www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Melacha/Werk

Maar de zevende dag is een Sjabbat van Hasjem, uw God: u zult geen werk doen - u, uw zoon of dochter, uw mannelijke of vrouwelijke slaaf, of uw vee, of de vreemdeling die in uw nederzettingen is.
Exodus 20:10 (DE ISRAËLBIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort verkrijgbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75e verjaardag van de Staat Israël!

מְלָאכָה

MELACHA

ME-LAH-CHA

WERK

"Maar de zevende dag is een sabbat van uw God; gij zult geen werk doen - gij, uw zoon of dochter, uw mannelijke of vrouwelijke dienstknechten, of uw vee, of de vreemdeling die in uw nederzettingen is." (Exodus 20:10)

ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך.

"Aldus brachten de Israëlieten, alle mannen en vrouwen wier hart hen bewoog om iets te brengen voor het werk dat God, door Mozes, bevolen had om te doen, het als een vrijwillig offer aan God." (Exodus 35:29)

כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה.

Melacha, Hebreeuws voor "werk", staat centraal in een gelukkig en zinvol leven. De Talmoed leert: "Alle Torastudie zonder werk zal resulteren in verspilling en zal zondigheid veroorzaken." Studie en werk zijn essentieel om een evenwichtig en geaard leven te leiden, toegewijd aan zowel spirituele bezigheden als het behoud en de opbouw van de fysieke wereld.

Wanneer de Bijbel de naleving van Sjabbat gebiedt, benadrukt hij herhaaldelijk dat het een dag is waarop "je geen werk zult doen". Werk is voor de zes dagen van de week, terwijl Shabbat is gereserveerd voor rust. Afzien van creatief werk heiligt is de belangrijkste manier om de zevende dag te heiligen, want door te rusten erkennen we dat God de schepper van deze wereld is, zoals we erkennen in het Sjabbatgebed: "Door hun rust zullen zij Uw naam heiligen."

Toen Hij de Israëlieten opdroeg om de Tabernakel te bouwen, wees God Bezaleël, de zoon van Uri, aan om het heilige project te leiden, want "Ik heb hem begiftigd met een goddelijke geest van vaardigheid, bekwaamheid en kennis van alle soorten melacha" (Exodus 31:3). De bouw van de Tabernakel omvatte 39 verschillende soorten werk, van verven tot weven tot schrijven en branden. Het werk dat verboden is op Sjabbat komt precies overeen met de 39 categorieën werk die de Israëlieten uitvoerden bij de bouw van de Tabernakel. De Tabernakel vertegenwoordigt het toppunt van creatieve menselijke prestaties, en daarom houden we ons niet bezig met deze creatieve activiteiten op Sjabbat.

Melacha verwijst ook naar de Goddelijke dienst die in de Tabernakel wordt uitgevoerd door de Priesters en Levieten, zoals er staat: "vanaf de leeftijd van dertig jaar tot de leeftijd van vijftig jaar, allen die onderworpen zijn aan de dienst, om werk te verrichten in de Tabernakel" (Numeri 4:3).

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Melacha/Work - Israel365 News