www.wimjongman.nl

(homepagina)


WOORDEN DIE ONS HOOP GEVEN TEMIDDEN VAN DE GEVAREN VAN ONZE TIJD

20 oktober 2023 door Janathan Brentner

( )

Ik lees graag het boek Spreuken, één hoofdstuk per dag dat overeenkomt met de dag van de maand. Dit is al vele jaren een onderdeel van mijn ochtendstilte. Hoewel de passages bekend zijn en veel verzen onderstreept zijn, geeft de Heer vaak nieuwe inzichten.

Eén waarheid die Hij herhaaldelijk op mijn hart drukt is deze: Zijn wijsheid komt tot ons via de woorden die op de bladzijden van de Schrift staan. Er is een onmiskenbaar verband tussen Spreuken 2:6 en 2 Timoteüs 3:16. De laatste luidt letterlijk: "Alle Schrift is door God uitgeademd", terwijl Salomo schreef: "Want de Heer geeft wijsheid; uit zijn mond komt kennis en begrip."

Het zijn de woorden van wijsheid, verpersoonlijkt in de persoon van Jezus, die waarheden aan ons overbrengen door wat we lezen in Gods Woord. Of het nu gaat om het evangelie of een ander geloof, we zijn voor de waarheid afhankelijk van de woorden in de Schrift in plaats van onze eigen intuïtie of redenering.

"Waarom zo'n voor de hand liggende waarheid herhalen?" zou iemand zich kunnen afvragen.

Ik doe dat omdat veel gelovigen niet begrijpen hoe de woorden van de Schrift verband houden met de gevaren waar we vandaag de dag mee te maken hebben nu onze wereld op de rand van een verwoestende oorlog balanceert. In een tijd waarin voorgangers een Bijbelse context zouden moeten bieden voor wat er in Israël gebeurt en hun kudde zouden moeten bemoedigen met de hoop op de verschijning van Jezus, blijven velen jammerlijk stil.

Het trieste resultaat is dat heel veel heiligen onvoorbereid blijven op wat er hierna zou kunnen gebeuren. Ze horen nooit hoe de tekenen van de naderende Verdrukking aangeven dat Jezus' verschijning nabij is om hen mee naar huis te nemen, naar de heerlijkheid.

Nu een grote oorlog in het Midden-Oosten steeds onvermijdelijker lijkt te worden, moeten gelovigen niet alleen de profetische context ervan begrijpen, maar ook de implicaties voor hun toekomst.

De verschillende valse leerstellingen die zijn ontstaan door de brede acceptatie van het amillennialisme[i] hebben de volgende waarheden verdoezeld die nodig zijn om de gevaren te begrijpen van de wereld waarin we leven.

DE OORLOG TUSSEN ISRAEL EN HAMAS IS NIET ALS ALLE ANDERE

Degenen die Gods beloften aan Israël niet begrijpen of geloven, denken misschien dat het uitdijende conflict in het Midden-Oosten net zo is als elke andere oorlog, zoals die in Oekraïne. "Ja, de wreedheid van de Iraanse proxy Hamas was pijnlijk en hartverscheurend," zou iemand kunnen zeggen, "maar de daaruit voortvloeiende oorlog heeft geen gevolgen voor gelovigen vandaag." Zo'n gevoel kan niet verder van de waarheid af staan. Deze oorlog is niet zoals alle andere.

De profetische implicaties van wat er nu met Israël gebeurt, zijn onthutsend. We weten ook dat dit nog maar het begin is van Israëls strijd om te overleven, die waarschijnlijk zal duren tot het begin van de zevenjarige verdrukking en dan weer zal oplaaien in het midden daarvan als Satan zijn haat tegen het Joodse volk vernieuwt met de dodelijke woede van de antichrist.

Satan inspireerde de barbaarse aanvallen van 7 oktober 2023 als onderdeel van zijn agenda om te voorkomen dat Jezus bij Zijn Wederkomst naar een berouwvol Israël zou terugkeren. Jezus zei dat de Joodse gemeenschap in Jeruzalem Hem op een dag zou verwelkomen met de woorden: "Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer" (Matteüs 23:39). De duivel zal natuurlijk falen in zijn poging om de vervulling van de woorden van onze Heer tegen te houden, maar dat zal hem er niet van weerhouden om te proberen om zijn duizendjarige heerschappij over een volledig hersteld Israël tegen te houden.

Dit is niet zomaar een oorlog. Het heeft niet alleen een enorme profetische betekenis, maar waarschuwt ons ook voor wat er op veel andere plaatsen zou kunnen gebeuren, waaronder de VS. IDF-woordvoerder Daniel Hagari verklaarde onlangs dat "Hamas oorlog voert tegen de mensheid, niet alleen tegen Israël."[ii]

Pastor Brandon Holthaus zei in zijn preek van 15 oktober 2023 dat in werkelijkheid "Israël voor ons vecht." Ik vatte zijn woorden zo op dat als de oorlog van Israël tegen Gaza er niet in slaagt om de dreiging van Hamas weg te nemen, het deze barbaarse terroristen zal aanmoedigen om soortgelijke gruweldaden in Amerika en andere plaatsen uit te voeren. We moeten bidden voor Israël, zijn volk en zijn oorlogsinspanningen.

HET LAND BEHOORT TOE AAN HET VOLK VAN ISRAËL

Een tweede valse overtuiging die voortkomt uit het niet voor zichzelf laten spreken van de woorden van de Schrift is de leer dat het Land niet langer toebehoort aan het volk Israël en dat daarom de "Palestijnen" er net zoveel recht op hebben. Dat is niet wat Gods Woord ons vertelt.

De Bijbel zegt dat Gods belofte van het Land aan Abraham, Isaak en Jakob een "eeuwigdurend verbond" is (1 Kronieken 16:14-18; Psalm 105:7-11). Als het woord "eeuwig" een eindige tijdslimiet heeft, zodat het nu verstreken is, wat impliceert dat dan voor ons die op Gods belofte van "eeuwig leven" vertrouwen?

Bovendien was de oorspronkelijke belofte van het land aan Abram volledig onvoorwaardelijk; God alleen beloofde dit verbond te vervullen terwijl de patriarch sliep (Genesis 15:12-21). Israëls voortdurende genot van het Land is altijd voorwaardelijk geweest, maar niet hun uiteindelijke recht erop, dat de Heer garandeert.

Op zich is de boodschap van de profeten in het Oude Testament duidelijk: het Land behoort nog steeds toe aan Israël en naties die het proberen te verdelen zullen veel lijden als gevolg van Gods toorn.

DE JODEN BLIJVEN GODS SPECIALE UITVERKOREN VOLK

Amillennialisten beweren dat de nakomelingen van Jakob niet langer Gods uitverkoren volk zijn. Zij beweren ten onrechte dat de kerk nu het koninkrijk van de Heer op aarde is en de ontvanger van zijn beloften aan Israël, zij het in geestelijke zin. Dit is niet wat de Bijbel ons leert.

Bovendien kweekt een dergelijke leer na verloop van tijd antisemitisme of op zijn minst ambivalentie voor het lot van het Joodse volk. Altijd.

Augustinus, de theoloog die de amillennialistische ontkenning van een toekomstig koninkrijk voor Israël populair maakte, werd gemotiveerd door zijn haat voor de Joden. Deze zelfde hatelijke houding weerhield zowel Luther als Calvijn ervan om hun principes van de letterlijke interpretatie van de Schrift toe te passen op onvervulde profetie. Als gevolg hiervan staat de kerkgeschiedenis vol met tragische voorbeelden van hoe het amillennialisme moorddadige haat tegen de Joden voedde.

Kerken in kerkgenootschappen die lange tijd de verschillende vormen van amillennialisme hebben omarmd, scharen zich nu achter de Palestijnse zaak en lijken de barbaarsheid van Hamas te negeren. Ze zien over het hoofd dat degenen die Israël nu aanvallen geen vrede willen, maar de vernietiging van Gods speciale uitverkoren volk.

GOD ZAL DE GODDELOOSHEID VAN DE NATIES IN DIT LEVEN OORDELEN

Ik heb een verwarrend patroon opgemerkt onder amillennialistische voorgangers in de V.S. Naast het ontkennen van wat de Bijbel zegt over de Verdrukking en de tekenen van de nadering ervan, lijken ze ook niet op de hoogte van Gods naderende oordeel over Amerika. Dezelfde sluier die velen ervan weerhoudt om de samenkomst van tekenen te herkennen, verblindt hen ook voor de Bijbelse waarschuwingen die Gods intentie onthullen om de naties te oordelen voor hun goddeloosheid.

Ik hoor het in hun prediking en lees het in de geloofsbelijdenissen van hun kerken. Het is altijd dezelfde boodschap, die zegt dat de volgende keer dat de Heer direct ingrijpt in de menselijke geschiedenis, zal zijn bij Zijn Wederkomst, vlak voor de eeuwige staat. Door al het oordeel naar het einde van het tijdperk te verschuiven, erkennen of geloven ze de herhaalde waarschuwingen over de dag van de toorn van de Heer niet. God zal de slechtheid van de VS en andere naties lang voor het einde van het tijdperk straffen.

Als herders van Gods volk hebben de kerkleiders van vandaag de plechtige verantwoordelijkheid om de heiligen inzicht te geven in hoe de wereld van vandaag zich verhoudt tot de eindtijd en om hen te bemoedigen met de heerlijkheid die hen te wachten staat bij Jezus' verschijning (1 Korintiërs 15:47-54, Filippenzen 3:20-21; Kolossenzen 3:4). Deze passages onthullen duidelijk dat Jezus ons bij Zijn verschijning onsterfelijke en onkreukbare lichamen zal geven. Vertrouwen in onze glorieuze hoop komt voort uit het geloven van de woorden die de Heilige Geest de Apostel Paulus inspireerde om over de Opname te schrijven.

Helaas zijn de meeste gelovigen in de VS niet voorbereid op wat er in de nabije toekomst zou kunnen gebeuren en zijn ze zich er niet van bewust dat God onze natie zeker zal oordelen voor haar intentie om het Land Israël te verdelen en voor haar financiële steun aan hen die het Joodse volk willen vernietigen. Vorige week nog beloonde onze president Hamas door te beloven om honderd miljoen dollar naar hen te sturen.

Er zijn vele, vele redenen waarom ik het amillennialisme en de vergeestelijking, of allegorisering, van de Schrift waarop het is gebaseerd afwijs. Spreuken 2, 4 en 8-9 staan misschien niet bovenaan die lijst, maar voor mij bevestigen ze dat we de woorden van de Schrift moeten nemen op de manier die de auteurs bedoelden.

Hoewel het mij persoonlijk veel heeft gekost, moet ik me blijven uitspreken tegen het aanpassen van de woorden van de Schrift aan een op mensen gebaseerde agenda die ten onrechte beweert dat Israël niet langer een plaats heeft in Gods profetische agenda. Dit is menselijke wijsheid in plaats van het begrip dat voortkomt uit het geloven van de woorden van profetie in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

De woorden van de Schrift bieden de profetische context voor wat er in Israël gebeurt. De boodschap verzekert ons van het volgende:

  1. De toenemende spanningen in het Midden-Oosten hebben profetische implicaties en kunnen heel goed een impact hebben op onze toekomstige veiligheid.

  2. Het Land behoort Israël toe en God zal zeker een glorieus koninkrijk aan zijn volk teruggeven bij zijn wederkomst.

  3. De Heer zal Zijn uitverkoren volk zeker behouden, maar de weg tussen nu en het herstel van het koninkrijk zal er een zijn van veel lijden.

  4. Ondanks de toenemende impopulariteit van deze boodschap in veel Bijbelgelovige kerken, nadert de Verdrukking snel. Zowel de oude profeten als de apostel Johannes openbaren duidelijk dat de Heer op een dag rechtstreeks zal ingrijpen in de menselijke geschiedenis om te oordelen over de goddeloosheid, wetteloosheid, wreedheid en het geweld in onze wereld.

  5. Maar voordat Gods toorn op de naties neerdaalt, zal Jezus verschijnen, de nieuwtestamentische heiligen van alle eeuwen een onvergankelijk lichaam geven en ons meenemen naar het huis van Zijn Vader in heerlijkheid (Johannes 14:1-3; 1 Korintiërs 15:47-55, Kolossenzen 3:4; 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11).

Onze "gezegende hoop" (Titus 2:11-14) is niet een of ander ver einde van de menselijke geschiedenis dat ontkent wat de Bijbel zegt over alle tussenliggende gebeurtenissen zoals de Opname, de Verdrukking en de duizendjarige heerschappij van Jezus over de natie op de troon van David. Nee, het bestaat uit de zekere hoop dat de tussenkomst van onze Heer in de menselijke geschiedenis via de Opname, die zeker zal plaatsvinden als Jezus ons in verheerlijkte lichamen naar het huis van Zijn Vader zal brengen.

Maranatha! Kom snel, Heer Jezus!


[i] Amillennialisme is het geloof dat er geen letterlijk Millennium is zoals Johannes beschrijft in Openbaring 20:1-10. De aanhangers van dit geloof en zijn uitlopers geloven dat de kerk nu de koninkrijkbeloften vervult die God aan Israël deed, zij het in geestelijke zin.

[ii] Citaat uit een artikel van 17 oktober 2023 op Israel National News op: https://www.israelnationalnews.com/news/378634?utm_source=facebook

Bron: Words That Give Us Hope Amid the Perils of Our Day — Jonathan Brentner