www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dal van spot

Door Terry James op 24 juni 2024

De Heer vertelt bij monde van de profeet Joël de zware vergelding voor het opstandige kwaad van het zich verzetten tegen Zijn gerechtigheid:

Verkondigt dit onder de heidenen: Bereidt de oorlog voor, wekt de machtigen, laat alle krijgslieden naderen, laat hen opkomen: Smeed uw ploegscharen om tot zwaarden, en uw snoeischaren tot speren; laat de zwakken zeggen: Ik ben sterk. Verzamelt u, en komt, gij heidenen, en verzamelt u rondom; laat uw machtigen daarheen nederdalen, o HEERE! Laat de heidenen ontwaken, en tot het dal van Josafat komen; want Ik zal aldaar zitten, om al de heidenen rondom te richten. Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp; komt, daal af; want de wijnpers is vol, de vetten overstromen; want hun goddeloosheid is groot. Menigten, menigten in het dal des beslissings; want de dag des HEEREN is nabij in het dal des beslissings. (Joël 3:9-14)</p>

We zijn op dit moment heel dicht bij het begin van die tijd, aan het einde waarvan iedereen zal worden verzameld in het dal van Josafat - het slagveld van Armageddon.

Zoals Joël verklaart, zien we de goddeloosheid nu dagelijks - zelfs ieder uur - toenemen. Het is inderdaad een exponentiële groei van het kwaad dat voornamelijk gericht is tegen Gods voorgeschreven orde van dingen voor de planeet aarde.

Legers van de wereld, vooral die van naties die primair zijn voor profetische vervulling, hebben hun snoeihaken en ploegscharen al veranderd in zwaarden en speren die de ongelooflijk krachtige instrumenten van moderne oorlogvoering zijn. Ze hebben de mannen van de oorlog gewekt en verzameld, zoals blijkt uit de dreigende invasie van Rusland in Oekraïne en de vraatzuchtige blikken van China op Taiwan. Voor elke waarnemer met een rationeel oog voor ontwikkelingen bereidt de wereld zich voor op oorlog.

Het is slechts een kwestie van tijd totdat de menigten zich zullen verzamelen om zich tegen God te verzetten en naar Zijn toetssteen voor de mensheid, Jeruzalem en de Tempelberg, te stormen. In het begin zullen ze tegen elkaar tekeergaan, omdat ze elk die satanische prijs - Jeruzalem en de Tempelberg - tot hun verovering willen maken. Ze zullen vervuld zijn van de waanzin die hun vader, de duivel, in hun verdorven geesten heeft geplant. Ze zullen dan de zwarte hemel boven de aarde uit elkaar zien spatten en de glorie van de Hemel er doorheen zien stralen als de Heer der Heren en Koning der koningen en Zijn leger van verloste heiligen aan hun afdaling beginnen.

Vandaag bevinden we ons in een soort beslissingsvallei. De beslissing is of we aan de kant van de heidenen staan, die voorbestemd zijn om zich tegen God en Zijn gerechtigheid te verzetten, en dus collega's zijn met hen die Christus de Koning in het dal van Josafat onder ogen zullen komen, of dat we aan Gods kant staan door Zijn enige weg naar verlossing te accepteren, en dus aan de kant staan die zich verzet tegen de goddeloosheid die we in elke richting waarin we kijken zien voortwoekeren.

Een ander dal dat we volgens mij op dit moment heel duidelijk kunnen zien, is een dal van spot.

Het is een plaats van diepgaande strijd tegen de machten en overheden op hoge plaatsen uit Efeziërs 6:12. Christenen die vastbesloten zijn om te strijden tegen het kwaad dat Gods gerechtigheid tegenwerkt, vormen de kern van deze strijdmacht. Hoewel vele anderen die Christus niet als hun Heer kennen ook in deze arena tegen goddeloosheid strijden, zijn Gods mensen de lijm die de frontlinie weerstand houdt tegen de aanvallen van Lucifer's volgelingen, zowel demonisch als menselijk.

De apostel Paulus zegt dat de bedwinger de aanvallen van het kwaad en de goddeloosheid zal tegenhouden totdat Hij uit de weg is geruimd. De Heilige Geest is die beteugelaar en Hij werkt voornamelijk door iedereen die Christus kent in te wijden voor verlossing. Het zijn dus de gelovigen van dit tijdperk die de strijd moeten voortzetten, gesterkt door God de Heilige Geest.

En er is genoeg bewijs om te bevestigen dat God afremmend werkt in deze tijden die zo dichtbij zijn wanneer Hij de Gemeente uit deze gedoemde wereld van opstandigheid zal roepen.

We zijn bijvoorbeeld keer op keer getuige geweest van het blokkeren van wetgevende pogingen die Amerika in een dictatuur zouden brengen. Het kwaad gaat door, maar wordt niet toegestaan om de wereld volledig te infecteren met de zondeziekte die ervoor zal zorgen dat Gods oordeel en toorn uiteindelijk zullen vallen op de onverbeterlijke rebellen die zich verzetten tegen Zijn gerechtigheid.

Er komt een tijd dat de "aardbewoners" hun gang kunnen gaan, grotendeels ongehinderd door Gods bestuur. Maar deze toestand zal niet lang duren. Verwoestende dingen zullen beginnen te gebeuren wanneer God zich voorbereidt op de terugkeer van Zijn Zoon, Jezus Christus, om een einde te maken aan alle kwaad, boosheid en opstandigheid.

De Heer heeft deze anti-God, anti-Christ krachten op dit moment aan het lachen. Zijn Heilige Geest houdt Satans totale aanval tegen totdat de Gemeente is opgenomen om bij Jezus te zijn in de Opname.

Nogmaals, hier is wat de Heer zegt over wat er nu en in de eeuwigheid gebeurt.

Waarom woeden de heidenen en verbeelden de mensen zich iets ijdels? De koningen der aarde stellen zich op en de heersers beraadslagen samen tegen de HEERE en tegen Zijn gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verbreken en hun koorden van ons werpen. Die in den hemel zit, zal lachen; de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en hen kwellen in Zijn zwaar ongenoegen. Doch Ik heb Mijn Koning gesteld op Mijn heilige heuvel Sion. Ik zal het besluit verkondigen; de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon; heden heb Ik U verwekt. Vraag van Mij, en Ik zal u de heidenen tot uw erfdeel geven, en de uiterste delen der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen breken met een ijzeren staf; gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Weest nu wijs, o gij koningen! weest onderwezen, gij rechters der aarde! Dient den HEERE met vreze, en verblijdt u met beven. Kust den Zoon, opdat Hij niet toornig wordt, en gij op de weg vergaat, als Zijn toorn maar een weinig ontstoken is. Zalig zijn allen, die op Hem hun vertrouwen stellen. (Psalmen 2:1-12)

Bron: Valley of Derision « Terry James Prophecy Line