www.wimjongman.nl

(homepagina)


God heeft gesproken

Door Hal Lindsey op 28 januari 2024

Het is het grote feit van de geschiedenis. God heeft ons niet alleen gelaten. Dezelfde God die met Zijn woorden licht, ruimte, tijd, leven en materie in het leven riep, maakte ook de mensheid. Later zouden Adam en Eva zondigen. Maar daarvoor had God regelmatig contact met hen. De grote God van het universum, Degene die alles schiep door de kracht van Zijn woorden, wandelde en praatte met Zijn twee mensen. God sprak en Hij luisterde.

Gods communicatie eindigde niet met de zonde van Adam. Hij sprak ook tot volgende generaties. Hij sprak bijvoorbeeld tot Noach en later tot Abraham, Izaäk en Jakob. God gaf Jakob de naam "Israël". Via de kinderen van Israël en hun profeten sprak God tot de wereld, en die woorden spreken vandaag de dag nog steeds tot ons. Israël liet God in de steek, maar God liet Israël nooit in de steek.

Door middel van de profeten sprak God belangrijke dingen en ook diep persoonlijke dingen. Hij gaf hartstochtelijke waarschuwingen. Hij sprak over Zijn eigen hartzeer over Israëls ongevoeligheid tegenover Hem. Hij betreurde de pijn die zij zichzelf en hun kinderen aandeden. Hij vertelde hen over de toekomst - over hun nabije toekomst en over de verre toekomst, inclusief dingen die we vandaag de dag zien gebeuren.

Hebreeën 1:1-3 (NASB) zegt: "God heeft, nadat Hij lang geleden in de profeten in vele gedeelten en op vele manieren tot de vaderen heeft gesproken, in deze laatste dagen tot ons gesproken in zijn Zoon, die Hij tot erfgenaam van alle dingen heeft aangesteld, door wie Hij ook de wereld heeft gemaakt. En Hij is de uitstraling van Zijn heerlijkheid en de exacte weergave van Zijn natuur, en Hij houdt alle dingen in stand door het woord van Zijn macht. Toen Hij de zonden had gezuiverd, ging Hij zitten aan de rechterhand van de Majesteit op de Allerhoogste."

In Zijn grootste daad van communicatie drukte God Zichzelf uit... met Zichzelf. Johannes 1 noemt Jezus "het Woord". Er staat: "Het Woord was bij God en het Woord was God" (Johannes 1:1). Die waarheid wordt mogelijk gemaakt door Gods drie-enige natuur. Jezus is bij God en tegelijkertijd is Jezus God.

Verzen 2-4 zeggen: "Hij was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hem ontstaan, en buiten Hem is niets ontstaan dat ontstaan is. In Hem was leven, en het leven was het licht der mensen."

God heeft gesproken. En Zijn grootste uitspraak was Hijzelf. Openbaring 19:13 zegt: "Zijn naam is het Woord van God".

En Hij spreekt nog steeds. Zoals in Matteüs 11:28-30 (NKJV), zo zegt Jezus vandaag: "Komt allen tot Mij die arbeiden en zwaar beladen zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je zielen. Want Mijn juk is gemakkelijk en Mijn last is licht."

Als je nog niet tot Hem gekomen bent, dan zijn Zijn armen open. Misschien kwam je jaren geleden voor het eerst naar Hem toe. Je kent Zijn grote verlossing al lang. Het vers hierboven is ook voor jou. Het is een drukke wereld en een drukke tijd. Metaforisch gezien zit de lucht vol irritante muggen en het water vol dodelijke haaien. Je bent druk bezig om grote en kleine problemen op afstand te houden. Maar vergeet Hem en Zijn uitnodiging niet. Zijn juk is gemakkelijk en Zijn last licht. Wend je tot Hem met wat je ook belast. Ervaar Zijn liefdevolle aanwezigheid opnieuw. Luister naar Zijn woorden van troost. Begrijp opnieuw Zijn standvastige, onveranderlijke trouw. Hij is er nu. Hij spreekt niet alleen, maar Hij luistert ook.

Bron: Hal Lindsey