www.wimjongman.nl

(homepagina)


De voortdurende innerlijke strijd van het Joodse volk - fysiek en spiritueel

Door Dean Dwyer 9 februari 2024

( )

Israël, Westelijke Muur, IDF (Foto: CommonSpace Image)

Voor de ongelovige wereld is blindheid alleen zichtbaar in zijn fysieke vorm. Maar voor ons die geloven, weten we dat er twee soorten blindheid zijn - lichamelijk en geestelijk.

In het Aramees bestaat de term die vaak gebruikt wordt voor een blinde eigenlijk uit twee woorden door middel van een retorische truc die bekend staat als antiphrasis. Dit betekent dat men precies het tegenovergestelde zegt van wat men bedoelt. De Aramese term is sagi ("veel") nahor ("licht"). Je kunt dus zien dat de term, enigszins paradoxaal, verwijst naar het niet ziende. Talmoedische geleerden zeggen dat het verwijst naar iemand die zowel blind als wijs is - een persoon die verondersteld wordt grote spirituele waarheid te zien, ook al is hij blind. Maar klopt dit met de Schrift?

Hoewel we blij zijn dat veel individuele Joden een reddend geloof in Jesjoea hebben uitgesproken, bevindt het nationale Israël zich momenteel in een periode van blindheid. Romeinen 11:25 legt uit: "Want ik begeer niet, broeders, dat gij onwetend zijt van dit geheimenis, opdat gij niet wijs zijt naar uw eigen mening, dat aan Israël gedeeltelijk blindheid is geschied, totdat de volheid der heidenen is ingegaan."

Natuurlijk verwijst deze passage niet naar lichamelijke blindheid. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, verwijst naar een hardheid van hart die ervoor zorgt dat de waarneming afgestompt wordt. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Efeziërs 4:17-18: "Dit zeg ik dan en getuig in de Heere, dat gij niet meer wandelt zoals de overigen der heidenen wandelen, in de zinloosheid huns gemoeds, hun verstand verduisterd zijnde, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verblindheid huns harten."

Hoewel technologie en medische kennis het soms mogelijk maken om mensen met lichamelijke blindheid te helpen, is geestelijke blindheid een heel andere kwestie. Velen hebben geprobeerd om hun geestelijke blindheid ongedaan te maken door hun eigen wijsheid en onderzoek. In dit proces zijn er veel valse religies gepropageerd, waarbij New Age zich onderscheidt van de rest als een religie die zich specifiek richt op het "brengen van liefde en licht". Maar hoewel de Schrift zich heel duidelijk uitspreekt tegen valse religie, reserveerde de Heer in veel opzichten Zijn hardste kritiek voor Israël - de natie die de directe ontvanger was van Zijn openbaring. De gevolgen zijn ernstig - niet alleen voor het individu, maar ook voor hun natie. In Jesaja 56:10 lezen we: "Zijn wachters zijn blind, zij zijn allen onwetend; zij zijn allen stomme honden, zij kunnen niet blaffen; slapend, liggend, graag sluimerend."

Bovendien zei Jezus over de schriftgeleerden en Farizeeën in Matteüs 15:14: "Zij zijn blinde leiders van blinden. En als de blinde de blinde leidt, zullen beiden in een kuil vallen." De oplossing voor deze blindheid, zoals Jezus aan Nicodemus vertelde, is om opnieuw geboren te worden (Johannes 3:3).

Als we de geestelijke blindheid van het nationale Israël even buiten beschouwing laten, is het duidelijk dat de geestelijke blindheid van Westerse leiders een serieus probleem aan het worden is in dit tijdperk, vooral als het gaat om het weten hoe om te gaan met het kwaad. Helaas is dit het duidelijkst in de druk die op Israël wordt uitgeoefend om hun oorlog tegen Hamas in Gaza te staken en geen oorlog te beginnen tegen Hezbollah in Libanon. De leiders van Israël zijn deze oorlog niet begonnen. De naties roepen misschien om vrede, maar laten we niet vergeten dat er vrede was op 6 oktober 2023. Hamas heeft de vrede verbroken en ze moeten vernietigd worden vanwege het onuitsprekelijke kwaad dat ze tegen het Joodse volk hebben gepleegd. Dat is de enige manier om met dit kwaad om te gaan. Toch lijken vooral de VS de belangen van Iran te willen bevorderen, in de overtuiging dat de Iraniërs in staat zijn om stabiliteit te brengen in het Midden-Oosten. Iedereen die dat gelooft, is duidelijk onwetend als het gaat om het geloof van de "Twelvers" van de sjiitische ideologie.

Maar opnieuw brengen krachten van buitenaf de voortdurende innerlijke strijd van het Joodse volk aan het licht - fysiek en spiritueel. Tijdens de jaren van de "Endlösung" (1942 tot 1945), voor degenen die de gaskamers overleefden, was de isolatie van kampen en getto's bedoeld om sociale scheiding te bewerkstelligen die zou helpen bij de controle en bewaking van Joden. Het was onder deze afschuwelijke omstandigheden dat sommige Joden, zoals staat in de geschreven werken Jaren waarin we het kwaad hebben gezien, "in zichzelf de innerlijke kracht vonden om hun situatie te onderzoeken en te proberen betekenis te vinden in de gebeurtenissen die hun bestaan beheersten."

In de omstandigheden die bedoeld waren om hen te breken, vochten veel Joden voor menselijkheid, voor cultuur, voor normaliteit en voor leven. Uit deze strijd werd het principe van "geestelijk verzet" geboren. Sterker nog, voor degenen die zich aan dit principe vastklampten, werd hun hele leven in kampen en getto's er een van verzet. Daarom is de staat Israël zo'n belediging voor de wereld. Het is een natie waarvan het vastberaden doel is om weerstand te bieden aan degenen die oproepen tot zijn vernietiging. Voor het grootste deel gebeurt dit in de vorm van gewapend verzet door aanvallen af te slaan en het terrorisme in het land zelf uit te roeien. We zien echter ook een groeiende beweging binnen Israël waar geestelijk verzet ook prominent wordt. Dit is vooral te zien onder soldaten en in de Yeshivas (een instituut gewijd aan het bestuderen van de Torah en rabbijnse tradities) waar ze zingen "Ik geloof in de komst van de Messias".

In de Parashat Bo, de 15e wekelijkse Torah portie in de jaarlijkse Joodse cyclus van Torah lezen, wordt een ontnuchterende gedachte onthuld: duisternis is de broedplaats van hoop. In feite stellen veel Joodse geleerden dat we de duisternis niet minder nodig hebben dan het daglicht en het is in de duisternis van de Exodus dat zij het licht van de verlossing en hun bevrijding uit de slavernij vieren: "...de HEER God heeft u bij nacht uit Egypte gebracht" (Deuteronomium 16:1). Omdat duisternis wordt gevierd als de broedplaats van hoop, is het heel toepasselijk dat Nikodemus Jezus "bij nacht" zou ontmoeten (Johannes 3)!

Terwijl de dagen donkerder worden, komt de tijd van Israëls geestelijke vernieuwing dichterbij. Een overblijfsel zal worden behouden en het langverwachte koninkrijk zal worden gevestigd als de Vredevorst naar Jeruzalem terugkeert om te heersen en te regeren. Charles E Jefferson werd als volgt geciteerd: "Een kleine mens kan zien wanneer het donker wordt... maar kan niet voorbij de duisternis zien. Hij weet niet hoe hij een zonnestraal in zijn beeld moet brengen. Een groot mens doorboort de duisternis en ziet de glorie van een verborgen dageraad."

Vrienden, er is een nieuwe dageraad op komst en ook al wordt het donker, zoals die grote hymne ons herinnert: "Want de duisternis zal overgaan in de dageraad en de dageraad in de heldere middag; en het grote koninkrijk van Christus op aarde zal komen; het koninkrijk van liefde en licht."

Dean Dwyer is al meer dan 20 jaar pastor en president van Eiser Street Baptist Church in Queensland, Australië.

Bron: The Ongoing Inward Struggle Of The Jewish People – Physical And Spiritual - Harbingers Daily