeente de Heer bij Zijn kruisiging. Er was geen gemeente toen Jezus stierf en opstond. De gemeente werd geboren nadat Hij was opgevaren en de Heilige Geest kwam.

God is nog niet klaar met de natie Israël en dat is iets om je over te verheugen. God kiest geen mensen uit en geeft ze geen onvoorwaardelijke en eeuwige beloften, om ze later voor altijd te verstoten of te vervangen door een andere groep.

Israël is terug in hun nationale thuisland en dat betekent dat de tijd van hun verdrukking nabij is. De Bruid zal in die tijd in het huis van de Vader zijn, want de gemeente heeft geen afspraak met Gods toorn en haar verzoening met de Vader heeft al plaatsgevonden.

Amir Tsarfati is voormalig plaatsvervangend gouverneur van Jericho, Israëlisch reisleider, auteur en de oprichter en voorzitter van Behold Israel.

Bron: The Error That Causes Christians To Misunderstand The Purpose Of The Tribulation - Harbingers Daily