www.wimjongman.nl

(homepagina)


Internationaal recht of antisemitisme?

door Bat Ye'or - 10 maart 2024

( )

In zijn meedogenloze strijd tegen Israël heeft Europa zijn eigen grondgebied en volk opgeofferd aan het Palestinisme. Op de foto: PLO-voorzitter Yasser Arafat lacht met de Franse president Jacques Chirac in het Élysée-paleis in Parijs, op 26 juli 1995. (Foto door Remy de la Mauviniere/AFP via Getty Images)

Het is gemeengoed om overal en altijd te horen verkondigen dat de staat Israël het internationaal recht schendt. In een interview met Sonia Mabrouk op 11 februari, uitte Manuel Bompard opnieuw deze beschuldiging, waarbij hij zelfs een datum noemde voor een schending die 70 jaar teruggaat! Deze beschuldiging, die bepalend is voor alle betrekkingen van de Europese Unie met de Joodse staat, rechtvaardigt bijvoorbeeld discriminerende praktijken tegen Israël die hun weerga niet kennen en nooit tegen een andere staat zijn toegepast. Zo kunnen we in het Journal Officiel (24/11/2016, nr. 81) onder de rubriek "Diversen," verordeningen lezen met betrekking tot:

"de vermelding van de oorsprong van goederen uit gebieden die sinds juni 1967 door Israël bezet zijn, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 12 november 2015.

"In het bijzonder wordt gespecificeerd dat volgens het internationaal recht de Golanhoogte en de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, geen deel uitmaken van Israël. Om de consument niet te misleiden, moet op het etiket van voedingsmiddelen de exacte oorsprong van de producten nauwkeurig worden vermeld, ongeacht of dit verplicht is op grond van de communautaire regelgeving of vrijwillig door de exploitant.

"In het geval van producten van de Westelijke Jordaanoever of de Golan Hoogvlakte die afkomstig zijn van Israëlische nederzettingen, is een verwijzing naar "product van oorsprong uit de Golan Hoogvlakte" of "product van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever" niet aanvaardbaar. Hoewel deze uitdrukkingen effectief het bredere gebied of de regio aanduiden waar het product vandaan komt, kan de extra geografische informatie dat het product uit Israëlische nederzettingen komt, de consument misleiden over de werkelijke oorsprong van het product. In dergelijke gevallen moet tussen haakjes de uitdrukking "Israëlische nederzetting" of een gelijkwaardige term worden toegevoegd. Uitdrukkingen zoals "product afkomstig van de Golan Hoogvlakte (Israëlische nederzetting)" of "product afkomstig van de Westelijke Jordaanoever (Israëlische nederzetting)" kunnen worden gebruikt.

We zien dat deze tekst zich opnieuw beroept op het internationaal recht zonder verdere verduidelijking. We merken ook op dat de EU het recht opeist om uit eigen beweging te beslissen dat de Golanhoogte, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem geen deel uitmaken van Israël. Bestaat er een wet die een groep machten toestaat om te bepalen welke provincies bij een land horen en om hun historische namen te veranderen, zoals Judea en Samaria die in de Westelijke Jordaanoever zijn veranderd? Of om internationale grenzen uit te vinden waar die voorheen niet bestonden?

Deze tekst kan alleen maar gezien worden als hatelijk en minachtend voor het Joodse volk. Het doel is om in deze Israëlische gebieden een tweede Judenrein Palestijnse staat te vestigen, zoals de oprichter van het Arabische Hoger Comité, Amin al-Husseini, vroeg, die christenen en moslims verenigde in het Britse Mandaat van Palestina tegen de Palestijnse Joden.

Tegen de jaren 1920 stond al-Husseini, grootmoefti van Jeruzalem, zo hoog aangeschreven in Europa dat hij de oorlogsjaren in Berlijn doorbracht. In radio-opnames uit deze periode is de Duitse omroeper te horen die de bijeenkomst op 2 november 1943 in Berlijn beschrijft van Arabische nationalisten die zich vermengden met de Nazi's[1]:

"We zijn in het Luftwaffe gebouw in Berlijn, waar Arabische leiders bijeen zijn om te protesteren tegen de Balfour Verklaring. De hal is versierd met Arabische vlaggen en posterportretten van Arabische patriotten. Arabieren en moslims uit alle landen stromen de hal binnen. Onder hen zijn Marokkanen, Palestijnen, Libanezen, Jemenieten, mannen uit de Hedjaz, Indiërs, Iraniërs en moslimvertegenwoordigers uit heel Europa. Onder de laatsten zijn veel Duitsers die bevriend zijn met de Arabieren, hoge regeringsfunctionarissen, civiel en militair, een van de S.S.-chefs, vertegenwoordigers van buitenlandse ambassades en aan het hoofd vertegenwoordigers van de Japanse ambassade. Het publiek loopt in de honderden, en hier zie ik nu de moefti van Jeruzalem de zaal binnenkomen. Hij schudt handen met een aantal notabelen en gaat de trap op naar het podium om zijn toespraak te houden (p. 49).

"Na verschillende anti-Joodse citaten uit de Koran, verklaart Haj Amin el Husseini, hoofd van het Hoger Arabisch Comité (Palestijnse Arabische Nationale Beweging):

"Moslims in alle Arabische landen zijn verenigd tegen de vijand die vandaag de dag tegenover hen staat in Palestina en elders - namelijk de Britten. Het Verdrag van Versailles was een ramp voor zowel de Duitsers als de Arabieren. Maar de Duitsers weten hoe ze van de Joden af moeten komen. Wat ons dicht bij de Duitsers brengt en ons in hun kamp plaatst, is dat de Duitsers tot op de dag van vandaag nog nooit een Moslim kwaad hebben gedaan, en ze vechten opnieuw tegen onze gemeenschappelijke vijand (applaus) die Arabieren en Moslims vervolgde. Maar bovenal hebben ze het Joodse probleem definitief opgelost. Deze banden, en vooral de laatste, maken onze vriendschap met Duitsland geen voorlopige, afhankelijk van voorwaarden, maar een permanente en blijvende vriendschap gebaseerd op wederzijds belang (p. 49).

"Felicitaties per telegram van Heinrich Himmler, hoofd van de SS.

'De grootmoefti. De Nationaal Socialistische Partij heeft op haar vlag 'de uitroeiing van het Jodendom in de wereld' geschreven. Onze partij sympathiseert met de strijd van de Arabieren, vooral de Arabieren van Palestina, tegen de buitenlandse Jood. Vandaag, op deze gedenkdag van de Balfour Verklaring, zend ik mijn groeten en wens een succes in jullie strijd (p. 50).

"Op 1 maart 1944 om 12:30 PM., sprak de Moefti op Radio Berlijn, na Joden, Groot-Brittannië en Amerika te hebben belasterd, riep hij de Arabieren op 'om op te staan en te vechten'.

"Arabieren, sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de Joden waar je ze ook vindt. Dit behaagt God, de geschiedenis en de religie. Dit redt jullie eer. God is met jullie (p. 51).

In 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog en daarmee ook de genocide op de Joden. Vergeving was alleen beperkt tot Europa, omdat tegen die tijd de Arabische anti-Joodse oorlog hun gemeenschappen in de hele Arabische wereld met bloed besmeurde. Frankrijk verwelkomde en beschermde Amin al-Husseini discreet en voorzag hem van een paspoort en een valse naam zodat hij in 1946 naar Caïro kon reizen, waar hij als een held werd ontvangen. Van daaruit organiseerde hij de voortzetting van de anti-Joodse oorlog in zijn theologische jihadistische versie, omdat die - voorlopig althans - niet in Europa kon worden voortgezet.

Op 2 april 1947, geconfronteerd met de moorddadige anarchie van de Arabieren in Palestina, verklaarde Groot-Brittannië dat het zijn mandaat opgaf en vroeg de Verenigde Naties om een advies over de maatregelen die na zijn vertrek moesten worden genomen. De Algemene Vergadering benoemde een ad-hoccommissie, de United Nations Special Commission for Palestine (UNSCOP), waarvan het rapport, werd aanvaard op 29 november 1947, en Resolutie 181 werd. Deze niet-bindende resolutie stelde de oprichting van twee staten voor op het grondgebied van het verplichte Palestina ten westen van de Jordaan.

Het is belangrijk om de volgende punten met betrekking tot deze resolutie te verduidelijken:

  • De Mandaatgevende Mogendheid, Groot-Brittannië, vroeg de Algemene Vergadering om een Commissie op te richten die de beraadslagingen van de Vergadering over de toekomstige regering van Palestina moest voorbereiden. Er was geen sprake van het verdelen van een gebied waarvan de soevereiniteit al toebehoorde aan een ander volk, de Joden, zoals eerder bepaald door vier internationale verdragen.
  • De Commissie beval de Algemene Vergadering aan om haar verdelingsplan aan te nemen en uit te voeren. Het was slechts een aanbeveling die niet kon worden uitgevoerd zonder de nietigverklaring van eerdere verdragen die de soevereiniteit van het Joods Nationaal Tehuis over dit gebied erkenden, nadat het verslagen Ottomaanse Rijk zijn terugtrekking had erkend. De ad hoc Commissie had niet de bevoegdheid om een gebied op te delen en de delen ervan toe te wijzen.

Het UNSCOP rapport, en resolutie 181 van 29 november 1947, schenden daarom de wettelijke besluiten van de vier internationale verdragen, het Verdrag van Versailles van 1919, de Resolutie van San Remo van 1920, het Verdrag van Sèvres van 1920 en het Verdrag van Lausanne van 1923, die na de Eerste Wereldoorlog en de ontmanteling van het verslagen Ottomaanse Rijk, de historische soevereiniteit van het Joodse volk over dit grondgebied erkenden en het opdroegen aan het Joods Nationaal Tehuis.

Deze procedure was duidelijk vastgelegd tijdens een vergadering van de Volkenbond in september 1922, toen de Britse regering, die het mandaat over Palestina had, overging tot het onttrekken van 70% van het Palestijnse grondgebied om een nieuw land te creëren ten oosten van de rivier de Jordaan, Transjordanië. In aanwezigheid van alle leden van de Raad van de Volkenbond en de secretaris-generaal legde de Britse afgevaardigde, Lord Balfour, uit dat deze verdeling bedoeld was om in Transjordanië de specifieke richtlijnen voor de oprichting van een Joods Nationaal Tehuis te annuleren die voor het hele grondgebied van het Palestijnse Mandaat waren voorzien.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat dit beroemde gebied genaamd Palestina in de islamitische rijken nooit meer was dan een provincie met veranderende grenzen. Het waren de geallieerden van WO I die het in 1918 grenzen gaven die gebaseerd waren op bijbelse topografie, namelijk de geschiedenis van het Joodse volk. De beslissing die Groot-Brittannië in 1922 nam, creëerde twee afzonderlijke entiteiten op het grondgebied van het Palestijnse Mandaat, waar er voordien geen bestond. De ene, Palestina, dat zich uitstrekte van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan, bleef rechtstreeks onder Brits bestuur en zou een Joodse staat worden, gebaseerd op de 3000 jaar oude geschiedenis van het Joodse volk die in dit gebied geworteld is. De andere entiteit was Transjordanië, een Arabische staat ten oosten van de Jordaan op de resterende 70% van Palestina. Deze beslissing werd op 16/9/1922 goedgekeurd door de Raad van de Volkenbond.

In een interview op 11 oktober 1947 met Akhbar al-Yom zei Abdul Rahman Azzam, de eerste secretaris-generaal van de pas opgerichte Arabische Liga:

"Persoonlijk wens ik dat de Joden ons niet tot deze oorlog drijven, omdat dit een oorlog van uitroeiing en gedenkwaardig bloedbad zal zijn waarover gesproken zal worden als over het bloedbad van de Tartaren of de kruisvaardersoorlogen. Ik geloof dat het aantal vrijwilligers van buiten Palestina groter zal zijn dan de Arabische bevolking van Palestina, want ik weet dat vrijwilligers naar ons toe zullen komen vanuit [zover als] India, Afghanistan en China om de eer van het martelaarschap te winnen omwille van Palestina ... Het zal je misschien verbazen te horen dat honderden Engelsen de wens hebben geuit zich vrijwillig aan te melden in de Arabische legers om tegen de Joden te vechten ... [de oorlog] zal een gelegenheid zijn voor enorme plunderingen ... het zal onmogelijk zijn om de ijverige vrijwilligers die vanuit alle hoeken van de wereld arriveren in toom te houden ..."

Nog voor het vertrek van de Britten in mei 1948 had Amin al-Husseini, die vanuit Europa naar Palestina was teruggekeerd, zijn militie van islamitische nazi-veteranen opgericht die, ondergedoken in Arabische dorpen, chaos en dood zaaiden onder de plaatselijke Joden. In mei 1948, zodra de staat Israël was uitgeroepen, vielen vijf Arabische legers het nieuwe land binnen en namen land in beslag dat door alle eerdere verdragen aan de Joodse staat was toegekend, zonder enig protest van Europa, dat, met uitzondering van Tsjecho-Slowakije, had geweigerd wapens te verkopen.

De Arabische aanvalsoorlog van 1948 en de daaropvolgende Arabische militaire agressies tegen Israël brachten resolutie 181 in de vergetelheid, die hoe dan ook geen juridische waarde had en in strijd was met de internationale verdragen van 1919, 1920 en 1923, en vooral met artikel 80 van het Handvest van de Verenigde Naties. In zijn studie over dit onderwerp toont David Elber[2] aan dat de VN geen territoriale soevereiniteit heeft en daarom niet kan beslissen over de toewijzing van een gebied waarover zij geen soevereiniteit heeft (op basis van het universele rechtsbeginsel nemo dat quod non habet -- niemand kan geven wat hij niet bezit), vooral wanneer deze beslissing eerdere verdragen schendt die door de VN zelf zijn bekrachtigd.

Resolutie 181 deed alleen suggesties om oorlogsdreiging van de Arabieren te voorkomen. In feite voorzag de resolutie in de oprichting van drie staten in het resterende gebied dat gereserveerd was voor het Joods Nationaal Tehuis: een piepkleine Joodse staat, nog een Arabische staat en een uitgebreid "geïnternationaliseerd" Jeruzalem (geëist door het Vaticaan). Wie resolutie 181 leest, kan niet anders dan verbaasd zijn over de ongelofelijke incompetentie en domheid die uit de onwerkelijkheid van de visie ervan spreken, zozeer zelfs dat het je verbaast dat de kleur van straatlantaarns er niet in wordt aanbevolen.

Als je kijkt naar de omstandigheden rond Resolutie 181 -- de genocide op zes miljoen Joden in Europa met de hulp en medewerking van Moslim SS'ers en soldaten onder Duits bevel en de ideologische leiding van Amin al-Husseini, die samen met Hitler de uitroeiing van de Joden in het Midden-Oosten plande -- dan begrijp je het cynisme van deze resolutie en haar minachting voor de realiteit ter plaatse, door te doen alsof het verzwakken van de Joden de oplossing zou zijn.

Resolutie 181 draagt de littekens van de mentaliteit die heerste in de landen van Europa die deel uitmaakten van het Derde Rijk. Het toont minachting voor het Joodse volk, dat meedogenloos was uitgemoord in een genocide die slechts twee jaar eerder in Europa eindigde. Hoewel deze landen geen ondertekenaars waren, behielden hun elites en hoge functionarissen, zij het vermomd onder verschillende politieke labels, hun beslissingsbevoegdheid. Zo veroordeelde geen enkel Europees land ooit de invasie van Israël in 1948 door de legers van Egypte, Syrië, Irak, Transjordanië en Libanon, samen met de nazimilities van al-Husseini.

Al-Husseini kon goed opschieten met het Franse Vichy-regime in de Tweede Wereldoorlog. Hooggeplaatste Arabische officieren werkten samen met het Duitse leger en islamitische militaire formaties integreerden in de SS en de Wehrmacht en trainden in de door Duitsland geregeerde landen. Ze waren onder vrienden. Dus waarom zouden we verbaasd zijn over Resolutie 181?

Op 14 mei 1948 becommentarieerde het officiële dagblad van het Vaticaan, L'Osservatore Romano, de restauratie van de staat Israël in de volgende bewoordingen:

"... het moderne zionisme is niet de ware erfgenaam van het Israël van de Bijbel, maar een seculiere staat.... Daarom behoren het Heilige Land en zijn heilige plaatsen toe aan het christendom, dat het ware Israël is."[3]

In juli 1949 publiceerde La Documentation Catholique, het officiële tweewekelijkse tijdschrift van de Franse Katholieke Kerk, de encycliek Redemptoris nostri cruciatus van Paus Pius XII en gaf als commentaar:

"[W]e zijn nu, na zorgvuldig onderzoek, tenminste tot een deel van de waarheid gekomen, en we kunnen het alleen maar eens zijn met een vaak gehoorde uitspraak dat het zionisme het nazisme in een nieuw jasje is."[4]

In 1919 ontmoette Chaim Weizmann, die de radicale oppositie van Frankrijk tegen het Zionisme wilde begrijpen, voor een kort moment Georges Clemenceau, die hem naar verluidt zou hebben verteld: "Wij Christenen kunnen de Joden nooit vergeven dat ze Christus hebben gekruisigd."

Heeft Clemenceau dit echt gezegd? Miljoenen christenen verzetten zich tegen het antisemitisme en werden zionisten. De opmerking van Clemenceau zou slechts een fractie van de kerken en christenen beschrijven: degenen die de discriminerende status van het Joodse volk bedachten en hen de ballingschap en, in de 20e eeuw, genocide oplegden omdat ze hun bevelen hadden overtreden door het zionisme.

In 1973 vernieuwde de Europese Economische Gemeenschap (die uiteindelijk de Europese Unie werd) de nazi-alliantie met de Palestijnse jihad van de opvolgers van de moefti's en bestendigde de euro-jihadistische oorlog tegen Israël op financieel, media- en internationaal niveau, in ruil voor olie en Arabische markten.

Dit beleid, dat werd geïnitieerd door de Euro-Arabische Dialoog (1974), werd versterkt na de islamitische revolutie van Ayatollah Ruhollah Khomeini in Iran in 1979, waardoor Europa moest vrezen voor zijn olietoevoer. Europa's grootste zorg was echter om te voorkomen dat de Arabische Liga de betrekkingen met haar zou bevriezen, na de aparte Egyptisch-Israëlische vrede, die ze met tegenzin had erkend op een moment dat de PLO en de Arabische Liga de betrekkingen met Egypte hadden verbroken. Om deze misstap goed te maken, produceerde Europa de Verklaring van Venetië (1980). Het volgende staat op de Medea.be website, die de bijeenkomsten en activiteiten van de Euro-Arabische Dialoog vanaf het begin publiceerde:

"De activiteit van de [Euro-Arabische] Dialoog werd in 1979 op verzoek van de Liga van Arabische Staten opgeschort, na de Camp David Akkoorden, na slechts vier zittingen van het Algemeen Comité. Met de Verklaring van Venetië in juni 1980 besloot de Gemeenschap dat het tijd was om te werken aan de politieke aspecten van de Dialoog en organiseerde een voorbereidende bijeenkomst voor het Algemeen Comité in Athene in december 1983. De opvallende afwezigheid van Egypte als gevolg van hun schorsing van alle activiteiten van de Liga van Arabische Staten was voldoende om een volledige hervatting van de activiteiten te voorkomen."

Met de Verklaring van Venetië eiste de Europese Economische Gemeenschap de oprichting van een Palestijnse staat op de door Israël in 1967 bevrijde gebieden, die sinds 1949 illegaal bezet en Judenrein [etnisch gezuiverd van Joden] waren gemaakt door Arabische landen. Sinds die tijd heeft de EEG/EU nooit opgehouden het concept van een "Palestijns volk" op te leggen in plaats van Arabische vluchtelingen, om hun aanspraak op een staat te rechtvaardigen die ze al tientallen jaren proberen op te bouwen door Israëli's in hun eigen land, erkend door internationale verdragen, te controleren, te beperken en te treiteren.

De afgelopen 40 jaar heeft de EEG/EU, die koste wat het kost van Israël af wil, een vals volk uitgevonden, de Palestijnen, verstoken van nationale particularismen en geschiedenis, kunstmatig geconstrueerd als een look-alike van Israël, ook al beweren ze de Koran te volgen, de jihad tegen het ongeloof te belichamen en het nazisme aan te hangen.

VN Resolutie 181, valselijk internationaal recht genoemd, autoriseert de delegitimatie van de Joodse aanwezigheid in Jeruzalem volgens de 2000 jaar oude antisemitische traditie, en de reductie van de Joodse staat tot een onverdedigbaar perceel dat binnenkort zal verdwijnen. Het heeft al Palestijnse ministeries en ambassadeurs gecreëerd voor een volk dat geen volk is, maar dat het vastbesloten is te creëren als eerbetoon aan de Hitler-Husseini alliantie die de jihad tegen Israël symboliseert.

Lasterlijke termen als "kolonisten", "bezetters", "nazi's" en "bezette Palestijnse gebieden" projecteren een demonisch karakter op Israëli's dat het anti-joodse verbale geweld van de nazi's oproept. De rol van de Oosterse kerken, die zichzelf Arabisch noemen, in deze maalstroom van haat kan niet worden overschat -- zelfs als we weten dat hun overleven gedurende 13 eeuwen, met het islamitische kromzwaard op hun keel, hen heeft veranderd in Pavloviaanse islamistische propagandisten. De EU heeft deze reflex uitgebuit in haar anti-Israël beleid. Deze uittreksels van opmerkingen die pater Manuel Musalam, hoofd van de Latijnse kerk in Gaza, op 22 april 2002 maakte op de officiële televisie van de Palestijnse Autoriteit, zijn zeker geen uitzonderlijk voorbeeld:

"De Jood heeft een principe waar wij onder lijden en dat hij aan mensen probeert op te leggen: het 'niet-Jood'-principe. Voor hem is de niet-Jood een slaaf. Aan de Palestijnen die in Israël werken, geven ze slechts een stuk brood en zeggen tegen hen: 'Dit stuk brood dat jullie eten is van onze kinderen afgenomen; we geven het aan jullie zodat jullie niet als vrije mensen in jullie land leven, maar als proletariërs en slaven in Israël, om ons te dienen'. De Protocollen van de Ouderen van Zion zijn gebaseerd op dit principe en iedereen die de Protocollen leest, begrijpt dat ze van toepassing zijn op onze huidige relatie met de Joden... De kerk, de paus, de christenen en het Nieuwe Testament stellen duidelijk, volgens het christelijk geloof, dat het de Joden waren die Jezus hebben vermoord. Het is onmogelijk om dit te ontkennen of te vergeten... Het waren de Joden die Jezus doodden, daarna doodden ze de Christenen, daarna doodden ze de Moslims. Nu vermoorden ze weer moslims en christenen. Door de geschiedenis heen hebben we gezien dat de Joden, die de christenen vervolgden in de begindagen van de Kerk, nu weer de Kerk en de Islam vervolgen." [Opmerking: De Protocollen van Zion was een lasterlijk verzinsel. Ed.].

Laten we benadrukken dat de opmerkingen van Musalam volledig in tegenspraak zijn met de aanbevelingen van Vaticanum II.

In de afgelopen decennia is de alliantie van de EU met de Palestijnse jihad -- een oorlog om de planeet te islamiseren die niet uitsluitend anti-Joods is -- uitgezaaid in Libanon en tot in de fundamenten van het Westen. In zijn niet aflatende strijd tegen Israël heeft Europa zijn eigen grondgebied en volk opgeofferd aan het Palestinisme. Vandaag de dag zien we, in een vreemd toeval, dezelfde allianties als in de jaren 1940: de meerderheid van de Europese landen, verenigd onder de regering van het Derde Rijk, bondgenoot van de islam en in oorlog met Rusland en het Joodse volk in een wereldwijde antisemitische tsunami. Herhaalt de geschiedenis zich altijd?

Bat Ye'or, auteur van Eurabia: The Euro-Arab Axis, en van Europe, Globalization and the Coming Universal Caliphate (winnaar van een prijs in Londen, 2012) ontving een prijs in Israël (1986) voor haar studie over het Oosterse Jodendom, en een prijs voor de Moed van het Vrije Spreken in Parijs (2015) en in Bologna (2015) voor haar boek Comprendere Eurabia (2015).

[1] Moshe Pearlman, Mufti of Jerusalem, London 1947, p.149

[2] David Elber, Il diritto di sovranità nelle Terra di Israele , Salomone Belforte, Livorno 2024.

[3] Bat Ye'or, Islam and Dhimmitude , Fairleigh Dickinson Univ Press, 2001.

[4] Bat Ye'or, Islam and Dhimmitude , Fairleigh Dickinson Univ Press, 2001.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2024 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: International Law or Antisemitism? :: Gatestone Institute