www.wimjongman.nl

(homepagina)


Verblind door haat: De absurditeit van de tweestatenoplossing

Door Mike Spaulding 23 maart 2024

()

De vraag waarom we doorgaan met het zien en lezen van de haat en vitriolische tirades tegen de natie Israël klinkt vaak als een "hangende grammofoonplaat". Ik veronderstel dat we het onophoudelijke uitspuwen van antisemitisme zullen blijven horen en zien omdat degenen die deze standpunten uiten een gebrek hebben aan rede, rationeel denken en logische, analytische deductievaardigheden. Dit is niet beledigend bedoeld. Dit is waarneembaar waar. Want wat anders kan het gebrek aan begrip bij zovelen verklaren?

Een eenvoudige manier om de wijdverspreide desinformatie en de daaropvolgende tirades van degenen die Israël haten aan te pakken, zou zijn om een reeks vragen te stellen en te wachten op een accuraat en betekenisvol antwoord.

Gebrek aan historisch perspectief

Ik zou bijvoorbeeld iemand die het soort denken heeft geuit dat Israël denigreert als de enige oorzaak van de vele problemen in de regio, deze eenvoudige vraag stellen: "Wanneer heeft het Palestijnse volk hun land georganiseerd en de lokale bestuurlijke autoriteiten ingesteld?"

Er wordt altijd over Israël gesproken als zijnde bezetter van het land van de Palestijnen, dus wanneer hebben de Palestijnen hun land georganiseerd en een regering opgezet om het en hen te besturen? Het antwoord is natuurlijk nooit. Er bestaat niet zoiets als het land van de Palestijnen of Palestina.

Elke eerlijke historicus zal verklaren dat het Palestijnse "probleem" werd gecreëerd door Arabische en Moslim naties die weigerden de Arabieren en Moslims toe te laten die Israël in 1947-48 op hun aandringen ontvluchtten. Toen Arabieren en moslims Israël verlieten, vroegen de mensen, inclusief de leiders van de nieuwe natie, om bij hen te blijven.

Vandaag bestaat hetzelfde probleem omdat Arabische en moslimlanden de Palestijnen niet toestaan om naar hun land te emigreren. Die landen zien de Palestijnen als een onderhandelingstroef tegen Israël en als een waarschijnlijk binnenlands probleem voor de vrede als ze zouden mogen immigreren. De realiteit is dat de Arabische en islamitische naties de Palestijnen nooit zullen toestaan hun land binnen te komen, omdat samen met hen de gevaarlijke tentakels van Hamas en Hezbollah komen.

Er valt veel te winnen voor de Israëlhaters door door te gaan met de onjuiste wereldwijde optiek van Israël als de schurk in het verhaal van de Palestijnen.

De zogenaamde etnische zuivering die wordt afgekeurd op universiteitscampussen in heel Amerika is logischerwijs ook een non-starter. Hoe kan Israël genocide plegen op het Palestijnse volk als de bevolking van de Palestijnen blijft groeien? Als er al sprake is van genocide, dan wordt die gepleegd door de terreurgroepen die met ijzeren vuist over Gaza en Libanon heersen. Het Palestijnse volk is niets meer dan vervangbaar slaafgoed in de handen van Hamas, Hezbollah en hun meesters, de Iraanse mullahs.

Misschien is de krachtigste vraag die je kunt stellen aan iemand die verblind is door zijn haat tegen Israël wel deze: "Kunt u één Arabische, islamitische of Palestijnse leider noemen die in het openbaar heeft verklaard en onder zijn kiezers bevestigt dat Israël, als deel van een afzonderlijke Palestijnse staat, recht heeft op haar land om in vrede en veiligheid te leven?"

De deugddoende, communist-lievende, Israël-hatende Palestijnse sympathisanten van vandaag hebben geen diepgaand begrip van de wereldpolitiek, en ze hebben zeker geen historisch perspectief.

De Oslo-akkoorden en de Camp David-top in 2000 resulteerden in een basiskader voor een Palestijnse staat. De voortdurende kwestie is dat terwijl de Arabische en Moslimleiders glimlachen voor de camera's en het applaus van de Westerse wereld ontvangen voor hun vastberadenheid om vrede te brengen in de regio, deze zelfde leiders een heel andere boodschap verkondigen aan hun kiezers. Die boodschap is "We zullen nooit vrede sluiten met de Joodse bezetters van ONS land; we zullen ze alleen maar de zee in drijven en uitroeien. Daarna zal het land worden gezuiverd en aan ons worden teruggegeven."

De Arabische en islamitische doctrine dicteert dat als een gebied ooit bezet is geweest door moslims, het tot in de eeuwigheid toebehoort aan Allah. De leiders van de Palestijnen liegen dus tegen het Westen, maar vertellen de waarheid over hun bedoelingen aan hun volk.

Tenzij de Arabische en moslimleiders de waarheid gaan vertellen over hun bedoelingen, zal er nooit een aanvaardbare tweestatenoplossing komen.

Israël kent de waarheid. Het Westen weigert dit het daglicht te laten zien. Het lijkt ongelooflijk om te overwegen, maar president Biden doet er alles aan om de kwestie aan Israël op te dringen door te dreigen met het achterhouden van de bewapening die nodig is om door te gaan met het zuiveren van de regio van terreur.

Hoe absurd is het om Israël te beletten de hele wereld een plezier te doen door Hamas te vernietigen? Hoe absurd is het om een Amerikaanse president terroristen te laten beschermen door Israël af te schrikken?

Het Bijbelse verhaal over Israël

Nu moeten we ook kijken naar wat de Bijbel over Israël te zeggen heeft. Hier herinner ik de mensen eraan dat Jahweh vele beloften heeft uitgesproken over Zijn volk Israël. Of we nu kijken naar het Abrahamitische, Mozaïsche of Davidische verbond, er zijn tot op de dag van vandaag onvervulde beloften.

Je kunt twee keuzes maken met betrekking tot de Verbonden. Je kunt zeggen dat Jahweh ze zal vervullen voor Zijn volk Israël, of je kunt geloven dat Jahweh klaar is met Israël en dat de verbondsbeloften nu toebehoren aan de Christelijke kerk. Als je ervoor kiest om het laatste te geloven, dat Jahweh Zijn volk, Israël, verlaten heeft, dan word je geconfronteerd met geloven wat de Bijbel expliciet weerlegt.

Bedenk in het minst dat Jahweh beloofd heeft om Israël een eeuwigdurend erfdeel te geven (Genesis 17:89; Zacharia 12:9-11; Lucas 21:20, 24; Handelingen 1:6). De apostel Paulus informeerde de gelovigen in Rome dat:

Romeinen 11:25-29 KJV - "Want ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt van dit geheimenis, opdat gij niet wijs zijt in uw eigen bedenkselen; dat de verblinding ten dele Israël overkomen is, totdat de volheid der heidenen binnengekomen is. En alzo zal gans Israël zalig worden; gelijk geschreven staat: Uit Sion zal de Bevrijder komen, en hij zal goddeloosheid van Jakob afwenden: Want dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Wat het evangelie betreft, zij zijn vijanden om uwentwil, maar wat de verkiezing betreft, zij zijn geliefden om des vaders wil. Want de gaven en de roeping van God zijn zonder berouw."

Heel Israël zal gered worden. Dit heeft betekenis binnen de context van de Verdrukking, waarover de engel Gabriël Daniël informeerde dat er een toekomstige tijd van Verdrukking zou komen die betrekking zou hebben op Daniëls volk, Daniëls heilige stad en het proces waardoor Jahweh heel Israël zou redden (Zie Daniël 9:24-27; en Zacharia 12).

Tenslotte worden Jahweh's beloften aangaande Zijn volk Israël goed samengevat in Jeremia 31:35-37: "Zo zegt de Here, die de zon geeft tot een licht bij dag, en de verordeningen van de maan en van de sterren tot een licht bij nacht, die de zee verdeelt als de golven daarvan brullen; de Here der heerscharen is zijn naam: Indien die verordeningen voor mijn aangezicht wijken, zegt de Here, dan zal ook het zaad van Israël voor eeuwig ophouden een natie voor mijn aangezicht te zijn. Zo zegt de Heer: Als de hemel boven gemeten kan worden, en de fundamenten van de aarde beneden doorzocht, dan zal ik ook al het zaad van Israël uitwerpen om alles wat zij gedaan hebben, zegt de Heer."

Helaas zijn er zelfs hier mensen die het duidelijke en letterlijke Bijbelse verhaal over Israël afwijzen. We leven inderdaad in een unieke tijd.


Mike Spaulding is auteur, spreker, presentator van het radioprogramma "Het transformerende woord" en senior pastor van Calvary Chapel Lima.

Bron: Blinded By Hatred: The Absurdity Of The Two-State Solution Crowd - Harbingers Daily