www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wensen van Hamas, Hezbollah en Iran zullen niet uitkomen - Israël zal niet ophouden een natie te zijn

Door Amir Tsarfati 16 oktober 2023

()

Terwijl we kijken naar de wreedheden die zich in Israël ontvouwen en rouwen om het verwoestende verlies van levens, stellen onze gedachten de vragen: "Hoe lang nog, o Heer? Hoe lang nog zal het kwaad pijn en lijden in deze wereld brengen en de levens van Uw volk beïnvloeden?"

Johannes 16:33 KJV - "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede moogt hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed; Ik heb de wereld overwonnen."

Weten dat we in dit leven beproevingen zullen hebben is geen geruststellende gedachte. De wetenschap dat Hij (Jezus) de wereld heeft overwonnen herinnert ons eraan dat dit leven en deze wereld vol beproevingen tijdelijk zijn. Maar midden in onze huidige status als vreemdelingen en pelgrims in een wereld die grotendeels tegen Joden en christenen is, zijn er belangrijke herinneringen voor ons aan de trouw van God in dit leven.

Jeremia 31:35-37 KJV - "Zo zegt de Heer, die de zon geeft tot een licht bij dag, en de verordeningen van de maan en van de sterren tot een licht bij nacht, die de zee verdeelt als de golven daarvan brullen; de Heer der heerscharen is zijn naam: Als die verordeningen voor mijn aangezicht wijken, zegt de Heer, dan zal ook het zaad van Israël voor altijd ophouden een natie voor mijn aangezicht te zijn. Zo zegt de Heer: Als de hemel boven kan worden gemeten, en de fundamenten van de aarde onder kunnen worden doorzocht, dan zal ik ook al het zaad van Israël uitwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, zegt de Heer."

De wensen van Hamas, Hezbollah en Iran zullen niet uitkomen. De Joden zullen niet in zee worden gedreven. Israël zal niet ophouden een natie te zijn, zegt de Heer.

Ezechiël 36:20-24 KJV - "En toen zij tot de heidenen ingingen, waarheen zij gingen, ontheiligden zij mijn heilige naam, toen zij tot hen zeiden: Dit is het volk des Heren, en het is uit zijn land uitgegaan. Maar Ik had medelijden met Mijn heilige Naam, die het huis Israels ontheiligd had onder de heidenen, waarheen zij gingen. Zeg dan tot het huis Israëls: Zo zegt de Here God: Ik doe dit niet om uwentwil, o huis Israëls, maar om Mijns heiligen Naams wil, dien gij ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gegaan zijt. En Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die ontheiligd is onder de heidenen, die gij ontheiligd hebt te midden van hen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de Heere ben, spreekt de Heere God, wanneer Ik in u geheiligd zal worden voor hun ogen. Want Ik zal u uit het midden der heidenen nemen en u uit alle landen verzamelen en u in uw eigen land brengen."

Hamas, Hezbollah, Iran en degenen die hun pogingen steunen om de Joden en de natie Israël te vernietigen, vechten tegen het plan van God, maar zij zullen niet overwinnen. Dat de Joden buiten hun nationale thuisland waren, ontheiligde de naam van de Heer, dus bracht Hij hen terug omwille van Zijn naam, Hij zal niet toestaan dat ze vernietigd worden, omwille van Zijn naam. Ze zullen niet ontworteld worden uit hun nationale thuisland, omwille van Zijn naam. Hoe heerlijk deze waarheid ook is en hoe belangrijk het ook is om te onthouden, we mogen niet vergeten dat er mensen sterven door toedoen van hen die kwaad willen tegen Gods volk en land.

Zacharia 12:3 KJV - "En te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een last voor alle mensen; allen die zich daarmee belasten, zullen in stukken gehouwen worden, hoewel alle volken der aarde tegen haar verzameld zijn."

Onwetende en haatdragende mensen geven Israël de schuld van de acties van Hamas. Moslims over de hele wereld protesteren met geweld tegen de defensieve acties van Israël in Gaza. Jeruzalem wordt een last voor de wereld en uiteindelijk zullen alle volken op aarde zich tegen haar keren. Toch zegt de Heilige van Israël dat Hij Israëls verdediging zal zijn.

Zacharia 12:10 KJV - "En Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der smeking; en zij zullen zien op Mij, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, gelijk iemand rouwklagen zal over zijn enige zoon, en zij zullen bitter over Hem zijn, gelijk iemand bitter is over zijn eerstgeborene."

Er is gezegd dat de huidige ontwikkelingen in Israël een tweede holocaust zijn en dat er op 7 oktober op één dag meer Joden zijn gestorven dan op enige andere dag sinds het schrikbewind van de nazi's ten einde kwam. Betekent dit dat we dicht bij het begin van de 70e week van Daniël kunnen zijn en de vervulling van de woorden van Zacharia? Het lijkt heel goed mogelijk.

Titus 2:11-14 KJV - "Want de genade van God, die zaligheid brengt, is aan alle mensen verschenen, en heeft ons geleerd, dat wij, goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verloochenende, sober, rechtvaardig en godvruchtig moesten leven in deze tegenwoordige wereld; uitziende naar die gezegende hoop en de heerlijke verschijning van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf tot een bijzonder volk zou reinigen, ijverig naar goede werken."

De glorieuze verschijning van onze grote God en Heiland Jezus Christus gaat vooraf aan de 70e week van Daniël! Dus als we bidden voor Israël en de vrede van Jeruzalem, laten we dat dan nuchter en rechtvaardig doen met opgeheven hoofd, want onze verlossing nadert.

Psalmen 121:4 KJV - "Zie, die Israël bewaart, zal sluimeren noch slapen."

Kom snel, Heer Jezus.

Bron: The Wishes Of Hamas, Hezbollah, And Iran Will Not Come To Pass—Israel Will Not Cease Being A Nation | Harbingers Daily