www.wimjongman.nl

(homepagina)


Profetie met een doel

Door Terry James

Een van de meest valse en snijdende beschuldigingen die naar voren worden gebracht tegen de overtuiging dat de Bijbel leert dat iemand zijn of haar verlossing niet kan verliezen als hij werkelijk wedergeboren is (Johannes 3:3), is: “Als je gelooft: eenmaal gered, altijd gered, zeg je dat mensen kunnen leven zoals ze willen, zonder angst voor straf.” Dat is tenminste de lijn van veroordelende kritiek.

De absolute zekerheid van eeuwige zekerheid roept natuurlijk niet een dergelijke gedachte op in de geest van degene die werkelijk door de reddende kracht van Jezus Christus wedergeboren is. De Bijbel leert ons dat de Heer Zijn kinderen in hun geest veroordeelt en dat gewoonte-zonden, zonder berouw tot zware straffen zal leiden - in sommige gevallen zelfs tot de fysieke dood. Het geduld van de hemelse Vader is lankmoedig, maar niet oneindig.

Iemand die een kind van God is, kan niet zondigen zonder ernstige gevolgen als er geen berouw komt. Maar die persoon zal nooit uit Gods gezin worden gezet. Nooit.

Een soortgelijk soort beschuldiging wordt naar degenen gegooid die geloven in een pre-verdrukking kijk op Bijbelprofetie. De visie van vóór de Verdrukking is natuurlijk de visie waarvan wij hier geloven dat Gods Woord dit leert. Het is de visie dat Jezus Christus iedereen die wedergeboren is tot Zich zal roepen vóór de Verdrukking, wat de laatste zeven jaar van de geschiedenis zal zijn die leiden tot de Tweede Advent (Openb. 19:11).

De boze tirade tegen de visie van een Opname voor de verdrukking - in veel gevallen zelfs door echte Christenen - gaat meestal ongeveer als volgt: "Mensen zoals jij, die geloven dat de Heer ons vóór de Verdrukking zal opnemen, die denken dat je kunt leven zoals je wilt, omdat je ten onrechte denkt en onderwijst dat je gered zult worden voordat Gods oordeel en toorn zal vallen, in wat er ook gebeurt."

De niet-christelijke beschuldigers hebben hun eigen versie. Die gaat ongeveer als volgt: "Christenen die zo geloven geven niets om het verbeteren van de wereld. Jullie hopen zelfs dat het steeds erger wordt. Jullie wensen aardbevingen, hongersnoden, pest, oorlog in het Midden-Oosten en dat het Armageddon snel komt, zodat jullie naar je luchtkasteel kunnen gaan en toekijken hoe de rest van ons de ons deel krijgt."

Hoewel de eerste kritiek absoluut niet waar is, moet ik toegeven dat ik, wat de tweede kritiek betreft, maar al te vaak dergelijke gevoelens heb bespeurd - en zelfs gehoord - van sommigen die in de pre-verdrukking geloven. En het is helemaal de verkeerde houding voor een christen. Er zijn geen excuses om te willen dat de Christus-afwijzende wereld van ongelovigen de ontvangers zijn van Gods oordeel en toorn. Het is alleen door Gods onpeilbare genade dat ieder van ons niet op weg is naar die tijd van ongekende verschrikking.

Het maakt niet uit hoe - om Lot's King James Version woord te gebruiken - "geërgerd" te worden door de liederlijke, ontaarde acties van de verloren wereld om ons heen, onze taak als Christus' kinderen - Zijn vertegenwoordigers hier op aarde - is van een heel andere aard dan te willen zien dat ze "krijgen wat hen toekomt." De veranderde aard die voortkomt uit de wedergeboorte in Gods eeuwige familie zou jou en mij juist het tegenovergestelde moeten laten doen van het willen dat zij, in onze ergernis, krijgen van wat wij zien dat hen toekomt.

De christen wiens geest is afgestemd op het verlangen van de Heilige Geest naar de verlorenen, wil niet dat zij "krijgen wat hen toekomt" tijdens de Verdrukking of bij hun dood. In plaats daarvan willen we alles doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat zij de komende tijd van Gods oordeel en toorn moeten doormaken. Dat is waar de Grote Opdracht van Christus aan Zijn discipelen over gaat, voordat Hij opsteeg om aan de rechterhand van de Vader te zitten. Dat is waar Gods liefde - de liefde die zij bezitten die Christus in zich hebben - over gaat. (Lees Matteüs 28:18-20.)

Op dezelfde manier gaat het in de Bijbel om profetie. Profetie die in Gods Woord wordt gegeven heeft een doel - een diepgaand doel. Bijbelprofetie heeft als kern de opdracht van de Heer om te waarschuwen voor Gods oordeel en toorn die zal komen over allen die zich tegen Hem verzetten - de Heer van de Hemel en Schepper van alle dingen. Het is niet de haat van God voor de verloren mensen van deze gevallen planeet die de profetie drijft. Het is de liefde van God die Zijn profetisch Woord aandrijft. Het moet daarom het verlangen van de Christen zijn om Bijbelprofetie te bestuderen en deze voor-waarschuwingen naar buiten te brengen vanuit een geest van God's liefde, niet door een woedende afkeer van de verloren mensen.

Christenen die profetie bestuderen - en dat lijken er tegenwoordig maar weinig te zijn, moet ik helaas zeggen - vragen zich vaak af wanneer Christus de Kerk (wedergeboren gelovigen) zal roepen in de Opname. Alles lijkt er zo rijp voor dat Hij Zijn volk uit deze door zonde verduisterde sfeer zal plukken.

Niets of niemand kan Gods timing voor Zijn volgende catastrofale interventie in de geschiedenis van de aarde veranderen. Het zal precies op tijd gebeuren, zoals Hij heeft bepaald sinds de grondlegging van deze wereld. Maar we kunnen als gelovigen wel naar onszelf kijken vanwege de - vaak in onze ogen - vertraging waarmee de Heer ons roept, zoals wordt beschreven in 1 Korintiërs 15:51-55 en 1 Tessalonicenzen 4:13-18.

De apostel Petrus gaf de kern van de reden waarom Christus Zijn kerk nog niet heeft opgenomen: "De Here is niet lankmoedig wat Zijn belofte betreft, zoals sommigen lankmoedigheid rekenen, maar lankmoedig jegens ons, niet willende dat iemand verloren zou gaan, maar dat allen tot bekering zouden komen" (2 Petrus 3:9).

Het doel van Bijbelprofetie is om de liefde van God te tonen aan een verloren en anders gedoemde wereld. God wil niet dat iemand verloren gaat (in zijn of haar zonden sterft), maar dat iedereen tot inkeer komt (Jezus Christus aanvaardt als het enige offer voor de zonde dat God accepteert).

De Heer is "lankmoedig". Ik ben ervan overtuigd dat de Heer voor velen zo "lankmoedig" lijkt in Zijn komst, omdat diezelfde mensen hun plicht hebben verzaakt om de liefde van God met de verlorenen te delen - de verlorenen van wie God zo veel houdt dat Hij Zijn eniggeboren Zoon zond opdat zij niet verloren zouden gaan.

Het is al lang tijd voor Gods volk om te gaan investeren in het overbrengen van de boodschap van Gods liefde aan hen die anders de waarschuwing voor de dodelijke dingen die deze Christus-verwerpende planeet spoedig zullen overkomen, niet zullen horen. Gezien deze tijden die zo dramatisch de komende Verdrukking aankondigen, kan en moet Bijbelprofetie gebruikt worden als een productief hulpmiddel voor evangelisatie.

Bron: Prophecy with Purpose « Terry James Prophecy Line