www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Kavod/Eer

Eer je vader en je moeder, opdat je het lang uithoudt op het land dat Hasjem, je God, je toewijst.
Exodus 20:12 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israël365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

כָּבוֹד

KAVOD

KAH-VODE

EER

"Eer uw vader en uw moeder, opdat u het lang uithoudt op het land dat Hasjem, uw God, u geeft." (Exodus 20:12)

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך.

"Hij zei: 'O, laat mij Uw eer aanschouwen!'" (Exodus 33:18)

ויאמר הראני נא את כבדך.

Kavod, Hebreeuws voor "eer," verschijnt in het vijfde van de Tien Geboden wanneer God ons opdraagt onze ouders te eren. Samen met God gaven onze ouders ons het grootst mogelijke geschenk - ons leven! In de Joodse wet zijn kinderen verplicht om hun ouders op verschillende manieren actief te eren, onder meer door hen te voeden en te helpen met aankleden als ze oud worden, hen niet bij naam te noemen en niet op de hun toegewezen plaats te gaan zitten. Je ouders eren is zo belangrijk, dat het een van de slechts twee geboden in de hele Bijbel is die beloond worden met de belofte van een lang leven.

Ons wordt ook opgedragen anderen te eren, zelfs als we zelf moeten vluchten voor eer. De Talmoed leert: "Wie wordt geëerd? Degene die anderen eer geeft." Door ons niet te richten op onze eigen eer en ons meer bezig te houden met de eer van anderen, worden we werkelijk waard geëerd te worden! In het bijzonder geeft de Bijbel ons de opdracht onze ouderen te eren: "Gij zult opstaan voor de ouderen en eerbied betonen aan de ouderen" (Leviticus 19:32).

De Bijbel leert ons ook om Shabbat te eren. Dat doen we door de vele wetten van Shabbat in acht te nemen, speciale kleding te dragen en heerlijk voedsel te eten. Als men in de loop van de week een speciaal voedsel tegenkomt, is het gepast om het opzij te zetten en het op Shabbat te eten, om de heilige rustdag te eren. Op Sjabbat erkennen wij dat God de hele wereld en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, en dus eren wij God door Shabbat te eren.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Kavod/Honor - Israel365 News