www.wimjongman.nl

(homepagina)


TERWIJL DE WERELD OP DE DEUR VAN DE DOOD KLOPT, WACHTEN WIJ OP EEN VERLOSSER

15 december 2023 - door Jonathan Brentner

()

De klimaatalarmisten hebben een onberispelijk palmares van mislukte voorspellingen. De bewering van Al Gore in 2007 dat in 2014 zowel de ijskappen op Antarctica als Groenland verdwenen zouden zijn, is typerend voor hoe slecht hun onheilsprognoses zijn uitgekomen. Beide plaatsen hebben de afgelopen vijf jaar recordlage temperaturen gemeten.

Waarom zo'n erbarmelijk record? Omdat de klimaatnoodsituatie een hoax is, net als de modellen waarop ze gebaseerd is. In een recent artikel heb ik een aantal bewijzen die deze bewering staven met jullie gedeeld: COP28: Het bedrog achter de onverzadigbare zoektocht naar macht van de Elite.

Waarom blijven de klimaatalarmisten dan voorspellingen doen op basis van modellen die tot valse prognoses hebben geleid? Welke factoren liggen ten grondslag aan de passie van de globalisten om draconische oplossingen voor te schrijven voor een noodsituatie die niet bestaat?

DE ZOEKTOCHT OM HEREN VAN DE AARDE TE ZIJN

De globalisten streven naar een éénwereldregering waarover zij zullen heersen. Om de rol van heren der aarde op zich te kunnen nemen, hebben ze een dreigende crisis nodig die de naties zal verenigen. Ze beschouwen de klimaatnoodsituatie als het voertuig dat hen in staat zal stellen om hun doel te bereiken.

Het jaar 2030 is magisch voor degenen die zichzelf als onze leiders willen zien; het is het jaar waarin ze van plan zijn om alles op zijn plaats te hebben voor hun toekomstige heerschappij. De agenda van COP28 sloot precies aan bij de Agenda 2030 van de VN met zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen. Het draait allemaal om het beheersen van de levens van lijfeigenen, degenen die de brute veranderingen die voor hen liggen overleven, allemaal voor het redden van de planeet.

Jeffrey Ludwig geeft in een artikel in American Thinker dit overzicht van Agenda 2030 met betrekking tot het onmiskenbare marxistische thema:

De meest geciteerde definitie komt van de VN Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling: "duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen." De eerdere ideeën en idealen van rechten, vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid worden ondergebracht bij het voorzien in behoeften en een expliciet milieudenken dat de nadruk legt op het voorkomen van de uitputting van schaarse planetaire hulpbronnen. Het uitgangspunt is natuurlijk het marxistische axioma dat de samenleving georganiseerd moet worden rond het idee van "van ieder naar vermogen voor ieder naar behoefte". Marxisme is dus impliciet aanwezig in duurzaamheid, maar wordt genuanceerd door zijn alliantie met schijnbaar wetenschappelijke aanpassingen en doelen gerelateerd aan milieu-ismen.[1]

Waarom gelooft de elite dat alleen een marxistische wereldorde de "klimaatnoodtoestand" kan oplossen? Omdat zowel het probleem als de oplossing niet alleen een list zijn, maar de duivelse weg waarlangs de elite hoopt heer van de aarde te worden.

SATAN

Achter de motieven van deze elitaire machthebbers schuilt onze aartsvijand Lucifer. Bevolkingsvermindering, een essentieel aspect van hun agenda, is al lang het doel van de globalisten en het is nu duidelijker dan ooit tevoren in de geschiedenis. De duivel is een meester bedrieger en moordenaar (Johannes 8:44; 10:10); degenen die pleiten voor het doden van de "nutteloze eters" zijn zijn pionnen.

De intentie van de elite om de wereldbevolking te laten krimpen tot een beheersbaarder aantal verscheen op de Georgia Guidestones in 1980. Een van de tien inscripties op dit granieten monument stelde het duurzame niveau van de menselijke bevolking vast op vijfhonderd miljoen. Dat is slechts een fractie van de huidige wereldbevolking van meer dan 8 miljard mensen. Hoewel de Guidestones nu in puin liggen, blijft het moorddadige doel in steen gebeiteld voor degenen die de mensheid aan hun grillen willen onderwerpen.

De woordvoerder van de regering Biden, John Kerry, heeft bij verschillende gelegenheden verklaard dat zijn plannen de uitroeiing van de landbouw zoals we die kennen omvatten. In Europa zijn ze van plan om 100.000 stuks vee te doden om de planeet te redden. Hoe kunnen verstandige mensen ook maar enigszins denken dat vee slecht is voor de planeet? Hoe kunnen mensen overleven als ze geen voedsel verbouwen en geen dieren houden op de boerderijen? Het draait allemaal om het terugbrengen van de wereldbevolking tot een beheersbaar niveau.

Geloven degenen die alarm slaan over het klimaat, na honderd jaar van mislukte onheilsprognoses, echt dat we nog maar zeven jaar hebben voordat het milieu implodeert? Is het mogelijk dat velen van hen hun eigen leugens geloven terwijl ze op de deur van de dood kloppen?

VERDORVEN GEESTEN

In Romeinen 1:19-32 geeft de apostel Paulus ons een opmerkelijk inzicht in het denken van degenen die de wereld bankroet willen laten gaan, massa's mensen willen doden door de totale uitbanning van "fossiele brandstoffen" en de resterende bevolking aan het marxisme willen onderwerpen.

De neerwaartse weg naar dergelijk verdorven denken begint met de weigering om God, Zijn eigenschappen en Zijn eeuwige macht te erkennen. Dit leidt volgens Romeinen 1:28 tot zinloosheid in het denken en daarna tot de Heer die hen overgeeft aan een "verdorven verstand om te doen wat niet gedaan zou moeten worden". Het woord in het Grieks, adokimos, is van toepassing op iets, zoals metaal, dat geen stand houdt als het op de proef wordt gesteld en dus ongeschikt blijkt te zijn, of "verdorven" zoals de King James Version het vertaalt.

De volgende verzen beschrijven de verloederde denkwijze van mensen met een verstand dat "de test niet doorstaat". Ze zijn niet in staat om moreel verantwoorde beslissingen te nemen en in veel gevallen zelfs niet om rationeel verantwoorde beslissingen te nemen:

Ze waren vervuld van allerlei ongerechtigheid, kwaad, hebzucht, boosaardigheid. Ze zijn vol afgunst, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Ze zijn roddelaars, lasteraars, haters van God, onbeschaamd, hoogmoedig, opschepperig, uitvinders van kwaad, ongehoorzaam aan ouders, dwaas, trouweloos, harteloos, meedogenloos. Hoewel ze weten dat God rechtvaardig heeft bepaald dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen, doen ze die dingen niet alleen, maar geven ze hun goedkeuring aan hen die ze doen. (Romeinen 1:29-32)

Deze verzen beschrijven treffend degenen die de leiding hebben om de wereld te onderwerpen aan de obscene eisen van de klimaatalarmisten. Zonder olie, aardgas en steenkool zouden de meeste mensen op aarde niet kunnen overleven. Ofwel kunnen deze doemdenkers niet helder genoeg denken om deze dodelijke uitkomst te zien, ofwel kan het ze niets schelen.

Begrijp alsjeblieft dat de term "fossiele brandstoffen" zelf volledig onzin is. John Rockefeller bedacht deze term zodat hij zijn olie en gas tegen een hogere prijs kon verkopen. De aardgasreserves voor de kust van Israël alleen al worden geschat op een biljoen kubieke meter op slechts deze ene locatie! Voor de hoeveelheid olie die op één dag over de hele wereld wordt verbruikt, is er een astronomisch hoog aantal prehistorische dieren nodig om te generen. Deze energiebronnen zijn zeer zeker GEEN "fossiele brandstoffen".

De Heer voorzag in de rijke voorraden steenkool, olie en aardgas om de huidige grote wereldbevolking te onderhouden. Zonder deze brandstoffen zouden miljarden mensen uiteindelijk omkomen. Als ze op de juiste manier worden gebruikt, zijn ze niet schadelijk voor het milieu en zullen ze de temperatuur niet tot onveilige niveaus doen stijgen.

ECONOMISCHE ZELFMOORD

De deelnemers aan de COP28-top in Dubai kwamen overeen om te werken aan de uitbanning van "fossiele brandstoffen", maar stelden geen datum vast waarop dit zou gebeuren. Deze doelstelling is natuurlijk onmogelijk omdat de windmolens zelf zestig liter olie nodig hebben, die regelmatig moet worden ververst, om te kunnen functioneren. Het is ook ondoenlijk om de windmolens op hun plaats te zetten, afgezien van het gebruik van grote hoeveelheden diesel om de vele vrachtwagens aan te drijven die nodig zijn om de enorme hoeveelheden beton en onderdelen te leveren die nodig zijn om slechts één windmolen in elkaar te zetten.

Alex Newman, een geloofsgenoot, auteur en bekroond journalist die de conferentie in de Verenigde Arabische Emiraten bijwoonde, schreef het volgende:

"Aan het einde van COP28 was er een gevoel van euforie onder de klimaatgelovigen dat ze iets monumentaals hadden bereikt, in het bijzonder het veiligstellen van een document genaamd de 'Consensus van de VAE' om 'over te stappen' van fossiele brandstoffen," zei Craig Rucker, die de top bijwoonde als hoofd van de conservatief georiënteerde milieugroep Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT).

"Maar laten we eerlijk zijn, China bouwt twee nieuwe kolencentrales per week en India zal zijn kolenvloot naar verwachting met 25 procent uitbreiden tegen 2030," vertelde Rucker aan The Epoch Times.

"Alleen westerse landen die doordrenkt zijn van de alarmbel over de opwarming van de aarde zullen de dwaze maatregelen nemen die de Groenen eisen om hun energie-infrastructuur uit te hollen."[2]

Terwijl dichtbevolkte landen hun afhankelijkheid van olie, aardgas en vooral steenkool vergroten, zullen westerse landen zoals de Verenigde Staten doorgaan op de weg naar een zekere economische zelfmoord met hun groene agenda. Newman schreef hier ook over in het bovenstaande artikel:

Stephen Moore, hoofdeconoom bij FreedomWorks, zei dat de beloften van de regering 60 procent van de Amerikaanse elektriciteitsopwekking zouden stilleggen.

"Biden speelt een gevaarlijk spel van unilaterale energieontwapening," zei Moore. "Of het nu opzettelijk is of niet, deze radicale groene agenda zal ons mondiale economische leiderschap lamleggen, onze economie miljoenen banen kosten en Amerikanen het 's winters kouder en 's zomers heter in hun huis maken."[3]

Ik denk dat het resultaat van zo'n dwaze agenda veel erger zal zijn.

Links in Amerika streeft twee tegenstrijdige doelen na. Aan de ene kant eisen verschillende staten nu dat alle verkochte auto's de komende vijf tot zeven jaar elektrisch zijn. Aan de andere kant wil president Biden de energievoorziening die nodig is om deze auto's van energie te voorzien drastisch verminderen. Het is een ramp die staat te gebeuren; het is economische zelfmoord met een andere naam.

Zal de zelfvernietigende list van het redden van het milieu de naties van de wereld samenbrengen onder een centrale regering? Het is twijfelachtig gezien het gebrek aan publieke steun ervoor, maar er is een gebeurtenis op komst in de nabije toekomst die de zoektocht naar macht van de globalisten zou kunnen volbrengen, tenminste op de korte termijn.

DE VERVOERING VAN DE KERK ZAL ALLES VERANDEREN

De Opname van de Gemeente zal in eerste instantie een droom lijken die uitkomt voor mensen met de mentaliteit van Romeinen 1:28-32, maar het zal later de ergst denkbare nachtmerrie voor hen blijken te zijn.

De elite zal de bona fide wereldwijde crisis hebben waarnaar ze hunkert, maar hun falen om Gods autoriteit te erkennen of de Schrift te geloven zal fataal voor hen blijken te zijn, net zoals het fataal zal zijn voor iedereen die het beest dat komt zal aanbidden.

Op een dag, hopelijk snel, zal Jezus ons naar de heerlijkheid brengen en het vreselijke tijdsoordeel inleiden dat in het Oude Testament bekend staat als de Dag des Heren. Zodra de duivel een verbond heeft gesloten met velen, inclusief Israël, zal de periode van zeven jaar beginnen die wij kennen als de Verdrukking. Gedurende deze tijd zal de Heer Zijn toorn over de mensheid uitstorten en aan het eind zal Hij Satans koninkrijk volledig vernietigen.

De Opname zal niet alleen alles veranderen voor de mensen op aarde, maar ook voor ons als nieuwtestamentische heiligen.

Ons "burgerschap is in de hemel" en daarom "verwachten wij een Heiland, de Heer Jezus Christus, die ons nederig lichaam zal veranderen om te worden als zijn heerlijk lichaam door de kracht die Hem in staat stelt om alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen" (Filippenzen 3:20-21).

Terwijl Gods toorn neerdaalt op de ongelovige wereld, zullen wij in het paradijs rusten bij onze Verlosser. Op het moment dat Jezus verschijnt om ons naar het huis van Zijn Vader te brengen, zal Hij ons onsterfelijke lichamen geven die nooit zullen vergaan, ziek worden of zwak worden door het verstrijken van de tijd (Johannes 14:2-3; 1 Korintiërs 15:47-55).

Als je je vertrouwen nog niet in Jezus hebt gesteld, lees dan alsjeblieft mijn bericht Verder lezen - NLJezus is de enige weg naar het eeuwige leven. Daarin leg ik uit hoe je kunt weten dat Jezus al je zonden heeft vergeven en dat je het eeuwige leven bezit en de zekere hoop hebt dat je bij Jezus' verschijning een onsterfelijk en onkreukbaar lichaam ontvangt (1 Korintiërs 15:48-54).

Wacht niet te lang; roep Jezus aan nu het nog kan! Morgen kan het te laat zijn om het pad van de dood te vermijden dat wordt voorgestaan door hen die de mensheid willen onderwerpen aan hun demonische plannen.

De Opname zal alles op de een of andere manier veranderen voor degenen die op dat moment in leven zijn.


[1] E. Jeffrey Ludwig, The UN Wants to be Our World Government by 2030, American Thinker website, 27 oktober 2018.

[2] Alex Newman, Critics Respond to UN Climate Deal to Phase Out Fossil Fuels: 'Soviet-Style Central Planning', 13 december 2023, op: https://libertysentinel.org/critics-respond-to-un-climate-deal-to-phase-out-fossil-fuels-soviet-style-central-planning/

[3] Ibid.

Bron: As the World Knocks on Death’s Door, We Await a Savior — Jonathan Brentner